15 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

15 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r Husust Samsun muhabirimiz ii, m penceresi önündeyim.. m ilk Mn bsr pe adenizin sakin ve tabii mi sahilde tatlı bir fışıre tı yaratıyor: iri keskin bir düdük sesi rum. Muttarit bir gürültüyle üzerinden kayan demir teki ım sabah seferini yapan küçük bir lo otifin sürüklediği küçük vE ti «Çok ea del il, attığı zekata Im çıplak bir saha gör Bu gün o çr, saha üz rine döşenen şu demirler, cümhuriy. tin yüksek bir eserini ana vatanın içer lerine doğru uzatıyor. eni hisseme düşen yalnız o bir gurur de. r. çal 8 5 Karar veriyor ve iz menki da hma tahsis ediy: Samsuı sn vas hattının bu gün- el vaziyeti, (Yenihan) Kasaba- ia doğru inkişaf etmektedir, Hat. ameliyatı ilerlemektedir. (Yenihan) a Sivas ci Sımsun cihetinden 27 ilor e a bir mesafe kalmı: Hattım Sivasa elim bu kısa mesafenin bitmesiyle mümkün ola; tr. Mesainin as ll ka ui e uçuk, üç ay görebilec Bu eni rakımir (Çam'ıbel) en Mr kar ve buz tabaka» ları Poz ameliyatında fevkalâde bir nişkülât göstermektedir. ki relirata ağır zitmesine de mu- i z Kabrin bu amansız. manileriyle Memlekette VAKIT | Samsundan Ankaraya 42 kilometre kaldı il Hat hayinei bir tuğla ve kiremit | fabrik si da ys ei dığı gi Höriterlerde, Son Irşaattan bir yarma de (Karadeniz tuğla ve kiremit) fab- ei brika hatim 48 inci kilometre an “(Kavak) istasyonunda yâpri- mıştır. Müteşebbi; Kiye rimizden Kılıçgr zade Ahmet bey ve rüfekas. sİ nı m büyük paralar sarti ee getirdikleri bu fabrika Samsuı e İl ve m. yas ii mektedir. raz da eği 10 uncu ilmen (Çeltek maden kömü ları) ndan bahsedeceğim: wi kömür Jiynit Merin geçmiş ve normal evsafı mıştır, Tahtel ârz müteaddit vlan 800 — 400 etreye kadar uzıyan bu ocakalr mah iş hattm ak kulla» ibi bu hava! baarda, kas mutfak, islerin erinde de i timal edilmektedir. Ocakları şimen - difer idaresj işletmekte — ve şindilik li vesaitle yevmiye 40 ton kadar is“ tihsal etmektedir. Ayan, n Denir yolları lm ydın yk ol edaran Ba e Se yüz ipe sekizinci Yar ni 21 mart 1932 si adif, esi emi EE 12 Londrada old “rose Strette a kâin Winchester sile ini it esi ilân olunur. mei müzakeraf bervechi Ati. ir: m eyeti idare raporu, 2 — 1931 de unuevyel gayesine kada, r 0- Da hesabatın tetkiki, 3— L4o5 7 — VAKIT 15 ŞUBAT 1932 — Mahkem: ilânları İstanbul mahkemei asliye birinci ti- İstanbul dördüncü icra memurlu- caret dairesinden: ğundan: İş bankasma me; il vakti mezkü hazır bulun maları z lan olunur, ui içtimaa İşlik etmek arzu ©- hi içti ldakal on ii gün kd hisse Secim ani e Broad Strı ye 100 n inchester House kâtibi ui Li ir şirket idaresine tanbulda Osmanlı bankasma tevdi et- melidirler. Tevdi edilecek hisse senes datı için ve a r hinj iç- timada ib; su me katin amunü: Heyeti idi da Hourd Or Glos inchester Bone 100, Old Broad M- noro.pkra ia K. O. Sa. Al. Ko. 2. Femen eksenine mevcut 41 De köhne e: ünakasai ale günü saat 16 di Hek li mektep müdürlü » güni be ek mahallinde en esini almak ve aleni m e üzere ko yonumuza tları, am 5 o. W$ imei Ka e m ee e lem olr Üzere iştirak -des) Kadıköy icra dairesinden; Sabiha ve Nermin hanımlar vekili Sirkecide liman hanında 23 N.la yazıhanede avukat Hi ia cedit 14 N, helâ bir ufak bir Göle ve mik tir iki oda bir helâ ve bir sofayı ve üçüncü katta iki sin le — lâ ve bir sofayı müştemi tarzı inşasına nazaran ire vi sim olmadığından satılmak sut tiyle şuyularının izalesi sörsizie ire a Iduğundan menkul üzetinde ak Bi irat (o senetleriyle ps ve a pul resimleri erisi > ma üzere ta- lip ME umu: taktir ©- > n il > san metin yüzde pey > nz ye Se târihibe dif pazartesi günü saat vw 15 e kadar Kadıköy icra ire sine piüracani eylemeleri ve gay- hal m tal fikri a de temin etmek kaçırmamaktadırlar. Ezcüm le ça e şeime müfettişi Hüses , C.H. Fırkasmda ve Gi dile ile bir halk'm uvacehesinde Türk giyemedi Yergi izah eden bir ko: bir tarihçesini yapmış ve haritalar ü- zerinde hatların umumi laa bi ki yonumuza maçtan (71) (489) merkez im armın yemek- lik İsmi ürlimer aleni ege ile satım alınacaktır, İhalesi 932 pazartesi günü saat ii iii yon zda pil: Si eğ münakasaya iştirak ekinin i vakti muayyeninde o komisyonumuza müracaatları. (72) (490) yetinde kalan * Dahilde bu N eril varlık mümkün ig saller işi ri Bu izim ruhlu noktalı: smal teess simler ve İnikişktsera tnailld ediyor- du. Yakup bey bu meyanda hattın iş lari başladığı günden itibaren denlere - intikal ederek i mermer ve antimuan, Çel tekteki maden kömürlerinin mümune- lerini gösteri suretiyle izah etti. en yazmıya imkân bulamadı » ös) ğım bu ilmi konferans, dinliyenler üs zerinde tesiri asla zail olmıyan bir a- Hafız Cema Dahili hstalıklar mutaki Ss ğ ineye (o müraca; veya telefonla randevu saati almalıdırlar. maadi öğleden İn dahili hastalıkları avi eder. Telefon: İ: tanbul 2. 2398. lâka uyandırmıştır. Zübeyir oğlu Fuat be Şerife — lm İki ta- rafa saadet temenni Yemekle gelen eserler: Hayat gisaiakaberiili. em tbaacılık ve neşriyat Türk im şirketi tarafından aktin in E ansiklopedisinin ikinci cüz'ü va Fikir hayatımız için mühim bir bo: luğu doldurmıya yarıyacak bir eser- dir. Tavsiye ederiz. Sas alin bağlanması, Kara Istanbul Belediyesi “ilânları in, Akdenize mi: | Fatih Belediyesi ren eği Cibali Yenikapıda kulei zemin Ml Kr aker olen Samunda | mahallindeki belediye malı dükkân kiraya verileceğinden talip liman, yahut bir dalga kıran ya « olaran 3-3-932 pej sebe günü badelzeval saat İ4te daire şüphe edilmemelidir ki bu ncümenine müracaatları ilân olunur. (540) İ nielemin bir TKRAMIYELİ ... Emniyet Çayını 0 ii Arayınız inkişaf! E kları ve em e faiz ve masrafa dair olan alli evrakı müstebi- m — gün içinde bildir- eri halde tapu sicillerile — peta satış rm paylaşmasından hariç kalacak- lari ilân olu: Beyeyti ikinel hukuk mahkemesinden: 1— Kasımpaşada Kadı Meb- met mahallesinde Yeldeğirmeni Yeniçeşme caddesinde No. 10 hane gayrı kabili taksim olma- sından naşi mabkemece izaleyi şuyuuna dair verilen karar üze- rine açık artırma ile bir ay müd: detle > çıkarılmıştır. 2— ve küçük olmak üzere beş pek ihtiva eden mez- kür 5 5 katı ile dıvarı taş olup ahşap kısmı taraç sim Heyeti Temas indel mu umuna 1250 lira Kikireb ak dir vi İn min edilen gayrı men- kulun yn msi 15-2-932 t hinde mahkem döranlnösine talik eli olduğun dan olanların muhammen kıymetin- den 7,5. nisbi Geta pey ömer iştirakları ve a bırakılan kimsenin 5 gün zarfında bedeli ir laa Sia mesi lâzımdır. rm 'apıçe müseccel ve müseccel hak sahiplerinin bu bir müracaatları re o teslim — a surette dos; a kayt ve ettirmedikle: 2 takdir de bedeli arat paylaşmasından ha- riç kal 4— se menkulu mezkürun 20-3-32 icrihine müsadif pazar günü saat İSten 16ya kadar satılacağı il 93; talik im ie mbe gi e e 6 ya k ii tan dördüncü icra eni de açık ai ile satılacaktır. mıyan temina! mt inekle er Mel lerinin a ve iz ve masari! ilân veriden itiba: n 20 gün için d veli ve Mi si KERMES RL e e Kadıköy birinci sulh hukuk mahke- sinden X Kasımpaşada zincir! mi iş kutucu Nİ din 85No hanede ikametetmek- elyem ei Mehmet te iken Hilmi efendiye Kadıköyünde Nazım bey so- kağirsda 5 No mukim Ispiro Ma- rino pulo ef. tarafından aleyhi- nize ikame olunan ,mecur dük: m tahliyesi v i tahsili davasından dolayı ilânen vaki tebligata rağmen me e ispatı ğ 3 8 dan mü Seki dezribi a "atiğinden ve kiracı Hilmi imzalı 1-11-930 tarihli ve bu dl bara sene müddetli mahiye ye lira kiralı bir kantar vi az eylediğinden işbu attaki imzayı inin belinde tdı içinde itirazla — na Di misadif Cumar t 14 de kadıköy Si "sid bae mahkmesinde vi veyahut tarafınızdan veliineme ile bir vekil, pi ik mek suretile hazır bulunmanız ve aksi ei istiktaptan ira- tina ile mezkür kunturatoyu ka- ul <a Z Se S& GN Gi atiyede bu olunacağından bahisle mu- il li p kararı tebliği ka- Pi zi keyfiyet teb- Viz makamı iin nda kaim epin üze- e H. kanununun mevadı mahansi Dm ilân olu- r. (2460) Fatih sulh üçüncü hukuk o mahkeme- sinden: Topkapıda arpa emini. mahal- hanesinde müstecir iken tos 230 ade velat ir Sl mirası açılmış ve terekesi yazılmıştır. Müteveffanın PH cak ape bir ve üç ay zar- fında mahkememize müracaatı ve prim akdirde mevcut mirasın i ilân &- hazineye devr edileceği lunur. (2461) A Üoğum ve emil hastalıkları müt: Doktor eyin şit Türbe, eski Hilâliahmer binası No. 10Tet.

Bu sayıdan diğer sayfalar: