18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Ecnebi Fıkrası Bir hırsız, elinde maymuncuk- larla, cennetin kapısına gelmişti. Orada duran bir melek, hırsızı ve elindeki görünce : — Hah, dedi, tam zamanında geldin, biz de cennetin anahtar- larını kaybetmiştik. maymuncukları Salim Beyin Karısı Salim Bey mutfakta yemek pişiriyordu. Karısı daima sokakta gezdiği için, ev işlerini hep Salim Bey yapardı. On yaşındaki çocuğu, elinde bir gazete ile, birdenbire mutfa- ğa girdi: — Baba, dedi, bak, gazetede annemin resimi var. — Ne olmuş? — “Ev kadınlığı, müsabaka- sında birinciliği kazanmış, HİZMETÇİ - HANIM — Ev darmadağınık, sen ya- tıyorsun 7 — Ben hizmetçi değilim, ha- mimim, — Şimdi her hizmetçi böyle söylüyor. Dört Kebap Lokantada bir müşteri gar- sonu çağırdır — Bir taskebabı! dedi. Başka bir müşteri ayni gar- sonu çağırdı: — Bir ormankebabıl dedi. Diğer bir müşteri, ayni gar- sondam: — Avcıkebabı ! dedi. Başka bir müşteri de: — Beykoz kebabı! dedi. Garson, müşterilere: “Başüs- tHüne Beyim | , dedikten sonra aşçıya bağırdı: — Dört kebap! Boş kibrit Kutuları Bir adam arkadaşının cıgara- sını yaktıktan soura boşalan kip- rit kutusunu cebine attı. Arkadaşı buna dikkat etmişti: — Hayır ola? dedi, boş kib- rit kutusunu ne saklıyorsun? Ben bunları etmanı, yolda ni yakmak için ateş İs- re veririm. BU'YAZ NELER OLACAKT.. ( Işbu yazı karakışın derdini unutturmak İçin yazılmıştir ) Ebali şehirlerin derdinden kurtulacak, Her insar ndisini sayfiyede bulacak, Plâjlar hep kızlarla, kadınlarla dolacak, Cençler bu manzaradan sararacak, solacak, Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak! * Bilmezsiniz 6 mevsim koynunda neler gizler: Türlü türlü olacak kumlar üstünde izler, Ne güzel kadınları yıkayıcak denizler, Renkten renge girecek sahillerde benizler, Hele biraz sabredim: Bu yaz neler * Sahillerde vuracak körpecik kızlar kulaç olacak!. Hepsinde bir güzel göz.. Hepsinde bir kesik saç.. Kimisi şen olacak, kimisi de utangaç, Elbette yıkanırlar; vücut bauyoya muhtaç! Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak!.. || | Bu sene bir yepyeni banyo dansı çıkacak: Gençler, ayak vurdukça sahilleri yıkacak, Cazbant gürültüsünden deniz bile bıkacak, Bu hal ihtiyarların canını pek sıkacak, Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak!.. * Kızlar bep birlik olup, atılınca banyoya; Bakacağız, gözümüz kamaşıp, doya doya Yeni icat edilen telli pullu, mayoya! Denizi kızartacak dudaklardaki boya, Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak!.. * Nikâhlılar yanyana, nişanlılar elele, Adalara giden halk benziyecek bir sele, Çamlıklarda yatacak sığmıyanlar otele, Çok şey göreceksiniz haziran gelsin hele; Biraz daba sabredin: Bu yaz neler olacak!.. öi Birinci Perde |Cenevre de) Çin murahhası — Rcis Efendi, Japonlar bize yumruk atıyorlar efendim. Rein (Japonlara) — Sizin de kırdığınız ceviz bini aştı ha... Tam terki teslihat konferansının fesinde kavganın sırası mı? Utan- mıyor musunuz? İki büyük medeni millete yaraşır mı bu? Çin murahhası — Reis Ef., kabahat bizde değil, Japonda. Biz uslu uslu otururken ne diye bize sataşıyor? Reis ( Japon murahhasına) — Ne buyıulurg Japon murahhası — Yalan söylüyor efendim. Asıl Çinliler bize sataşıyorlar. Reis — Peki. Mahallinde tah- kikat yapalım. (Meclise hitaben) Efendiler, işte Cemiyeti Akvam hesabına mükemmel bir seyahat fırsatı. Gitmek istiyen var mı? Birçok sesler — Ben, ben, ben; Bir ses — Acelesi var mı Ef.? Reis — O kadar acelesi yok. Üç ay durabiliriz. ari- Muhareb Korkunç Piyes İkinci Perde (Çinde) Bir Çin kumandanı — İştesi- | ze teklifim şu: Biribirimizle boğu- | şacağımız yerde Çinde Japonlara karşi çıktlım: Başka bir Çin kumandanı — Peki, başkumandan kim olacak? Bir başka Çin kumandamı — Ben! Büsbütün başka bir Çin ku- mandanı — Hiç bana gelmez. Bir Çin kumandanı — Müma- kaşaya lüzum yok. Aramızda han- gimizin ordusu kuvvetli ise o baş- kumandan olsun. Başka bir Çin kumandanı — Âlâ. Bende bin beşyüz kişi var. doksan ikisi tüfekli. Bir başka Çin kumandanı — Bende dokuz yüz on iki kişimev- cut. Yarısında çakmaklı tüfek, ötekilerde de İsviçre bıçağı var. Büsbütün başka bir Çin kw- mandanı — Bende de bin yüz kişi, otuz beygir, iki bisiklet bir- de kulaklıkla dinlenir tolsiz tele- fon var. besi Tablo Tam 3 Perde 2 Bir Çin kumandanı — manasile asri bir ordu. Bir öteki — Dörtte üçünün de kundurası var. Biri — Kâfidir. Siz başkır Âllahm iznile çu denize döke- mandan olun. Japon köpeklerini lim. Üçüncü Perde 1Mançuride) Japon Amiralı — Pis Haydi bakalım, bize harp ilân et. Çin reisi — Bende seni öf kenden çatlatmak için harp ilân etmiyeceğim. | Bombardıman başlar — Tablo ) Dördüncü Perde (Şanghayda) Amerikan konsolosu — Söy- leyiniz, minimini dostlarım, şu Beynelmilel — mıntaka - haricinde, başka bir yerde muharebe yapa- maz mısınız? Japon Jeneralı— Biz harp et- miyoruz. İngiliz Konsolosu — Vay nef) yapıyorsunuz ya? japon _Ienenıh cesaretin - varsa — Askerleri — Şu milyonerlere acıyorum, milyonlarım harcıya harcıya nihayet bitiriyorlar. — Sen ne yapıyorsun ? — Boyuna sahte dolar basıyorum. Tahsili Suphi Beye sordular: — Mahdumunuz ne - tahsil | eder? — Maliyecilik. Suphi B. biraz düşündüktest sonra ilâve etti: — Şimdiden tatbikata başlar miş olmak için, ayni zamanda benden de para tahsil ediyor. | Uzun Bir |'Tuvalet Servet Beyin karısı tuvaletini | saatlerce — bitiremezdi. Bir güs karı koca seyahate çıktılar. Bur radan vapurla Ödesaya gidecele» | lerdi. Kamaraya yerleşirken, Servet | Bey kamarota dedi ki; ) — Odesaya gelmeden evvel bizi uyandır. — Tabit efendim. — Fakat iki gün evvel uyanr | dır ki bizim banım tuvaletini | bitirebilsin. Çinli. | — Seviyor musunuz ? Ne bu- dalalık | Kimi ? — Sizi! ——— - —zar öldürüyoruz. — İstihkâmları boms bardıman ediyoruz, şehirlere yan- gin veriyoruz. Fakat harp yap- mıyoruz. Amerikan konsolosu — Ha... Öyle ise diyecek yok, affedersis niz bilmiyorduk. Japon Jenerahı — Estağfurullah, |Bombardıman devam eder-tabloj Beşinci Perde TAlta ay sonra Mançuride veya Şanghayda) Cemiyeti Akvam murahhası -« Affedersiniz, bize “Çin,, ne ta- raftadır, gösterir misiniz? Yolcu — Artık Çinden kalmadı efendim. İkinci murahhas — Nasıl, na- #ıl, Çinden eser... Yolcu — Kalmadı. Hep Jas pon obüslarile mahvedildi. Üçüncü murahhas — Demek harp bitti? Yolcu — Ne muharebesi?Böy« le birşey olmadı, yalnız top pat- ladı, şehirler yandı, — Japonlar Çini mahvettiler. Lemiyeti Akvam murahhası — Muharebe yoksa azifes miz de bitmiş demektir, değil mi? İkinci murahhas — Ben de o* fikirdeyim. eser bizim v ! | i 3 ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: