14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Venizelos Yunan meclisini feshediyor ! 2inci sayıfamızda— 1Sinci Yal * Sayı : 5064 | Cenevre tahdidi teslihat kon- İsransına iştirak eden bütün dünya devletlerinin murahhasla- Tı nutuklarıyla en hararetli birer Sulh taraftarı olduklarını söylü- Yorlar; aynı zamanda teslihatm tahdidi lüzumunu da kabul edi Yorlar, Bu noktalarda aralarında hiç bir ihtilâf yoktur. Fakat her Medense teslisatın icrası zama- mında ve nasıl yapılacağında bir rlü anlaşamıyorlar; bazıları bir bile geçirmeksizin derhal z harp silâhlarını kaldırmak indedir, Bazıları tamamen değil, fakat kısmen teslikatın dırilmasını istilzam ctmekte- Sa ir; nihayet bazıları les'ibatın Japonlar Mütareke yapa- caklar, fakat”.. Fina yeni Şiddetli bir üllimatom verdi Geçenlerde Amerika bükümeti, Çin- Kdan ibtilâfı münasebetle yapılan si- Pest müzükeceler devam etiği müddetçe Narbin durdurulması hakında bir tek- Mn amüşri Çindeki Japon” amiral Ginlilee güzceriten ket dahilinde gerl gö- Bildik. takdirde mütareke yapmıya he» w Olduğu cevabım verdi. Bu teklife ve €evaba ve Akvsm cemiyetindeki li müzakerelere rağmen Çinde harp ediyor. Bu vazıyet münasebetile gelen Ayrıpa gazeteleri şu mütales- #erdediyorlar > Japonya, Çinda ümit ocmeğiği bir kayi karşılaşmıştır, netekin kaç Sip denber bütün tauruzlarda rağmen i ğu yerde saymaktadır. Bu vaziyet yeinda Japonya bir müterakc akdet- "ek lüzumunu anlamıştır, fakat bugünkü Yette Japonyann mütacekeyi kabul — müzakere esnasında sesini kuv- i Gkaramamak, neticede İstediklerini bâsi de kahul etrememek vaziyetini <decektir. Bu mülâhazayladır ki Ja- Ya inürrekeyi gecikörmekte, Çine a itmediyen takvive kıta göndermek- VE tatrrazunun şiddetini günden gü Gi arttrmaktadır. Bu suretle Japonyanın önce mayaffskıyet kazanmak, son- reg, Alip vazıvette mütareic akdetmek "EL anlaşılıyor. Ün gelen haberlerin en mübimleri ardır ; İN ordusuna ültimatom ! Reş nd, 15 (AA) — Cisnghsi'dan ajansına bildiriliyor : TE aj diriliy Japönlar, Von « Soung ve Cbapeli “Arman etmekte devam ediyorlar. pen takviye kıtsatını getirmekte olan Yük nakliye gemisi Cbangbai'a vâsıl nı © eşi beer 7 geminin de yarın gel- | izni yor. Kaylendral Üyeda, Changhai'daki Japon ti, Bani kumandanlığına tavin edilmiş- 1g |,” İcmeral Changbal'ı gelir gelmez Ver Çin ordusuna bir Glümeem d kr. Mernileşh, Çin kıtaatını ken- Sarlarile çekilmiye iknaa çalışma" ecek eenebi memurlar nezdinde ısrar Yazi, » Reddedildisi takdirde, jereral * harekete geçecek ve kendilerini koye mesafeye çekilmiye icbar için ya İka, sna &deteğini 19 uncu ordu- J edecektir. 4 onlar tarafından Cbangbal'da ke- SE Çıkarma harekânnın pazartesi Madi, pilayez bulecağı tahmin edilmek ka va tat beynelmilel imtiyizh munta- icinde karaya çıkarılmaktadır. Şin tayyare alıyor igin 13 — Royrer ajansının. bir n müge Çin hükümeti Avusturalya işi çe) Miktarda teyyere sipariş et e. Çin #imdiden bir çok tayyare sa- Japonlar At Silâhları tahditte niye anlaşamıyorlar — IVAKI Pazar 14 ŞUBAT (©incdisy) 1932 açılıyor, yazılıniz —— Sayısı 5 Kuruş | tahdidi lüzumunu tasdik etmek» i le beraber kunun zamanı olma- dığından, iptida Cemiyeti Ak- vamı ordu'ar, gemiler ve tayya- islerle techiz ederek beynelmi- Jel müşterek bir emniyet vası- tası vücuda getirmek lüzumun- dan babseylemektedir. Acaba konfetaüsla (Sulh ta- raftarıyız) diyen murahbaslar cikan efkârı umumiyesine karşı açık bir yalan mı söylüyorlar? Bu adamların sulh taraftarlığı sahte olduğu için mi teslihatın tahdidine kapalı yollardan engel oluyorlar? Yok eğer konferansa Mehmet Asım | Alttaralı 2 inci gayiada * İ Maarifimiz Vekil Bey Ankaradan | gelen Japon ceneralı şehrimize geldi Diyor ki: Gayemiz ialebemi- zin fikri muhakemelerini artırmaktır Maarif vekili Esal Bey Maarif vekili Esat Bey mek- tepleri teftiş için şehrimize gel- miş ve dün bir muharririmize muhtelif meseleler ve Tıp #kül- tesi hakkında beyanatta bulun- muştur. Beşinci sayfada bula- caksınız. Gazı Hz. Dün Gazi Hz. saraydaki me- sai bürolarında meşgul olmuşlar, bir yeri teşrif etmemişlerdir. Gençler Bekleyiniz ! Lise ve Örtemektep baka“ lorya sınıflarındaki gençler Pek yakında Sizi sevindirecek bir haberi “Vakıt,, ta Göreceksiniz tın almıştır. Meşhur tayyareci Kingford Smith Çinin bizmetine *girmeyi kabul Akvam cemiyetindeki müzakere Çin hükümetinin Cemiyeti Akvamı fevkalâde surette İçtimda ye kar itti hazına davet etmesi Üğerine cdreyan eden hararetli müzekereye ait haberler ikinci şayıfamızdadır, © wç şe Yeniden Basladılar.. Mis Avrupa | — Danimarka güzeli ML azandı Ingiliz güzeli Bu seneki güzellik müsabaka- lanma iştirak eden milletleri ve seçilen güzellerin Pariste toplan- dıklarmı yazmıştık, Avrupa ga- zetelerinde © okunduğuna göre bu güzeller arasından seçilecek Avrupa güzellik kıraliçeliğini Hava, Japon ördüler nımı taklit ediyor ?! Bu bahiste şikâyet edecek, dert din- letecek bir Akvam cemiyeti de yokt!.. Bu sene kışın bir azgınlığı var. Kar,'gün havalar acılır gibi oluyor, son. Ingiliz güzelinin kazanacağına İyağmur, deli, fırtına tipi birbirine ka-'ra bulutlar ufukları kaplıyor. Yeniden mubakkak mazarile bakılmaktay- İrışyor, birbirini takip ediyor, Bir ili! dı; Dün gelen şu telgraf bu pmumi tahminin teeyyüt etme- diğini bildiriyor: Paris, 13(A.A.)— Danimarka Cenevrede Cenevre, 12 (A.A.)— “Gecik- miştir,, Anadolu Ajansı muhabiri mabsusü bildiriyor: Hariciye vekili Tevfik Rüşlü Beyle refakatlerindeki zevat, bu gün buraya gelmiş ve istasyon- da tahdidi teslihat konferanşın- daki (Omurahhas (O heyetimizle, Sovyet obariciye komiseri M. Litvinof tarafından karşılanmış- tır. Tevfik Rüştü Beyefendi, kon- ferans veisi M. Henderson'la Sovyet Hericiye komiseri M. Litwinof ve Italya Hariciye Na- zır M. Grandi'yi ziyaret etmiştir. Akşam Alman murahhası N, Nadolni tarafından Hariciye ve- kilimiz yemeğe davet edilmiştir. Vekil bey, temaslarına devam etmektedir. Akisler: Kar Kar, durmadan yağıyor. Pencerö- den büklim: Kışın beyaz > rüzgürma bürünmüş seyrek yolcular, o macera peşinde koşan esrarengiz kahranıan - lar gibi tipi içinde kayboluyorlar, Çocukluğumda, pembe yanaklı,) beyaz, uzun saçlı, munis bir masal dervişi kıyafetnide düşündüğüm kış.| bir kaç yıldır gözümde büsbütün de»| işti. Şimdi, o sevimli ihtieyri, kes) fenlere bürünmüş, eli oraklı kor- kunç bir iskelet halinde görüyorum. Kışın eğlenceleri, güzellikleri. Bir ar “gözlerimi yumup düşündüm: Yamaçlarında, karlı çamların bes) yez çadırlar kurduğu dağlar. Bu Tu tepelerden skilerle kayan sıhhati! kızlar. Kızak eğlenceleri, Putinaj| sefaları.. Tekrar gözlerimi açtım ve-Lâleli yokuşunu irmanan öksürüklü insan. ları seyre deldim.. 5 Ö #lnema kaşından, her gece rü - yasında Paris; gören be her imzalı ya zısında Parisi sayıklıyan o muharrir bahsetsin?! O vs 5 Yusuf Ziya Fransızlar bir maliye do- mo Jabından bahsediyorlar. Hariciye vekilimiz) Alman ve Amerikalı yahudiler bütün | Alt tarafi #üncü sayfada | dünya âtınlarını beynelmilel bir “bankada topldıktan sonra ... Ikinci bir cihan enflâsyonu vücuda getireceklermiş! Alman maliyecilerinden Şmit altın bonolar çıkararak bubrana çare bulmak hakkında yeni bir plân tanzim etmiştir. Bu plân Fransızların boşuna gitmiyor, Fransız maliyecilerinden Jak Dit Şmit teklifi hakkında yazdığı makalelerde plânın Alman-Ame- rikalı yahudilerin bütün dünya- daki altınları ele geçirmek için kurduklarl bir dolap olduğunu iddia ediyor ve diyor ki: Beynelmilel ihraç bankasına (Dütfen sayfayı çeviriniz) Spor âleminde bir münakaşa! Cim Londos, pehlivan mı, yoksa bir kara kedi mi ?! mom Son zamanlarda şehrimizde bir hayli hararetli akisler bırakan Yu- nanlı güreşçi Cim Londosün son haf- anlaşılıyor. Eu kara kedi şimdi Eşm rel Şefikle (Felek) Burhanettin bey su erasındadır. İki taraf birbirine neler vee pehllüğrliktan “vaz yeçip| söylediler, neler söylüyorlar. Ye « kara kedi haline inkılâp ettiği) dine; sayfamızda bulacaksınız, i ta iri

Bu sayıdan diğer sayfalar: