18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZO HALKIN KULAĞI HALKIN—DİLİ — Sene 2 — Ne öğ Çok Para Kazanmak Veİstifade Etmek e, İşte Amil Olanlar Fabrikalar Şeker Tüccarı Olsun İstiyen Dün, Gümrükler Umum Mi- dürlüğüne İstanbul ve Haydarpa- şa gümrüğü için iki yüz bin kilo şeker verilmiş, bu miktarın yüz yirmi bini İstanbul için alıkona- rak (80) bin kilosu Haydarpaşaya ayrılmıştır. Piyasaya bu suretle yeni şeker çıkarıldığı halde şeker fiatı düşmemiş bilâkis çuval başı- na yarım lira artmıştır, Alpullu Biraz Şeker Verdi Alpullu Şeker şirketi de dün, kendi. satış Birliğine dahil olan firmalara evvelce (34,5) liraya sattığı şekerden ( 40,5) lira üze“ rinden (15) vagon şeker vermiş- tir. Bu şekerler derhal (42) lira- dan satılmış; bu suretle şeker fiatları vağonda (750) liraya fırla- mıştır, İsmet Paşaya Gidecek Heyet Çikolata, şekerleme, pisküvi fabrikaları mümessilleri dün top- lanarak vaziyeti şehrimizde bu- lunan Başvekil Paşaya anlatmak üzere bir heyet seçmişlerdir. m. Yine Kudurttu Bazı Yerlerde Gemiler Tahmil | Yapamadı, Buzlarla Donandılar Zonguldak ( Husust ) — Ihti- Yar kadınların * pastırma yanı , dedikleri, yaz | başlangıcını ha- tırlatan şuneşli ve sıcak günler- en sonra, kış; hiç beklenilmi- Yen bir zamanda © Zongnldağı birdenbire | bastırdı. Karadenizi kudurtan bir kasırga ile başlı yan kar, şiddetli bir tipi halinde fasılasız (52) saat devam etti. Karın yüksekliği şehir dahilinde bile bir metroyu bulduğundan bütün münakalât durdu. Telefon telleri hemen kâmilen, elektrik kabloları ise kısmen o koptüğun- dan müessif bir kazanın önüne geçmek için belediye tedbirler almak mecburiyetinde kaldı. Bayram tatilini aileleri yanın- da geçirmek için boğucu bir kar ırtınasına rağmen, maden ocak- larmdan, köylerine giden amele (Devamı Binei sayfada) em mmm İ ederek Alpullunun dün kendileri- Karakış Kar Son Po fa Yanı işleri telefonu: İstanbul — 20203 em — mar Halk şekeri, bakkaladan hergün bir parça daha fazlasına alıyor Ticaret Müdüriyetinn Ve Odasına Müracaat Şekerli mamulât tüccarların- dan bir grup tadün Ticaret Mü- düriyetine ve Odasina müracaat | me az yaş şekerleri çuvalını 38 liradan satmıya razı olduğu hal- de bugün bu vaidini birkaç gün sonraya tehir ettiğini ve kendilerinin ise bekliyecek halleri olmadığını söylemişlerdir. — Ticaret Müdürü | Devamı 8 imei seyfada ) —— See — denizi Gazetemiz | | Doğuran İki Dava Birinci Ceza Mahkemesinde yam dikkat bir dava görülmüş, ir kısmı bitmiş, bir kismi da henüz yeni. başlamıştır. Mesele şudur: M. Vitol müesseşesinin (108) bin lira kazanç vergisi sakladığı o Defterdarlığa haber | verilmiş. Hâdisenin tetkikine Fa- i ruk Bey isminde bir memur ta- İ | yin edilmiş, Sonra bu zat rüşvet almak iddiasile mahkemeye veril miş, beraat etmiş. Bunun Üzerine Faruk Bey de Vitol müessesesi aleyhine (10) bin hralık bir zarar davası açmıştır. Şahit olarak ta Defterdar Şefik Beyle Maliye Müfettişi Nazım Ragıp Beyleri göstermiştir . R Esasta ise mesele, bir borç bâdisesinden doğmaktadır. Faruk Beyin kardeşi M. Vitolun alâka- dar olduğu bir şirkette memur- müş. İbtiyacından bahsederek 200 lira borç İstemiş. Defterdar- hk da bunu suiistimal addederek memuru çıkarmış.Bidayeten altıncı möstantiklikçe © reddedilen (bu dava, bilâhara resen Birinci Ce- zada açılmıştır, TN N dh Zonguldakta soğukların şiddetinden vapurların ipleri ve denir fenerinin ber tarafi bus tutmuştur | PERŞEMBE — 18 Şubat 1032 ) Yerli Malların Satışında İ de bir nizamname hazırlanmıştır. Bugün (Abbas Hilmi PaşaFilistine anar amaaa a İdare işleri telefonu: İstanbul — 20203 7 Rasim İhtikâr Vardır : .ğ Mıdır, Perakendeciler Midir? Yerli malların pahalı si i ması umumi bir şikâyet doğurdu | Sr ve buna ilk evvel “Son Posta, ğ tercüman oldu. Fabrikacılar, bir | gi sabah © gazetesinde, opahalılığın | Ş markasızlıktan doğduğunu söyle- | , diler ve eğer yerli mallara mu- ayyen bir marka vurulacak olur- Ne sa herhangi o bir pahalı satış | teşebbüsünde bulunulamıyacağını bildirdiler. Bunun üzerine yine tahkik ettik, Vardığımız netice şu oldu: Ticaret Odasındaki vesaika göre, geçen sene Odada yerli malların markalanması ve cinsini gösterecek şekilde damgalanması için bir komisyon toplanmış ve hatta bu marka ve damga için 303 İktisat ve Tasarruf Cemiyeti İstanbul Merkezi Relai | Daniş Bey Fakat, fabrikacılarımız bu marka | meselesini kabul etmemişlerdir. £ | pahalı satıldığından şikâyet edi- liyordu.,, Yerli mallarını ucuzca satmak üzere İstanbul Tasarruf cemiye- tinin delâletile bir kooperatif teş» kil edilecektir. Bu kooperatif daimi bir “ Yerli mallar bonmar- İ şası , açacak," butada her nevi i yerli mamulât ve mahsulât ucur i ca satılacaktır. Milli İktisat ve Tasarruf Ce- miyeti İstanbul Merkezi Reisi Daniş Bey şunları söylemektedir; — “Bize yerli mallarının pa- halıya satıldığı hakkında müracaat edenlerin size esamisini verebili- rim. . Siz gelmeden beş dakika evvel burada (yerli mallarının ——— aza Kıral Oluyormuş! Berut (Hususi) — Abbas Hilmi Paşanın Suriye Kırallığına nam- zetliği bir kayli söylendi, sonra Fransanın kat'i muhalefeti üzerine suya düşer göründü. Şimdi, yeni bir cereyan, bu zate yeni bir taht temin edeceğe benziyor: Filistin Kırallığı, Cemiyeti Akvam tarafın- dan idaresi İngiltereye verilen ve Yahudilikle Araplığın müthiş bir mücadele sahası haline gelen böyle bir yerde, mevcut mevzuata rağmen kıralık tesis edilebilir mi, edilemez mi? Burası meşküktur. Fakat Yahudi liderlerinden ve sabık Hint Umum! Valisi Lord Riding'ın de bu iş için buraya geldiğinin söylendiğini kaydedersem şaşmayınız. Paşanın Suriye tabiiyyetine geçeceği rivayetleride mevcut olduğuna göre bu arap saçını ayıklamak hayli müşküldür. Dua — AB, biraz daha kar yağsa! — Kömürcü müsünüz ? — Hayır, Belediye Meclisi azasındavım. bin liraya aldığımız kar makinesi, deki kariarı temizliyorl On sehiz Malümya: ancak yirmi santim yüksekliğin

Bu sayıdan diğer sayfalar: