19 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

19 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gençler İçin Varılan Gaye Varılmıyan Gaye Klemanso, beş sene muallim, asker, muharrir, devlet adamı olarak faal bir — yaşadı. Ölürken gençlere nasihat gu oldu: yetmiş “ İnsan yalmz çalışırken s#aa- | det duyar, İşini bitirdikten sonra değil. Hayatta, bu cümlenin ihtiva ettiği büyük ders, bütün gençle” rin kulağına küpe olacak kadar mühimdir. Tecrübe etmedinizmi?Bir şeye varmak için mücadele ederken duyduğumuz tatlı heyecan, hedefe vanr varmaz sönüverir. Onun için bakiki Jmefküre, vanlmiyan gi yedir, derler. Varılan gaye, kuv- vetini kaybetmiş kuru bir haki katten ibarettir. Gayeye varışta, daima içimizde bir boşluk, bir noksan duyarız. Hayatta bir hedefe varanlar, ondan sonra oturup mütekait bir adam gibi yaşıyamazlar. Hiç olmazsa yaptıkları ve arkalarında bıraktıkları esere bakarak ondan bir zevk duymıya çalışırlar. Mücadelenin zevk ve heye- canı, uzak bir gayenin güzelliği kadar insana baz veren şey ola- maz. Bu zevk ve heyecan dindiği gün bayatın manası kalmaz.Hede- fe vardıktan sonra duranlar için, hayat ebedi bir yeis ve nevmidi- den ibarettir, Omun için gaye de, hayat gibi durmıyan, bizi mütemadiyen ar- kasından koşturan varılmaz bir tey olmalıdır. Küçük hedefler, çabuk varılan gayeler, bizi tat min etmemelidir. Her varışı bize yeni bir hedefe atılmak için yeni bir hamle vermelidir. Hayatın hakiki zevki, gayeye varıp durmak değil, gaye arka- anda koşmaktır. Ölüm Tehlikesi Ercişte Kar, Yolları Tamamen Kapadı Erciş, 17 (Huosusf) — Yağın karlar okadar fazlalaştı ki, bugün yollar tamamen kapanmış bir haldedir. Tipi ve fırtınanın şid- deti münakaleyi imkânsız bırak- mıştır. Yollarda heran ölüm teh- likesi meycuttur. Kaç gündenberi posta gelmiyor. VAMIK Mevlit Yarın öğle namazından sonra Kadıköyünde Osmanağa camiinde, opereti Priması Donnay Suzan Lut- fullah H. in ruhuna mevlit oku cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci cilt gibi yirmi -formadan mü- rekkeptir ve fiati daha ucur- dur. Eser ince kâğıda basıldı- ğından hacmi de küçülmüştür. Fiati (200 ) kuruştur. SUN “POSTA Bergamalılar Ve Spor İzmirli Gençlerle Yapılan Güzel Bir , Müsabaka Beraberlikle Neticelendi Bergama (Hu- sesi) — Bayra- (ği mın ikinci günü şehrimizde ii. ( Hilâl ) klübü ile Bergama (Ye- şil Oba) spor klübü arasında oldukça kalaba- hk bir seyirci kütlesi huzurun- da bir futbol maçı yapıldı. O- ppbe ei evvel icra edildi ve sonra maça başlandı. İlk hücum- lar esnasında Hilâl klübünden Bekir Bey güzel bir vuruşla birinci sayıyı lehlerine haydetti. Bunu müteakıp İzmir Hilâl Yur duna verilen bir penaltıyı Ziya Bey güzel bir vuruşla sol zaviye- den ağlara taktı. Bu suretle birinci haftayım birer sayı ile neticelendi. İkinci devre bidayet- te Yeşil OOballardan Rizanın güzel bir hareketile Bergama takımı ikinci golü kazandı. Artık ime mütevazin bir Sokak Ortütnda Esrarengiz Bir Cinayet Bergama, (Hususi) — İki ge- ©e evvel kasabamızda çok ge- rip bir cinayet olmuştur. Gece sokaktan geçen iki sarhoş arka- daş, karşılarına çıkan bir genci bıçakla vurarak öldürmüşlerdir. Gencin bizim kasabaya gelmiş bir yabancı olduğu anlaşılmış, fakat hüviyeti tesbit edilememiş- tir. Katiller yakalanarak adliye- ye verilmiştir. Cinayetin hakiki sebebi ve iç yüzü henüz anlaşıl Tara CAN zmirda İhtikâr İzmir (Hususi) — Ticaret Mü- düriyeti yaptığı tetkikat netice- sinde piyasada ihtikâr olduğunu tespit etmiştir. Kontenjan listesinin tatbikin- den evvel 100 kuruşa satılan kahve 160 kuruşa satılmaktadır. Adanada Bir Yığın Kaçak Kereste Ve Şampanya Yakalandı Adanada Yeni İstasyon civa- rında oturan Refik Beyin ahıri da otuz bir, Ahmedin bağında kırk üç, Arabacı Mustafanm arabasmda dokuz, Kurtuluş ma- hallesinde bir hendekte yirmi parça kaçak kereste, Bucak mahallesinde oturan sabık tren memuru Fethi EF, nin evinde üç şişe ve ayni evde oturan Nazir EF, nin odasında bir şişe Şam- panya ile sekiz kaçak ceket, ayni mahallede oturan Oturakçı Mehmedin evinde dört şişe Şam- panya ile on beş ceket buluna- rak müsadere edilmiştir. Bergamanın ( Yeşiloba ) futbol takımı şekilde devam ediyordu. Fakat bir aralık hakem Bergama kale- sine bir penaltı verdi. Hilâl ta- kımından Osman Bey tarafından çekilen bir penali kaleciye çarptı ve sonra gol oldu. Ancak Hilâl oyuncuları bu sırada ofsayt vaziyetinde idiler. Maslesef ha- kem bunu nazarı dikkate almadı. Buna rağmen her iki takım gol çıkarmak için azami gayret sar- fediyordu. Bu esnada (Yeşil Oba) dan Fethi, arkadaşından aldığı güzel bir pası mabirane bir vu- raşla Hilâl kale- sine attı ve bu suretle Bergama- lar üçüncü golü kazandılar. Oyun bitmek özere iken (Ye- #il Oba) beklerin- den birisi hatalı bir o barekette bulundu. Bunun neticesi (olarak İzmir takımı bir gol daha kaydet- ti. Biraz sonra hakemin düdü- gü öttüğü zaman oyun (3 - 3) beraberlikle bitmiş oluyordu. Bu oyunda Bergamadan İhsan, Ziya, Riza ve Necmettin Beyler çok muvaffak oldular. İzmir ta- kımından yalnız muavin hattı Ak- #amıştır. Diğer oyuncular çok iyi oynadılar. Maçtan sonra gece (Yeşil Oba) salonunda her iki taraf oyuncu ları arasında samimi bir eğlence tertip edildi ve İzmirli misafirler şerefine bir çay ziyafeti verildi. İ.Can Kış Çok Şiddetli Geçiyor Aksarayda Ulu Irmağın İstilâsından Aksaray (Hususi) — Soğuklar nakıs (22) dereceyi buldu. “Ulu- ırmak, gün geçtikçe donmakta ve Aksaraylıları büyük bir endi- şeye düşürmektedir. 1217 ve 326 senelerinde 10 metru yükselen, evleri istilâ eden, birçok kimselerin O boğulmasına sebebiyet veren, Ulu wmağın bu vaziyeti Aksaraylıları çok korkut- maktadır. Eski felâket günlerini gören ihtiyarlar, Ulu ırmağın donup taşarak 193 evi su altında bıraktığını, 217 kişiyi boğduğunu söylemektedir. Bu Pamukçuda bir iki sokağı ve aris is tilâ eden bü ir can tevlit sezai Halk Yaa bir afetin dehşeli ile titremektedir. Bugün iki ev yıkıldı, Vaziyeti bildireceğim. 2 Sabık meb'us Ali Buçuk zade Vehbi Beyin vefatı Aksa- raylları çok mütetsir elmiştir. Merhum Aksarayın vilâyet olma- sna, elektrik ve un faprikaları yapılmasına çok yardım etmiştir. Mardinde Kar Felâketi Mardin (Hususi) — Günler- denberi mütemadi surette yağan kar tipisi nihayet durdu. Durdu amma Mardinin her tarafı da karla kapandı. Evlerin yıkılma tehlikesine karşı damlar temiz- lenmiş ve bu yüzden sokak tamamile kapanmıştır. Bazı 40- kaklar halk tarafından açılmıştır. Kaymak tehlikesi bulunan yo- kuşlardaki (oo karlar o oyularak merdiven oşekline (konmuştur. Bu muazzap kar kütlesini Korkuluyor şehirden kaldırmak imkânsız ok duğundan balk havanm açılma- sına veya bir yağmur yağmasına intizar oetmektedir. kalan yolcular ve posta, mek- kâreler © vasıtasile (© müşkülâtla buraya gi ve hayvan sırtında Diyarbekire gönderilmiş- tir. Kömürün batmanı 15 ku- ruştan 60 kuruşa fırlamıştır. Şehri temizlemek ve bu. kömür ihtikârile mücadele için benüz bir teşebbüs yapılmamıştır. CEMAL Bir Yardım Gemlikte Palıkpazarı camiinin elektrik tesisatına yardımda bu- lunan İstanbul komisyoncuların- dan Abdürrahman Efendi Gem- lik fakirleri için 200 lira teber- ru etmiştir. Akşehirde Otomobil Kazası Olunca Tellâl Bağırıyormuş Akşehir. (Hususi) — Birim kasabada otomobil ve araba kazalarında belediye tarafından hiçbir tedbir alımamaktadır. Bir kaza vuku bulduğu zaman belediye buna ancak bir tellal çağırtmakla mukabele eder. Şehrimizde bu bususta pek çok kurbanlar verilmiştir. Bugün şoför Sarı idaresindeki otomobil bir âmâ hafıza çarpmış, biçare müteaddit mahallinden yaralan- mış ve derhal belediye basta- nesine nakledilmiştir. iZararı İ ranın diş etlerine olan | Cıgaranın : Dişlere | ag tandan bahsetmiştik. Bagünüü Cıgaranın dişlere olan Üzerine nazarı dikkati mi isterim: Cıgara içmekten mi vellit olarak dişler üzerinde sil olan tabakalar, bir müd nibayetinde bulundukları diş sımlarında bazı çürüklerin hf olmasna sebep olurlar. sacli Bazan bu hâsıl olan bu tabakanın altında gizli id B Geçende bir yazımızda Bu leke silinip çıkarılınca altından kendini gösterir. kimselerin zannettiği gibi cg içmekle beraber (içine çekme! nin mazarrat yapmıyacağı dol değildir. Tütün dımanı ağza gi dikten sonra içeri çekilse de i kilmese de gerek dişlere ve rek diş etlerine mazarrat Diştabibi SAT ISMAM Resmi Matbaalar Malzemeleri Devlet Matbaasına Verilecek Ankara 19 ( Hususi) — bütçesinin ihzarında, azami relte tasarrof esas ittihaz edi miştir. Evkaf, Millet Mecli İnhisarlar, (Nafia Vekâleti vi askeri matbaaların tevhidi taka rür etmiştir. Lâğvedilen matba# ların makineleri Devlet Matbasi sına verilecektir. (Devlete a Devlet Matbaasının da Ankarayf nakli düşünülüyor. Fakat tahak* kuku tarihi malâm değildir. Mahkemeler Ankara, 19 ( Hususi liye Vekâleti İhtisas , lerine tayin oedilen bâkimle çalışacakları kaçakçılık mıntak: larına ait çe ayn ayrı tebliğ etmiştir. tanbula verilen İhtisas Mahkemesinden sabit, diğeri Sabit mahkeme seyyar olarak kaçakçılık daval#” rına bakacaktır. Atinada Gürültülü Siyasi Bir Dava | Atina, 17 — Son yapıla Matbuat Kanunu münasebetile M Venizelos Nazırlarına gazeteleri — uğradıkları takdirde evel o Elleniki Nazır o Mösyö binde şiddetli (o bücumlaı bulundu ve tayyarelerin benzinle” rinden ileri istifadeler temif etmekle nazırı itham etti. Nazif) bu gazete aleyhine iftira dava! açtı, fakat Pire Mahkemesi gaz€” teyi beraat ettirdi. Bu hâdis& mühim heyecanı mucip oldu “* hükümet gazeteleri de dahil ok| mak Özere nazırın istifa etme e Fakat nazır yerinde kald M. Venizelos, bu münasebetl?| beyanatta bulunmuş ve Jüri h©" yetlerinin siyasi tesir altın karar verdikleri için bu gi neticelerin hâsıl olduğunu söyl miş ve nazırları badema, matb meşriyatından ( dolayı dava öçi” açmamakta serbest bırakmıştı”

Bu sayıdan diğer sayfalar: