14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—2 —VAKIT 14 ŞUBAT 1932 “ Fransız kadınları | | Dahili .) Son Telgrailar | > Niçin Birbirleriyle “ Nihayet intihap etme Anlaşamıyorlar? b ; Pamaskalizdenem mabaat | ? ve edilme hakkını | Tamirat Akvam cemiyeltinde işli: eden murakhaslara bayi kazanıvor Konf wi > ğa sulhten bahsederlerken samimi emme ned tesli Ayan mezi iletme. | Konferansı Çinin yeni teklifi heye- öi.m".n sar meclisi, kadınların erkeklerin tâbi Olduğu ayni yaş şeraiti altında intihep etmelerine ve edi'mele- rine müteallik olan projsyi ka- bul etmiştir. Meclis, Tek devreli inlikabı © kabul etmiştir, en çok rey a'an, vamzet intihep edi'miş o gcaktır. Maamefih, namzetlerden kiç biri müseccel müntahipler mikta- rmın dörtte birinin reyini alama- Gığı takdirde ikinci defa o'arak reye müracsat olunacaktır. Pavs, 13 (A.A) — Meb'usan meclisi, kadınlara intikap etmek ve intibak edilmek bakkını bah- şeylediğinden şmdiye kadar in- tizar ve Ümitle vakit geçirmiş olsn kadınlar memnuniyet izhar etmektedirler. Yalnız şimdi de © “ne vakıt rey vereceğiz, diye düşünüyorlar. Rİ verilecek altın karşılıkların bü- yük bir kısmı Frarsa tarsfından “ temin olunacaktır. E öylece Fran- © sa zararına ve Üerman-Sovyetle Yahudi - Amerikalı o bankaların kârına olarak bir iş yapılacaktır. Menşei Almanya olan ku plân âdeti veçhile Amerika terikile bize geliyor ve sulh ve musale- » met boyasını taşıyor. Alman Ga- “zet dö Ves p'ânına “sulh yo'u,, © mamı verilmekte ve Nobel suh © mükâfatını alanlardan Amerikalı “a Muray Bütlerin plân lehinde be- yaratımı neşretmektedir. P.ânda gaye kasalara ciha- nin bütün altımm toplıyacak ” beynelmilel bir banka teşkil et- ” mektir. Pu banka yüzde yirmi © madeni karşılıklı yeni ve bey- nelmilel bir bankrot çıkaracak- tır. Eöylece bir enflasyona doğ- ru gidiliyor demektir. Halbuki kıymetsiz veya düşkün kıymetli para piyasaya çıkarmıya çalışan ve emeğinin bir kısmını birikti- ren'erin İrelları aza'acağından onflesyonu hırsızlık diye tavsif edebiliriz, Ümtuzmalıdır ki bâğıt para ancak altınla mübadele edilebi- Bise kıymeti haizdir. Eğer altın ©» eskam çıkaran bankanın kasa- ” İkunda mahtus olur ve kâğıt altına tebdil edilemeden cebri tedavüle tâbi tululursa altina mukabil yokmuş demek olur. O vakit banknot kiymelsiz bir “kayma,, yani kendisine lâ- alettayin bir kıymet izafe edilen ve yas ona verilen iti- mat mütezelzil olunca beş para , etmiyecek olan bir kâğıt parça. sı kelini alır. © Cihânın bütün altınını bir bey- imilel bankalar fevkinde hu- susi bir bankaya tevdi etmek cihanın servetini bu banka eline vermektir. O valıt çıkaracağı banknotların kıymeti O bankayı idare edenlerin keyfine tâbidir. © Bündan başta millet'erin iktısıci © mevcudiyeli ve emnü selâmeti © de bu fevkalâde bankanın eline düşmüş o'ur. Banka milletlere keyfince ve arzu ettiği miktarda kredi açar ve mukadderatlarıa © hâkim olur. © Plânı yapan sulkperver olfu- © ğuna göre, banka teslihat me- © selesinde mali tazyik yapabilme- “lidir, gayesini takip ediyor de- “ mektir. Bu da bir milletin milli emni selâmeli ve arazisinin mü- © dafaası için tedbir alamamasına Hazirana tehir edildi i Paris, :3(A.A' — Lozan kon- feransının gelecek bazirana te- biri bakkında Fransız, Ingiliz, Almsn, Belçika, Italyan ve Ja- pon hükümetleri arasında bir itlâf busüle geldiğine dair Pa- riste ve Londrada resmi bir teb- liğ neşreri'mistir. Kontejan i.stesi hazır Ankara, 13 ( Vakıt) — Kon- terjan Üislesi tamamile ikmal edilmiştir. Çarşamba günü He- yeti vekilece müzakere edilmesi muhlemeldir. Akköprüde yangın İD Ankara, 13 (Vakıt) — Akköp- rüde yargın çıkmışsada söndü- rülmüştür. Elr meb'usla bir mümeyyiz arasında Ankara, 13 (Valıt) — Meclis zabıt kalemi mümeyyizi Ekrem beyi tahkir ettiği iddiasile aley- hine açılan davadan dolayı Er- zurum reb'usu Asım beyin teş- ril masuniyetinin ref'i Eaşvekâ- letçe Mecl'se bildirilmiştir. izmirde Gazi heyketl İzmir, 13 (Vakıt) — Gazi beykeli o vapurdan çıkarılarak | Gazi meydanma götürüldü. M. i Kanonika kurrdadır. Yarın bir heyet tetkik ve tesellüm mux melesini. ifa edecektir. Izmir kaymakamları İzmir, 13 ( Vakıt) — Bütün kaza kaşmakamları Vali Paşa- nın riyasetinde maballt ibtiyaç- ları tetkik etmek üzere toplan- dılar. İzmirde ihtikârla mücadele İzmir, 13 (Vakıti — Eurada ihtikârla Oo mücadeleye devam ediliyor. Son hafta zarfında bir tacirin ibtikâr yaparak 7000 lira kâr yıplığı ticaret müdürlüğüne | ilbar edilmiştir. Tahkikata de- vam olunuyor. İ Dahiliye vekili Ankarada Ankara, 13 (A.A) — Şükrü Kaya B. geldi. Dostları ve da- biliye erkânı tarafından karşı- landı, Münhal Muş meb'usluğu Ankara, 13 (A.A) — Münhal Muş meb'usluğuna sabık Elâzz meb'usu Naki B.intihap edilmiş. Ve keyfiyet başvekâletçe Mec- lise bi dirilmiştir. Memurların tekalt aidatı meselesi Ankara 13 (Valıt) — Me- murlardan tekaüt aidatı olarak *i. 12 kesleceği ve burun için bir lâyiba ibzanna başlandığı söylenmektedir. müncer o.ur. O vakit Frarsız bakimiyeti mülliyesini ve mevcudiyetıni bu bankanın ellerine teslim edilmiş o'ur. Ve Yakudi: Cerman Ame- rikah bangerlerden mürekkep oup Fransiz kredisini Almanya ve Sovyet Rusyası lehine çev.r: miye ça'ışan bangerlerin oyum çağı mahiyetini alır, Şu balde Muray Bütler plânı da, Daves, Yung plânları ve Hoover morateryomu gibi altını- mızı elde elmek, istibsalatımızı mahvetmek, milif reüdafaamızı sıfıra indirmek ve medeniyetin, hakkın, adtletin son seyri olan Fransayı haklamak için tanzim | Aksayı canla karşılandı Büyük meclis fevkalâde içiimaâ ne zaman çağırılacak ? Cenevre 13 (AA)—M. Yen in Cemiyeti akvam mec'isinin şark ibtilâfile hemen meşgul olması hususundaki mü- racaatı, meclisi bizzat rey ver- mek mecburiyeti muvscebesinde bırakmat ta olduğundan akvam cemiyetinde çok heyecanlı bir a'âka uyandırmıştır. Dün akşam üzeri meclis, iki tarafın hazır bulunmadığı kususi bir celse aktetmiş ve uzun bir müzakereden sonra hali bazır ahval ve şeraiti içinde bu şekil- de bir teşebbüsün mesu'iyetini Çin murahhasına bırakmıya ka- rar vermiştir. miyeti akvam fevkalâde bir celse aktedecektir. Resmi karar pazartesi celsesinde malüm ola- caktır. Nankin hükümetinin bir beyannâmesi Cenevre 13, (A.A.) — Çin murahhas beyeti Nankın hükü- metinden bir beyanname almış- tır. Alâkadar başlıca dew'etlere bitaben gönderilen bu beyanna- mede harp mesul yetinin tayini- ne çalışmakla ve Çin'in maruz kaldığı istilâya kazşı koymak için elinde bulunan bütün vası- talara müracaat edeceği bildiril mektedir, Tehdidi teslihat konferansında Cebevre, 13 (A,A.)— Tahdıdi teslihat o konleransının o beşpci ce'sesi aktecilmiş, İspanya mu: rahbası taarruz: silâhların ve askeri tayyarelerin külliyen men- ini istemiştir; Muhtelif devletler mümess İleri leh ve aleyhte söz söylemişlerdir. Çin mümessili bükümetinin tabdidi tesiihata tamamen taraf- tar olduğunu, fakat uğradığı ta- arruz karşısında hergün biraz caba s'lâhlanmak mecburiyetini hissettiğini söylemiş ve Çinin mutlaka yaşamak azminde bu- lunduğunu ilâve etmiştir. Çin murahbasının nutku şid- detle a'kışlanmıştır. M. Venizelos Yunan Meclisini Feshediyor Atin kili M. 12 (Hususi) — Avrupadan avdet eden Yunan Başve- enizelos, Siyasi fırkalar res erile vukubulan mü'âkatla- rmden sonra mec'si meb'usanı fesbetmiye ve yeni intibabat yaptırmıya karar vermiştir. M. Venizelos, Reisicümkür M. Zaim's'le vu'u bulan mülâka- tında, dört seneik müddet bitmeden evvel milletin reyine mü- racaat edilmesi lâzimgeldiğini ileri sürmüş ve meclisin fesbi nok- tai nazarıvı müdafaa eylemiştir. Verilen ma'ümata göre Meclisi Meb'usan Şubat sonlarına doğru feshedilecek ve yeni intihabat Nisanda yapılacaktır. M. Venizelos, meb'usan ve ayan intikabatının aynı zamanda yapılması fikrindedir. Kendisi bu fikrini ayan azasına açmış, leh ve aleyhte birçok müla'ealar dermeyan edilm'ştir. Ayan ve meb- vsan inlihabalının aynı zamanda icrası için Yunan meclisine bir kanun lJâyihası teklif edilecektir. Yunsn meb'usanının feshedilmes'nin sebebi, hükümetçe takip edilmekte o'an mali vs iktısadi siyasete karşı mubalifler tara- fından ileri sürü en tenkitlere milletin de iştirak edip etmediğini anlamak arzusundandır. Ingiltere, irak ve Lehisianla imzalanan mukaveleler Ankara, 13 (Vakıf) — Türkiye ile İngiltere arasınde İmza edilen müzakereti adliye mukavelesinin testiki lâyihası Meciise verildi. Ankara, 13 (Vat) — Türkiye ile Irak arasında münakit ikamet, ticaret, iadei mücrimin mukavelelerinin tastiki lâyibası hazırlanmış ve başvekâletçe Mec ss gönder İmiştir. Ankara, 13 (Vakıt) — Türkiye ile Lehistan arrsnda Ankarada imzalanan ikamet mukave'esinin tastiki lâyihası Meclise geldi. Bütçenin şekli 3 gün sonra anlaşılacak Ankara, 13 (Yakıt) — 937 bütçesi hakkında bazı gazetelerin Beşriyatı etrafında kendisiyle görüştüğüm maliyede salâhiyettar bir zat bara dedi ki: — Bu neşriyat temamen tahminidir ve kaydı ihtiyatla telâkki edilmelidir. Bütçe rakamları vekâletçe tetkik edilmektedir. Üç gün sonra netice anleşilacaklır. Halen Kânunusani ayının umumi tahsilât yekünuru bekliyotuz, Bütçenin heyeti vekilede görüşül- mesi meselesine gelice: henüz Maliya Vekâletince tesbit edilme» miş bir şeyi beyeti vekilenin ne diye görüşeceğine Coğrusu ya akıl erdiremedim. Izmir rıhtım şirketi sui istimali etrafında | o.du Izmir, 13 (A A) — Rıhtım şirketi sui istimali tahkikalına ad- liyece devam edilm'tedir. Istanbu'dan ibzaren getiri'en avukat Gat Franko Ef, gayn merkuftur. İsticvep edilmesi, tevkifi şayiasına sebep olmuştur. Müddei umumi Hidayet beyle görüştüm: — Gat Franko Ef. serbesttir. Tahkikat devam ediyor, dedi. Mev.uf olan şrketin müdürüyla murahhas aza ve muhasebeci bugün tahliye ta'ebinde bulundularSa da bu talep reddedi'di. Bu- Dun Üzerine mevkuflar ağırceza reisliği nezdinde keyfiyete iti- raz etmişlerse de r.yaset red kararını olay elan: Gi) Ami ilac Ma tastik etti, Ala Ra e yorlar? Kabul edilebilir ki tahidi tes” libat konferansına iştirak eden murahhas arın bepsi sulhten bah” sederlerken sam:midir. Ordu ve donanma gibi vasıtaları mutlaka memleketleri bir gün barp et miye karar vermiş olduğu için muhafaza etmek ve artırmak mak- sadını takip etmeme'tedir. Fakat şunu da itiraf etmek lâzım ge“ lir ki muhtelif o murabhasların bahsettikleri sulh tabirinin ma” naları arasında bali harp'e hali sulh kadar büyük farklar vardır; Fransız arın istedikleri sulh baş” ka, Almanların başka, Rusların başka, İngiliz'erin gene başkadır ve sulh keimesinin manasıni anlayıştaki başkalıklardır ki bu” gün bötün dünyanın başında en böyük bir gaile o'an teslibati tahdide en büyük bir mani teş kil etmektedir. Meselâ Fransızlar sulh kelime sini telâffuz ederken ilk düşüm dükleri şey Versay muahedes.dir. Bu muabedenin bir tek kelime" sinden fedakârlık istemiyorlar. Herbangi bir taraftan en küçük tadi'âttan obahsedilmesini su için en büyük bir tehlike gibi görüyorlar. Onun için Avrupada ve Amerikada Versay muahedesi aleyhtarları çoğa dıkça orduları" | mı ve domanmalarını arttırmıya çalışıyorlar, Almanlara gelince, onlar Ver- say musbedesinin tesis ettiği sulhü harpten bile ağır buluyor” lar. Versay muahedesi devam ederse Almanyanın mutlaka mali“ lüyor.ar. Onun için ku muahede* « nia şiddetle tadilini istiyorlar. “ Binaenalevh Almanlar nazarında bakikt sulh bugünkü sulh değik dir. Arcak Versay muahedesinin tadilinden sonra tecssüs edecek sulhle (OAlmanyanın © yaşımasi imkânı hasıl olabilecektir. , Görülüyor ki Fransızların “sulh istiyoruz !,, demeleri doğrudan doğruya “Versay muahedesinin ebedi surette devamını temin mek istiyoruz!,, demeklen başk# birşey olmadığı halde bilâkis Almanların “Sulh istiyoruz!,, d& meleri “Eize harpten daba # gelen Versay muahedesinin artık tadilini istiyoruz! , o demektef başka birşey değildiler. Binsen aleyh sulh kelimesini telaff8. ederken bu kadar birbirinded | uzak manalar kasteden iki j let arasında teslihatın tahdidi bahsinde anlaşmak nasıl mü” kün olabilir? Almanların umumi harp meli” ces'nde nekadar zararlara uğr4” dıkları malümdur Bundan cola” yı Almanyanın birgün sırf Fra” sadan intikam almak, yab yeni menfaat er koparmak m3 sadile yeni bir harbe girebil€ ceğini akıl almıyor. Bunun beraber Fransızlar hergün man tehlikesinden baksediyorla” Versay muabedesiyle Almanya” ordusu yüzbin nefere indiri)! olduğu halde şimdi bu için bütçesine koyduğu para! umumi barpten evvel sekiz bin neferli bir ordu için yaptığ masrafa muadi: olduğunu sö) yor'ar. Yeniden yeniye Almanya, b©” haricinde mühimmat, ve tüfek fabrika arı yaptığındı” ; gizi silâh depoları bazırlamakid! o'duğundan şikâyet edi wi Acaba bir taraftan iktisadi “ mali buhran içinde can çeki 210 feryatları koparan A mani ir diğer taraftan müstakbel i harp hazırlıkları yaptığı ide. doğrumudur? Bunu ancak 28” gösterecektir. p” Mohmat A 0) Vi m peş m a e EY Ta mandi volmıya mahküm olduğunu söy“ »xwmamnarno—n hap Tİ kağ im ak e gi 0S eki Sep EŞİ mir

Bu sayıdan diğer sayfalar: