18 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

18 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Onungu Sang Sayı 9 Parasız --verilir Ga) 18 Şubat 1932 VAKIT'In “lâyEsi Ahçılar Pasteur müessesesi erkânından bir) zat, bir Fra ız gazetesi or - dirmi, kir adamının el metini mideyle halletmi ve kalemle müsale - iye çalısması kiliç lez Rİ »siye eri rendime düşündi Hillet. leri, “birbirine aşçılarla tanıtmıya ve yemel le sev iye imkân var mı?, Buna evet diy eceğim... Mese -İ kul rk, olar isimli acai, k böreğini yemekle yabancı bir mille: baris muhabbet ret duyar! ina ve € husumet beslememesine imkân MP. o boca DM yel bir et par- ir biri m ki, yemes) erirsel ğini yediği e simi dostane Hâkem, Avrupa güzellik kıraliçesini seçiyor! ' Meşhedinin Amortisi efendi... Torih e Mesel Cafer, Beyazı deki fendi! zıttan Aksara altı 1 rih efendi Kaf ürü rüldü, ikea açıldı ve dağınık Dir baş uzandı: moruk, ne oluyorsun, sas — ah aralığı karga kahvaltısını et « gi iie 7 aç gardaşım, özünü d b e dar bal yalei daveliii m bü- tün arana bir mi Mi ke- side ediyrem1!.. Allah, allah.. Mirasa mı kondun LR — Yoh, ille Teayare piyankosunda işem!.. yüz min Tire amorti gazanmi e pencereden uzun bir Torik e lah canını Aİ kali A i ya bi e ine ii nie ee teyyare piyan « Gökiren a oca müthiş bir kavgadan son- ra, iğ lll ein aldı ve ka- pıyı e ei haykırdı: aramızda her şey bitti... Pj gyormi I Hani ndan seslendi: — A ala erken gel!, tron — Müşteri inin neş'esi”* pek ie arson — Daha hesap (o puslâsini vermedim de!, i an in , e maznuna sordu u kadar balı, ikayeetli bir as sayı e kırdın beslesin! ile efendim, muhterem e tatbik edilecek olur; tün isağrl mide fesadına uğrar. ve “aşçıların kuracağı sulh ında iletler birbirine imama. dünya yeniden çorbaya döner! Yusuf Ziya seri i bilâkis e saadei lâl bey, yolda rasgeldiği arka - ag Tevfik, BEYE yavaş bir sesle sor- ru, VE önden giden kadın sa şaştı — Bir ayağı akya galiba, — Öyle.. Top: — Sırtında li da var değil we göründü... w Şaşıdır! — Geesinde ie kıllı kıllı et ben- leri va: “ü yle. Fakat, sesini neden bu Mr niş orsun? — Duyması! Tevfik bey bit kk — Merak etme yahu... sağırdır! attı: Kulağı da Ehemmiyetsi: İki e se rlaştla — Geçmiş olsun... Nerenden rahat- szsn? — Amma da yaptın ha... Bu kadar küçük şey için de doktora gidilir mi? Sayıklama N Leylâ hanım, kocasını tedavi eden| doktoru ayrıca ziyaret etmişti oktor bey, zevcimi ik mua-| sıl buldun ok il efendi 1 rak e - decek ie şey yok. Üzümün ei Jay » Ehemmi 0 ha lde ler ii şey rica ede: yim. — Buyurun — Kocamın vE sayıklamasını geçirj meyiniz.. — Neden efendim Ti neler yaptığı — in üzleri nı Mi ik öğrenebiliyorum dal, Korku gün, resam Çallı İbrahim, elij kala, kendi kendine mırıldanı « yordu: — Yarabbi, günahlarımı affet, ya: le Raşit Rızi o Çalir, i sordu: ibadete mi dök ») rm Si .. İnsan ihtiyar- Jadıkça deği .. Doğrusu, öldüğüm; zaman keme gitmekten korkuyo-! Ton a bulunan Ahmet Refik bı lâhi Çallı, dedi, sen bu Didar 'nneme gitmekten değil, cennete iii kork!. Ah,ah !.. İki erkek arasınd u dul kadinlar nasıl ça- Dikenler... Çiçekler Göğe tükürme.. iğ üne yağar! k, e gözünden, kadın hs kulağından gi sx mızda nankör yoktur. Çün: kü a eden alada, Bazan ilânı vi ER iflâs kadar, güçtür! # Hayatta, “a a azdır. Bir düş man çoktu. # Sarhoşluk, aklın mezunen seyaha - tidir! wi? Dimağ ge nlp bulur? # İzzeli nefsi ie e şey öldüremez. Her şey yaralar! # le mağlup olmamak en bü - ei Te İri Sabursuz adam gazsız lâmba gibi dir. çalar saat ve İnsanı en i aa uyandırır? Yahu, ii koca BulahiliŞiğ ve — Ölenlerin dilleri vl da undan! Müjde — Müjde büyük hanım, müjde.| Bir ka dünyaya geldi.. — Yaaa e — Vallahi bilmem.. Ki pm — a © koy — Ahm l Çemberlitaş ) Bu Semir taşın içeri- Seyyah — sini geemek isti; Ter risi md Seyyah — Yalın üstü başı yar eş; olu ya, yı Biçarej tiyorum., Mümkün & değil. İçe- Dolu olsun, zarar yok. Herkes çıkıncıya kadar beklerim! m, ini rı sürüyord Ji, yoldan Iyilik m ayak; bâşı ül cılız, bei ir çocuk, İ el Mei inliye e N in bitik hal ofle Isi u., geçen bir sin merhametini Kl ur çocuk, d ter e yardım ur.. Gidi ceğin yere edeyim! razı olsun beyim! Ve ps yır sahi dar sürdü. Art mıştır. n e uc tık, gideceği yere var » Tam > vakit, merhametli zat se yol taz hen si ki e Çocuk, — Sordum a di, yolda yufka ka kar, eşek gibi arabayı çek — Koc Gi nasıl.. Tae Oh, oh... Kız mı, oğlan) m beğendi: mas nin efendin olacak in - A Gi verdi: ma, bana: Ko e 2 ena; rkma, de- iYi gis ni şapkalar iş ilim limon ka- ufacık son moda şapka- Yeni şapka: in Erkek, hayrete karısının başına bakarak sor. Ay, ağ senin başında şapka var Kl ii anlatsam nafile... Aklınız eri Bâkışların manası pi kızı arasında: eki ama yavrum, o shin de ni sevdiğini mereden anlıyorsi ciğim, ben bâ: iğ bağl onun bana nasıl baktim bir görsen!, Geçim dünyası ! Heme eli yeni hizmetçi kız rasında — Nasıl kazım, evimizde kalm.ya karar verdin mi? .. Ama, bir kere de evin küs çük eyi göreyim!, Istidat e ihtiyar san'atkâra sordu? İstat, resme de istidadım vi şiire dez Acaba hangisini tercih e s & EE e tercih et azizim, resmi!. aall., ln tablolarımı gör dünüz mü efeni — Hayır, a alarma » Şiirlerinizi okudu! Çok şükür Hizmetçi kız, telâştan etekleri uças rak, nefes nefese hanımın odasına koştu — ikiden. — Ne var? — Şey... Şu salondaki (o mavj; vazo A Si antikadır kı a biçi ilmi r şey 8 da m karsınız diye!l,

Bu sayıdan diğer sayfalar: