15 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

15 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n ku İDEKRİZ: Nefis maşları İş Bankasının Tesis ettiği Büyük İpek kumaş Fabrikası Ağ Istanbul ithalât Gümrüğül” Müdiriyetinden —VAKilın 10detası yüz kuruştur b ilânlar Beyoğlu deeri '$ından Tophanede: Süheyl bey tocular ve tulumba 426 ve 7-11 No. lı arsa: i A e 40,42,44 No. hı kâgir od d alm 404. LARA Delmabahçe e. İn 114 | 116, 122, 108 mükerrer kâgir dük Karabaş mahallesinde Böğazlissei dükkân: : Ekmek yemez Ol Musa 50-52 No.lı apartman ve dükkânın > hissesi ren mahalle ve caddesinde atik 75 3 No. arsa. — rşucu Hamza MM Kumbarhane cad- desinde 79-2 No. lı ars. Balâda mahalle ve sokakları maka ema ü “e No. hı. i Hasköyde: ” L emvali gayri mek müzayede 10 gi mdit ei eli terlik adan ei geri nd idare heye- tine müracaatları. (524) istanbul Evkaf müdiriyetindeğ esken ve mesken arsalarındaki mahlül hisseyi nl aldığı takdirde bütçe kanunundaki | maddeye tevfikan. 1— Hissei mahlüle nısıf ve nısfından fazla olur- e : atılık apartman h'sse: Adedi Cinsi Markası Numarası Cinsi eşya Sikleti Mülâhazat e Kuloğlu mahallesi ağa ek sa e yüzde yirmi tadilât. caddesi 71 numaralı Irfan mi 1 Çuval AGHF OBA © Kin Var ik mt a ane — Hissei mahlüle nısfından az olursa yg 2 Paket 210-211 (o 234-235 Za şerit 530 m m e ii Mi e ği Moe kadar yüzde otuz tadilât. 1 Sandık NE-TA-SW 94 6 500 — 1 : 3 Çuval M 1341-42 binli » 00 TET ML 3 — Hisseli mahlüle daha az olursa raddesine 1 Sandık bilâ bilâ Çay BAKTERİYOLOJ LÂBORATUVARİ kadar yüzde elli tadilât. he B: R ge ağ J m a kangal me 4 — Bedeli peşin verildiği takdirde tadilâttan » ilâ alık konservesi küreyva sayiltiası, tifo” ve isitma a TAÇ ii ei Tür sigarası hastalıkları teşbisi, «idrar, balgam, e maada ayrıca yüzde on tenzilât icra edilir. ee ri — Mailesimfenkkebl e rahati, EE gi ağar İzan 5 — Bedeli peşin vermiyenler için üç sene ve 'uçu 1! avyar b i mmiktrinin ymi ve kann Sİ üç müsavi taksitle tediye edilmek üzere teffiz edi- 2 Sandık MS vi Hurma 16 0 Divatiyolu'nda. ç > i e ven — akine yağı 88 00 tu pirber oi 8. Te İİ edilir. Yalniz bunlardan tadilât yapılır. Yüzde on » ili mmm mia ie 2 EVO S3 ani bei vera 2 SEY RİSE FAN tenzilât icra edilmez. e. 136 00 Merkez acentası Galata köprü başı 5.2362 Bu şerait bağlı hissei mahlüleyi tefevvüz : » AST-2145 e Sany rl ri yi Şube: A. Sirkeci Mühürdarzade Han 2.9740 a. ait müddet trial ” stil sucat! i : e ö 1 Fuçu bilâ bilâ Baharlı salça o 20 00 tt PO igili e kirası talep edil yecektii. Bu fevkalâde tes- i Ege bilâ bil Jampon konservesi a 00 ANKARA 16 Şubat Sal hilât irae eden kanunun müddeti 932 Mayıs niha- . > de a . â . . . e OR yi ai — de Galata rıhtımından || yetine kadardır. Alâkadaranın işbu kanundan istifade e 1 Kr ekm. e i e ederek hemen müracaatları menfaatleri iktızi 1 bilâ bilâ azı makinesi l adeti il 418 adi a Bönifer iel pasa a Al Komümyuns) sından olduğu ilân olunur. 537) 12600 adet Kiremit 485 00 RR İİ in gi 10000 se Döşemelik tuğla 2616. 00 iye eee pastane Tütün Inhisarı Umumi Müdür-; 5 Balya NH- EZH 100- 104 Pas mesucat 651 00 kilo kuzu eti pazarlıkla satm Mi - ünden 3 Sandık ADL © 3-15-18 Motor ve aksamı 541 00 caktır. Pazarlığı 20 ii 932 cumâl lüğ 1 Fuçu HS 1 Şap 388 00 tesi günü saat 16 ya kadar Harbiye li > Kaan parçaları 3 Bağ — SP.8887 1-3 Levha lâstik 189 “00 ma er isin semaisi 4800 ip * 1 z 1 bila bil Erik nunda icra edilecektir. . Taliplerin a lı & Çuval bilâ ilâ ri götinünesini Yörmeli için köldeğe 2 isi » pa ” i kurusu 21 500 na müracsatları,ye (iştirak için de a » raneveçe « 1 Paket bilâ bilâ O Meyva şekerlemesi 4 900 vakti nine hazır bulunmala- Levazım anbarında cut nevi ve miktar Fuçu ,, Sardalye balığı 43 00 rr. (212) ii ikra köhne malzeme unit ahkâmı dail 1 Sandık ;,, b eytin tanesi (21 00 pazarlıkla satılacaktır. l 1 Çuval “ Kuskus ve ma- y—— A A K Taliplerin 96 (7,5) teminat akçelerini hamilen (25-2-932) Per karna 25 00 mii Istanbul Ankara caddesi şembe günü saat (14) te Galatada Mübayaat komisyonuna mü- 1 Paket —,, Ji Gurabiye 1 500 Vakıt yı racaatları. (413) ği yö 59 Bisküvi 5 500 man Yazı işleri 24379 ve 2 Kap |, i eker 18 00 20679 idame Ağ70 Jandarma Satın Alma Ko- 2 Kap... a Şeker ve pirinç 15 00 Posta kutusu: 46. ç v İ i : Çukulata Telgraf: İsanbul Vak dei lam : | 1 Sandık ,, ” Şeker kahve vesaire Abone yarn 300 hi n çulu ile 30 keçeli Mae ve ben çağ torbası kas i » » mizu ve kuşkon s4 00 mara 19 Ayk palı e. caka Taliplerin şartnameyi nü! r i maz. konservesi Dah 10 dop 750 1400 Kuruş mehi va in her gün ve münakasaya . için Si 20-2-93204 İ ie ” ” ia a Hariçte — 50:2700 i günü saat on beşte teminat ve tekliflerile kms İ ar i i ie » 00 lan sartları —— (386) Balâda Geli (44. kal em eşya — Şubat 1932 rileie gi Resmi — Hususi Yeraş v : e Istan a ib ât Gümrüğü satış ambarın! GN 2 — ie Sa Büyük Tayyare Piyangosu ilmüzayede satılacağı ilân olunur. MUA il : Dz giiT ç | m — 12 inci tertip 2 inci keşide | ı 2 1-10 eee İstanbul Evkaf Müdürlüğünden) s4 4 5 we 1 Mart 1932 dedir. | eli camii şerifi Kari ve saire tamiratına ait mi Ta vE b öz li i | j i ZŞ e t 932 cumaftesi günü: icra edileceğitmukarrer le B —4 satırı geçen ilanların fazla i 20 at 932 sah ola: ed satırı için 5 kuruş zammolunur, , se çi 20 Şubat 932 cumartesi günü, müracaatları ilân MMA Ayrıca bir de 20,000 Liralık mükâfat olu Sahibi: e Asım, umumi « meşriyat müdürü: Refik Ahmet l

Bu sayıdan diğer sayfalar: