15 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

15 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“iğ —VAKIT 15 ŞUBAT 1932 - Halk evleri teşkilâtının umumi esasları evleri için gösterilen bae e e ve bu evlerin teş idare ve mesai talimatnamesini Die > başlamıştık. Bu gün devam ediyo: Se) le Önemi sayi kaşliki köşesi. ni sevmel ui kuvvet ilkeli mek için, br iş me klz yaratma » vasıtal seyahatler ve ayı ve bunlar için can vermeyi bir şut ideal ein getirmelidir. Spor ve gençlik lda hı yandırmı vw filen tertip ve tatbik etmesi vazife dir. 6) Spr ve gençlik şubesinin fesi olarak sayılan bati. m faaliyet. Ter hakkında herkesi ve sevgi uyandı! alk a Ea evles| rinin umumi konferans mesaisi ara - sında < ayırmak mi 5. z $ e çıkaracak daaliyek ve des oka bulunmaktır. Bunun için 1 — Memlel sizinde” elde li v ye hakiki kılacak sı K, 2— lar ve hususi hastane, da - aliye uvafi fak man ço arma bakac: ler lale İn yurtları, Hıfzıssıh Günün Muhtırası ek istenilen şekilde ça »| şmalarına ve ee ea neticeye var malarına yal ler, ve ih-) tisas eklen ve e kala km assa ehemmiyet v 3 — Halk evlerinde e di şal olursa hep, 4 eN çılacaktır, e vatandaşların di takip eder ii sn ve tahsil esime pi â mir piri biler, ai iz nı, hesap, muhasel ve makina yazısı gibi hayatı tanimak için fay dalı olan dersler metot ve usulleri dairesinde İli tilir, Halk evlerinde açılacak ders- rsların muallimlikleri fah 5 — Halk evleri mi olmadığı takdirde dershane ve ll tedarik hani başka münasip. yerler de a- bp Halk evlerinin açacağı ders- hanelerin ve kurslarınm idareleri Yı şube kömitesinin yapacağı ve Halk dan açılmış olan Gree müs) kün olan yepdımağa, halan r her devre mezunlarinın . meleri bütün Halk La ağir şereflerine yayın toplanmada me ») ini al rtalır. 3 ust teşebbieler erle açılmış Ni ii kağan ve kurslar mezun il ait şehadetnamelerin de bun- ha kanun ülessese rı yetiştiren müesseselerin talebi ye alam halk evi salonu - da ve aynı vafık olur. esseseler akin vücuda getirilen işçi tedavi yurtları. gibi içtimai ya; dım müessesel lerinde pimli se mereli kıalcak ve ii barmanların FTR si AK iyi ihiyaçl bir surette temin ettirebilecek ve iştizalde bulunur. aa e Gil bil ei a ve iremiir a iel Ten muhtaç hastaların Kun al nelere <a — di lerine, ba: mahalde enleri o mahal Je ir ali le ME ya fan kimsesiz hasta! evlerinde doğuran kimsesiz imi) kadmlara mümkün olat birlerini Me — den.gelen tedaviye muh ailelerin. e şehir ve Yasabalarda lan mast ve teda « ve fakir işçiler ve aileleri hak « inik aynı yardımda bulunulması va zife sayılır. B— Si iş bulmalarına de - Jâlet e ipler ütün vazifelerin yap» Tabilmesi için varidat membaları a - aksa üni e gun müsamere veya tenezzühler veya ettirir. 6. — Halk Dershaneleri ve Kurs- Zar Şubesi, 1 — Halkın seviyesini yükseltecek her türlü okutma, DAM ve id teşel babınm: Okutup yaz: Ecni mek, San'at öğretm Ameli eki biletleri talim etmek. Gibi ter tuf teşebbüs lerini sağlam bir €| beple her halk ei bulunduğu de bir kütüphane, bir oku: ikamet ve bakımları ile bilkaasa ı -azdırm: idi ebi lisanı ve > dersleri ver- . — Kütüphane ve Neşriyat Şu - besi a — Kütüphaneler ve okuma oda- arı, Küttipharieler halk bilgisinin 11 lemesinde başlıca amillerdir. Bu se ud: gelmiyen yerlerde bir rafı olsun bulundurulur. el külüphaneleri. kendi dan dol Mİ Halk al kuna odaları ayrı yerler: e her halk evi gene kendi kimi - hanesinin esasmı kurar veya kere elde bir nb b küküyhare imaye eder. Be b ei bir ihtiyaç bilir ve bunu herkes bir ihtiyaç haline getirir, 2— cik Bir kütüph: e iin küt »P şu Ti gidilir: — Aynen kitap, gazete, ge atmaları ve beri halk ve ye haritaların ME iğ muh naşir! leri veya alıp Li sonra kendile | Tinde saklıyanlar tarafından kütüp- ii teberrnları teşvik olunur. — Firka neşriyatı, la hg e eski ve riyatı, Resmi Gaze! ll leri gibi a meccanen iş ka- killi fiatile temin edeceği eserle 3 doğrudan doğruya, m e alınma suretiyle atm almır, abone yazılır. Hangi e » serlerin satım alınması : duğu yolunda umumi idare de tavsiyede Miele yenni Takvira — Pazartesi 15 Şub: po ay 1932 8 Şevval ve ön n günleri 43 kalan öy imsak 5,17 Hava — Dün sıcaklık zami zait W sidir nakıs lerece idi. Bugün Sia Kli esecek, hava kapalı oi den 19 a kadar ye kadar Belkis hani mın iştire İle saz N den 2230 sütudyo orkestrası Orta Asyada Beş senelik plân ne netice. verdi? Tas Ajansı Hemi bildiriyor: Beş sen. — İ — Ti e Tetrika g « — says mn hemen mplikem — Beni eve bırakabilir misini — gizmekiniz eği deği gil m raya sonra va hedi mile döndü. Kı n, Elenanm elini öp si 3 —- > gelip sizi ziyaret edebilir miyim m bir yere çıkmıya- Gülel sonra Kiz İZ, is Lartig ilâve etti: rahat- alk Mühen slam sizi 1 a ederim, Mişel sizden bir ili ies i daha dinlemek için çıldırıyoi EE elmeyran — otomobilleri e vü ar kapıda durdu. Son ra, İçeriye dönerken a Helieier e | riyorsunuz. o Hem çocuğa lâzım... 257 itiraz etti: ni, ig uslu uslu uyuyorum. — Yahut lâmbayı yakıp macera ro: manları pi kardeşinize bek 3 ke il rize. e a bi görürse pek bi San na iğ oynadı a doğru çeviri Güzel yüzünde ban bir igbirar var eğin m müz hendis bunu hisse tarip oldu. Sanki güneşli in ii bir . hil elik” p re or Yapmkır a Arada, idi sapbaden PARMAK İZİ Li kadar. dan da büyük iL yapıl- | yav m k RR aa en için: Mİ öşkünde oturuyordu. ii SİM Mia m > ik | Kadın biri erkek iki hiçmetçisi vard. z yamuk | evin önündebi iye ağaçlı varı zeriyatı iki misli artmış 1930 ü. eli vii Li hel ktar- bir ve zeriyatı muş ve bu- rı yüksel- em yeri Mar in 136400 e sene İ,500,Ci iştir. Sanayı eee e işe artmıştır. Orti kad. eden büti düş öl sene içinde 260 milyon rublede: 700 milyon rubleye yükselmiştir. Bu sene isthsalât 1,200,000, ruble tahmin ediliyor. Şaat miş pamuk ait muazzam bir fabrikayla Aşk abat, Fergan hirlerinde iki dokuma fabrikası, Kuvassai şeh- rinde Bir çimento. fabrikası ve Kırgızistanda. yapılan bir şeker fabrikası zikredebiliriz. Elmalık- ta bir bakır dökümhanesi, Ka- ramezari ii yapılmal üzeredir. Bundan başka Tile tanda dokuma fabrikalarıda yapılıyor. Har, pten evvel 2000 kilovat kuvvetinde a e e yon arının mecmu kuvveti 193İde 000 kilovat o! eğin Bu sene bu iy 13,000. kilovata çıkacaki Beş melik 2 mn ilk “ inde Tür hattından rsi ilometre apılmıştır. Son 276 ik çi hat da bitmek üzeredir. Beş senelik p'ânın ear dan birei de, Orta As tidal tahsil baki ayı? muş olmasıdır. benek Sevgilisile vlenmek için çen mesai — eden pre Stokholm, 14 (A.A) ia telere nazaran pre: enpartla ns L nişan'ısı Mile, Karin Nuisvandt önümüzdeki hafta Londra'da ev- leneceklerdir. Prens, — ag Zi e i Mm Bp ve a ii Avrupanın elk bir mahallinde yerleşmeğe batar vel ermişti ir d ütü! kralı e ve imiyaztndn efiyetie viii imei etmek İLAY fevkalâde bir kabine içtima ek- end Jan Lartig erkenden gel mişti. Elen: — ze affedin bir kaç mektup yazacağım. Diye itizar ederek onu rışm ve daha ai yeli e güni kali Sonya nazik, okumuş bir kızdı, Sesi, met « hedildiği kadar güzeldi, m, diye haykırdı, amıya mı geldiniz? Mühendis gülerek cevap verdi: — İste: arız. Fakat biraz müsaade et da e triyl olayım ve mat mazelle biraz görüşeyim. Sonya da güldü — Mişel de, vi pek inhisarer dır, Mişel olduğu yerde kaynıyan afa- can bir çocuk gibiz e < Dedi Mizümiye şii hal onun sö; benimle a ii afirin yanımı Mühendisin b bu çocuk kuvvetli bir mantıkla cevap di; — Mademki, insanm cehaleti sons! ek ne iz bir şeyler öğrenmiye çalışrı e e hu aralık, an Kont Kastel » meyran süründü e: — Böyl a k etti, madam Gre- Kel evde değil mi? e evde, — Ya. Bizi lb gördümdü de,. Kon mii Lartigin omuzuna dostane bir ri elini koydu: ün eğlenmedik, de- gil ir — Pek güzel eğlendik. — Yalnız birisi eksikti: Matmazel. elik çi verdi: doğrusu ein e) toplardan hoşlanmı en mi Dala "aletleri iel :İ - m çocuk,. ya; tal Te ve eri alardı değil, alasma Rusça bir Lr “ e ii olupmaktadir. Pre; undan sonra sadece M. b cak» tı, ve yanma gitti, li — Oynıyalım mı? Diye ER Küçük, Epi bali çenin arka tarafmdak; jimnastikhanes ye İİ en ay san ki E müddet kontla yal « ll ilemi rmuş gibi acele acele eve dö: küçük, ot —B: halam ve ben yıkıyacı asta annesini görmiye gitti, Remi , dedi, kireçli toprağı çim da pi Nereden bu kireç» b e) tmış.. Hiç de civarda yok. 5 GüLü çarpan bu noktayı AL hatırlıyacaktı, Mişel nihayet jimnastik aletlerinin yanında ii iş — Bak, nasıl - tik ARAR li Trapezde çok tel Me tler yapıyor ve yegânı nin alkışlarından bir cambaz gu ruyla diya oluyordu. ; Lartigin canı sıkı! yanma “dönmek yl ye il Fas kat in yaramaz onu bırakmıyordu. n bir şeyler öğrenmek istiyordu. — bir sandalye getirdi, onu oturt« Ogün Lartig bir şeye k mişt. Tatil müddetini 201 iy ği yapmakla geçi, ediyordu. Bunun için le parmak i pe hakkında bir sürü meraklı ma/“ imat verdi, bu hususta müheni © gece içinde haylı nişi topla « mış, ve Franoy gibi, şimdi cebinde bir de iz m rmak için alet edinmiş» ti. Mişel — Pi dedi, bana gösterir mi sin? Franoy ta ihendis, cebinden, > olan Br bin Mü MR nn muayene si aylar in Ri Kai dar bundân — Amma meraklısm — Tabif, parmağımın tl görmek isterim. e reddetmedi, aklından, ne serin e tü cuğu tatmin yi etmez içeriye gis delen geçire parmağının izini 0 İş kâğıda ai ata çiğ evam et Mişelin baş Çocuk hayrı e lu. Mühel rmak İzi A rik İN düm aye nı parmak izine sahip iki kişi bulun. mamıştır. — O halde demek ki ae mil yarlarca muhtelif parmak izi e ; — Hadi ayi li li ah dığmız parmak İzine Hay hay, derhal rai di çim giler büsbütün (Bilmedi) ndis İzas

Bu sayıdan diğer sayfalar: