15 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

15 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

IK 4 2 —VAKIT 15 ŞUBAT 1932 Ha . 7. Şiddetli Ist tarafı I inci safada) ow'a gelmiştir. Orada milli muhafız - Tarım kumandanlığını vvurundadır. Mini m Japonların Şang ed — TN hattı boyunca yapma» olan ileri harekâtına mke cr Yt — — Pond ette ame e decek olan Kong — Min — Tchoun- un eski nl kontrolü vazife-)4 sini üzerine almıştır. 1000 Japon asxeri. Voo - So- ung e ii a ne & 3 z 3 yetle gönderilmiş olduğu Ee yor, Şanghay belediye reisinin rapor «| Jarmda bu sabah Çinlileri a b Japon #ayyaresini ii Ez yan olunmaktadır. ei Japon askerinin gün İm müh beden sonra Voo — Soung'un şim: ünde ağam oldukları itiraf ein. Ve ale Jeneral Uyeda'nm ül. gin izollârin yokluğundan dolayı Nan-| we ep unu tahrip ve pon tayyarelerine karşı Çinliler! idi ğ ei atılan tayyare müdafaa - şma mahsus obüsler Fransız imtiyaz 4 mintakasma ie ve ahaliden 1S yaralamı ce Har Dahili ici Son Telgrailar | 1 deruhte etmek! U Adana, 14 (AA) — | ve söze aci belini 3 milyondan sonra mec'ise gel Malüllerle “Yetimlere Me ikramiye 14 (Vakıt) — Malüllerle şehit yet rinin yen Ankara, 1 932 Hemen nin Ge lerince başlan gaç koruma cemiyeti, himaye e Delet şurası ağaç koruma cemiyetin menafii beye m cemiyetler meyanına ithalini bali Ankara, 14 |Vakıt) etm ştir. e murları mesken icarı vermiyecek akıt) — li telgraf, telefon müdürlerile baş ara, 14 (Vi ali erinin ekim muhi b ke bir lâyiha teklif e kendisinden mu memurların ii telgraf telefon işlerine muhtas met eri kabı kendilerine ait bırakılm dereces'ne ve posta metçâh Mal ir kısımların şeklile gccanen ikâm su masrafları Me va erin emmıfları göre müdürlere ika; vekiller heyetinea tanzim olun bi keki teshin 6 m akıt) — OR e Lİ tazmi si mılyo 600 a aye Tali Ziraat ban- kasına karşı iz bu'unmıya salâhiyet verilmesi lâyihası elmişti ildi. a göre vazifede refiksiz yalnız vazıyette bu'unan ve; başka yalnız bir refi 600 bin lira daha inatı olarak lv biliğinder imlerine verilecek tile ıhzarınaa askerlik şube- ektir. a biteci Sofya'da tevkifat Sofya, 14, (A.A ün ak- Şam Ep Sofya ve civarında bir maha! ere baskın gap sişbe ME lerinde, kiril sep en in 200 kişi tev- kıf gin Bönüzli it vi sa igin Denizli, 14 (A. m sal- gını şiddetle ne etmektedir. Hemen ber evde basta vardır astalıktan gp, bir hafta tatil edilmiştir. cretsiz oturmaları hak- ya z bir refike münbasır kalan rlarile ku vazıyette olan baş icarlı ve icarsız ul e* miri az ız tenvir, tadır. serv. sk icabına şeraiti tesadi üzre bayramda şehrimize gelen yüksek ticaret m . , müze ve şehrin ecek yerlerini im tetikte Balan lar- i Mer- sine kadar temdit ederek orada da tetkikatta bulunduktan sonra sulama müdürl Ankara, 14 (Vakıt) Memleket ziraatının inkişafı için alınacak ilk m vE ak Nafia vekâ- erbut o'an Konya sula- mi e esiyle su Ke müdür: dde eden tetkikat bl, Lâyiha Lİ l stern Hi feshi a kıt Estern iile mukavelesinin feshile vi A arta End vel Vakıt Kişiyi sa tarafında beledi ü kamsyör) “ Suncu iie Şanghaya da bir çay ziyafeti verilmiştir. kedi “tl yerine İS ede taşıyan gemiler Her iki mektep talebeleri ya- | için NEME akti halkında y, 4 (A.A) ZI rınki trenl bula hareket | hüküm salâhiyet verilmesi lâ- Japon fırkası buraya vâsıl olmuştur.) edeceklerdir. yihası Sö gelmiştir. Fırkayı geti: nakliye gemilerine 4 kruvazör, 7 muhrip ve 6 torpido refas me kali ii ği üstlerinde (Çin malı ie (Japon İİ. eilekteğini Firrkünm-muyamalafi|©—:-Japon. ın mükerrer ht- malini boykotaj mız) yazılı Japonların Çinlilere Çapei ve Vou » sanli. kiri dendhayi kahraman-| beyannameler dağıtı rin bü uni amen tarda matuf bü «| ca müdafaa etmekte olan 19 tün duvarlarına bu ilânlardan yapış- yük bir taarruz yapacaklarının deli. du iii emirlerine harfiyyen| tırmaktadırlar. Kânunuevvel 'niha « 'H adeledilmektedir. rm See Suretile vazifesini ifa| yetinde, bizzat ben, penceremden bun Wou-soungdakl e eek ların dağıtıldığını gördüm. Banehay, 4 (A. Ay E Veladivostokta bir hadise yl bu propagan, (gaz Grinis göre Japonlar a Soung) o Moskova, 14 (A. A.) — Vldives ve. rearem in me e ük akşamı yarı| toktan bildirildiğine göre fi Japon) açılan gün mücadeleye şiddetli al gecede 3 ikti Selam mecruh vermiş erdir, Çini müdafaa etmek isteyen Ingiliz ei cileri Londra, 14 (A, A.) — Sunday Chro micle gazetesi, bir takım tayyare ve esseselerile itilâf eden bir gilizlerin hali hazırda 70 ka takım İn » dar yi »| «yare zabitile zabit e, im Mi olduklarını karşı iade iğ ii am filosu ile Çine göndermek ta - runda bulunduklarını yazmakta imeti şimdi toplanan tay- sl en kabul ettiği takdirde yukarı e e 0 en müesse seler, tayyare vı Cenevedaki in veni e — Çin heyeti, m ei aliniz; Mint azı nezaret ve bü xoları ik yan'ga naklet - et ve İcraatı milli la iie etmiştir. Lin — g, Tehang — Wei Tehang — seyi — Gen ve Soong gibi muhtetif fırkalara sup Zeva” dx ihtira eden milli İŞ yz si beykotajda mukavemetinde bütün milletin mü - toktaki uzak şark mi ben e anlaşılmıştır. Memurların tire tleri tesbit edildik! rdır, usya tekzpi ediyor sna M(A.A.) — Sovyet Rus Ma ya İle Jan arasında nçuriye| dair bir itilâfname aktedildiğine da- eyli aretesi neşret - tiği haber Jansı tarafmdan tekzip gi aber belki de Sovyet Rusya tarafmdan Japonya ya Jan beye tı İm 3 yapı lifinden galattır. Esasen Japoı teklife hentiz b cevap seri Tahki misyonu Mançuri olunda Sı ko, UCA A) mi yeti akvam eek komisyonu e elm Aksayı şarka üzere dün P. sident Svolidge e ele - dir. Japouya Çine niçin hücum etmiş Niçin Japonlar, Şanghaym mahllesinde ve bilhassa det otu! olan mösyö d'Estrdes i - simli Min iiemnn avukatı, mesller) gazetesi ea gevabı veriyo! Bu sebebini Çinlilerin, Ja - ponlar PM yaptıkları şiddetli arama! . Çinliler bütin halka, Şan; nüfus m Bej el mahallede .! nüfus vardır, Hi 30,000 1 Japon, i Rus, i İngiliz, ,500 ü Amerikandır, Fransız mahalle de 1,600 Fransız vardır. Bu ü yrı ayrı ida; dilm: idare ederelr. Dayneks esi dei Semi In: iri ye: Ami müşterek iii Le il, Erman da tende a kil mrttaka, bir ilme. sini İstiyorlar ve kl li a > ye dikmişlerdir. Bununla beraber, EE beki doğrudan de & ağ 5 rikile almak müstakbel xaları ink etmemek, bi sile hazır lüpe konmak e Maamafih ayan mütalebatının sa dece bu kaadrma inhisar edeceğine La bele ete) kada, Belgrat, 14(A A! k- şam e alyan ee Hile Vaktite Viyana elçiliğimde bu lunmuş M. Angjelinov'o, bir müddet evvel Skopçine riya- Yeni bir harp Olacak mı ? l e eti memlek e ii neleri lari anla « Di layısile zi gibi bül ma yasile raf ve her memlekete ka desk siyasi takip eden ve » de tesir bugün nkü mali ve Ya. an bari ağ için hemmiyetli bir şekil alıyor. Ta- bi olarak Türk a | i de cihan buhranınm ai im ibiği #ndiğeğle takip ediyo: Acaba umumi harpten temi gelen ve pe namı verilmesi rağmen her tarafta eski Harb başka ves: ie “destani dan baş“ ka bir şey olmıyan buhranlı va- a bir gün hakiki e sulhe iyi i Mi vi atizahlar ruzna- miş ve balbuki tarafından bu EE verilmiş olduğunu sormi düşmanlarına silâh v: li devletin e ittimam eylemiştir. M. Angilineve, bu Ri ibi hakkında malümat e eüicekie lerini yanki ikti- inizi eylemi | Üst tarafı birinci sayi ve bulmamış. ağıla e a hareket edem kaza sakat ni ket etmişlerdir. Avrupada dolaşmış ve elyevm yoğlunda oturmakta olan bir m b vi Mir işleri hakkında a- r göndermiştir. Bu zat ezci ği Tasi oil demektedir ki: “Dün sabah saat altıdan dokuza r Beyoğlu İstiklâl maddesinde be va: e ik mein e Berfin ii geri DE tari m ar ei yapan tra; yüzünden gayet si imleri . . diyen kara ve patinaj - pan Sansii çi an halk soğuk ta tir. Ben Beyollu kaymakamı Sedat Beye ve en bu vaziyetleri de ve tr in dırma işi de pek siir. ye an emini isleri a - eği vvelki kü soğuk olmıyan le sokakları yıkamalıdır. Karlar aral akat gider. bir muharririm bee alâkadar bir Bu resi bundan üç sene evvel tecrübe sin miştir. Muhittin beyin verdiği bir mir-üzerine İtfaiye m. Şinne yokusunu İnn aşa ra set divamna 4 istizah takriri ver. | döndüğünü gn mişti 1 e stAsım nümi , ikinci: süre ağ musakkafat tahrirl > 14 (Vakıt) — Bozdo- ğan kaza musakkafat tahriri bitmiştir. 7 Eskimo kasabası e oldu A a kimi ip gök müş o'du- ta bildirmektedir” ME te- Malağa, 14, a Ml takip eden kısa vetli o zelzeleler Eşyanın A ME ni yuvarlanmasından deh- ir çok kimseler, r. ufusça, telefat ve mühim ha- sarat vukuuna dair hiç bir haber yoktur. İki güni kardan sonra... saatlik nani karşılık ancak aki.bir sahanm n şikâyet edeyim. Her iş belediye e e im serdi a deki san bin ğe dar bir sarfedil » mekte: parayla m şimdiki görülen emilir sanmaktadır. Halk temi el işlerine biraz etse ei günkü “pisliğinden | ek . tulm ii Bu çi çime ayini temleri ir ia e yuk temiz lenirdi. olsun be lediyeden sibrleiy elim! Lânga, Hasel e e iri N lerin: kaç gün ve le e in 2 . lar tamamen tamir edilerek evlere ve e su verilmiştir. s ik dalgası Paris,14 (A. A.) ik bir kısmında ve &Azur'de şiddetli bir soğuk hüküm bi et d 25'e inmiş olduğu yer Bu de me oraları için bi rekoru « du: m üst başmdan aş sekiz saat su sıktı. Di italyada şiddetli soğuklar vardır, Bilhassa Triyeste havalisi bu lardan fazla müteessir olmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: