20 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

20 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5zi O"R Okuyunuz... Vî)ks Ort - Haftada İki Defa' Spor Perşembe ve Cumartesi Günleri ıkacak Spor Sayfalarımızı Kembriç İngilterenin Galatasaray Ve Feneri Yine Çarpıştı Öksfort kalesi bir İngilterede bizim Galatasaray- Fenerbahçe - gibi biribirine deh- getli surette rakip iki teşekkül vardır. Oksfortla Gembriç — Darül- fünunları sporun her şubesinde yekdiğerine bomba koymak ister- ler. Bu iki mektebin bilhassa senelik kayık yarışlarında bütün ere ikiye ayrılır. Halk s0- kaklarda taraftar olduğu takımın alâmeti farikasını taşır. Kadınlar bile taraftar oldukları takımların renginde — elbiselerle — sokağa gıkarlar, İngiliz ahalisine yarış gününe mahsuüs olarak, bir sıcak kanlılık gelir, Gembriç tarafını istilzam edenler prezante olmadan yek- diğerile konuşmıya — tahammül ederler. Keza Oksfortlular da tanışmadan galip gelecek takım hakkında aralarında münakaşa- lara girişirler. İngiliz âdetlerinin tamamen zıddı olan bu hallere yalnız Oks- ford — Kembriç kayık yarışı gününün — yüzüsuyu — hürmetine cevaz verilir. İşte biribirine bu derece ra- kip olmuş bu iki takımın geçen- de yaptığı bir futbol maçında Oksfortlular Kembriçlileri (2-1) Mağlüp etmişlerdir. O zaman kısa bir telgraf ha- beri olarak haber verdiğimiz bu Müsabakanın tafsilâtını son gelen i_Hl gazetelerinde okuduk. Bu tafsilâttan öğrendiğimize — göre Müsabaka on binlerce seyircinin runda cereyan etmiş ve çok aa Yeni Rekorlar Bir Amerîk;îMeşhur Nur- minin Rekorunu Kırdı hsveç'li olan — Amerikalı Jorj Venzkos kapalı bir saha dahilin- de bir mil mesafeyi dört dakika ©0 saniyede kat'etmek — suretile #vvelce tesis — eylemiş — oldu- ğu dört -dakika —on bir Saniyelik dünya rekorunu ve açık havada bir mil koşarak dört dakika on saniyede rekor yapmış yaz Nurmi'nin rekorunu kırmış- ! | i Nevyork, 18 ( A.A )— Aslen l teklike geçirirken : çetin olmuştur. Kembriç takımı mağlüp olmamak ve hiç olmazsa beraberliği temin etmek için çok uğraşmıştır. Fakat Oksfortlular, bütün bu gayrete rağmen ikinci golü de atmak suretile galibiyeti temin etmişlerdir. Avcılık Mevsimindeyiz G Sırbistanda avcıların bin müşkülâtla yakaladıkları bir dağ ayısı Şimdi Av mesimindeyiz. Dün- yanın her tarafında avcılar av peşindedir. Bilhassa İngiltere ve Fransada zengin, fakir, bütün avcılar kendi kudretlerine göre avcılıkla meşgul oluyorlar, Avcı- lık Balkanlarda da çok meraklı bir spor olmuştur. Bu resimde gördüğünüz tüfekli adamlar Sırp avcılarıdır. Sırbistanda dağ ayısı pek çoktur. Bu avcılar bu ayıla- rın peşine düşmüşler ve bin müşkilâttan sonra bir tanesini vurmuşlardır. sPOR Manş Denizini Geçmek İçin Bir Teşebbüs Londra, 17 (A. A.) — Motörü dışarıya konmuş bir sandal ile Manş denizini geçmiye teşebbüs eden genç sporcu Kol, havanın müsait — olmamasından — dolayı Margate limanına iltica etmiştir. Bir Hava Seferi Paris, 17 (A, A.) — Büyük Sahrayı hava tarikile —aşmıya çıkan ve bu teşebbüslerinde mu- vaffak olamıyan tayyareci Regi- Bensi ile Touge ve Lenier dün saat 15,20 de Burjeye gelmiş- lerdir, Buz Üstünde Hokey Londra, 17 (A. A.) — Buz üstünde hokey maçında Cemahiri | Müttehide takımı 3 sayıya karşı 5 sayı ile İngiltere takımını mağ- lâp etmiştir, İzmirde Lik Maçlanmn Birinci ' Devresi Dün Bitti İzmir, 18 (A. A.) — Bugün Alsancak spor sahasında maçla- rına devam edildi. Karşıyaka birinci takıml ile Şarkspor birinci takımı arasında iera edilen maçta Karşıyaka bâkim bir oyundan sonra 7-1 ga- Bp gelmiştir. Bu oyundan sonra İzmirspor- Türkspor birincileri karşılaştılar. Neüfede İzmirspor 4-1 galip geldi. Bu hafta lik maçlarının bi: rinci devresi hitam bulmuştur. > Birinci 19 puvanla Altınordu ile İzmirspordur. İkinci, 17 pu- vanla Karşıyakadır. ——— Dempsey Mağlüp Edildi Şikago, 19( A:A ) — 23500 seyircinin gözü önünde yapılan dört ravuntlık boks maçında Dempsey rakibi King Levinsky'e sayi hesabile mağlüp olmuştur. Dempsey boks âleminde tut- tuğu eski mevkli tekrar ele ge- çirmekten tamamen ümidini kes- miştir, Vehap Fransada Merkez Muhacim Mevkiinde Oynıyor Geçenlerde Avrupaya giden ve hareketi hayli dedikoduyu mucip olan İzmirli futbolcü Vehap Beyin Fransada Fransa şampi- yonu Rasing Klüpte merkez mu- hacim oynadığı ve — geçenlerde | İspanyolları yenen Fransızların galibiyetinde —mühbim bir âmil olduğu gelen haberlerden anla- şılmaktadır. — Fransızlar - Vehabı çok takdir etmektedirler, İspan- yollara atılan göollerden ikisi Ve- | hak tarafindan — yapılmıştır. Gazetemiz şimden sonra perşembe ve cumar tesi günleri elmak üzere bafteda Ihi eper saylam neşredecektir. Perşembe günkü #por «ayfamada dünya eper hareketlerini, — memleket — vpor — hüdiselerini Dünkü Spor Faaliyeti Dün Yalnız Güreş Ve Voleybol Maçları Yapıldı Dün spor faaliyeti itibarile biraz hasis geçmiştir. Havanın fena olması açık havada spor yapılamaması gibi bir Tnetice doğurduğu içindir ki dün yalnız güreş ve voleybol müsabakaları yapılmıştır. Beyoğlu mıntaka idman salonunda yapılan güreş müsuba- —— 'Bizde İlk Kış Sporu ı İsviçrenin karlı yamaçlarında kış sporlarile uğraşan bir kafile Bizim memlekette kış ve kar vardır. Fakat kiş ve buz sporları henüz yoktur. Ne zaman olacağı da henüöz malüm değildir. Fakat memnuniyetle — öğreniyoruz ki bizde de ilk defa olarak kış sporu — yapılmıştır. Geçenlerde Galatasaray Hisesi izcileri Bursaya | gitmişlerdi. Bir kısım gençler j orada ( Ulu) dağa kadar çık- | mışlar ve tedarik ettikleri skilerle kış sporu yapmışlardır. Eğer ciddi bir teşebbüs — yapılacak olursa bizde kış sporu umumi- leşebilir. Dünkü güreşlerden bir intiba kalarına Beşixtaş, Vefa-Kumkapı ve Harbiye klüpleri iştirak etmiş- lerdir. Vefadan 6, Beşiktaştan 3,Harbiyeden bir güreşçi güreşmiştir Neticeler şunlardır: a Filiz siklette: Esat (Beşiktaş), Ali (Vefa - Kumkapı) ya az bir farkla ve hükmen galip gelmiştir. Bu güreş çok heyecanlı olmuştur. En hafif siklette : Abbas (Be- şiktaş), Yaşar ( Vefa - Kumkapı)- ya galip gelmiştir. ş—lıfif siklette: Bedri ( Vefa « Kumkapı ), Münür ( Harbiye ) yi yenmiştir. Karşılaşma çok heye- canlı ol Bedri, eski bir gü- reşçi nl::ı“îllünux Beye galebesini bariz bir farkla temin etmiştir. Orta siklette: Saim ( Vefa - Kumkapı ), Faruk ( Beşiktaş )1 mağlüp etmiştir. Voleybol Maçları Mıntaka voleybol şampiyona maçlarına dün de devam ddilmiş ve şu neticelar tebarüz etmiştir : Fenerbahçe, Topkapıyı; Be- giktaş, İstanbulsporu; Galatasaray da Vefayı yenmişlerdir. Fener« bahçe, 15-2, 15-3; Beşiktaş 15-1, 15-0; Galatasaray 15-6, 156 şeklinde netice elde etmişlerdir. Galatasaray Kongresi Galatasaray — klübü — senelik kongresini dün aktetmiştir. Ni- zamnamede bir iki maddenin tadili icra edilerek icra heyetinin fenni işlere karışmaması ve bilmukar bele fenn! işlerle meşgul olanların da idare işlerine müdahale etmemes hususunda nizamnameye kayıt konulmuştur. Sonra yeni idare heyeti intihabı yapılarak riyasete Ahmet, ikinci reisliğe Fethi, kâtibi umumiliğe Müştak, muha- sipliğe Şadan ve veznedarlığa da Haydar Beyler seçilmiştir. OlimBî_yatlar Kış Müsabakaları Hitam Bulduktan Sonra.. Amerikada kış olimpiyatlarıe nın hitam bulduğunu ve Ameri- kalıların bütün kış sporlarında birinci dereceyi aldıklarını yaze mıştık. — Şimdi —her — tarafta yaz — olimpiyatları için büyük hazırlıklar başlamıştır. Bilhassa Almanlar, İngilizler ve Fransızlar hazırlık itibarile ön safta bulune maktadır. Bakalım büyük müsabakaları kimler kazacak?

Bu sayıdan diğer sayfalar: