19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ku : —- Sayla l Halkın Sesi ı (43) Sene Süren Müselsel Suiistimal Tam 43 sene izmir Rıltım Şir- ketinin rüşvet ve sulistimal dalaveralarının dönmesi nibayet Müthiş bir taaffünle patlak verdi. Bu içtümaf facianın kirli safha- ları gün geçtikçe ortaya çık- maktadır. Bu hususta dün ka- rlerimizle görüşmüştük. Fakat 43 sene süren ve bir girket komiserinin (80) bin İlra rüşvet alması gibi bir faciaya müncer olan bu vak'a hakkında tekrar hasbıhal yaptık. Bakımız ne #öylüyorlar 1 Şemsettin — (Sultan Selim hbetıik dibi 17) —-înıvgl “Iılııııı'. ı:ır[l.ıı ıuiıı!h;î:l pılir. Bunlar o! ler Ekıı bunun ymııb:ıtmdenıı etmesini insanın aklı bir türlü al- mıyor. Aman Yarabbi! İzmir Rıh- tım Şirketi tam (43) sene rüşvet vuııı. Dnlotın nlyoıhıu lira- hphndıı derler. — Aferin (!) Şu harikayı yapan şirkete.. Mevhum gaz depoları için (13) milyon altın. Frank — çalmış. ır mn- tareke Nazırma (90) bin, ni bir komisere (83) bin Brı rüşvet vermiş. Bu suretle imti- çıııı elli sene daha uzatmış. af dağındaki sağır sultanların bile işiteceği bu altın şakırtıla- rını her nedense biz. duyamamı- pız, nihayet ıı'hl erkânı hırlaş- masalardı yine dıyıııyıeılmk. Cümhuriyet idaremiz böyle şi ketleri ta kökünden bir ulkike bi tutmalıdır. » Cemal B. (Fatih Simltçi sakak 7) göst itibarile çok nefis bir misaldir. O menhus devirde ne dalavere- ler olurmuş? Fakat kapitü- Tâsyon zincirlerini kuran yeni 'Türkiyede bunlarm — devamma imkân tasavvur edilemezdi. Maa- mafih geç olmakla beraber niha- yet .lrket cümhuriyet adaletinin çesine düştü. AÂcaba şirketin r;unkü tesisatı yarım asırdan- beri çaldığı hazinenin paralarını lgeyıbîlzcelğ mııı:deylı girketler adamakıllı bir haddeden geçiril- melidir. * Nusrat B ( Nurermaniye — / Mezgene sokak 71 ) — Saltanat devrinde çalmıya ahşan bu şirket hırsızlığını Cüm- huriyet devrinde masıl — idame edebildi? İnsan şaşıyor. Failleri emsallerine” bir ibret nümmmnesi olmak üzere çok şiddetli cezalara gÇarpılmalıdırlar. Verem Cemiyetins Hediye Kodak mümessili Inceyan Bey tarafından (150) Hrahk, |. Bert ve gerikleri tarafından (70) liralık ve G. Dielman tasafından ( 105 ) liralık ftbbi ecza Verem Mücadele Cemiye- tine teberru edilmiştir. Kendilerine .qılıkh olunmaktadır. Binlerce Lira Kıymetinde *" SÖON POSTA BABERLER Kaçak Tahvilât Yakalandı Haber aldığımıza göre, Güm- rük Muhafaza Müfettişleri yeni ve çok mübim bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkarmışlardır. Hâdise hakkımda tahkikat yaptık ve şu şekilde yapıldığını öğrendik: Dün limanımıza gelen ecne- bi kumpanyalarına ait bir va- purdan Riza isminda bir yolcu çıkmıştır. Bu yolcunun vaziyeti Hamallık Hamallar Kendi Bölükle- rine Kaydedilecekler Hamallık —için — müracaat odcılerlı adedi pel: hılıdı İk- tısat Müdürlüğü her gün ( 20 ) 30 ) hamalın — istidalarını tet- ik etmektedir. Bunlardan ham- mallık şeraitini haiz olanlar mün- hal bölüklere tayin edilmekte- dirler. Türkçe bilenlere iş veril- mektedir. Bölüklerde kayitli ol- mıyan — bamallardan — busüsl ti- carethanelerde ve müesseselerde çalışanların kayitleri terkin edile- ceği hamalbaşılara tamim edil- miştir. Çöp Resmi Bina Vergisi Kanunundan Sonra Biraz Yükseldi Yeni bina vergileri Kanunu mucibince bina vergilerinde nisbi bir tezayüt vardır. Vakıf idaresi de vakıf İcarelerini bu nispete göre arttırmıştı. Belediye tenvir ve tenzif resimlerinin de bu esasa öre yükseleceği anlaşılmaktadır. mlâk tahriri bittikten sonra binaların kıymeti üzerinden yeni vergi alınacaktır. Silâh Taşıyorlarmış Polis, dün gece Sirkecide Trakya birahanesinde oturan ba- zi şüpheli kimselerin üzerlerini aramışlır. Üzerlerinde tabanca Rasim ve Mehmet ismin- de iki kişi adliyeye verilmiştir. Polis Divanında Polis divanı dün İkinci Şube Müdür Muavini Sait Beyin riya- seti altında toplanarak bazı polis- lerin tecziyesine karar vermiştir. - $ Güzel San'atlar Eğlencesi Büzel San'atler Birliğinin ellinci senesi 3 mart günü idrak ed lecektir. Bu münasebetle o gece Maksim #sa- Tonlarında bir eğlence tertip edi- lecektir. Son Posta'nın Resımlı Hıkayesı. :yığıeılı mı ? #orayım. Dür — şunu rasathaneye 1: Hasan Bey — Acaba yarın hıl | 2: Rasathane Müdürü — Alo... Hasan Bey, sen misin ? Dur makinelere bak: da sana kar yağıp yağmıyacağını vereyim, nazarı dikkati celbetmiş ve Üze- ri aranmıştır. Neticede üzerinde kaçak olarak getirdiği anlaşılan (332) tane Yunan tahvilâtı çık- mıştır. Bü tahvilâtın binlerce lira kıy- metinde olduğu tahmin edimek- tedir. Riza hakkında derhal bir zabıt varakası tanzim olunmuş ve Müddeiumumiliğe verilmiştir. Ağır Cezada Bir Tehdit Davası Bir Alman İki Museviyi Dava Etti Bir çorap fabrikasının şerik- leri arasında zuhür eden bir ih- tilâf Ağır Ceza mahkemesine intikal etmiş ve dava dün gö- rülmüştür: Aron, Musa, ve Alman tebaa- sından Avitlet isminde üç kişi, kendi aralarında “Triyof,, ismin- de bir çorap fabrikası şirketi tesis —etmişlerdir. — Şeriklerden ** Avitlet ,, in iddiasına göre, şe- rikler kendisini tehdit ve hapis suretile ortaklıktan — atmışlardır. Müşteki vekili Vasfi Raşit B. iddiasını serdederek; müvekkilinin mahir bir usta olduğunu, ba- basının Almanyada kredisi bu- bulunduğunu, Aron ve Musanın müvekkili ile bir şirket aktettik- lerini söylemiştir. Raşit Bey, müvekkilinin babasının parasile şirkete maki- ne getirttiğini, maznunların nak- den koydukları paranın meğer piyasadan tedarik edilmiş borç para olduğunu, şirketin bütün va- ridatını bu borçları ödemiye tahsis ettiklerini, bu vaziyette fabrikanın işinin bozulduğunu ve şeriklerin Avitleti şeriklikten atarak, mev- cut — makineleri temlik — ede- rek yeni ve paralı bir şerik bulmıya — teşebbüs — ettiklerini ve mülkiyeti Avitletin babasına ait olan —makineleri bu — süretle temellük ettiklerini söylemiş ve ıııhıy:l müekkilinin tehdit edildi- ğini, hürriyetine tasaddi olundu- ğunu ileri sürmüştür. Karar pazar günü verilecektir. Nurettin Paşanın Cenazesi Dün vefat ettiği kaydolunan sabık birinci Ordu kumandanı Nurettin Paşanın cenazesi bugün öğleden sonra Kadıköyündeki evinden kaldırılacaktır. Diğer taraftan Beyoğlu kazası dahilinde Müskirat - kaçakçılığile mücadele için bir heyet teşkiline karar verilmiştir. Bu heyete Beyoğlu Defterda- rı riyaset edecek, Ticaret Odası ile Müskirat İdaresinden birer aza da bulunacaktır. — Titaret Odasını Kara Osman zade Suat Bey temsil edecektir. Sı'ihgercilîk İstanbul İhracat Merkezi Haline Getirilecek Verilen malümata göre sün- gercilik hakkında Ticaret Odası tarafından yapılan uzun tetkikat neticesinde bazı karar verilmesi faydalı görülmektedir. Ezcümle süngercilik hususunda İstanbulun ihracat merkezi haline getirilme- si tasavvurlar meyanındadır. Bu bususta hazırlanan esaslar yakın- da İktısat Vekâletine gönderile- cek, Vekâletin tasvibinden sonra faaliyete geçilecektir. Ecnebi Mektepler Adliyeye Verildi Dostu Madam Eleniyi öldür- mekle maznun olup sahte pasa- portla kaçmıya teşebbüs eder- ken yakalanan Acem Haydar dün Adliyeye verilmiştir. Bir Esrarcı YakalandI Müşterilerine esrar kabağı içirten Unkapanında kahveci Sü- leyman cürmü meşhut halinde yıkdınmıştır. Tarihi Bugün Kar Yağ- ması Muhtemel Memleketin hemen her t müthiş bir kış vazi) lllküıı sürmektedir. Mubhabirl rimizin gönderdikleri mektup telgraflar kış ve kar haberl doludur. Şehrimizde de kış vazi bayram arifesindenberi — dev. etmekte, günler geçtiği değişmemektedir. Yeşliköy rasat merkezind aldığımız son malümat ise şudu Bugün bava bulutlu - olacak, rüzgür mutedil süratle karay! istikametinden esecektir. Kar yağması ihtimal dahili dedir. Dün en çok hararet (İ) ve en az da sıfır idi. Dünkü fırtına yüzünden b çok yerlerde telefon telleri kop muştur. Bu yüzden bazı polis merkez ve karakolları ile mub bere yapılamamıştır. Bugünün Sporları Bugün Taks'm stadyomunda (Ö Hmpiyat) maçlarına devam edilecel ve Galatasaray- Pera karşilaşacaktı! Ayrıca Beyoğlu Mintaka Idti salonunda tecrübeli göreşçiler sında Mmüsabakalar yapılacağı Fenerbahçe - Topkapı, Başiktaş - tanbulapor ve Vefa - Galataray sında voleybol müsabakaları l edilecektir. Gayrimübadiller Dosyaları Tamamen Cemiyete Devredildi İstanbul, IB&A.A.) — telit Mübadele oıııx:r Heyetimizde mevcut olup gay” rimübadillere ait bulunan bil müm dosyalar Galatada Dan banında icrayi faa'iyet eden G; üTıkduîhy—otK Şabat 190 Günün alâkadaranın doğrud, komisyona -hıqı— ti tebliğ olunur. Ihracat Ticaret Odasında Yeni Tarifeler Hazırlanıyor Gümrük - resimlerini «& ecnebi devletlerle aramızdaki tl' caret mukavelelerine birer ahdi tarife ilâvesi tekarrür etmiştir. Harict Ticaret Ofisi ile Ticaret Müdüriyeti ve Ticaret Odası b bususta haögi eşyalarımız - içiti daha müsait tarifeler yapı | meselesi etrafında tetkikatta bur lanmıya başlamışlardır. Hazırla" nan esaslar yakında İktısat Ve kâletine ıöıdenl:cekhr Pazar Ola Hasan Bey Ve Rasatharıe 3: Rasathane Müdürü ( makinelere KaT AA on iki : Rasathane Müdürü — Hasan Bey: mıkmılen baktım, mükemmel bir heuv tım, anladım: Yarın ya kar yağacak, yağmıyacak | ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: