14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——4— VAKIT 14 ŞUBAT 1932 — — ———— evrenin uzatılma- sını istediler Sebebi şehir için faydalı meselelerin intaç edilmemiş bulunmasıdır Şehir meclisi dün Sadettin Ferit beyin riyasetinde toplandı. Mağşuş yağların izafi sikletlerini tahlil etmek için iki lira ücret alınması kabul edildi. Hıfzıssiaha kanunu yiyecek ve içecek satanların muayenelerinin meccani olacağını âmirdir. Hal- buki müstahdemin idaresi sütni- ne, ahçı ve emsalinden müâyene ücreti almaktadır. Kavanın encü- meni belediyenin aldığı bu üc- retlerin hıfzıssıhhâ kanuynile te- zat teşkil etmediğine, çünkü bu kanunda kimlerden ücret alınmı- yacağı hakkında sarahat bulun- duğuna karar vermişti. Bu karar ekseriyetle kabul edildi. Sarıyerdeki metruk mezarlığın pazar mahalli ittihazı hakkındaki Sarıyer o kaymakamlığının ve Mecidiye köyünün tekrar şehir hudutları içine alınması hakkın- daki belediye riyasetinin teklif- leri mülkiye encümenine gönde- rildi, Birinci celseye nihayet ve- rildi. Ikinci celsede azadan Meh- met Ali Bey söz alarak bu içtima devresinin tetkiki he- sap devresi olacağı yerde tet- Kiki hesap raporunun henüz umumi heyete verilmediğini, bi- nacnaleyh bu devrede azanın şehre müfit olabilecek hiçbir iş yapmadan dağılmasının doğru “ olup olamıyacağını sordu. Bu - hususta pazartesi içtimamda ma- kam namına izahat verecek bir zat da içtimada bulunduğu halde konuşulması kararlaştırıldı, Avni B. etişininde henüz halledilme- diğine nazarı dikkati celbetti, Ticaret ve iktısat haberleri Daimi bir komis- yon seçiliyor Eşyanın terifeye tatbikinden çıkan ihtilâtları halledecek Gümrük tarife kanununun 30 uncu maddesine nazaran nın tarifeye tat- bikinden çıkan ilgilâfları bal için bir dini olunacağını yaz- mwştk Öğrendiğimize göre Terüst vekil leti, dalmi Komisyonu teşkil edecek olan üç azâyı tiyin etmiş ve ticaret odasna bu husutta rebliğatta bulunmuştar. Tayin bak aza; Fortun zade Murat, es- meçisiyde iktisat vekâleti komiseri Rıfkı st müdürü Sirm, şeker inhisarı Bs üç zata terlik edilmek üzere bi- zi gü idaresi, diğeri beytnname ve- ği İhap edilmesi 14- yerle eler iğ de ayn kam ti odasın “ğine (iz cim Siyad ie tesi de 40 eksperin ismini gösteren liste a) rüsumat baş mü- pönderilmiştir. sıyla iki eksper e me Uradan. yirmi beş Uradır. müsmelesine başlanıldığı za- Her man oda veznesine teslimi Mi : n ofisi kusar vekâleti, ki tütün kongresinde mevzuu bahs olan iki mü- Haz iştir. in iki mesi al bii Zizeadin Bölüman işlenmiş cütün Rüslar 90 ae portakal AZ yen sene e. gp m La portakal Pörtakallar doğr e in pie lk Tevfik Salim Paşa, Darülâceze nizamnamesinin hazırlanmış ve azaya dağıtılmış oldağu halde niçin bâlâ müzakere edilmedi- ğini sordu. Sadettin Ferit B. bu nizam- namenin kavanin encümeninde tetkikte olduğu cevabını verdi. Cevdet Kerim Bey, gelecek devrede bolediye bütçesinin mü- zakere edileceğini, bu sene va- ridatın noksan olmasına mebni, bütçenin daha ziyade ehemmiyet kespeylediğini, hem tetkiki he- sap hem bütçe bir devreye sı- kıştırılacak olursa şehir işlerinin alt üst olacağını söyledikten sonra: — Bu devreye ait işleri bu devrede bitirmek neye mütevalkıfsa yapalım ve bitirelim. Dedi. Ondan sonra geçen der- rede et ihtikârından ne suretle bahsettiğini ve nihayet neye ka- rar verildiğini tekrar telbis et- tikten sonra: — Gelecek celsede makam et işinin en son şetli hakkında izahat versin. Bilhassa “bu, bütçeyle de alikadardır. Çünkü merbaha resmi kilo başından alı- nacak Olursa mezbaha veridstı değişe- cektir. Bu değişilik bütçemize de tesir yapacaktır. Dedi. Bu teklifin makama bil- dirilmesi kararlaştı. Meclisin bu devre içtima usu- len yarın bitmektedir. Yarınki celsede vilâyet makamı içtimam temdit edildiğini bildirmezse şe- hir meclisi yarın son içtimamı yaparak dağılacaktır. Bu seneki tütün vazıyeti Bir Bulgar taciri, bizim tütün- lerle hiç bir memleket reka- bet edemez, diyor Bulgaristan tütün tüccarlarından Slavi Kostantinof Bulgaristan tütün- lerinin vaziyeti hakkında demiştir ki: “— Bulgar tütünleri için daima pa zar bulunacaktır. Mesele fiat mest» lesidir. İstatistiklere nazaran şarkta tütün istihealâtı yüzde yirmi azalmış» tır. Bu gün Türkiyede ( istihsalât 47 den 30 milyona, Yunanistanda 45 mil yona indiği gibi Bulgaristanda da beş altı milyon yani yüzde 20 nispetinde azalmıştır. Bu sene Bulgaristan, Tür“ kiye ve Yunanistanda 105 — 110 mil- yon kilo tütün vardır. Bunun 25mi Iki ölüme sebe- biyet davası Sabık maliye müşavirlerinden Davit Efendinin yüzünde bir ur çıkmış, Davit Efendi doktor Matyosa müracaat eylemiş, dok- tor da ameliyat yapmış, fakat müşavir Efendi ameliyatı müte- akıp ölmüş. Davit Efendinin veresesi doktor aleyhine ölüme sebebiyet maddesinden bir da- va açmıştır. Muhakemeye dün üçüncü ce- zada başlanmış, şahitlerin geti- rilmeleri için yarma bırakıl mıştır. » Melek hanım isminde bir ka- dının çocuğunu alırken vefatına sebebiyet vermekle maznun dok- tor Şirinyan efendinin muhake- mesine de dün sabah Ağırceza- da devam edilmiştir. Melek ba- nımın tedavi için yatırıldığı yo remya hastahanesi sörlerinden Margrit şahit olarak istievap &- dildi. Bu şahidin dinlenmesi çok uzun sürdü ve fenni bazı malü- matla beraber Melek hanımın hastahanede geçirdiği zamana ait mufassal izuhat alındı. Tara- feyn yeniden müdafaa şahidi ikamesi talebinde bulundular. Mahkeme bu talebi kabul etti. Bundan sonra hastahane serta- biplerinin diğer tabibi müdaviler tarafından verilen herbangi bir raporu tetkik etmeden imza edi- vermelerinin usulden o olup olmadığının sıhhiye müdürlüğün- den sorulmasına karar verilerek mahkeme talik edildi, Telik edildi Balalta bir meyhanede çalgı çaldırmak yüzünden çıkan “bir kavga neticesinde Kemali kat- letmekten maznun Yani ile bu katil hadisesinden muğber ola- rak Yaniyi yaralamakla maznun Tatar Fevzinin muhakemelerine dün ağırcezada devam edilmiş, gelmiyen şahitlerin celpleri için mahkeme talik edilmiştir. Kurtdoğmuş köyü cinayeti Kurtdoğmuş köyünde Bekir isminde birini katilden maznun Ahmedin omuhakemesine dün Ağırcezada devam edilmiş, gel miyen şahitlerin ocelpleri için mahkeme talik edilmiştir. Apoyemetininin muhakemesi Moris de Kobra'nın bir roma- nını tercüme ederek neşreden, fakat bu neşriyatı müstehçen görülen Apoyematini gazetesi mahkemeye verilmişti. Dün de birinci cezada bu muhakemeye devam edilmiş ve dava 20 Şübata bırakılmıştır. Burhan Cahit B. hasta Bir sabur hatırası diye yazdığı bir hikâye müstehçen görülerel Köroğlu gazetesi aleyhine bir yonu mahalli sarfiyat için ayrılacak dava açılmıştı, Davaya dün 3 üncü olursa ihraç edilmek üzere 50 milyon kalmaktadır. Avrupada tütün sarfi. yatı azalmıyacak fiatlar azalacaktır. Bulgristan tüütnleriyse ucuz ol » duğundan Türkiye ve Yunanistan tü tünlerine nazaran kolaylıkla müşteri bulacak ve daha evvel satılacaktır. | Fiat meselesine gelince; bizim tü-' tünerle ne Yunan ve ne de Türkiye! tütünleri rekabet edemez. Biz de tü- tünleri amele işlemez, aile efradı iş ler. OBinanenaleyh Bulgar tütünleri için tehlike ve tütünlerin kalması ih- timali yoktur. Fiatlar için de reka - bet tehlikesi mevzuu bahis bile değil. dir, Diğer taraftan bizim (zürramız kanaatkârdır. Fiatlar yüzde Otuz kırk düşse bile zürra gene gecinebi » ir. Tüccarların bu gün zürradan tü- tün almamaları parasızlıktan değil,| bundan evvelki hükümet zamanında, cezada devam edilecekti. Maznun Burhan Cahit B, hastalığı hak- kında bir rapor gönderdiği ci- hetle mahkeme talik edilmiştir. İ nundan ileri gelmektedir. Bu kanu na göre tüccar alacağı vazıyetj tayin edemedi, Bundan başka köylünün emr» lâki hiçbir suretle zaptedilemiyeceği Ve borç için satılamıyacağı hakkında bir kanun neşredileceği haberi de zür raa avans verilmesine mâni oluyor. Şimdi Bulgaristanda üç buçuk mil yon kilo stok tütün vardır. Diğer memleketlere nazaran bizim stoku » muz en azdır. Bunları da Çekoslo » vakya ve Lehistan rejileri alacak o »| lursa hiç bir şey kalmaz. Bizde nor- mal senelerde. on on beş milyonkiles gram stok tütün bulunuyordu. Tü- tünlerimizden bu sene otuz milyon kilogram satılacaktır. | Öst tarafı birinci sayfada | | kar, yeniden yağmur, yeniden dolu, yeniden fırtına ve tipi!. Fakat gurip olan ciket şudur ki yo.| kan şark memleketlerinde kışın o hava taarruzları, Japonyanın uzak oşark memleketlerinde Çine karşı yaptığı tay| yare bombardımanlarıyla hemen aym zamanda başladı. Japonyanın umumi taarruz hareketleri gibi (o inkişaf etti. Her tarafı en şiddetli bir kış manza - rası bürüdü. Nasıl ilk Japon tearruz- larından sonra mütareke sözleri oldu, harp ve taarruz hareketlerine durgur- luk geldi ve sonra tekrar eski hareket. ler başladıysa hava da bayramda bir az mülâyimleşir gibi oldu, bir iki gün açıldı, sonra gene bozuldu, iptida de- vamlı yağmurlar, dün gece de kar fi» tınaları tekrar kendisini gösterdi. Bu hale bakınca hatıra: “Acaba he-| va da Japonya ordularını mı taklit e.| diyor?,, sual; geliyor. Yalnıs oarada bir iki küçük fark var. Japonların ta- arruzları eleş yağdırıyor. Kışın taar- ruzlarıysa soğuk. Diğer taraftan Jc-! İpon hücuma geçtikçe Çinliler yere İcak bir kapı buluyor. Hiç olmazsa Ces nevreye dönerek Cemiyeli Akocma mi-| racatt ediyor. Fakaf kışın soğukları» na karşı şikâyet edecek bir yer yok » tur. Dünkü manzara Evvelki gece saat 11 den son- ra başlıyan yağmur saat 3 e ka- dar devam etmiş ve bunu mü- teakip kar yağmıya başlamıştır. Devamlı yağan kar üç saatin içinde gece bir haylı yağmur yağmasına rağmen her tarafı kaplamış ve bir karışa kadar çıkmıştır. Bu ani yağış yüzünden dün sabah şehirde seyrüsefer bir haylı sekteye uğramıştır. Bu arada şehrin her tarafında tramvay arabaları seferlerine geç başlamak mecburiyetinde kal- mışlar, tramvay yollarını temiz- lemek ve açmak mühim bir me- sele olmuştur. Bunden başka Topkapı hattındaki tramvay ara- baları daha çok geç işliyebilmiş- lerdir. Aynı zamanda çift ara- ba işliyen bazı hatlardada yokuşlarda arabaların kayma tehlikesi mevcut bulunduğundan vagonlardan birisini çıkarmak zarureti hasıl olmüştur. Diğer taraftan Üsküdar tram- vayları da öğleye kadar işliye- memişlerdir. Bunun sebebi de yağmuru müteakip (obararetin aniyen sıfırdan aşağı düşmesi yüzünden ıslanan tellerin don- ması yüzünden cereyanı naklet- memesidir. Dün bir yandan fırtınanın de- vam etmesi yüzünden geç vakte | kadar Kadıköy, Boğaziçi ve Ada- lar vapurları da muntazam işliye- memişlerdir. Gelen haberlerden anlaşıldı- ğına göre Anadoludada kış tekrar başlamışlır. Zongnldakta kar yüzünden 6 kişi donmuştur. ! Balkanlardan gelen haberlere | göre şiddetli kar fırtınaları ora- da da hüküm sürmektedir. Ka- rın irtifamın yarım metreyi bul- duğu bildirilmektedir. Belediyenin faaliyeti Dün delediyece haylı faaliyet gösterilmiş ve yaya kaldırımları mümkün mertebe temizlenmiştir. Seyrisefain halkın hayatını düşünmelidir Dün akşam köprüden Kadıkö- MUSTAFA “HAYAT YOLU, Hava, Japon orduları nımı taklit ediyor ?! i bir fırtına büküm sürmekte, yüne saat 7,10 da bareket ede- cekken 7,59de kalkan vapur yolcuları yolda haylı heyecan geçirmiştir. Sebebi vapur Hay- darpaşaya yaklaştığı sırada kar- şıdan gelen diğer bir vapur” ancak birkaç metre mesafejlf geçmesi ve tipi dolayısile yi ik müsademe iklimalinin pek kınlaşmış olmasıdır. Esasen vapur kaptanı da yollarını gör lükle tayin edebilmekte ve VW purdaki ahali etrafı görüp ge tikleri yeri tanıyamadıkları ayrıca heyecana düşmekteydi. Bu vapurun köprüden 7: postasıni yapması lâzımken vanın o sırada pek karlı sından dolayı vapur vakti kaldırılmamıştır. Bu hareketi” isabeti meydandadır, ancak on beş dakika sonra hava O dukça düzelmiş, fakat vapur bi sefer de kaldırılmamış ve postanın 7,50 de yapılacak sef” le birleştirilmesi düşünülmüş, sarruf maksadile vapurun baf*' keti o zamana kadar geciktirik miştir. 7,50 postasının zama” gelincede hava yeniden boi fakat buna rağmen vapur ket etmiş, yolda tipi şiddetle” miş, halk tehlike ve he; geçirmek vaziyetinde kalmıştı” Bugün ne olacak? Yeşilköy askeri rasat mi zinden aldığımız malümata bugün hava kapalı ve kısı yağışlı olacak, rüzgâr garbi Hi tikametlerden (kuvvetli olar esecektir. Dün hava tazyiki 762 ilime re, eh fazla sıcaklık nakıs 2, « az nakıs 3 derece idi, Kandil rasatanesinin verdiği malümii göre, dün sıcaklık en far nakıs 2, en az nakıs 4 dere idi, Dün sabah yediye kadar g gan karın miktarı vasati seki santimetredir. - Kar bugün de devam edece rüzgâr yıldızdan mütevassit ş* dette esecektir. Maamafih h8” iyiiğe Ooo doğru — gitmekti Vaziyette gayrıtabiilik yo Mevsim icabı olarak bayalar ' tıktan sonra tekrar kar yağa Muhitimiz Obava vaziyeti? kâh şimalden, kâlı cenupten “ len bava tazyıkleri hâkim ğu cihetle bunlar tabiidir. için havalarda fevkalâdelik ar mamalıdır. Avrupa ekspresi geç alir Balkanlarda şiddetli kar v7 nası hüküm sürdüğünden e pa ekspresi dün şebrimiz? «gi buçuk saat teehhürle saat da gelmiştir. ies Onu beş geçe gelmesi * eden konvansiyonel treni d€ 12de gelmiştir. Denizlerde Denizlerde de oldukça çed yağmaktadır. leri Bu yüzden gemiler sefer müşkülâtla yapabilmektedir. itizar di “Acuzenin definesi telrikam a mizin çokluğuna mebni bugün gif lemedi. Okuyucularımızdan özü” Bugün akşam Saat 21,30 da Ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: