20 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, HALKIN “Göz0 HALKIN©KULAĞI HALKAN DİLİ Sene 2 — No: 565 Yazı işleri telefenat İstanbal — 20203 — CUMARTESİ — 20 Şubat 1932 % “Japonya Muvaffak Olursa Ne Mua - Paris (Hususi) — Fransız Radikal Soayalist | irkası reisi M. Heriyo Demokrat gazetesinde şu #ayanı dikkat mütaleayı neşretmiştir : Çin, Cemiyeti Akvamın bir azasıdır. Bu sıfatla gerek Cemiyeti Akvamın esas nizamını ve gerek Kellog misakımı ileri sürerek Japonyadan şikâyette bulunabilir. — Filvaki Japon hükümetinin Kellog misakı hakkında yakından tetkiki icap eden bir kaydı ihtirazisi vardır. Maamafih, Çin, “dokuz devlet., muahedesi denilen ve 1922 senesinde Vaşingtonta imzalanan bir muahedenin himayesi Rİitındadır. Bu muahede ile âkitler şu esası ka- rarlaştırmışlardır : | — Çinin bakimiyet ve istiklâline riayet; 2 — Tam ve her türlü maniadan azade olarak Müstakar — ve tedbirleri müessir bir — devletin daima hakkı olan istifadeleri temin imkânını Çin'e bahşetmek; 3 — Her hangi bir hak ve husust imtiyaz aramak için Çindeki husust vaziyetten istifadeye kalkışmamak. Bundan daha fazla ne isteniyor? Bu muahedeyi imzalıyan © devlet —Amerika, Belçika, İngilte- te, Çia, Fransa, İtalya, Felemenk Portekiz ve Japonyadır. Bu sütunlar müsait olmadığı için başka bir zaman tamamlıya cağım bu hülâsadan, Uzak Şark- (Deovamı sayfada) 8 inci İ Ticareti Yapılıyor Perşembe günü bir şeker tüccarı ile konuştuk. Bu zat bize dedi & ki: Efendiler, ben doğru sözlü bir adamım. Bugün kazanıyorum. Memnanum, Hatta okadar kazanıyorum ki şimdiye kadar şeker tica- # retinden bu kadar fazla kazanmamıştım. Fakat ne yapayım ki bu kağariç halkın sırtından oluyor ve içim rabat etmiyor. Ortaya atılan ve bir hakikat imiş gibi söylenen rakamlar uydurmadır, yalandır. Biz tüccarlar, muayyen fiatleri takibe mecburuz ve kendiliğimizden fiat koyamayız!.. Son Posta: Bu tacir, sırasımda ismini de ortaya atabileceğimiz bir zattir, şeker ticareti yapanların ileri gelenlerinden- dir."Bu zatin iddiasına karşı ne söylenecektir? Bekliyoruz. Dünki mdllltnrtüşetönerasiminden bir köze . © Dün memleketin her tarafındaki ( Halk Evleri ) büyük tezaburât ve merasiml&”açılmıştır. Bu meyanda İstanbul HâlkeEvi binlerce hâl- kın iştirakile küşat edilmiş, muazzam merasim yapılmıştır. İstanbul alk Evinin *küşat merasiminde Başvekil Paşa da hazır balummuş ve iği teşçi Halkatarahtidan j evi. gibi edi- DeSeriRi Köşen Dacet a l alre a İazmellkioror. f“â“"* ve bilhassa gençliğin Halk sış kendisi İçikmer le çok/yakından —alâ- #d'w K ğğ & çe , hede Kalır, Ne De Cemiyeti Akvam!,, Seker Değil, Altın Şanghayın Şapey mahallesindeki sokak muharebelerinden bir safha (Bu resmi, bir fagiliş ressamı yapmıştır. | Bugün Havaya Cemre Düştü Maalesef havalar düzelemedi. Bugün de hava kapalı olacak ve kar yağacaktır. Fakat şunu da Kaber verelim ki eski takvime göre bugün Şubatın yedisidir. Yani bugün eski takvimin ilk cemre günüdür. Malümdur ki birinci cemre havaya — düşer. Eski — tecrübeli — itikada — göre birinci cemre havayı ısıtır. Fakat görülüyor ki bugün hava buz gibidir. ve güneşten eser yoktur. Anadoludan gelen en son memleketin — birçok yerlerinde şiddetli kar fırtınaları hüküm |sürdüğü Mmerkexzindedir. Trakyada kar — fırtınası çok müthiş olduğu için dün ekspres yarıyoldan geri dönmüştür. Başvekil Ankarada Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Başvekil İsmet Paşa dün akşam trenile Ankaraya hareket etmiştir, Başvekil Paşa istasyon- da merasimle teşyi edilmiştir. Kral Alfons Sabık İspanya Kralı Şehrimize Geliyor Sabık İspanya Kralı on üçün- € Alfons'un Fransadan Mısira bir seyahat tertip ettiğini evvek- ce bildirmiştik. Haber verildiğine göre sabık Kral hafta içinde şehrimize gelecek, birkaç gün kalacaktır. “Ron Posta İdare işleri telefomur — İstanbul — 20203 Fiatı 5 kuruş | Türk Başpehlivanı Meydan Okuyor Kara Ali Dıyo;K;_ Beni Yenmek İsti- 'İyenlerle Kurban Bayramında Buluşalım Geçenlerde bir sabah gazete- si Çoban Mehmedin Kara Ali pehlivanı yendiği hakkında bir haber neşretti. Türkiye Başpeb- livanı Kara Ali, Bandırma mu- habirimize müracaatla bu haberin aslı ve esası olmadığını söylemiş ve rakiplerine meydan okumuş- tur, Başpehlivan Kara Ali şunla- rı söylemektedir : “— Ben Ankaradaki Himayel Etfal güreşlerinde, — yüreksizlik gösteren çoban Mehmet pehli- vanla o tarihtenberi resmi ve busust mahiyette hiçbir güreş yapmadım. Haliç İdman Klt- bünden Cemal Beyin, klübe gir- mekliğim — hakkındaki — teklifine itizar etmiştim. Antrenör “Her Peter,, in mezareti altında bazı amatörler, bu meyanda çoban Mehmet de alafranga güreş tec- — ? rübeleri yapıyorlardı. TelıllHorlı Türkiye Başpehlivanı Kara Ali üzerine bu idmana iştirak ettim. (Devamı 11 incl sayfada ) Kelegra, (Hususi) — Kuyullu köyünde vukua gelen bir cinayeti geçen gün bildirmiştim. Bunun doğurduğu ikinci Faciaya geçmeden evvel kısa bir hulâsa yapmak faydalıdır: Kuyullu köyünde bir düğün oluyor. Bu köyden Hasan Ağanm evine Safi atlı bir kadın misafir geliyor. Emin isminde birisi, bir akrabası ile evlendikten sonra ayrık dığı için bu kadma kin besliyor. Hasan Ağadan kadımı evden kov« masını istiyor. Arzusunu yerine getirtemeyince de gece kapıyı zorlu- yor. Kargaşalıkta vuruluyor ve ölüyor. (Devamı 8 incl sayfada | ı Para Kazanma Usülleri l Dilenci'— Siz benim” halime bakmayın, ben vaktile bir kitap yazmış adamım. “Para kazanmasın kırk beş yolu, isminde bir eser. Yolcu — O yöllârı biliyorsun da neden dileniyorsun? Dilenci — Beyim, işte-o”yollafdan birincisi dilenmek.

Bu sayıdan diğer sayfalar: