15 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

15 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m ğ bi NN 1, AKBABA ) > N ii Perşembe günü NA 7 V R Çocuk L dl VAKIT içinde v v İ Ni sayıfası vi Yarınki sayımızda bazan Yıl * Sayı: NS Pazartesi 15 ŞUBAT (2inciay) 1932 Sayısı 5 Kuruş "Japonya Fransaya mı güveniyormuş? Yeni bir harp Gazi Hz Harp Fransa Japonyayla,! .M.M. ? 9 * o o Amerika Çinle ii Bugün acılıyor İ zail MI£ | Bir müddet daha Seni a ge İİ uzmana beyin ga atı veriyor. 1 taririd i Uzak a Çin - Japon har- Şehrimizde ini onyayla Avzupa devletlerinden Abe Millet Mec- İ bi Ri ei bu sual | bulunacaklar Japon askeri |İ| biri arasında gizli bir li var rm? e MELİ Gi arasıra ei işgal ediyor. A AEN Vida yerleşti Londra, Vaşington ve Berlin muhit- Kar li çi çi Tabii olarak sama zana da | Gazi hazretleri dün sarayda lime sol galan en mühim sag İİ ger ekseriyet olmazan. iş . imei mesai dairelerinde meşgul olmuş-| Çan Kay Şek Çin sila bu olduğu gibi Cenevrede de en çok İİ) Parşembeye kalacaktır. i e süt in — RM öd lar ve bir yeri teşrif etmemişler- kumandasını ele alıyo: alâka uyan den mesele budur. Büz cğ eke ara ve milletlere ürküntü veren | Bu şüpheyi vücude getiren amiller |İ| Sırrı beyin ei sanayi kanuı- bu suale herkes bir türlü cevap Gazi hazretlerinin ımda İNİ şunlardır: nundan istifade gümrüksüz 1 X veriyor. Geçen gün siyasi görüş- Ae bei bile eki e 1 — Japon bütün Gi araşit yağı ve ya cevizi lerindeki isabeti hörmetle tak. | kındaki h etm. sulkrtağe Bene muannidane bir İİİ istimal eden bazı fabrikalar v ak dir ettiğimiz. bir ad. aynı suale iz surette mukavemet ediyor: ında Ziraat ve Iktisat vekille- cevap vererek dedi ki : mekiedi enne haber — Fransanın cephane piyasası, | rindn şifahi sual takriri ve Lon. de YÖK eri yermi Japonyadan Siparişler aldığı için yük- İl ya posta kararlarını havi senetle- — Herkes yeni bir harp ola- En bir müddet, şehimizi kıymet- selmiştir. i iki lâyi ) ş rin tastiki lâyihası vardır. cak mı, olmıyacak mı, diyor. | Ji ari şereflendirecekler- Jai Bence suali bu tarzda" soracal ir. zaheretine emin maş but e > yerde umumi harp bitmiş midir, seti. Cümhur seryaveri ii kiii -E ele Il casus z Mİ aponyanın: Fransaya yaptığı siparişle- bitmemiş midir demek daba Rün ad, bey dün Ankaray gimiş- 0 Brntile perikişls knk Balda Yunan. bahri tiyernezars'inde | doğrudur. Çünkü umumi harp, da zannediliyor. k çalarken yakalandı vi sa Onun için bir Fransız-Japon ittifa- Muhaliflerin u dur- rağmen, bitmiş değildir. Millet- im Bey t bulunması kanaati var. dukları ey ler arasında en şiddetli bir şe- | ' (Vaşington)da beslenen kanaate gö EŞ kilde devam edip gitmektedir. Bir kaç gündenberi şehrimizde Fe Japonyayla Fransa arasındaki mua- itina, 14 (Meta)— Ladogakis | Yalnız. bugünkü harbin şekli bulunmakta (olan Cümbutiyet hede dolayısiyle Fransa Japonyanın İlle ütekait bir zabit, bah- ili başka, vasıtaları başkadır. Bazı | halk fırkası umumi kâtibi Recep İİ Mançurideki an tasvip edecek (| iye mezaretinden dığı . bazı R yönle ini e beyin dün akşam Ge Anka- fl) bun Çaya O ere evrakı satmıya teşebbüs ettiği ! oda diğerlerini yan tüfek- aya ei Nice, beyi 7 e müza e e bulunacaktır. İİİ) sırada, cürmü meşhut halinde I eğil, başka vasıtalarla ezmi- > vredeki © Fi rl a m ee i mizde b meb'us larla — bölegi iraz dikkat edilirse bu söz- izim cape (Çinde sokaklar: bu haki © İİİ mezaretinden çalınan evrakın bu yagi e iimek e e poliş ei ebkliye e Elk. Tigön yayla Fransa arasında gizli adam ard Türk kiran , ? Umu ir e bsi ii emilir. rını almamaları “tavsiye edil- (İİİ bir muahede bulunduğu (tahakkuk satılmak İeniiği rivayetini kün müdür? Umumi harpte mişti.) a Amerikada Çinle aynı har lip m memleketler e o- ml ii Londra, 14 (A, A.) — Şanghaydanj|İ| takib edecek ve bu. süretle te ortaya çıkarmışlardır. -. ME , Ri; hb vü çihi Buna karşı M. Venizelos or“ dikte etmişler, rad asir- ——— i ği artık damlar muntakasmda şacaktır. taya ç çakan bu rivayeti kati üyük bir muhareb: surette tekzip etmiştir. lardanberi teessüs ederek muhte- Yeni bir kabine bı makabi olduğu P ü — epg Kil yale bubranı mı? hükümeti, erişmiş ia Vi © 5 yn si la yerleşmiş ol zıyeti ir. mi Le . A.) — Gazeteler, hü öle leeliie daha zi ve ; “ denbire N ede daire küm mi siyaseti hakkındaki| siddetle devam etmek are hara i gün ardan sonra l “dir ki hal feri için Ei ei âyan meclisinin sa ni istihzarat Kğ ai A 2 , Suz bir ii cezası deiken lr günkü celsesine fevkalâde bir e » inlilerin mühimmatı, bilhassa A» .. #5. ya tey meye bi kum miller içim | Mermi m merikadan gelmektedir. Dün akşam üstü hava açıldı Msodür Onul içince İntihaj ununun meb'usan mec ağ Japon tayyarecisinin neşret « e, lk wi artıdan kabulü, temerküz si -| tlği dumanm himayesi altında Japon v—. sokakları bir iddiaya göre kürekle sin a se e a ayrı tar olan âyan meclisi) lar, dün Huanghu körfezini geçmiş - d il d i ile mümi ehdere içine | ie a Me ihtilâfr arttırmıştır. | lersede Çin EM e va al süpürgeyle değilj deniz suy ayarlı Ga ved Muhalefet gazeteleri, kabineyi de| tında fazla telefat vermişlerdir. . te mizlenmelidir i mi bir buhran Mae virmek ümidinden bahsetmektedir, Bu Yeni takviye kıtaatının vürudu ü »| N Fakat ortaya çıkan buhran çok | gazeteler, yalnız bir kabine buhranı| zerine Japonlar, tekrar ilerle Şi ih ii td icbi vi değil, aynı zamanda iki meclis ara »| başl il dır. Ancak Çinliler, bun NK ga yari O a edi | sında bir ihtilâf tahaddüsü imkânı) ların münakale yollarını kesmiş ve miş olan memleketlere münhasır ei olduğu kanaatinde bulunu -| 1200 kişiyi telef veya esir etmişlerdir. i kalmamıştır. o Mağlüp milletlerin orlar. 12,000 Japon. askeri, beynelmilel ir bubrân iztırapları beş on sene Ekseriyet ( gazetelerile müstakil) mıntakada Japonyaya ayrılmış olani içersinde kudutları aşarak umu- atin hr çin evvel ni -| Tıhtımlarda karaya çıkmıştır. mi harbin. galibi olan : mil hayet bulacağını ve intikali bir hal (o Tehang — Kai — Chek, Hou— Ke sureti bulunacağını el tadır. (Alttarafı 2 inci sayfada) leti Ve Mü ei e va ser Köylü gözüyle Adana hapisanesi .. bundan başka birşey değildir. Seli ii Nİ Z f | Ve kuhal tabii harp meydanında 25 > ğ ZA - mağlup olan tarafla beraber ga- çi VE ii iL lip olan taraft addi telefat ) 5 v iat erdiği gibi iktisadi ve 7 " mali mücadelelerde görülen za- iğ X > ia — rarların yalnız bir tarafa münha- X Bele yor a kalamıyacağını gösteri i İstanbulda rr gece ve dün sa) tedir. Karm fazlalığı dün münakalâ- akat işin fenalığı bundan 2 er — — — at ona kadar kar yağmıştır. Fakat) tı NE izel arızaya uğratmamış ğ ibaret değildir. Zira mali ve ik- EZ) 7 > öğleden sonra yumuşamıya başlıyan| tır, i tısadi vösnitle yapılan bugünkü d hava akaşm üstüne doğru tamamı Liman idaresinden verilen malüma ! in arip olmıyan açılmıştır. Havanın yumuşaması üze| ta göre Karadenizde fırtına henüz | Ni ii rine karlar erimeye başlamış ve bazı ( Alttarafı 2 inci sayıfamızda iğ yn peg olan — le- i caddeler öğl çilimia.. zn yu I mutazarrır etme! ek bir hale gelmiştir. Sal n fa dir. Hatırlarda olduğu üzre umu- aliyete geçe iye tanzifatçıları / mi harp ea bitaraflıkları- /, ! geç vakte kadar çalışmış! ya Lise ve orta mektep nı muhafaza edebilen memleket- | |. yl kaldırımları temizliyebilmişlerdir. bakalorya sınıfla- f e pek çi mi e ramimeiişa p Ni * b ei ii m rındaki gençler Ti : Nal <di | göre dün en fazla sıcaklık zait 1, sg Silahla esi memleketleri art nalars 2,5 m MTA ih z ii! v rekabet sahasından çekildikte, — Hemşeri alaplı ne diye burada dolaşıyorlar ? saat 7 ye Killi ağar katin Teta Sizi apre i başka birçok iiyaşlarım bar — Dayı, orası hapisane! ee 20 santimetredir. Bugün rüz - Yarın (VAKIT) ta Mehm: — Deme oğul «« Ben AA keçi ağılı sanmıştım oyrazdan esecek, hava bulutlu (Altlaralı 2 inci er İemeni 1 Türk sözü keklikler J Sikim, Yağış ihtimali görülmemek | gap

Bu sayıdan diğer sayfalar: