18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aa S a A S L A A l ü 5 S SA e AA A T KY W G bT KA ç G SA A aA TT Üek 'îğğıhıt MEEETERİZ aa —— a — nn e — ae Z — Bir Ölünün Hatıra Defterinden : HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, NeYaptılar “ SON POSTA Muharriri : x MAVALIN SIRASI MI DOKTOR, HERİFİ NE —a Kâtip, yüzündeki — azgınlığı bozmadı, şu kısa cümleyi mınl- dandı: — Sıraya diziliniz, Taşkışlaya gideceksiniz ! Riza Tevfik yutkundu, koltuğu altındaki fesi, şuursuz - bir hare- ketle başma geçirdi ve sonra biyıklarım ağzma götürdü ve dü- şünmiye koyuldu. Taşkışlaya git- mek ne demekti ve bilhassa isinin orada ne işi vardı?... tip, tercümanlığa intihap ettiği adamın sersemleşip kaldı- ğını görünce emrini ıîmım: — Efendi! — Arkadaşlarınıza Böyleyiniz. Sıraya girsinler, kapı- ya doğru — yürüsünler. Geceyi Taşkışlada geçireceksiniz. Riza Tevfik, tereddüde imkân kalmadığını gördü, topuklarının Östünde bir yarım daire çizdi, zaten Oraya yığılmış olan arka- daşlarına — döndü, yanık yamk okudu: Ben derim nükheti sülfün getir ey badisaba © gider başıma sevdayı perişan getirir. Şimdi herkes sabırsızlamyor. ve homurdanıyordu: — Mavalın sırası mı doktor? Herifin ne dediğini söyle. Pehlivan Kadri bu itap ile de iktifa etmiyerek bağırdı: * —- Ulan, âşıklar kahvesinde :Hı. muammayı bırak ta doğru Onuş. Şu tüysüz adam ne diyor? IİI._T.' kışlaya %ideı:ekmi- mı hbaberi -K kadar — başlarına hı? daşı';: Bi:.üıı orada işimiz Kâtip, kımıldanan, sesi çıka- Tan yamalı bir bohça şek- lindeki şu kalabalığın komurda- Bışlarından mânasız bir müna- kaşaya düştüklerini sezdi: — Efendil - dedi - sizi bek- liyecek değiliz. Hemen sırala- Banız, Biraz sonra Pehlivan Kadri ile Refi Cevat en önde olmak Gzere bütün bu 'd'mkı'_ ikişer Kiralık Mağaza Ve Bodrum - Galatada tramvay caddesinde Mimar hanı altında gayet büyük, :"u tiheti dahi sokak, iki yüzlü €T işe elverişli, mağaza tahtında Yâsi bodrumla berabar kiralıktır. rmek istiyenlerin han Odaba- #ılığına müracastları. SON POSTA ——— *vmi, Siyasi, Havadis. ve Halc gazetesi İdın. İstanbul: Eski Zapti, * Çatalçeşme ıokııı!;. Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu İstanbul - 741 Telgraf: İstanbul SONPOSTA ABONE FİATIİ TÜRKİYE Gelen evrak geri verilmez. nlardan mes'uliyet alınmaz, Cevap için mektuplara 6 kuruşluk Pul ilâvesi lâzımdır. Adres değiştirilmesi (2)) kuraştır. Bon Posla Ma oaası iz ÂN Ekrem, Selim Ragıp Müdürür — Selim Ragıp DEDİĞİNİ SÖLE Rıza Tevfik Söyleniyordu: *“Ben derim nükheti zülfün | getir ey badisaba O gider başıma sevdayı perişan getirir. , ikişer sıraya dizilmişlerdi ve kâ- tibin yanımdaki askerler, ellerin- deki değnklerle - koyun sayar ve koyun sürer gibi - onları tadat ederek — sefarethane doğru — yürütüyorlardı. Sokakta birçok kamyon var- di ve caddenin iki ağır müsel- lâh müfrezeler tarafından tutula- rak gelip geçme menedilmişti, kapısına Sefil sığıntıları — kapıya kadar getiren — askerler, şimdi onları yirmişer kişilik gruplar balinde dışarı çıkararak kamyonlara dol- duruyorlardı — ve yükünü — alan kamyon, hemen hareket ediyor- du. Arkadaşlarından - iltizami bir hareketle geride kalan kodaman lar, Hoca Sabriler, — Zeyneb abidinler, — Riza Tevfikler, son kamyonun müşterileri. — idiler. Cübbelerini toplıyarak, adımları- pa gülünç — bir teenni çizerek tuhaf bir çalımla — basamaklara yükseliyorlardı. — Görenler, bu adamların — bir yük kamyonuna değil saltanat arabasına bindik- lerine zahip olurlardı, tavırların- da öyle bir garabet vardı. ( Arkası var ) Japonlar Yeni Bir Ülti- matom Hazırlıyorlar Fakat Çinliler Wlîeîâfrdı İle İş | Yapacağrar Benzemiyorlar Tokyo 17 — Japn bükümeti, 19 uncu Çin ordusunun, imtiyazlı maıntakanın 20 kilometre şimali garbisine çekilmesi hakkında bir ültimatom verecektir. Maamafih şiindekl Japon sefiri, Çinlilerin nghaydan çekilecekleri ümidi- nin suya düştüğünü hükümete bildirmiştir. Harp Devam Ediyor Şınglnay 17 — İngilizlere ait rıhtıma — düşerek inlilâk — eden ebüsler iki İngiliz bahriyelisini rarılımışur. Ayni zamanda bir ngiliz vapurundaki Siılî yolcu- larda — yaralanmışlardır. mermileri, Amerika imti takasının arkasına düşmüş ve iki Çinli de burada yaralamıştır. Ja- pon toplarının infilâk ve taraka- ları sabaha kadar devam etmiş- tir. — Ayrıca Japon konsolosu anghay Belediye Reisine bir ih- tarname — göndererek Belediye Reisinin protestosuna cevap ver- miştir. İhtarnamede, _lıpon tebaasının can ve malhnın himayesi maksa- dile muhasamat yapıldığı ve bu muhasamata gayrimuntazam Çin silâhşorlarının sebebiyet verdiği söylenmektedir. Çinliler Geri Çekilmiyor Tol 17 — Japonya, Çinli- lerin :)::i çekilmeleri hakkında müzakerata devletlerin iştirakini kabule amade olduğunu beyan etmiştir. Amerikanın Yeni Bir Protestosu Vaşingtonun resmi mehbafiline mensup — zevatiın — mütalealarına göre M. Stimson, Japonların imtiyaz mıntakasına mütemadiyen asker ibracı hareketine — karşı yeni bir protesto hazırlamakta- dır. Bu ihraç hareketi sebebile Çinlilerin yapacakları muhtemel bir taarruz neticesininde Amerika tebeaları telef olursa, Amerika bundan dolayı Japonyayı mes'ul tutacaktır. M. Stimson bu pro- testoya Fransa ve İngilterenin de iştirak edeceklerini ümit etmek- tedir. Bu nota Japon tebeasını himeye etmek bahanesinin bu hareketleri hiçbir suretle muhik göstermiyeceğini ihtiva edecektir. | Cemiyet Akvam Yeni Müracaat Vaşington Akvamın on ikiler komitesinin Ja- ponyaya yeni bir müra hunması tasvip edilmi.h'c:_'g: yl::; hitabın, kânunusanide M. Stimson Iıî'ıfuıd;ın ğ:ponyı ı;:h Çine ya- pılan — hita müşabil ğ ınulı[î:ıeldir. Banı İ AT ra 17 — Ban ili yarecileri Çin hünm&ingıdîiı::; etmek teklifinde bulunmuşlardır. Bu haber resmen teyit edilmiştir. Bu teklife cevap vermek salâhiyeti Nankin hükümetinindir. Henöz bir cevap verilmemiştir. Amerikada Endişe Berdevam Vaşington, İT — Şangha; hâdisatının — vahameti ırîgciy: Vekâletini ve — siyast mehafili meşgul — etmektedir. — Çinlilerin son dakikada Çekilmedikleri takdirde Japoların vâsi bir taar- ruza geçecekleri, ve bu taarruza mani olunamıyacağı resmi me- hâfili işgal etmekte ve endişeye düşürmektedir. Şanghaydaki beynelmilel mın- takada —Amerikan — askerlerinin işgal ettiği kısma — obüslerin düşmesi burada endişeyi Çoğalt. mıştır. — İngiliz — sefiri Hariciye Nezaretine giderek üuzün temas- lar yapmıştır. İaponyanın — Şangbayda — bo. ğucu ve zehirli gazler bulunduğu haberi Japon Ateşemilteri tara- fından tekzip edilmiştir. Avam Kamarası Ve Uzak Şark Ahvali Lonra, 17 — Muhbalefet Reisi M. Sansburi, Hariciye Nazırından Şangbay vaziyeti hakkında sual sormuştur, Sir Jon Simon cevap vererek, Şanghayda yeni bir va- ziyet olmadığını, Fransa, İtalya, Amerika ve İngiltere hükümetleri tarafından — Japonyaya — yapılan tekliflere Japonyanın verdiği çe- vabın bir raporla neşredileceğini söylemiştir. Cemiyeti | | | | | Bu Akşam Raayoda Neler Dinliyeceksiniz 18 Şubat 932 Peşembe Tetanbul— (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon, 19 birinci kısım ala- turka saz, 20 gramofon, Ajane ha- berleri, 21 ikinci kasım alaturka saz, N orkestra, Heilaberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20 koönser, 21,25 Dançıgten na- kil, 21,50 iki piyano konseri. Brüna — (341 metre, 36 kilovat ) 20,05 ten itibaren Çek istasiyonla- rından nakil Mühlaker— (360 metre, 75 kilovat) meiki, 21,30. dört kişilik gdane havaları. Bükreş — (399 metre, 16 kilovat) 20 konferana, 20,20 senfoni, Belgrat— (429 metre, 2,5 kilavat) 20,5 doktorun tavsiyeleri 22,50 istas- yonun konserl. Roma — ( 441 metre 75 kilovat ) 20 dini musahabe, Z1 senfoni. Prag — (488 metre, 120 kilovat ) 20,0$ komedi, 20,20 konser. ) Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 2005 operadan nakil, 22,30 akşam konseri. Peşte — ( 550 metre, 23 kilovat ) 20 radyo musahabesi, 20,35 “saray- dan kız kaçırma, operan. Varşova— (1411 metre, 158 kilo- vat) 20,15 hafif konser, 21,25 kome- di, 22,10 gramofon. Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 Don Karlor 22,30 günün hbaber- leri, sonra dans havaları. Dikkat: 19 Şubat 932 Guma İstanbul— (1200 metre, $ kilovat) 18 gramofon 19 birinci kısım alar turka saz, 20 gramofon, Ajans, Da- rülbedayi, 21 ikinci kısım alaturka sax, 22 orkestra. Heilsberg — (276 metre, 7S5rkile- vat) 20 Amerikadan nakil, 21,15 Ber- linden naklen keman konseri. Brüna — ( 341 metre 36 kilavat ) 19,30 memleket tiyatrosundan naklen Kavaliera Rustikana opereti. Mühlaker — (360 metre, 75 ki'avat) 20,05 senfoni., 22,50 dans havaları. Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 20 viyolonsel, 20,45 piyano konseri, 22,1$ keman konseri. Belgrat — ( 429 metre 2,5 kile- vat) 2015 Varşovadan naklan sen- foni, Roma — (441 metre, 75 kilovat) 21 tiyatrodan —naklen — Frastkita epereti. Prag — (488 metre, 120 kilovat) 19 Milli tiyatrodan nakil. Viyana— (517 metre, 20 kilovat ) 19,35 Beethovenin Missa Sobmala operas. —Peşte (550 metre, 23 kilovat) 20 keman ve piyano, 21,15 Macar halk şarkıları. Varşova— (Mll metre, 158 kile- yat). 20 müsikili müsahabe, 20,15 senfoni. Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 Amerikadan nakil, 20,15 musikili tiyatro temsili, sonra dans havaları. Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya alt olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanrim edilmiştir. stanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu () e geldiği farzedilmelidi. zaman — İstanbulda Bu akşam: Beyoğlunda MULEN RUJ salonunda Hahik$ Axerbaycan operet heyeti piyesl hakik! ve aslına mutabık olarak oynayacalılardır. Orkestra 1 Meşhur Tarzan Hüseyin Kasım Bey İdaresinde MÜHLİS SABAHADDİN Bey operet heyeti tarahadan yarın gündür uaat 30,40 da gece de muayyen saatte Arşın Mal Alan PERDE ARKASI Fantezi operet 3 perde İstanbul dördüncü Icra Me- murluğundan: Hasan Ef, nin Sü- leyman Ef. zimmetindeki alaca- gından dolayı mahcuz bulunan Tophanede Ekmekçibaşı mahal- lesinin Kadirler caddesinde 44 numaralı arsa 45 gün müddetle mevki müzayedeye vazolunarak (150) lirada talibi uhtesinde olup bedeli müzayede haddi lâyikında görülmediğinden bir ay müddetle temdiden müzayedeye konmuştur. 30 gün müddetle ihale evveliye ilânına konulan! !Olira bedelle talibi | uhdesinde olup ihalei kat'iyesi icra kılınmak üzere ve yüzde 5 zamla 15 gün müddetle müzaye- deye konmuştur. Mezkür arsa çapı mucibince 19 metre 70 san- timere terbiinde olup hududu bir tarafı 286 diğer tarafı 295 harita numaralı hane ve arsa ön 9 metrelik iki tarik ile mahdut ve gayri menkuldur kıymeti mu- hammenesi beher metre murab- bama 10 nar liradan 197 liradır. Talip olanların kiymeti muham- menesinin 96 10 nu nisbetinde pey akçesinin mütehabbisen ve 726 - 6600 desya numarasile 21-3-932 tarihinde memuriyeti- mize saat 14 ten 16 ya kadar (| | bizzat veya bilvekâle ve fazla | malümat dosyasından ita edilece- ği ilân olunur, , l Zayi: 2783 numaralı şoför ve- siksmla nüfus kâğıdımı zayi — et- sinin bükmü yoktur, Sait Bz _L'.İlîîl" ee | tim. Yenisini alacağımdan eski- | Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu Hastalıklırı Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi İstanbul 5 inci İera Memurlu- Mahcuz ve paraya çevrilme- sine karar verilen 2592 plaka No. lu Buik markalı bir adet ka- palı ve taksili otomobil 27-2-932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 12 den itibaren Taksim Otomobil meydanında açık art- tırma ile satılacağından mahallin- de hazır. bulunan memuruna müracaatleri ilân olunur. Yalnız 75 kuruş gönderiniz. Mukabilinde Reisicümhur Hz. nin tabü büyüklükte, san'at- kârane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiyenin bilömum Ricali Âliye portre- lerinin Hiatleri dahi aynidir. Posta mesarifi yukariki bedele gdahildir.. FOTO — FRANS Hikiâlcaddesi Na 128 Beyoğlu — Fotoğraf Tahlili Kuponu Tabiatimizi Öğrenmek let'yorsuanı fotoğrafımın 5 adet kupon ile bi Hikta gönderiniz. Fotoğrah ma srayı labidir. ve iade edil nez. ksim, meslek veya san'at * Hangi suallerin zevabı | SÜ baraşlak ça bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: