17 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

17 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKI Çarşamba 17 ŞUBAT (2 inci ay) zere Konferansında Tü Şeker Niçin Pahalılandı ? — dinci sayıfamızda—- © Sayısı 5 Kuruş rk Tezi 1932 “Mustafa Kemal Türkiyesi herhangi bir komşusuyla hakiki ve tam bir müsavat esası dahilinde bu devletlerle müşterek hudutlarına sırt idari bir mahiyet vermiye hazırdır! ,, Silâhları tahdit için Askeri kuvvetlerin mü- savatını istiyoruz! H. vekilimiz heyecanla tebrik edildi Bu gün terki teslihat konferansmr- da ilk söz Türkiye hariciye < vekili Doktor Tevfik Rüştü beyefendiye ves) rildi. Başmurahhasımız hazırunun al kışları arasında kürsüye çıkarak ihza- rat komisyonunda söylediği nutuklar- dan parçalar hatırlattı. Taarruzlas) rm ve harplerin kuvvetler arasındaki müsavatsızlıktan ileri geldiğini (ve her devletin müsavi miktarda kuvvet- lere doğrü tedricen tahdidi o teslihat gayesine yaklaşması icap ettiğini ve her devlet için azam! kuvvetin, bir taar ruz karşısmda meşru müdafaaya za- ruri miktar olduğunu söyledi. Milletler için hakiki ideal bir em- niyet istihsali ancak bütün medeni mil letlerden mürekkep bir (federasyon ihdası olabileceğini, bununsa şimdi» lik bir hayal olduğunu ve ozamana kas! dar nisbi bir emniyetle iktifanın zaru- e ri balunduğunu ilâve etti. Hâricıye vekilimiz T. Rüştü B. Bundan sonra Türkiyenin müspet Cenevre, 16 (A.A.) — Anadolu as siyasetin; izahla Türkiyeyle diğer dev im hususi muhabiri bildiriyor: Alt tarafı üncü sayfada | Fransız kabinesi istifaya mecbur kaldı Ayan meclisinde dahili siyaset hakkında yapılmak istenilen münakaşa Fransız parlâmentosunda son Şünlerde hükümetin dahili siya- seti hakkında bazı müzakereler açılması istenilmiş, Başvekil M. Yal, hükümetin hariçte ve bil- assa Cenevrede . yapmakta ol- duğu faaliyetlerin zarar görece- ini ileri sürerek bu müzakere- Din tehir olunmasını iltizam et- miştir. M. Lavahn aleyhtarları başve- kilin teklifini kabul Kam kis kabineye şiddetle hür Ma bazırlanmışlardır. ilbassa sol cenah demok:. - ban başvekile karşı kuvvetli bir Ücuma geçmek için karar ve tertibat almışlardır. elen haberler şunlardır: Paris 16 (A.A) — Sol cenah M. Laval N demokratları idare komitesi ta rafından ittihaz edilen ve bugün bu grebun umumi meclis tara- (Altaralı 9 inci sayfada) yy yy yy Çocuk Velileri Yavrularınızın ilk mektep kitabını siz düşünmeyiniz ! Gazelemiz bütün tahsil müddetince onu kendi üstüne alıyor 1... Hangi sınıfın talebesi ise kitaplarını kendisine VAKIT gazetesi hediye edecektir Bu mühim ve hayırlı vr Tafsilâtını bekleyin so enem» vur Mis Avrupa Avrupa güzelliğini kazanan Danimarkalı Bu seneki Avrupa güzellik Karali çesinin seçildiğini ve 932(Mis Avrupa) sı ünvanını kazanan güzelin, umumi) zan hilâfına Danimarka güzeli oldu - gunu yazmıştık, Yeni Mis Avrupanın bu gün resmini takdim ediyoruz. ——————— © Gazi Hz. Reisicümhür Hz.dün saraydaki dairelerinde olmuşlar ve akşam üzeri lu yoluyla Maslağa kadar bir. otomobil gezintisi yapmışlardır. Yarınki sayımız: Sayıfa ve cazip münderecat Gençlik - Sinema Akbaba Sayıfaları Darülfünun Meselesi), Yarınki sayımızda Akisler: Buhran Hatibin ağzında, muharririn kale minde, karikatüristin fırçasında, hü ılı hepmizin fikrinde ve zikrinde but: Buhran! Esnaf o müşterisizlikten, müşteri! parasızlıktan şikâyetçi. Kime gidip: — Halin nasıl? Diye sorsan, cevap hazir: — Halimiz malüm. Buhran!.. Halbuki, o Ayaspaşa — sırtlarında, Maçka tepelerinde, Lâleli yokuşun - da, Gedikpaşa civarında, apartman bolluğundan, neredeyse heyelân baş- Uuyacak.. Nereye baksanız bir temel yükseliyor! Beyoğlunda, Sirkecide her gün bir yeni meyhane açıldığını “görüyoruz. Rağbet o kadar fazla ki, neredense, girmek istiyenler bir gün evvelden «is ra nuraması alacaklar! Geçen hafta, bir sinema kapisin - da, kalabalıktan bir erkek bayıldı ve bir kadın çocuğunu düşürdü? Eskiden, sokakta takunyeyle do» laşan mahalle kızı, şimdi başında be- re, boynunda kolye ve ayağında ipek çorapla piyasa ediyor! Her evde ya bir gramofon var, ya bir'radyo? Buhran. Buhran! Düşünüyorum: Acaba bu Zümrüt anka, hemgi kaf da- gının arkasında gizli? Rİ Yusuf Ziya Fırka grubunda Mali bir tetkik komis- yonu teşkil edildi Başvekilimiz izahat verdiler Ankara, 15 (Vakıt)— Tali: gurubu bugün saat on beşte Af- yon meb'usu Ali beyin riyaseinde toplandı. İçtima saat 15 ten 19a ka- : dar sürdü. Bu içtima- da hükü- met vari- dat O hak- kında iza- hat verdi. Neticede © 3 hükümetle Komisyona secilen meb'uslardan Ahmet Ihsan neme Süleyman Sırrı, Rasih beyler birlikte 932 bütçesini tanzim | cümen (intihap edildi. Encü- için fevkalâde bir (Lütfen sayfayı çeviriniz) Hasköy cinayetini kapa- tan esrar çözülüyor! Bu tüyler ürpertici hadise üzerinde elde ettiğimiz yeni tafsilât demirci ustası olarak” çalışan ve onsekiz senedirHasköyde oturan Ap- tullah ustaya ait olduğu anlaşılmış. ii. Cidden çok feci şekilde yaplan bu cinayetin esrarı ve Aptullah ustanın kimin tarafından oldürüldüğü heniz anlaşılamamıştır. Bununla beraber katilin veya katillerin Dügün ele geçirilmesi ihtimali çoktur. Çünkü zabıta yakaladığı izin kuvvetli oldu. ğunu söylemektedir. Bu esrarengiz cinayeti yerinde mali em Vak'ayı İlk defa görerek zabı taya haber veren maktulün Iki arkadaşı lanmış bir erkek | cesedi Üç gün evvel Hasköyde parça- balunmuş, bir günlük tahkikat bu cesedin Şir. | Keti Hayriyenin Hasköy fabrikesinda tahkik etmek için dün bir muherriri miz; Hasköye gönderdik, şı maliüma- | ttaldık: Aptullah usta iki senedenberi Şirketi hayriye fabrikasında ça- lışmaktadır. 50 yaşındadır bekâr | Alzarafı 7 inci sayfada) m a m ar Bu adamın başından “bir felâket 1 et, iz Sadece yanından bir otomobil emer peni

Bu sayıdan diğer sayfalar: