19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Sa; Muhammedin Cübbesi İngiliz — gazeteleri, — Hazreti Muhammedin bir cübbesinin satık dığını — yazmaktadırlar. Hazreti Muhammet — bütün — hayatında altınlı, sırmalı, ipekli örtü ve elbise kullanmadığı gibi bunu mbhabından da menetmiştir, tarihi vesikalarda bunu reddetmekte- dir, binaenaleyh bu cübbenin Hazreti Muhammede ait olma- | dığını yazabilirsiniz. ABDURRAHMAN | Şikâyet Şikâyet Üstüne i | kösi | | Hazreti ! | Sirkeci - Bakırköy ötobüsle- rinden birile 16- 2 - 32 tarihinde Sirkeciye gelirken Beyazıt mey- danında iki polis otobüsü dur- durdular ve biri içeri girerek bizi koyun sayar gibi saydı. On ııkıı kişilik otobüste on dokuz var diye rapor ettiler. Tesadüfün garip cilvesine ba- kın ki o esnada haddi istiabisi yirmi dört kişilik olan tramvay arabaları bir değil hatta on beş fazlasile geçmekte ve sanki biz otobüa yolcularile istihza etmekte idiler. Ramazan yirmi yedinci ak- şamı Aksarayda yoldan çıkan tram- wayda yolcular bilet almak için ceple- rinden para bile çıkaramıyorlardı. Yolcuların istirahatini ve teh- HEkeden muhafazalarını düşünen mercii aidi, yoldan başka herşeye benzeyen aksaraydaki Langa yu- lunu bir ara tamir ile İstanbul ile Yedikuleden itibaren Bakırköy Yeşilköyün yekâne yolunu teşkil eden buyolu biraz olsun yola benzetseler çok iyi olur. | Yedikulade Emine hatun mahallesinde bucakbağı sokağında 13 numaralı hanede sakin | HÜSEYİN HAYDAR Çamurlu Elektriksiz Bir Cadde Davutpaşa — iskelesine giden yolun nihayetindeki — şimendifer köprüsünün altı ve cadde baştan başa bir çamur deryasıdır. Bura- sı zifiri karanlıktır. Bu tehlikeli waziyeti Fatih kaymakamı Beye de bildirmiştik. Caddenin temiz- lenmesi ve elektrik konulmasımı istiyorum. ÖMER VASFİ Kumkapıda Tehlikeli Bir Çukur Kumkapıda Amadı deııı- lea bir yalı lgı deniz lıııııımıııdı yıkınııı ve yüzenler bu rıhtim — etrafında dolıııılu Beyazıt, Kumkapı ve civarının sayfiye mahallidir. Ma- alesef burada ne elektrik, ne de yol vardır. Belediye memurları buraya sadece tenviriye, tanzi- fiye ve)aıl parası almak için uğrarlar. sene evvel beledi- ye hııfınıîı'ı doldurulan — rih- tında büyük — bir çukur açık- maştır. Çukura çocuklar, hatta bekçiler — düşmektedir. — Çukur büyümekte gün geçtiktikçe teh- Hike artmaktadır. Belediye bunun çaresine bakmalıdır. İcap ederse mahalleden fedakârlık ta yaparız, Kumkapı Amcadağı Ne. 1$ RUHİ Cevaplar Balıkpazarı cinayeti hakkında mektup yazan karimize: | Cinayet hakkındaki tafsilâtı bize yazdığınız gibi bir mektupla müddeiumumiliğe ihbar ediniz. * Ayvalıkta Midilli muhacirle- rinden Musta oğlu Abdülhalim Beye: Defterdar Beyin hususi em- rile para kesilemez. Kanunun tahmil ettiği mükelkefiyeti ifa etmeniz İâzımdır. Kürek Mahkümlarının Hepsini Bi Doldurmaktan Çekinmelidir . Yere HKİK HEYETİNİN RAPORU NEŞREDİLDİ < F- Londra, 14 (şubat) — İn- gilterenin en azılı katillerini içinde sakladığı Dortmor hapishanesinde isyan çıktı. Mabkümlar gardiyan- ları dövdüler, müdürü tuttular, yazı odalarını yaktılar, mevcut dos- yaları parçalayıp attılar.Fakat kapr- ları kırıp sokağa çıkmıya muvaffak olamadılar, en yakin polis kara- kollarından müfrezeler yetişti, isyanı bastırdı, müşevvikleri yakalayıp başka hapishanelere — sevketti. Bütün bunları tekrara hacet yok, muhakkak telgraf ajansı bütün tafsilâtile — yetiştirmiştir. Benim bu hâdise münasebe- tile anlatmak istediğim şudur: Avam Kamarası mahkümların isyanı —ile yakından — alâkadar oldu, hâdisenin sebebini anla- mak istedi ve bir Tahkik He- Türkiyeden Çine Giden Amerikalı Kumandan Bert Hal Bu adam, İngiliz gazetelerine göre bir Amerikalıdır. Adı da Bert Hal'dir. Şimdi Çin ordula- rının hava kumandanıdır ve Çin- de ismi de Jeneral ( Huy - Cıng) imiş. Yine bu gazetelerin riva- yetlerine göre kumandan ( Hal ) vaktile Bulgar ve Türk bava teşkilâlının tensiki vazifesini ifa etmiş ve bu vazifelerini muvaf- SON POSTA Şubat w]"— —E>Londra Mektupları — Tz Hapishaneye eltvar karakollardan sür'atle takviye kıt'aları geldi İsgyanın başltıca müşevvikleri başka hapishaneye nakledildi yeti teşekil etti. Bütün bu Tah- | kik Heyetinin vazifesi bitmiş, hazırladığı rapor Mecliste okun- muştur. Raporda bilhassa ehem- miyetle kaydedilen iki mokta vardır ; 1 — Dortmor Hapishanesi asırlarca evvel yapılmış, mür- tahkem bir şatodur. Eski te- lâkkilere tamamen uygun bir zindandır, fakat 20 inci as- rın ihtiyaçlarına tevafuk ede- mez, islaha, baştan başa tebdile muhtaçtır. Mahkümların az çok insani bir hayat yaşamalarıma müsaade — verecek bir — şekle getirilmelidir. 2 — Mahkümlar karakter iti- barile tasnife tabi tutulmamış, bir yığin halinde hepsi bir yere doldurulmuştur. Bunların arasın- da zayıfları — kuvvetlileri, ka- bili ulah olanları, olmıyanları, vardır. Fazla olarak aralarında bir “ Şef , telâkki edilebilecek karakteri kuvvetli, zekâsı ince insanlar da mevcuttur. Bunların günün birinde cemiyet hayatına karışmaları insanlık için çok bü- | yük bir tehlikedir. fakıyetle bitirmişmiş. İ Yapılacak Şey: Mahkümları V. o 5n o < 5 P v ga Z ©o z R z I z > A” <— GK hd Nn (3 li rri v karakterlerine göre — ayırmak, insani ihtiyaçları temin edecek bir müessesede — karakterlerine göre birer * sınıf , baline getir- mektir, İsyan münasebetile hapishane memurlarında kabahat olup olma- dığı noktasına gelince, —müstah- demin arasında vazifelerini şu veya bu suretle sulistimal edem- ler yvardır. Fakat umumiyetle herkes vazifesine sadık kalmıştır. * Bu rapordan sonra İngilterede hapishanelerin ıslahı, hatta yeni- den Amerikan sistemine göre inşası günün meselesi olmuştur. Fakat para sıkıntısından dolayı şimdilik herhangi bir işe girişik mesine ihtimal verilmemektedir. Yeni Bir ı z f veni icat edilen İskambil oyunu Amerikalılar, poker, briç, pi- ket, bakara ve saire iskambil oyunlarından bıkmışlar, yeni bir oyun icadına karar vermişler ve kararlarını da tatbik etmişlerdir. Buldukları oyunun adı “ Borsa , oyunudur. Anlaşılan parayı çok sevdikleri için bu oyuna böyle bir isim verilmitir. 13 — kâğıtla oynanmakta ve bir mevi altınış altıyı andırmaktadır. ir Geçen Bilmece- 4 mizi Doğru Halledenler (Dünkü nüshamızdan devam) Mahmut, Ankara Erkek mektebi birinci — sınıftan Hüseyin, Balıkesir Erkek mektebi ikinci —sınıfından $ Yusuf Ziya, Gelibevi Orta m tebi ikinci sınıfından 618 Bayezit Altıncı ilkmektep tal besinden 381 Hayriye, Seyrisefain baş — acantasını Muazzez, —Adana Lise bü sınıftan 299 Mahir, İzmir Ti ret mektebi — ikinci sınıftan 7 Muzaffer, — İstanbul Erkek |i sesi talebesindenn 558 Cemil Beyoğlu 13 Üncü mektep lebesinden 349 Bebice, İstanbı Erkek Muallim Mektebi - talı sinden 31 Nazmi, Osman B. Rı meli caddesi 26 numarada kân Orhan, Şişli Fransız mektebi ikinci sınıftan Mukdi! Şükrü, İstanbul 42 inci mektep talebesinden 564 Cahide, Davut- paşa Ortamektebi talebesinden 215 Hüseyin, Isparta Ortamek- tebi son sınıftan 31 Şükrü, Am- kara Beşinci İcra kâtibi Salih Turgut, Kuleli Askeri Lisesi ta« lebesinden 730 M. Recep B. Hanımlar. Birer Adet Kitap Kazananlar Adana Ticaret Mektebi son | sınıftan 189 Hikmet, Salihli ava« kat Hayri B. kızı Muazzez, tanbul Kız Ortamektebi talebe- sinden 371 Hikmet, Galate Sem ltballlekön bi nni arelill Leon Baroh, Beyoğlu Harbiye | caddesi Cedidiye sokak 168 Baror, Çengelköy Askeri Ortas mektepten 4242 Abdülcelil, Ka- dıköy Şemsitap sokak No. & Nedime, Ankara Erkek lisesi bi- rinci sınıftan 265 Adnan, İstan- bul Kız Ortamektebi talebesinden 121 Halise, Sivas Askerlik Dairesi Reisi kızı Ayten, Süleymaniye Kapt tanpaşa mektebi sokak 3 No, da Fitnat, Sivas lisesi üçüncü sınıfe tan 383 Zeki, Ankara Samanpa- zarında diş doktoru Sıtkı B. a Suat, Göztepe 5 inci İlkmektep dördüncü sınıftan Ekrem Haydar, Eyip Ortamektebi talebesinden 361 Hıyı'i. Ankara Saman pııı- ida Sakarya mektebinde cı ıııâın 74 Âdil, Kuleli ri Lise talebesinden 316 M. Nezih, İstanbul Kız Ortamektebi talebesinden 287 Zübeyde Rıza; Pertevniyal Lisesi talebesinden 107 Naki, Şişli Terakki Lisesi beşinci sınıftan 37 Fuat, Beyoğ- lu on yedinci mektep dördüncü sınıftan 349 Aynur, Ankara Ces Birer Adet Defter Kazananlar i İnönü mektebi beşinci sımiftan 32 Selçuk, Çankırı Ors tamektep son smıftan 102 Salde haddin, Galata Musevi lisesi tar Mehmet, İıtınbııl birinci sınıftan 761 Nahit, dilli 36mcı mektep talebesindeğ 21 Ferihan İzzet, İstanbul Re* | şitpaşa mektebi dördüncü ııJ' tan 222 Fethi, Gılılınmynğ talebesinden 1148 Osman i (Devamı 10 uncu sayfada ) ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: