14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i il ş vi ii Aza namzetleri Gidip dettere ismini Yazanlar günden güne çoğalıyor İHünun muderrisleri de kaydolunuyorlar a Onümüzdeki bafta, şehrimiz- teşekkül eden Halkevinin yin resmi yapılacaktır. Halk bilhassa genç, münevver yere Halkevine büyük bir alâ- a, stermekte ve aza yazıl ktadır, Yram dolayısile inkıtaa uğ- 499 kayıt muamelesi, dünden gene eski bararetini almuştur, Dün de Halkevinin suz şubesine yeniden bir çok kaydolunmuştur. . “debiyat ve dil şubesine dün ie arasında bazı müderris tali bu meyanda Halil Nime- h B. bulunmaktadır. wp küşat resmi parlak bir eh yapılacaktır. Bu bususu M için bir program hazır- aş tar, Ga kara Halkevinin küşadında Hazretlerinin de kuuna- m ve bu merasimi bir nu- faali açarak memleketin hars ie ine yeni bir istikamet ak leri Ankaradan yazıl tadır, kevinin Istanbul teşki âtı- ersin Meb'usu Hasan Reşit Memur edilmiştir. Dokuz Şubenin faaliyetlerinin i “e bir şekilde olması ğaloğlundaki eski türk- e ml kifayet etmiye- de anlaşılmaktadır. Bu takdir- o ei diğer bir bina buluna- VE Şubelerin bir kısmı, ve ba, texsil, spor gibi kısım'arı çalışacaktır. n H tevleri ve teşkilânna a't talimat Meni : ey, Meşrine aluncı (o sayıfamızda | NM edivnrnz mmm o; Ön iste Tajı soyarlarken.. saat 12de Orlaköyde Vay caddesinde Enver paşa tah, vüştemilâtından bir garaja iç kalılardan Yakup ve şerık- Mey; abust ve Kapik girmişler, kalay, geçirdikleri üç parça e polis memurları an görülmüşler ve Yakup Kana şir. Kaçan 2? hırsız Iki aktadır, Dır0för birbirini yaraladı e gece saat 2de İstiklâl Li kaçırmıya teşebbüs etmiş- | ANA AL İnhisarlar Hakkında Rapor bugün Ankara- ya gölürülecek Şehrimizde bulunan gümrük ve inbisarlar vekâleti müsleşarı dün tütün inhisar idaresine ge- lerek meşgul olmuştur. İnbisar- ların birleştirilmesi ve merkezle- rin Ankaraya nakilleri hakkında hazırlanan röporu bugün Adil B. Ankaraya götürecektir. Rapor inbisarların birleştirik mesi, hangi şubelerin ne şekilde birleşebileceği, tevhilten sonra bangi subelerin şebrimizde kala- cağı gibi mevzular etrafında ba- zırlanmıştır. İvhisar umumi müdürlerinden möteşekkil bir komisyon bu hu- sustaki mütaleasını ayrıca vekâ- lete bildirecektir. Belediyere: Şehrin plânı Belediye (şehrin o müstakbel plânının ne suretle yapılması ka- naatinde oldukları hakkında ve muhtelif zevalın fikirlerine mü- racaat etmişti. Bunlar tetkikat- larını bitirerek raporların bele- diyeye vermiş'erdir. Belediyede bir komisyon teşkil edilecek ve bu raporlar o komisyonda tetkik olunacaktır, Verilen raporlarda liman ve şimendiferler için ayrı ayrı birer mutahassıs celbi fay- dalı olacağı fikri ileri sürülmek- | tedir, Cuma günü satış yapan bakkal dükkânları cezalandırılacak Bir çok esnafın ve bilbassa mahalle bakkallarının hafta tatili kanununa riayet etmedikleri an- laşılmış ve bu cumadan itibaren belediye zabıta memurları şehir dahilinde çok sıkı bir teftişe başlamışlardır. Filhakika bir çok mahalle bakkalarının müşterile- rine kepenkleri yarı açık tutarak öğleye kadar mal verdikleri tesbit edilmiş ve zabıtiar tutul- muştur. Bu teftişler her cuma devam edecektir. Milliyet itefikimiz “Milliyet,, refikimiz yedi yaşı" na basmıştır. Kendisini tebrik eder, muvaffakıyet dileriz. caddesinde 2757 numaranı olo- mobil şoförü Karabet, 1457 mu- maral olomobilin şoförü Muam- merle müşteri almak meselesin- den kavga etmişler, birbirlerini yaralamışlardır. Mahmut Nedim Bey (Son Yemen walisi ) 30 Senelik Siyasi Esrarı ifşa Ediyor ! EEE FEEL LAME at nası Tefr)kas3 Zunmn Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur, F (eyy ehri. Fahri... Mayee 2 İsmi bu gün çöllerde hâlâ Bing, ila şerefle, şanla yaşiyor. e ai yüzler ve binlerle be- a bu ismi almışur, çö hm wzak köşelerinde kız ço» ile bile Fahri ismini koyan be Si, Bördüm, Bir gün bir bedevi — Cesini göstererek: Ve orka, diyordu, insallah yoleu - Oral ğü arda Zâten erkek çocuk mak- aki, bedevinin bu temennisi. “ ttim, gülümsiyerek: sende, dedim, varsın kız ir, evlât değil mi? Re — İyi ama, dedi, kız olursa adını (Fahri) koyamam. Sonra birdenbire doğruldu ve ba- | gırdı: — Yok, yok. İsterse kız olsun, val- lahi gene (Fahri) koyacağım. »... Üç sene evvel bir Fransız kuman. daniyle konuşurken gene bu bahis a çılmışlı. O, bana Medine müdafas- mızdan bahsediyordu, Fahri paşanın kahramanca müdafaasını, feragatini, büyüklüğünü ve nihyet nasıl arzu ve rızası hilâfına adeta zorla (düşman karargâlıma getirildiğini uzun uzadı” ya anlattıktan son —0, nil en çölü RI limize. | Yeki. iyalrosu Musiki şefi dün Viyanaya gitti Şehir tiyatrosunun mesiki şefi ve “Yalova türküsü, bestekdri Hasan Ferit bey dün akşamki trenle Viyanaya çit- miştir. Ferit bey orada bir iki ay Pala rak tetkikat yapacak ve dönecektir Ha- san Ferit bey dün bir muharririmize şunları söylemiştir; Son iki aylık faaliyetimin ne- ticesinden memnun ve ati için çok ümitvar olarak ayrılıyorum. Şunu da ilâve etmeyi unutmak istemem ki: muvaffakiyetimizi valimiz Muhittin Beyfendinin san'ata karşı gösterdiği büyük alâka, mütehassışlara karşı bes- lediği itimat ve bahşettiği ser- bestii harekâta medyunuz. Maarifte : Ali Ticaret Mektebi talebesi Adanada Ali Ticaret Mektebi son sınıf talebesi müderris Hâmit Sadi Beyin riyaseti altında Adana ve civarında bir tetkik seyahatine çıkmışlardır. e Diğer (taraftan edebiyat fakültesi talebesinden bir kısmının Anado'uda bir tet- kik seyahatine çıkmaları için lâzımgelen o hazırlık o bitirilmek üzeredir. Mektepler açıldı Şehrimizde (bulunan Maarif müsteşarı Salih Zeki B. dün sa- bah öğleye kadar Maarif idare- sinde meşgul olmuş ve müfettiş- lerle görüşmüştür, Öğleden son- ra Darülfünuna giderek Anka- radan gelen muallim Raşit beyi ziyaret etmiştir. Salih Zeki bey daba birkaç gün şehrimizde ka- lacaktır. » Grip ve bayram dolayısile tatil edilen mektepler dün sa- bah açılmıstır. Olimpiyatlaraişti- râk etmemeliyiz Los Angelos o'impiyadına Türk takımının iştirak edip etmemesi meselesini halletmek üzere An- karada spor merkezi umumisinin toplanmak üzere olduğu vazıl. maktadır. bizce bu mesele üze- rinde münakaşa etmek bile faz- ladır. Hiç bir şey kazanmamak mukabilinde binlerce doları mem- leket baricine çıkarmanın zerre kadar manası yoktur, Kuvvetle- nip kendimize güveninciye kadar spor seyyahatlerine asla lüzum olmadığı kanaatindeyiz, sini tahrik etmiş oraya (toplamıştı. Sabahleyin, ilk sabah (0) nun çadr- rındân çıkacağı saat yaklaşmıştı. Ça» dırın etrafına biriken on binlerce in» sanm Türk kumandanma, bu büyük adama fenairk etmelerinden de kor- kuyorduk... Çadırın kapısı asabt bir hareketle açıldı ve (0) bir heykel gibi dimdik meydana çıktı O anda çöl sanki ye rinden oynadı. HAlâ gözlerimle gü - rüyor gibi oluyorum.. Binlerle insan kasırgaya kapılmış yapraklar gibi fer yat ederek kaçışmıya başladı. O, hâ. lâ olduğu yerde dimdik duruyordu. Ona biz ne o gün, ne daha sonra, ne de hâlâ bir (Esir) gözüyle baka - madık, bakamiyoruz. (OKarşımızda 6 bir (Galip) bir (Kahraman) dı. HA lâ öyledir ve ilânihaye öyle kalacak- tir. ... Medineyi muhasara eden kuvvet « lerin başında Hicaz veliahtı (*) Emir Alı de bulunmuştu, o da b ba- na Medineden ve Fahri v7 ve aşmış olan büyük şöhreti binlerce ve binlerce insanda onu görmek heve- Muhtelit Mahkemelerde Dün bir çok dava reddedildi Türk - Ingiliz mahkemesi dün ilk toplanmasını yapmış ve 32 davaya bakmıştır. Bu arada Kıb- nsa giderek İngiliz tabiiyetine geçen Ermeniler tarafından Tür- kiyede terkettikleri gayri men- kullerinin iadesi maksadile hü- kümetimiz aleyhine açılan 17 dava hakkında ret karan ve- rilmiştir. izmirdeki emlâkinin hükümet kararile istimlâk edilerek Ziraat bankasi ittihaz edilmesinden do- layı Varington tarafından açılan dava bakkında ademi salâhiyet kararı verilmiştir. Izmirde Bandoriyan şubesine bıraktığı eshamile İzmirdeki em- lâkinin aynen veya bedelen ia- desi için Fred Rovire Dovva ta- rafından açılan davadan birincisi hakkında ademi salâhiyet, ikin- cisi hakkında ret kararı veril- miştir. Bundan başka Papas oğluyile Mm. Vilyamis Katerin Ellölle Kuyumcuyan biraderler namında iki kardeşler taraflarından açılan gayri menkullerin iade ve zarar ve ziyanlarının tazmini davalarında kısmen ret, kısmen ademi salâ- biyet kararı verilmiştir. logiliz tebeasından Asaf EF. isminde biri tarafından Haliçteki bahriye (o tezgâhlarının Oumumi barpte bükümetçe işgal edilerek Seyrisefaine verilmesinden dolayı hükümetimizle Seyrisefain aley- hine açılan 30 bin İngiliz liralık zazar ve ziyan davasını da mah- keme esasından reddetmiştir. Diğer taraftan merkezi Iskoç- yada bulunan Yahudi komitesi- nin İzmirde bir çok emlâki ve arazisi olduğundan bahisle bun- ların iadeleri hakkında bir ko- mita tarafından evvice aleyhimize bir dava açı'mış, fakat bilâhare müddei davasından vaz geçmiti. Dünkü celsede mahkeme bu kararı tescil etmiştir. Celâl bey geliyor Hariciye vekilimizle birlikte Tabrana giden iş bankası umum müdürü Celâl bey yarın şehrimi- ze gelecektir. Celâl bey Tevfik Rüştü beyle birlikte Moskuvaya ve Berline gitmiş ve Berlinde hariciye ve klimizden ayrılarak Viyanaya geçmiştir. rafa yaslanmış dururdu. Şehirde ve bütün çölde artık (Haşimi) hükümeti karargâhının duvarı dibinde bir ta - hükümrandı, arap idaresj vardı. Fa- kat her gün her saat bu otomobilin et- dü. Ama kimse otomobile yaklaşa - rafında büyük bir kalabalık görülür. maz, beş on adım uzaktan bir tara- fma eğilmiş duran rabâyı göstererek birbirlerine söylerlerdi: — (0) ... işte şuraya otururmuş!.. Fahri paşanın, askeri üzerindeki tesirini gösteren şu sözleri de Kahire- de bir İngiliz binbaşısından dinledim: — Teslim şeraitini kararlaştırmak üzere kararzâhımıza gelen Türk hey- mek istedik. Ne zamandanberi adam» akıllı karnı doymadığm: bildiğimiz. bu askerlere beyaz, #eak fırancala» lar verdik. Önlerine yemekler koy - duk, neferler ne fırancalalara ne ye-| meklere el sürmediler: — Kumandan paşamız me yerse bizde onu yeriz.. Dediler, Bir kumans danın askeri üzerinde bundan b bundan kuvvetli tesiri ol re eti maiyetindeki iki nefere ikram et»! “ tikten tonva oraya giden Fransız hey« Günün Meselelerinden Harp Milletlere kaça mal oluyor Avrupa borcundan kurtula- bilecek mi? Acaba Avrupa, 1931 senesin- de elli milyar fıranga yükselen barp borçlarından bir gün kur- tulabilecek mi? Bu hususta bir kaç rakam zikretmeyi faydalı buluyoruz. 1791 den 1814 senesine kadar, Ingiltere, Napolyonu yenebilmek için 20 milyar frank borce gir- mişti. 1802 den 1815 e kadar, harpler, Fransaya 5 milyar Fran- ga mal olmuştu. Kırım mubare- besinden Frankfurt müsalâhasına kadar, Avrupada döğüşen ordu- lar 25 milyar Frank sarfetmişlerdi. Sadece yedi ay içinde Alman- Fransız harbinde 12,5 milyar Frank sarfedilmişti. 1918 sene- sinde, Fransa, günde 125 milyon Frank barp masrafı ediyordu. 1914-1918 barbi Fransaya 88 milyar Franga mal olmuş, Almam ya 689 milyar Frank borçlanmış- tır. Müttefikler de Yung pilânı bitince, yani altmış sene sonra, Amerikaya 520 milyar ödemiş bulunacaklardır. Fransa, eğer barp için bir günde sarlettiği 125 milyon Frangını sarfetmemiş olsaydı, hergün 400 yataklık 8 hastahane yapabilirdi. Ve şayet Fransa-Ak- manya harbinde sarfedilen 12,5 milyar Frank saklanmış olsaydı bu parayla Süveyiş kanalı gibi 30 kanal açılabilirdi. 10,000. tonluk bir kruvazör aşağı yukarı 180 milyon Franga maloluyor. Bu parayla en aşağı iki meslek mektebi yapılabilir. Bir tabtelbahire verilen parayla yirmi spor sahası yapmak ka- bildir. Bir gazeteci hesaplamış. Har- bı umumide yapılan bütün mas- raflar yapılmamış olsaymış, bü- tün dünyadaki 200,000 den fazla nüfuslu şehirlere, birer hastahane birer kütüphane ve birer darük b fünun yapılabilirmiş, Cevdet Kerim bey iyileşti Uzun zamandanberi rahatsız lunan Halk Fırkasının Vilâyet idare heyeti reisi Cevdet Kerim bey dün iyileşerek vazifesine gelmiştir. eti Tunuslu, Cezayirlilerden mürek« kepti, Fransızlar birde konsolos göndermişlerdi. Bir çok başka me» murları, askerleri de vardı. dan biri bana şöyle anlatmıştı: — Şehirde bir anda Türk altını kendi. Çölden şehre gelen bedeviler çarşla, pazarda Türk parası toplu- yorlardı. Bir İngiliz altını her vakit Türk altınından sekiz on kuruş fazla» ya giderdi, Öyle oldu ki Türk altını İngiliz altınmdan bir mecidiye faz « laya çıktı. Bir gün kapımda karşıma çıkan üç dört bedevi şeyhi ellerindeki © keseleri uzatarak: » — Bu gün çöle dönüyoruz. Fakat paralarımızı değiştiremedik. Sende varsa kuzum şu işimizi görüver, Di « yorlardı. aile, ME Kendilerinden neden İngiliz altmı istemediklerini sordum. Ve Türk ak tınmın da kıymetten düşmediğini aw lâtmak İstedim. (Bitmedi) ») Bilâhara $ Hüseyinin sala Hicaz ken

Bu sayıdan diğer sayfalar: