18 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

18 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Darülfünun Meselesi — Bugün 5 inci sayıfamızda— Bugün L Sayıfa 15inci Yıl * Sayı : 5068 Perşembe 18 ŞUBAT Yarın 19 Şehirde Halk Evleri Açılıyor (2 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş Anonim Türkiyede ecnebi ere le teşekkül etmiş bir takım ii tiyazlı anonim irketler etlerin hangisine sorul- sa zarar Vi an bahsedi- lirdi. Bunlar tarafından sı hükümete 5 ZE halkın bu şirketle, vaziyeti Pe adeki talâkkisi çok başka- bunların zarar değil, Vi kâr e kanidir. ardaj setmemeleri, üc- ik İeilerin eller istemeleri sırf imtiyazlı inhisar vazıyetin- İ den istifade mak içindir. ederek halkı soy- Acaba birbirine tamamen zıt olan bu iki laraflı iddia ve ka- naatin hangisi doğrudur / Bu suale cevap ol: mumi, iyice tetkik edilirse bizim bu iddiamızın doğruluğu anlaşılır. O halde bu nasıl olabilir? de birbirine zıt gibi görünen bu iki taraflı iddi- alar hakikatte hiç zıt değildir. © sali sebebi şudur: Anonim Hariciy Vekilimiz y kovadayken karlı bir havada ve istasyon medhalinde alınmış- tr, bu seyahata ait intıba gösteriyor. Şirketler Birbirine zıt olan iki taraflı iddia- ların hangisi doğrudur? şirketlerde ekseriya muamelâta hakim olan bir. serma rubu e Meclisi reyleri bu gurupların elindedir. Muhtel “e vesaitle gurup şirketin muamelâtı üzerine salça olur. Meselâ şirket nam şu vı ayaa olunacal a yha arzusu dahilinde vee alınacak malları nereden, hangi yn alınmasını isterse şirket o malları oradan, o fiyat üzerine aye mecburdur. Çün- kü o hakim gruptan başka şir- ket zerinde kontrol yapabile- cek müesser bir kuvvet olmadı- gından Yüğalcak muamelâtta sui istimal derecesine varan bir fi- yat farkı > — el — edenlerin kor! hiç lüzumu ölündiğr tale bie zan ii binlerce hissedar ara- beş on kişinin cebine nakle dilek$ir. Semi umumiye lik sir ve lak ein tasdik HuağUM pilançoların ve hesapların ehmet Asım LAlttarafı. 2 inci sayıfamızda | Gazi Hz. Gazi Hz. dün saraydaki me- sai bürolarında meşgul olmuşlar, bir yeri teşrif etmemişlerdir. Başvekilimiz Dün Ankaradan şehrimize geldi Başvekil Ismet Paşa Hz. dün sabahki trenle Ankaradan şeh- rimize gelmişlerdir. Başvekilimiz Haydarpaşa ee unda reisi cümhur Hz. nai ağ Celâl Beyle GE dak meb- uslar, Iş bankası umum Celâl, vali Muhiddin, Polia mü- dürü uza, Tütün inhisarı sabık umum müdürü Behçet Beyler iğer ok zevat tarafından karşılanmışlardır. Başvekil P; nden in- dikten karşılamıya gele zevatın ellerini — ak hatırla- e Çankaya i Yavruları; i tep kitabi ir ri İkea detinc Hangi sınıfın kitaplarını eddisi Vakıt Salihasi Hediye edecektir Bu mühim ve hayirli teş otitis Tafsilâtını m Elli edebiyatçı Dün Halk evi dil, tarih ve edebiyat şubesine aza yazıldılar C. H. F. merkezinde yapilin Ni Dünkü içtimada bulünanlardan | bazıla : Halk evleri yarın Türkiyenin | kayla karşılandı. "Halk evleri erinde aynı zamanda | 1-dil, edebiyat, tarih, 2- Güzel sân'atlar, 3 - sil, 4 - spor, evlerinin tesisi tem; (Lütfen sayfayı çeviriniz) fal Istanbulda da büyük bir alâ- b Lise ve orta mektep Bakalorya sınıfındaki” El kitabını pazar gününden itibaren neşretmiye başlıyoruz Nankinliler heycan içinde Japon taaruzundan korkan halk yer yer bodrumlara iltica ediyor Şanghây, (A.A) — Japon hat- | 10 büyi baipem yalanda çer eğme muh- hararetli Mk İskkale iler Japonlâr ik ve 6 küçük tank ihraç aki Çinliler hihayete ka- dar yor ima mukavemet etmek ttarafı 2 inci sayfada) Halk evi açılıyor Türk sahasının her şubesinde ilerlemesi ve yükselmesi için canla başla ça- lışacaklarm evidir. “Türkün tarihini aydın, dilini te nık, o mus canlı, vücudunu kuvvetli ve daya- nıklı yapmak için, Türk a hasret çektiği irfan nurunu kese en büyük kolaylıkla sayma muhtaç olduğu içtimai o yard her ferde ayrı mek vi salışmak, uğraşmak isti Sinema sayıfamız 6 ıncıda Nuri Pş. Londrada Londra, 17 (A.A. re” — Irak miştir. havzasına müteallik meselelerle meşgul olacaktır. te Başvekâlet kalem o a. m Ül edat e şehrimize gelmiştir. Başvekilimiz şehrimizde üç veye ört gün kaldıktan sonra Anka- raya dönecektir. Yeni 'bir filim yıldızı Apollon ii Dafnis rol zısı Sinema dtenddldir

Bu sayıdan diğer sayfalar: