18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& e e P ĞU , ) y —8 Sayfa — Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Kestane Şekeri: Satıldığı Yer: Bugun en çok aranılan Şey şunlardır. Taklidi yapılamıyacak kadar mükemmel bir çikolatadır. İyi bir çikolatanın bütün hassalarını havidir. Sütlü ve sütsüz olarak şimdilik iki cinstir. Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan beklenen lezzet ve rayihayı havidir. * Kestane Şekeri: SA Cen kamur ” Kestane Şekeri. İri ve lezzetli Bursa * keslanesinden yapılmıştır. Şekeri, kestaneyi zevkle yedirecek - derecededir. | Kaymaklı Lokum: Kaymaklı Lokum: Kaymaklı Lokum: Hediyelerinizi Intıhap Ederken Çikeht -_ ' Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. erci Hafız Mustafa ve Maddumu. ekapı Hamidiye caddesi No. 90 SON POSTA GRipE kes ASpiRiN Konpetmdei Taklitlerinden sakınınız. Eyüp kaymağı iokumun içine gömülmüştür. Lokum ile kaymağın mütenaslp bir Bi sürette imtizacından hâsıl olmuştur Lezzetle, zevkle ve kemali iştihı ile yenilebilir. Bitlis Belediye Riyasetinen: Bitlizte şelâle halinde akan sulardan istifade edilmek suretile bir un fabrikası ve elektrik tesisatı nin fanzimi İçin bir mi taliplerin şeraiti DiŞMutahhar Muammer Sirkeci İslasyon karşısında Nemli Zade Han birici kat Zafiyeti umumiye, lması takarrür etmi ihliyaç neden ibaret ise belediyemize müracaatları lüzumu ilân lir; pilân ve krokis! Bu işleri yapmak için vardı Iını Sarı natya şııhamden ıl dığımız maaşın 42646 ve 42770 oumaralı beratlerile Hatice Fru- zan nâmna bir nüfus kâğıdi zayi edilmiştir. Ye eskilerinin hükmü olm. dıgA Hatice Fethi, Firuze, Şcvkoı olunur iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT Hulâsası Kullanınız.. Beyoğlunda Taksimde Sıra Servilerde kâin dairei mahsusa- sında ifayi vazife aden İstanbul İkinci lora- Memurluğundan: Ta- mamına ( 2500 ) iki bin beş yüz lira kıymet takdir edilen İstan- bulda Çarşiikebirde Yağlıkçılarda eski 16-10 yeni 40 numaralı bir bap kârgir dükkânın dörtte bir hissesinin birinci ve açık arttır- ması 21-3-932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede icra kılınacaktır. Arttırmaya işlirak için mez- kür gayrı menkulün — kıymeti muhammenesi olan (2500) iki bin beş yüz liranın yüzde onu nişbe- tinde teminat akçesi verilmek lâzımdır. Hakları Tapu sicilliğile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar- la diğer alâkadarların — irtifak hakkı sahiplerinin bu hak'arını ve hususile faiz ve masrafa olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde eyvrakı dair | H'-r ecıanede sahlır müsbitelerile daireye bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları Tapu sicilliğile sabit olmuyanlar satış bedelinin - paylaşmasından - hariç kalırlar. Müterakim vergi ile be- lediye rüsumları ve vakıf İcaresi müşteriye aittir. Daha fazla ma- lümat almak istiyenlerin 931-3341 numaralı dosyesine müracaatla mezkür mabhallin evsaf ve mesa- hasmı havi vazıyet ve - takdiri kıymet raporunu — 25-2-932 - tari- hinden itibaren daire divanhane- sinde asılı bulundurulacak - olan arttırma — şartnamesini görebile- cekleri ilân olunur. İstanbul Sekizinci İcra daire- sinden Bir borçtan dolayı mah- cuz bir konsol ve bir boy ayna- sının Bevoğlunda Balıkpazarında 12 numaralı işkembeci dükkânı önünde işbu şubatın 23 üncü salı günü saat 12-13 ten itibaren bilmüzayede satılacağı ilân olunur ) Fevrozin Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Necdet Sinirden geleniR Tedavi eder Baş ve diş Mideyi Ağrılarını Kat'iyyen bormaz Güzelliğin timsali VENÜSE benzemek ister misiniz ?.. ürmesi Zilâsı viyantini Kullanınız Evliya zade Nurettin İtriy İstanbal - B Ecza — ve deposu capı Osman- Kunduz orma- nından senevi 20636 gayri mamul metre mikâp — ihraç edilmek üzere yirmi seneden 412720 gayri mamul metre mikâp çam eşcarınn beher metrosu 150 kuruş esas bedel üçerinden 28- 2932 tarihine müsadif pazar günü saat on altıda ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile müza- yedeye vazolunmuştur. Talip- lerin müzayede ve mukavele şeraitini anlamak üzere Anka- rada Orman Müdüriyetile Mü- düriyeti Umumiyeye — İstanbul Orman Müdüriyetine ve Çorum Muamelât Memurluğuna müra- caatleri ve yevmi mezkürda 666 Noa. lı müzayede ihale ka- nunile zeyli ahkâmı dairesinde şeraili ve leminat vesaikini havi kapalı zarflarını hamilen Çorum Vilâyetinde müteşekkil ihale komisyonunda hazır bu- hanmaları ilân olunur. Çorüm - Vilâyeti cık. kazasında ORTAKÖYDE Terzi va biçki mektebi Ortaköyde — Akaretlerde No. 35 Melle. Efsimani Karaca tarafından açılan terzi ve makastar mektebin- de sön Fransiz — usülünde dersler verilmektedir. Pratik terzilik bilenlere 3 ayda hiç — bilmiyenlere de 9 — ayda, fenni tayyör ve tuvalet takımları öğretilir. Maarif Vekâletince mu- saddak diplomalar verilir. Hergün sabah sast 7den akşam Se, cuma ve pazar yalnız(9-12)ye kadar müracaat. î Kiralama e- PARA Kiymatin! biliniz, Şubat I. KIZ IN israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız b5 | Her yerde Fevrozin Necdet arayınız | tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. EMLAK ve EYTAM BANKASI İLÂNATI “EMLÂK VE EYTAM BANKASI! İSTANBUL ŞUBESİNDEN: “|Büyükadada Otel Dölaplaj Kiralı 32 oda, gazino, sinema ve motör dairesini müştemildir. k için bankamıza müracaat edilmesi, x Kiralık Apartıman ve Kahvehant ve Tarlalar Esas Mevkü ve Nev'i Temin 264 Kurtuluş Papasoğlu Tulumba sokak 11 numa- ralı apartımadın 1,2,3 numaralı daireleri. 20 252-12 Beykoz Tokat Çiftliği dahilinde iki dönüm araziyi müştemil kır bekçiliği. $ 87 Çırpıcıda muhtelif tarla ve bahçeler. Muhtelif Balâda yazılı emlâk bilmüzayede kiraya verileceğinden talip" lerin ihaleye müsadif 22- 2- 1932 pazartesi günü saat on altıda şubemize — müracaatları. HASAN 'ZEYTİN YAĞI- Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Kullanılacak en sıhhi diş macunudur. RADYOLİN DIŞ MACUNU. Hastalıklarda İçllir. Ye- meklerde ve salatalarda leztetine payan yoktur

Bu sayıdan diğer sayfalar: