19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIR 'KULAĞI BAKLRKİN>BDİLİ Sene 2 — No: 564 — Çinde Fransız ——— y ee — Yııııı.-ı—ııı—ı. — 20203 Çin khalkı, sallarla harp ve ateşten kaçışıyor Londra, 18 (Hususi) — Çin - Japon — ihtilâfında, karşı mevcut muahedeler ahkâ- Mmını müdafaa yolunda İngiltere ile Amerikanın battı hareketine Fransanın tam bir surette iştirak etmemesini icap ettiren esbap urun münakaşalara yol açmıştır. ua Esbabı mucibe olarak şu mühim Japonyaya İnokta gösteriliyor: Japon hükümeti, Çin hareketine başlamadan evvel, Fransız harp fabrikalarına ( 600) milyon Yen kıymetinde harp mal- zemesi sipariş etmiştir. Fakat aktedilen ııhvelcyıowıayle h.ir (Devamı 11 inel sayfada ) Yurt için bulanan bina ve sokağı Belediye, bir kısmı kimsesiz gi kl":rtı y lkı:llı(' â Var — çocul için il ep itthaz edilmek üzere Osmanlı Bankası karşısında, elyevm sa- Bipleri Londrada bulunan — bir :"lıl satın almıya talip olmuş, na sahipleri, mektep ve apılacağı için umum! fiatten on n lira kırmıya muvafakat et- Mişlerdir. Biz, böyle bir yerde he yurt ne de ilkmektep tesis 'dünhileceînl mümkün görmü- | Oruz, Çünki burası gürültülü ve 'Ava noktasından da — müsaade- * Bugünkü ilkmekteplerin Biz, İnşa tarzı ise büsbütün başkadır T * değişmiştir. Kadıköy Hali gibi | l ! sonradan pişmanlık — getirecek bir teşebbüse girişmeden evvel düşünmek lâzım geldiği kanaa- tindeyiz. Mektepler ve yurtlar için güneşli ve açık yerler tercih olunmalıdır. Gazi Hz. Başvekil âu;ün An- karaya Dönüyor Gazi Hz. dün öğleden sonra refakatlerinde Başvekil İsmet Pş. ile Maslak ve Fatih taraflarnda bir gezinti icra buyurmuşlardır. Başvecil İsmet Paşa bu akşamki trenle Ankaraya avdet edecektir. CUMA — 19 Şubat 1932 Piyasada — şiddetle büküm süren bir ihtikâr yardır. Bu ih- tikâr şeker, kahve, gaz ve he- men her nevi eşya Üzerinde kendini hissettiriyor. Fakat her- kes bu ihtikârdan şikâyet ettiği balde ihtikârla mücadele hakkında bir hareket görülmüyor. Halbuki ihtikâr kanununun tat- bik mevküne girmesi tarihi, bugün tam kırk gün evvelinden başlıyor. Şurasını kaydetmek İâzımdır ki, ihtikârla mücadele, bir ihbarla mukayyettir, — Ihbar — olmayınca Cumhuriyet müddeiymumisi hare- kete gelemez. Esasen kanundan aldığımız. ve hususi bir yerde neşrettiğimiz bazı parçalar bunu sarahaten gösteriyor. Ortada bir ihtikâr olup olmadığını ispata gelince; Bundan (20-25) gün evvel tox şekerin fiati (34) lira (40) kuruştu. Bunu her tüccarın defteri gösterir. Dün on üç tüc- car birer vagon toz şeker almışlar- dır. Bu tox şekerlerin hesabı. ise (40) lira müştür. Bu, tüccarın bize söyle- diği fiattir. Şu hale göre tilccar, ya yalan söylüyor, ya doğru. Eğer yalan söylüyorsa hakikati tah- rif —ettiği için —tüccar aley- hine, değilse şeker fiati ye- rinde — duruyor, değişmemiştir diyenler ve bu müddet zarfında da halkın kesesinden (20) kuruştan görük | İdare işleri tolafonu — İstanbul — 20203 a )e ön Pos ta. Fiatı $ kuruş Şeker, Yirmi Günde Altı Lira Fırla- mıştır, Bu Fark İhtikâr Değil Midir? Piynaada tetkikata başlıya Ticaret Mıntaka Müdürü Muhsin Beg Hükümetçe ittihaz edilen ted- birleri — istismar suretile ihtikâr yapanlar bir aydan bir #seneye kadar hapis ve on bin liraya ka- dar ağır para cezasile ceşalan- dırilir. * Müddeiumum! ihbar vukuunda, bu ihbarı muhtelif birer zattan müteşekkil bir. heyete havale eder. Bu heyet Ihtikâr yapıldığına Karar verirse Cümhuriyet Müddel- umumis! — keyfiyeti mahkemeye sevka mecburdur. ceplerine indirenler aleyhine ka- nun! takibat yapılmasını istiyos ruz ve zannediyoruz ki talebimis sarih, açık ve kat'idir. Kahve Ihtikârı Şubat ayi içinde İstanbula, kontenjan listesi mucibince (500) çuval kahve verilmiştir. Bu mik- tarın yalnız 375 çuvalını bir fir- ma çekmiştir. Bu suretle biltabi piyasaya hakimiyeti temin etmiş ve fiatler tahdidin tatbiki, zamanına nisbetle (60) kuruş artmıştır. Yani kahve (165) kuruşa çıkmıştır.Ve tüccarm beyanına göre, —bu, vagonda (3) bin lira kâr demektir. Gaz İhtikârı İlk ihı::lı ı;'ıılıı'lımı : Belediyo İktısat Ildü'lm lııııııhı". Bu tahkikat, Öl şirketi aleyhine yapılmakta ve kânunusani ayında gaz fiat« lerini artırmış -olmasından ileri gelmektedir. Tahkikat, Belediye murakiplerinin verdikleri - rapor Üzerine başlamıştır. Bu sahadaki şikâyet te raka» Oma vurulanca şöyle ifade edil- mektedir: 20 kiloluk tenekeler kânunus evvelde (350-360) kuruşa satılır« ken kânunusanide (400) kuruşa fırlatılmışlardır. Belediye, bu te- reffüü yeni kanuna göre ihtikâr saymaktadır. (Devamı 8 inel sayfada) Bugün öğleden sonra saat bir buçukta Cağaloğlunda (Halk Evi) nin t resmi yapılacaktır. Bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. Küşat me- rasimini müteakıp derhal fa- aliyete başlanacaktır. Büyük bir şekilde yapılacak olan merasime — berkes — gelebilir, Bugün aza da _kıydedılecekür. Bu evin gençlik evi olduğunu ve her Türk gencinin bu evle alâkadar olması İcap ettiğini unutmıyalım. |Edremitte A yıİninde Yaşı- yan Bir MübadilEle Geçti Son günlerde çok şayanı dikkat bir hâdise olmuştur. Edremit istirdat edileli on sene olduğu halde ozaman diğerleri gibi kaçmayıp Karzdağında bir ayı inine saklanan Zeytinli köyünden bir hıristiyan bir tesadüf eseri olarak avcılar tarafından getirilmiştir. tutulmuş ve Edremite Kendisinin söylediğine göre bu hıristiyan on senedir Kazdağında bir ayı ininde yatıp kalkmakta ve civarda bulunan iki değirmenden hırsızlık yapmak suretile geçinmekte imiş. Bu adam Edremite geti- rildiği zaman saç sakalı biribirine karışmış, tırnakları çok uzamış, Üstbaş perişan, velhasıl tam manasile vahşi bir insan halinde oldu- ğu görülmüştür. ı Yirminci Asırda Sevilen Şeyler l Ç UNi G Y7 Şampanyadan

Bu sayıdan diğer sayfalar: