14 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

14 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EE ——8 — VAKIT 14 ŞUBAT 1932; FosfatlıŞarkMalt Hulâsası Süt Veren Annelere ocukir mhsus HAYAT KTMABI Kullaninız. Sütünüzü ar tırır. Çocukların kemik” lerini kuvvetlendirir. ğe hayat-kumbarası As. Mk. sa. Al, Komisyunu ilânları 1150 çift harici fotin | 1150 ,, dahili ,, f Bir şartnamede kapalı zarf 560 Kaput imaliyesi aleni münakasa 1150 Takım maa serpuş elbise imaliyesi kapalı zarf Kuleli lisesi için yukarıda yazılı eşyalar hizalarında gösterildiği mik - tar üzerinden üç şartnamede olarak satm almacaktır. Münakasaları 6 — Mart — 902 pazâr günü kapalı zarfla saat 14,90 da aleni münakasa saat 16 ya kadar Harbiye mektebindeki satın alma komisyonunda icra kılmacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve kapalı zar- fa iştirak için de şartnamesi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinde komisyon riyasetine vermeleri, (210) (510) Adet 1400 Maltepe Lisesi için kısa 1400 kısa " ” ” .. kollu fildikos fanil$ fildikos don Yukarıda yazılı mahaller için kizalarmda gösterilen miktar üzerinden iki garinamede alen! münakasa suretile. fildikos fanilâ ve don satın alınacaktır. Münakasaları 5 — Mart — 992 cumartesi günü saat 16 ya kadar mektebindeki satm alma komisyonunda Harbiye icra kılınacaktır. Taliplerin şarina « görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muay» yenide hazır bulunmaları, (209) (509) Süvari binicilik mektebinde mev- cut yarış hayvanları için Ermes mar- ka on adet maa teferruat Avrupa eğe- ri satın almacaktır. Pazarlığı 15 — 2 — ©92 pazartesi günü saat 16 ya ka. dar Harbiye mektebindeki satın slma komisyonunda'icra edilecektir. Ta - liplerin o şartnamesiyle nümunesiui görmek için komisyona müracaatları! ve iştirak için de mezkür günde ko - misyonda hazır bulunmaları, (207) (507) Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOİN hıp- larıdır. Deposu, İstanbul'da Sitkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşrıya 150 kuruş posta ile gönderilir Izmir'de Irgat pazarındaki, Trabzon'da Yeni Ferah â Maltepe As. lisesi için (1400 çift tire çorap pazarlıkla satın alınacak - tır. Pazarlığı 22 — Şubat — 932 pa- zartesi günü saat 16 ya kadar Harbi. ye mektebindeki satın alma komisyo- nunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları. (208) (508) . $ Askeri mekteplerle hastaneler ih» tiyner için 70,000 kilo koyun ve 10,000! kilo kuzu eti pazarlıkla satın alına - caktır. Pazarlığı 13 — Şubat — 902) cumartesi günü saat 16 ya kadar Har biye mektebindeki satm alma komis- Yonunda icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini görmek İçin komisyona mürâcaatları ve iştirak için de vakti mi ninde hazır bulunmaları. (206) çk 448). ks lkağllan. 4 VAKITın — Küçük ilânları 55 |0defası yüz kuruştur si Satılık apartman hissesi — Beyoğla Kuloğlu: mshallesi ağa hamam caddesi Zi numaralı İrfan apastmanının Veleçyolara ait nısf hissesi birinci tica- ret mahkemesince 18 şubat 932 tarihin. de müzayede suretile” satılacaktır. | ZAYiLER — Hüviyet cüzdanımla 121 nu- maralı gümrük komisyoncu kar- nemi ve askeri vesikamı zayi ettim hükmü yoktur. Osman Nuri oğlu Necip Muhip 321 | AAKIT Adres: Istanbul Ankara cadörs Vakıt yurdu. Telefon : Yazı işleri 24370 ve 23872 idare 24370 Posta kutusu 45 Telgraf: Istanbul Vakit. Abone şartları: / 3 6 12 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte &00 1450 2709 ———— ——— —ğ—m ân şartlarımız: Resmi Hususi 10 Kş 12,50 Ke. 0» 25 Küçük ilân şartlarımız: —————— ll 4 1-10 Detal 0 50 65 75 100 Kuruş A — Abonelerimizin ber üç aylı- ğı için bir defa meccmendir. KB —4sann geçen Ilânların fazla satırı için 5 kuruş zamolunar, VAKIT Matbaası Mehmet Asım, umumi Ön müdürü Ahmet Sava Santim Istanbul Belediyesi ilânları Keşif bedeli 506 lira 45 kuruş olan Balat temizlik işleri ambarında tamiri 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek üzel? kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 38 liradır 1 Tephirbaneler için lüzumu olan 90 takım iş elbisesi ile gi | çift kalçın 7-3 -932 pazartesi günü ihale edilmek üzere ka; zarfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 67 lira 50 kuruştu” Teminat akçeleri nakden kabül edilmez. Ya Belediyadef irsaliye alınarak kankaya yatırılıp alınmcak makbuz ve hay vi hükümetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek temini il mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya meklubu şartnamenin pullu bir nüshasını ve işine göre Fen ve Ticar Odası vesikasını teklif mektubu içersine koyarak ihale saat on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. Yukarda yan! işler hakkında şartname almak için her gün Levazım Müdürlü ğüne muracaat edilmelidir. (526) 4 yYandarma Satınalma Komis* yonundan: 10312 geyim alafranka at ve 798 geyim ester nal ile 93616 âdet (takriben 4700 kilo) mıh kapalı zarfla münakasaya çıkar” | mıştır. Münakasası 5 Mart 932 Cumartesi günü saat on bir? yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzre be gün ve münakasaya iştirak içinde teminatlarile beraber muay günün mezkür saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (52 A Jandarma Satınalma Komi$”| yonundan: i 3800 ilâ 3900 takım kompile kışlık elbise imaliyesi kapi zarfla münakasaya çıkarılmıştır. Münakasası 5 Mart 932 ue tesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname numuneleri görmek üzere her gün münakasaya işlirak için * teminat ve tekliflerile muayyen gün ve saatte komisyona gu caatları. (522) ! anama | UKRAMIYELİ > Emniyet Çayını Arayf ENR rr

Bu sayıdan diğer sayfalar: