18 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

18 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dari İ halinde bulundu. Darulfünun meselesi iyi vazedilmiş bir mesele yarı haliedilmiş sayılır ... 1262 de ortaya atılan Darllifünun fikri es A vi vuzuhsuzlukla malül ruhi hâlotine gu pulüü ordu (Darülfüni darülfünunun ne olduğunu ve — hükümetin, Mi le şi - sör te lerine devam ediyor. İle am söylemenin leme vi, Nesi dense, ere başlamış kaşalâr durdu. Sanki her se halle. dilmiş, bitmiş gibidi ir? Biz şu fikirdeyiz. lahasaıs rada meşgul olduğu. e ona cila mesi lâzım gelen bütün malümi imei Bir ecnebinin, ne Hidra un, başaracağı İş, çati me rl malümata, mi ha- #kkate bağlıdır. Gazetemiz leyle bu hizmeti yapmak, derdinin istiyor.) Darülfünun numuz başlıca mese- rr yer Bunda şüp- ok. A evzu ve tam Sak e rm e a ce miyetimizin bir po ssesesi oldu- ütün içtimai hadisele- rimizle Miş ve bunun için mufassal bir mevzudur. 'ülfünun .. bir Lele, teredi halliyle uğraşanlar, kıy- metini en a ve kerim tak- tir mine i. ye Darül- ömer UZ, duğu ri bugün de Dm vie mesi olarak çıkıyorsa bu rilen hak linde aş cak doğı yolun en açık veemin mana mer onun im da, kunu: n da imi ak. Fikakika her şeyden evvel “Darülfünun meselesi ayrı ve topluca birer me: mi ai Mene yani saril bütün şumulile bir ie Ahde dir? Bu sual- e cevap vermek eli tindeyiz. Fakat, selemizin ve şumulü ne ökirüi olsun adi ini temsil iii en 2illetlerin Dna ayarında bir Da- lur? Yoksa bize göre iktisadi darül- ii sai seviyemize kem uygun bir m mu? Bu ikinci şıkka göre istediği- niz, bogünktü imkânlarımıza da- ak peri hermes ya rülfünun dem eler. il ve iri e is- fikbali hazırlıyan müesseselerdir, kökleri de mazidedir. Bir rem dair bildiklerimizi, diledikle- ği İz slaçağini di etmiye çalı şırken asıl eşler ve angi Sal Sf A geçtiğini de > —— rn a gidi ir Bir arp eşhur darma din kimi tekâ- ifadesidirler ve ilim tari- e e yin bağlıdırlar. Şu zim darülfünunu- muzun kN sini tayin etme- den ve nasıl bir darülfünun isti- aye kestirmeden ev- e onun ge çişi ei unu” ll eğdi olur; Dertli zideki hareket muzun mazi fikri noktasını “ içinde yi en »'dar,, ve “fünun,, kelimeleriyle bunların ei halinde birleşmiş çekli; onun kuruluşunda haki ii zihniyeti, hülüsa eder. Tan- zimat bar: a tleri Mk 1262 aid rtaya atılan darülfü- iğ cei salisede il dağ nufu tebii ali seniyed. olursa be ri mala nan etmek için kâffı saba başar ei ve li e çahide istihdam arzusunda bulunanlara bii Him Ki merkez ve makarı meti seniyci ii Teti len e ik hiç bir fen ve ve n ka Islabat ve tanzimat bareketi rinin başlıca saiki, rn kdz (teehnipre) noktai nazarından Gstünlüğünü acı herimelerl Di- bayet anlamış olmamızdı. Bun için de ilk ıslâh ve dire ani kler askerlik sahasında baş- lamıştı. Askerlik garpta ilmi in- kişafların sanayie tatbikinden doğan (teknik - fen) lerle ilerle- miş olduğundan bizde askeri ıslahat yapılırken dihhate çarpan ve pire istenilen çey (ilim) den ziyade onların ameli netice- — on (en) ler ve “sanmak, Ee sisteminde açılan ilk mek- mi; m yü tepleri: ksek eced yor, esas itibaril a-keri alemini taalluk edi- o) angıcın eksikliği anlaş:lıp ta Avrupadaki ilmi, fen- ön afın “terbiye ve maarifi miye,, sistemi, ve aşkile “bağı e erdirildikten sonra 1240 t ani Ki tahsilin vur yeti esası da ortaya atılmıştı, fa yi büz resi e ancak ( de - sübyai rüştiye ERİN öeşkilütiyle başlarlar bildi. biraz pda rim si sesenin | tele "Ma arif ui ey, e baglı olduğu | yl dia sösukadan açıkça anlaşılıyor. bi bu vesika- mn, TÜ e Darülfünun il. derecesi pe rine Bugünkü tabir- — VAKTT 18 ŞUBAT 1932mm5x- . . : > Dünyadaki : İ Si ai Altınlar Hangi Ka p e g ne |, Memleketlerde ? 1925 ten 1931 senesinin niha- Nakleden! fa. fa. rn 000 eyes gi la Hükmünü verdi, Margj şaşırmı — Şimdi, . kabiliyetinizi gös « li Lİ) — Şayanı hayret, diyordu, ŞE terin bakalım. Beni muayene ediniz ” 410, 000 Sterline çıktı. De- | hayret, Bizi yalnız birak Patris: de after e olmadığınızı anlıyayım altın otoku her sene Kapı kapanır kapanmaz bu sefer hay.. Mademki bu: sizi yüzde 3, .1- nisbetinde yükseliyor- | doktor: ii ek için gelmiş bulunuyor” #5 Merkez bankalarında ve — Şimdi, sual sormak sırası , emrediniz. Bu odadaki tirk devlet hazinelerinde bulunan ih- yeli va Si o kadar e ir ir) zannedersem kâfi gelir. H iye > altın o 1,083,000,000 den rgi itiraz etmedi.) söyleyiniz de pencereleri lar. 330,000,000 Sterline yon idi, Doktor ri si: Patris, elinde, telefonun şeridini u- Buradaki fazlalık yüzde DiS- — Bir in dediniz değil mi? ki zatarak içeri ti. Bu e te « b 2 sene ek Fra gün evel... Bul zim ı sizden başka ki Tetdn Şale çal em ve Amerika bütün dünya . erin ellere eri Ü dan azını dn el X di selen yağ d be Di zey a klini tarif ede alnına (reflektör! adı! gerisi de büti nya altı ının m ki bana şeklini tari! eb Mars iyi bir sandalı iy yarısından, l — Bilâkis. “ek O zarmandanberi vazıyet değiş- yu » ey u idi Patris de odada beer Dok miş ve > rikayla Fransa lehine dönmüştür. Hali hazırda va- ziyet Prem Amerika lehin: değişmiş va buiki yenme altın döngü ira yüzde 59,5 nizbetini bulmı Son altı Ssile altınlarının mik- a ma KEYİRR henüz altın esa, muhofaz. mektedirler. A en 93 aliyamü; Bel. Sü Sw im Sk Rus | Bl Gil rüm iü iş. Hizmet çi kendisini sağ sahilden uzaklaşırken görmüş... — cal muyı Belki o aralık otomobille başkası geçiyordu. Herhalde bana siz telefon etmediniz demek. — Hayır. ra e elektriği Margi: ee Birdenbire an farkediyor SUNUZ, re Me e. m anlık duyu; de öyle gelim dakika sonra, doktor tek » — GN On beş rar: — Âsabr basarım zafiyeti kör olma niza lağaii kn dedi, gözlerinizin & bu kadının şerikj cürmü olmadığım — ir m netice vermedi değilmi”; 5 için onun size hakikaten acımış oldu- çam Mek Gan 37 mil vi | gunu e e Pro galâr. Margi tax. yondan 73 mi yemiş Ri di yin tisik olmasın | 1efonu aldı. Runya altın stokuna dö mil a al ii ö bazı ameliyatlarda elde a Neresi, Pari aei3 ilâve ederek 67 milyona çıka ttiğim muvaffakıyetoşöhretimi epey m ln altın stoku “5 eee Li Bu ka rl p e ki — — Si dn bra olr Me Şİ mp Herhalde iile 5 alâkadar. BM yaye nyanın atm stoku 68 mil- — Fih; artık buradan kurtul me e Beril B Bana bi inin ihtiy .a n, Arjantinin piri Gi milyon | duktan sonra beni unutabili; AR ğ girenin dk n, Alman- ei kalkmıştı. zim Berto, gi ai e e yanınki 14 mi lim ki retim hakkımda müsterih ol) bir Rus göz doktoru tanıyor musu » 12 milyon ei etmiştir. Bu örn mu u artık? nuz? er ağ Me im ber — Tamamiyle değil. pine ederim — Nasıl tanımam ii ettiği yukarıdaki yedi 3 ve ol eş e bir, i aşa. “memleket 640 milyon Sterlin ka- ei sağırd ve rpte kör en . telefonla ara, hususi göz aki seki Fakağ” Sizin Yöderilir eride kalan memleketlere abimi bal ve bana haher ver iii bir kel pabileceğin; zannetmem, “e miyon Sterlin kaybetmiş bu- Doktor tebessüm ediyordu, Margi a dönü; (Bitmedi) e ve teşkilâtımıza göre söbyan ilk, rüştiye, orta tahsile; Darülfünun da - ozamandan kal- ma ünvanda mahfuz tutularak rak - Hm e e — yor. Aynı vesika n Dari fünundan beklenilen düş İs sarahaten göt 1—Ikm sira m insa- iye etmek, 2— Eklamı pa- dişahide istındam olunmak İsteyi nleri yefiştirmel:, Birinci gayeye ee Darülfü- nunu korumak: istiyenler, “haki- sere ri meme ilim için ilim yap- , yi, “ilmin babiliği,, ni an- lam bulunuyorlar. 0 lete memur ğini gibi inti- fal ve idari bir maksat gözetil- diğine de delâlet : e Istik- bale taalluk eden bu iki mühim gayenin darülfünuna tölnin ede- ileceği cazibenin o zaman için rilen e edilmiş o- cak ki onlara bir de “deru- menfaat ta ekleni a , bu gayi ine Me leniliyo: Fakat yeka li tabiri bu birinci mak; “fen,, de ikinciye tahsis leş değildir. Iki tabir ve bunların zımmında iki maksat, birbirine karıştırıl- mıştır: A enem ine gaye- sine bakılın sıklet merkezi “ilim,, ol: ai rn “ilim, e ledi lerek kullanılan “fer,, de “alebei ar Bir muvaffakiyet Hasköy cinayetinin esrarı özüldü ünkü sayımızda Hasköy ci- er çözülmek rep oldu- ğunu ve e tanm e yürüdüğü, ha: hakk ida elek iza ver- miştik. Filhakika haber vir 2. a © mize göre .rabıln dün e failini meydana çıkar- ıya vaffak olmuştur. Maz- e 5 Ca 5 IE 5 > ü 2 si © a 5 — 5 R. bl tenvir eden memurların taltif edilecekleri de haber alınmıştır. Sujistimal mi? Tütün inhisarında iki nm mesele Devlet urları maaşl barem talik b iler sonra geçenlerde memurları rardan bir mik. dar tenzilâ yapılm kesilen omurları r para verildiği son gün- lerile maliye murakipleri mesele hakkında tahkikata baş lamışlardır. Müfettişler dün alâ- “ ehemmiyeti lâyikile ii : Diğ inbisa, hayet ikinci gayeye yahut lerden beklenilen umumi ve tifai gayeler için ilerde ere mefruz teknik derslere ve şube- lere ei görülmüş olabilii Şu halde müesseseye bata e kaş içinde bile hiç olm. arflulüm,, çelme ba lenirken niçin “Darğifânun, unvanı verilmiştir? Bunu vukuf- suzluğa hamledemeyiz. Bu işi ya ek Lem her “iti arasınd farkı bilmez değillerdi. Vesikada görülen ele gir bulanıklık, tanzimat devri ricalinin vuku dereceleriyle değil, daha e ruhi haletlerile, zibniyetler erile ve o devrin içtimai ;şartlariyle alâ- kadar olsa gerektir. Darülfünu- numuzun tekâmül sırrı ve alel- hususi kalem müdü: ga Balye Karaaydın şirketinden Emi bey tayin edilmiştir. in hariçteki oşube müdürlerinden irisi de eshi vazifesi esnasındı a umumi müdürlük e nan aye ayan mücadele para- sından lirayi zimmetine geçirdiği zannı hasıl a tekrar sehrimize ğırılmi Idare gağkatieler a — e areasasanmeer fikir ve ilim tarihimiz mol. tai yakarak pek mühim bir merbale teşkil eden bu “alâka,, hakkındaki be akm ikinei makaleye birakıyoru, ANA (1) 27 Recep 1262 tarihli tebiiği resmiden. şeskazi MN > i samanın İllaki eğ sie iron asime enleri lr lmğir mm üremik AMME emre amm

Bu sayıdan diğer sayfalar: