18 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

18 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y SA & Hergün Takdidi Teslihat Konferansında Raus Tezi # Cenevre (Hususi) — Cenevro mehafilinde sabırsızlıkla beklenen Sovyet Rusyanm noktai nazarı da mihayet bugün anlaşıldı. “Sal- le dela Röfcrmation, da iğne #tacak yer yoktu. Salon o dere- ce kalabalıktı. Bu suretle bir insanın, her türlü tahavvüle rağmen, daima ilk ve gençlik terbiyesinin tesiri altında kaldığını bir daha görmüş oldular, Hazırun tam elli yedi dakika kürsüyü işgal eden Sovyet Rusya yHlariciye Komiseri Litvinof Yol- ,daşın — bir sinagonda — vaz'eder gibi matarrit bir sesle ve İngi- Şlizce söylediği nutku dinlediler ywe öğrendiler ki, Litvinof Yoldaş *bir Leh Musevisidir ve hahamlığa fhazırlanmış, haham — mektebini İbitirmiş, sonra içtimat kanaatle- B Şive pek düzgün olmadığı için Anglo - Saksonlar da bu ;autka takip edebilmekte müşkü- Hüt çektiler ve kat'i bir fikir edinmek istiyen murahhaslar me- Hinlere müracaatte muztar kak dılar, B Bu, işin biraz da lâtife tarafı, gelelim sadede: * Litvinof Yoldaş, kürsüye ge- diği zaman ortalıkta derin bir Büküt vardı. » Hatip mevküne çıktı, etrafı gözden geçirdi. Nazarları bilhas- (aa tocalarla balkonlar üzerinde Hdurduktan sonra şu mukaddeme İle söze başladı: — Rus hükümeti, ne harici bir tesir icabı, ne de kat'? muka- veleler neticesi olarak bu konfe- tansa iştirak etimek tasavvurunda bulundu. — Teessüsü — günün- denberi — harbi, millt bir alet olarak — kullanmıyacağını — ilân etmişti. — Bunu, hep — burada hanır bulunanlar bilirler. Sulhü iltizam — için, devletlerle teşriki mesayi etmekten geri kalmadık. Litvinof Yoldaş bu mevzu da- hilinde bir müüddet daha söz söyledikten sonra, Çin|- Japon harbini ima etti: —Mümessi'leri aramızda bulunan Cemiyeti Akvama mensup,ve 1928 Paris Misakını imzalamış - iki devlet, filen barp etmektedirler, Bunların birisi, ötekinin toprak- larımı, vâsi mikyasta işgal etti. Çemiyeti Akvam ne yaptı? Bu gibi hâdiselerin dünyanın bir başka köşesinde daha çıkmı- Yacağını kim temin edebilir ? Rus murahhasının bu sözleri derin bir tesir yapmıştı. Çin turahhasları nutkun bu kısmını M'orlııdı. Japonlar biribirle- Yine —baktılar, Sonra Litvinof Yoldaş, emniyet meselesine ve Fransız teklifine temas etti. Ez- tümle dedi ki: — Emniyet kelimesi, bizim =lıçnıu göre, taarruza karşı emniyet —meselesi — değil, bir daha harbolmaması için, bir #malyet usulü manasına alınıyor. Tansız teklifi bu suretle hede- finden kâmilen uzaklaşıyor. Bey- bir. kuvvetin ihdasile, taarruzu yapan devlete ne suretle karşı konulacak? Taarruz vaziyetinde bulunan devleti Ce- miyeti Akvam nasıl tayin ve fesbit edebilecek? — Beynelmilel kuvvetin harekete geçeceğine ne gibİ teminat verilebilir? (Dovamı 8 inci sayfada ) Son Postanın Resimli Makalesi * İtidal Ve Basiret * 1 — İnsan ne ekerse onu biçer. Ekilen buğdayın — yerinde — patates bitmediği gibi fenalık yapan da iyi- Tikle mukabele görmez Çin Tayyareleri Hazırlandı Londra, 17 (D. Hu;usî)—şmgh;;_ Tlhyorlır. Japon umum — kumandanı Jeneral Uyeda, Çin kuvvetlerinin geri çekilmesi için Çin kumandanına bir Ültimatom vermek kararındadır. Büyük muharebe her halde Voşung mıntaka- sında başlıyacaktır. Tokyo, 17 (A.A) — Japon ültimato- munun Şanghaydaki Çin kuvvetleri ku- mondanına 24 saate kadar tevdi edilece- gi söylenmektedir. Hükümetin tasvibi daha şimdiden temin edilmiştir. dan bildiriliyor: Çin Kuvvetleri umumi bir Japon Taarruzuna karşı cephe tah- kimatına devam etmektedir. teşebbüslere rağmen büyük muharebe gayrikabili ictinap bir hale gelmiştir. Japonlar son dakikaya yetli asker ve mühimmat lerdir. Muharebenin çak detli olacağımı anlamak için uzun tet- kiklere hacet yoktur. Cin kuvvetine tam bir emniyet nazarile ba- Mançurivi Çinden Ayırdılar Tokyo, 18 (A. A.) — Mançuri ve |a ödile Mongaolistanı ihtiva edecek olan yeni müstakil devlet, Şubatın 18 veya 19uncu günü lâzım gelen ihzaratı yapmıya 80 Bin Lira İzmir Rıhtım Şirketi Bu Parayı Niçin Vermiş? İzmir, 18 ( Hususi ) — Rıhtım Şirketi tahkikatı devam etmek- tedir. Öğrendiğime göre şirketin ilk teşekklül zamanmdan kadar yaptığı yolsuz ve kanunsuz işlerin miktarı pek çoktur, Bu suiistimallerden — birçoğu evrak, vesika ve rakamlarile tes- bit edilmiştir. Şirketin son komi- seri olup Avrupaya firar etmiş bulunan Emin Beyin şirketten (80) bin Hra vurduğu kuvvetle ileri sürülmektedir. Rıhtım Şir- ketinin bu kadar bol bir parayı ne gibi menfaat mukabilinde verdiği da ayrıca tetkik mev- zuudur. SON POSTA ? — Herkesin kabiliyeti mahdut- tur. Taşıyamıyacağı — kadar - sirtina yük vurulan bir hayvan, nihayet yarı yolda kaxza çıkarmıya — mah- kümdur. —e merar EEEGA TELGRAF HABERLERİ Voşung İstihkâmları Önünde Kanlı Bir Muharebe Başlıyor. Bütün kadar külli- ihraç etmiş- kanlı ve şid- liler Çin hava bulacaksınız. ) Fransada Siyasi Buhran Uzun Sürecek Paris, 16 (ALA) — Reisiclim- hur M. Dümer'in yapmış olduğu müşavereler, herhangi bir neti- cenin tahınin edilebilmesine kâfi gelecek derecede - ilerlemiş de- gildir. Fakat, bütün fikirlerin 3 nokta etrafnda mutabakat peyda .tdkleriğ"!lbe ediliyor. Birincisi M. Tardiyö ile M. Pol Bonkeur tarafından Cenev- rede esasatı izah edilmiş olan Fransız barici siyaset — tarzının muhafazası. İkincisi, halihazırdaki devrei teşriiyenin hitamından evvel her iki meclis tarafından bütçenin tasdiki İüzümu. memur edilen şiy_asî merkez komitesi vasıtasile istiklâlini ilân edecektir. ( Çin - Japon muhasamatına dair dün gece ya- rısına kadar gelen telgrafları on birinci sayfamızda $ — Ne gayız uyandıracak ha- reket yapınız, ne yapılamıyacak ka- dar güç iş isteyiniz. İtidâl ve ba- siret daimi rebberiniz olsun ———7 - i Mali Tetkikat | Mahut Sayfa 3 Sözün Kısası Çamaşır Âânketi Pi Mahut çamaşır anketi hakkır- da mektuçlar alıyorum. Bugün * Susığırlık ,, tan ve imzası ile hüviyeti cebimde mah- fuz münevver bir zatin uzun mek- tubundan parçalar alacağım : * Acaba bu efendiler bilmiyorlar mı ki 14 mi'yon Ti Makal 11 milyonu —tavalet, —manikür, —daha bilmem ne masraflarını kalpleri sız- ıııî::l' uhıı:ıı'lî Zi zi .ıwıllıyw leriniz lerimizi w e her bir rakam vatandaşlarınızın yü- züne bir istihrza çamarmı yapıştırıyor. Bi"s: ._i:ıılLln. l k bi iz yirmi rayı tel t çora- 200 Hirı bu vereni, senede 1 n nlııı elbisesine sarfedeni yazarken, halkın gazetesi olan Son ta, bayramda rılçıplak çocukları giydirmek için ütün sesile memleketin dört köşe- sine bağırıyordu. 4400 Uraya manto, 150 liraya ble kat elbise, ayda bilmem kaç tane şapka, potin, çorap, boyumbağı, Fani- lâ, gömlek diye gırmakla efkârı umumiyeyi tomsil ettiğinizi mi xan nediyorsunua?, İcap ederse hüviyetini de bil- dirmiye hazır olduğum bu mü- nevver kari, şüphesir, o gazete- den ziyade elkârı umumiyeye tercümandır. neva, bana şaşkınca birtakım satırlar karalamış, fakat müna- kaşanın — mevzuunu biç ortaya koymamış. Yalnız, dünya mizah ga zetelerinde bin defa yazılan bayat bir Lâhur şalı fıkrasım benim yazıma tatbik etmiye kalkmış. İşkembe çorbasından paçavra çı- karmış da, Lâhur şalı çıkmazmış, benim yazımda işkembe çorbası imiş. Bu ibda ve icat kabiliye- — tinden mabrum, sulu beyin, kafa- tasının içinde, benim yazımdan fazla işkembe çorbasına benzer; çünkü bütün yazıları böyle ora- dan buradan devşirme, adi bir işkembeikübra mahsulüdür. Fakat meseleyi çorbaya — çevirmeyelim ve mevzudan kaçmayalım. Her ne olursa olsun bu gibi neşriyat süprüntülerinin mahiye- tini mutlaka ortaya vuracağım. Ondan sonra da iş benim . kale- mimden çıkacak, süpürgeye ait bir vazife olacaktır. Buhran Vergisi Komisyon îlk—içümunı |Serbest Meslek Sahiplerin- Dün Aktetti Ankara, 17 ( Hususi )— Fırka prupunun — intihap ettiği yirmi kişilik mali tetkikat komisyonu dün ilk defa toplanarak tetkika- tına — başlamıştır. Tetkikat on, on beş gün kadar sürecek ve bir rapor hazırlana- icrası tarihinin uzun bir zamana tohirinden mütevellit mahzurların mevcüdiyeti. Maamafih, her ne olursa ol- sun M. Dumer, buhram biran evvel bilirmeği arzu etmektedir. (Beşinci sayfamızdaki — tafaflktı Yütfen enan zaranı Hükümet ithalâtı tahdit ettiği zaman, şekeri kismen kontenjana — tâbi tutmak — istedi. Çünkü memlekette iİstihsal edilen Şşeker, dahili ihtiyaca kâfi gelemezdi. Şeker fabrikatörleri sureti | çıkardılar. Bu yüzden şeker İşliyen müesseseler mahsusada Ankaraya gittiler. Fiatlerini arttırmıya- | çalışamaz hale geldiler. 6000 amele işsiz kalmak caklarını vadederek şekeri kontenjana tâbi tuttur- | tehilikesine maruzdur. Bu misale bakarak - birde verilen söze fazla kıymet verildiğine artık, İNANMA! evvolâ mıya muvaffak oldular, İSTER İNAN. Üçünelîğü_.v teşril intihabatın —d———-—_————-——î İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Filhakika bir iki ay fiatlerde bir tereffü görül- medi. Şimdi sular durulunca derhal iş değişti. Fabrikatörler 35 liraya verdikleri şekeri 42 liraya İSTER eli okuyunuz) aamer aa den Ne Suretle Alınacak? Ankara, 17 — Mecliste bu devrede tetkik edilecek — olan yeni — kazanç ü serbest meslek e:b:î:ı*:blülk:' tâbi ai varidatının — çoğalacağı tahmin — edilmektedir. Serbest meslek erbabının, verdikleri ka- vergisi yekünunu göre ve .-.::yyu bir nisbet ilinde buhran vergisine tâbi tutulmaları muhtemeldir. Tayyareci Kost Roma, 18 (A. A) — Tıyyı- reci Kost ile arkadaşları, dün akşam buraya gelmişlerdir. Nurettin Paşa Vefat Etti Merhum Müşir İbrahim Paşa- nın oğlu, sabık birinci ordu. ku- mandanı ve Âli Askeri Şura Azalığından mütekait Ferik Nu- rettin. Pş. irtihali darıbefa et- mişlir. Cenazesi 19 şubat 032 curma gönü (yarın ) öğle vakti Kadıköyündeki evinden kaldırıla- caklır. Kederdide ailesine boyanı taziyet olunur, Allah rahmet oylasin.

Bu sayıdan diğer sayfalar: