18 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

18 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1? —— 12 — VAKIT 18 ŞUBAT 1932 Nefis ipekli kumaşlar pm e e Iş Bankası'nın tesis ettiği büyük ipek kumaş fabrikası pek yakında mamulâtını piyasaya çıkaracaktır mf 0 m G.& A BAKER Led LİN | Devlet Demiryolları ilanlâr SANCIYI b saka EDE - Yenice hattının 305-900 ve 311 nci m ie 10delası yüz kuruştur Para — Senelik faiz, komisyon yüzde 12. Semti Oda Nevi Beyoğlu 5 ev Pangaltı 91 apartıman Kadıköy 6 ev Fatih 6 ev Beşiktaş 6 Burda baki dereli semite SA TILIK EMLÂKİ g mek yahut ipotekle PARA ALMAK ia ia al v müracaat Kani öiirediğe dör vakıf han asma kat (29) UNION Oz ; ii i Osmi mek- Bindi il ali şa bade i kaybet namemi itim yenisini a ala cağımdan “ekisinin hükmü yol tur. e Kemâl $ 926-927 senesinde İst, 11 inci m Y aldığım şehadet- name oldu. Yenisini çıkaraca- Dinci mek. 926 - 927 mer 467 ZEKİ | Küçük ilânları Rİ ZAYILER ğım. Esini hükmü yoktur(2478) 1 YENİ MODEL TELEFUNKEN 340 RADYO AHİZELERİ GELMİŞTİR BOURLA BİRADERLER. Ş“ GaLaTA, VOYVODA GADDESİ, N. 38-43. LA » 3 faizli, 1886 ve 1903 li GAbEE FONCİER EGYPTİEN, villerinin, 1 Mart 1932 tarihinde ni rl nacak amorü keşidesinde başa baş te- diyesi tehlikesine karşı Osmanlı sip me ili Merkezi ile Yenicami v u Şubeleri tarafından pek müsait ma ie yi tahvilât Bamil- lerinin malâmu “ol re ilân olunur. SEYRİSEF AiN Merkez “#centasiOalütü "Köprü Başı” B. 4565 Şube”A. — Sirkeci “Mühurdarzade Han 2.9740 OSTASI (NEBOLU) 19 Şubat Cuma | Kiralık Kâgir Hane ve dükkâl Beşiktaş Akaratı Vakfiye ida; resinden: Baniliişle Alartlerde 3 numaralı hane üç sene 25 numarali iki sene ve 1-3,7, 11, 19, 28 44, bilmüzayede i icra edile vaze, ilmi etmeleri. 10 da idare nhtımından kalkar. | amlığına | kai az kaba Evkaf, ygs idare Encümenine müracaat i (467) wi ADETA seni DARBELERİ Tükiye Umumi Acentaları AMAN NE SANCI! sis! BİR ALKOK YAKISI a deki taş ocaklarından balastın ihr yen e cumartesi günü saat | Si em idare merkezinde yapıla- ar. Tafsilât Ankara. Haydarpaşa Konya veznelerinde ikişer lira oukebiinde Satılan di eacielerde yazılıdır. (5790) m— emiri Istanbul Ankara caddesi Vakıt yurd Telefon 2.3872 idare gaz Posta kutusu: Telgraf: İm ap va. a 24379 ve Ağaç Çileği Bahçecilerinin nazari dikkatine irto ve dme içkiler inhisarı idaresine ait likör fabrika- si imalâtı için külliyetli miktarda ağaç çileğine ır. ya Mecidiye köyünde aker edilmek şartile pin 70 Türlğes takla gil Be (423) para ile Abone şartları: IKRAMIYELİ Arayınız Lan 6 Aylık Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Hariçte — 800 1450 2700 llân şartlarımız: Resmi © Hususi Satırı 10 ki 1250 Eş Santimı A Küçük ilân erer ! 5 1-10 Defalı 30 50“ 65 100: Kuruş e li e üç gü vanen: — 4 sat an nl wi vi vi b için 5 Kuruş» zammolutur, Istanbul Belediyesi ilânları -anbul Belediyesinden: Kırkçeşme lp son defa icra g nan ya neticesinde gayrı kabili şi az bulundğ akku! ekle işbu ve yalnız ği e temizlik işini kullarilabileceği malüm m üzere ilânı key olunur. “7 anbul San'atlar mı dü ındaki kolonların takviye w se ER yapak “Keş bei Mi lira 68 ve alip ve raki görmek için her yin ve para için Cumartesi günü saat on beşe kadar sabiti” İle Levazim Madrlüğüüne müracaat etmelidirler. (92) Satılmak a va yi ubesine ii api e e ait Ni adet manto ilân inden itibaren on beş ında bilmü: Tacaa a kaldılmadığı idi alelüsul Ramsay e ilin olunur. (588) Be Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Beyolu Daireli Belediye dahilinde bulunan umumi balâlardan Şişi Harbiye Taksim, Tozkoparan, Tımoni, Kabataş halâlarının muhtelif tami rat ve telvinatı ezel keşfi sn v4 “ira lar münlasn konulmuş olmakla evrakı keşfiy: şartname: esini mek üzer her gün öğleden sönra Daire Hal enniyesine ve münak; aj AKIT Matbaası ahibi: Mehmet Asım. umum neşriyat müdürü; Refik Ahmet ne iştirak ötmik üzere 9o 7,5 el eee desin vezne ettiktei, vaa ihale günü olan 12 günü saat beştâ Mari Daire Encümenine müracaat sülün; ün lir (590) Kr şartname VW de 20-2-93; teminat makbuzu veyi ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: