20 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. m EA SR WE 5 2 A E EŞ ER A.E Rİ EE RR — ni e e İİ lik mektep Kitapları Yavrularınıza VAKIT tarafından verilecek, tafsilâlı bekleyiniz aaa m 15 inci Yıl * Sayı : 5070 ĞU V Spor Haberleri ———— Bugün Sinci sayıfamizda Devlet inhisarı mı, Müşterekbirinhisarmı? Türk limanlarında işliyen Sey- risefain idaresiyle hususi vapur- lar arasında milli (o iktısadiyat noktasından çok zararlı bir şe- kil alan rekabet vazıyetine çare bulmak için iki tedbirden biri- bin tercihi mevzu babsoluyor: Bazıları Türk limanları arasında nakliyat hizmetini bir devlet in- hisarı haline koyarak bunu sey- risefaine vermeyi teklif ediyor, diğer bazıları bu o inbisarı bir Türk anonim şirkete (© vererek Seyrisefainle hususi vapur 53- biplerinin buna iştirâk etmelerini istiyor. Rivayete (Ogöre iktisat vekâletinde bazı zevatın da bu noktai nazarı iltizam ettikleri söyleniyor. Teklif edilen her iki tedbir arasında müşterek bir nokta var: Bu da küçük kapotaj hizmetinin inhisar baline konmatıdır. Yalnız bu inbisarı devlete mi vermeli, | yoksa devlet sermayesiyle büsusi Sermayelerden müteşekkil bir Yeni İrak sefiri geliyor anonim şirkete mi ?... Bu cihet Üzerinde reyler ihtilâfa düşmek- tedir. Eğer Türk limanları arasında deniz nakliyat işlerinden devle- tin ve mevcut seyrisefain idare- sinin alâkasın tamamiyle kes- mek mümkün ve doğru olsaydı bu işleri tamamen ferdi teşeb- büslere birakmak şüphesiz en makul bir tesviye tarzı olurdu. Halbuki gerek bugünkü fili va- ziyete, gerek cümhuriyet Halk fırkasının o iktisadi o programına göre küçük kapotaj hizmetlerin- den devletin alâkasını tamamiyle kesmek mümkün olmadığı gibi doğruda değildir. Bir kere Seyrisefainin bugün- kü mevcudunu satın alabilecekhiç bir teşekkül yoktur. Sonra Sey- İ risefaine merbut olan bir takım müesseseler (fabrikalar ve saire) vardırki bunlarıda Seyrisefain Mehme Asım Irakla yapılan muahedeleri aynen neşrediyoruz YeniIiak sefiri Emir Zeyit i Türkiye ziyaretinde tesbit edilen gelecek cümartesi günü şehri- | esaslarla bir kat daha takviye mize gelecektir. Yeni sefiri karşılamak üzere Irak sefareti maslahatgüzarı Ata Emin bey dün Ankaradan gek miştir, Ata Emin bey gazetecilere demiştir ki: — Türkiye ve Irak bükümet- leri münasebatı Kıral Faysal Hz. nin Ankarayı ziyaretleri esna- Sında hazırlanan ve imza edilen muahedelerden sonra çok dosta- me bir safhaya girmişti. Çok es- aaa aa m m am mma Eskişehirde demiryollar spor kulübü a R — ma edilmiş bulunmaktadır. Kıral Faysal Hz. Türkiye se- firliğine biraderleri Emir Zeyit Hz. ni tayin buyurmuşlardır.,, Yeni sefir Emir Zeyit 33 larında bulunmaktadır. Tahsilini şehrimizde ve Oksford'da yap mıştır. Türkçeyi gayet iyi bik mektedir. 1925 Kıral Faysalın Avrupa seyahati esnasında kıral naibi sıfalile devlet işlerini idare et- mişti. Şehrimize iki hemşiresile birlikte gelmesi muhtemeldir. | i dairelerinde meşgul olmuşlar ve | Sirkeciden kalkan 5 Sayısı 5 Kuruş Istanbul Halk evinin açılma resmini şereflendiren Başvekilimizle merasimde bulunanlar Istanbul Halk evinin açılma resminde Başvekilimiz de bulundu Memleketimizin her tarafında “ Halk evleri,, dün büyük me- rasimle açılmıştır. Istanbul halk evinin açılması çok samimi ol- Reisicümhur Hz. Gazi hazretleri, dün saraydaki bir yeri teşrif etmemişler. ——— m —— Kar müthiş ! ekspres geri döndü Sivilingrad köprüsünün arı- zaya uğradığı haberi doğru değil Havâ dünde kapalı geçmiş ve fasılalarla akşama kadar kar yağmış, fakat yağmurla karışık olduğu için tutmamıştır. Trakyada ve Karadeniz sahille- rinde kar fırtınaları ve soğuklar şiddetle büküm sürmektedir. Trakyada yağan karın irtifa bir buçuk metreyi geçmiştir. Bu yüzden evvelki akşam Sirkeciden hareket eden Semplon ekspres Kabakçadan ileri gideinemiş ve konvansiyonelse hiç kalkmamış- tır, Bulgaristan yoluyla Avrupadan Gelen ekspres ve konvanisyonel de hududa kadar gelerek orada kalmıştır. Dün Avrupadan ne Eks- (Altaratı 2 inci sayfada) muş ve “halk evi,, yapılan eski “Türk oceğı,, binası şimdiye ka- dar ilk defa olarak her sınıf ve zümreye mensup halkı sine- “Halk evleri yükşek heyecanların karargâkadır. Halk evleri, Türk halkı nım hasret çektiği irfan vurunu her kese en büyük kolaylıkla yapmak, muhtaç olduğu içtimdi yardım ber ferde ayrı ayrı vermek ve kardeş sev- gisi getirmek istiyenlerin büyük karargâhı olacaktr.,, sinde top'amıştır. Halk evinde dün sabah erken- den hazırlıklar yapılmış, hertaraf bayraklarla süslenmişti. Saat 12 iştirak ediyordu. İki buçuğa doğru ocağın üst kat salonuyle odalar tamamen dolmuştu. Yeniden gelenler alt kat salona ve odalarda dolaşa- rak merasimin başlamasıtı bek- 13 üncü liyorlardı. Gelenler arasında İs- tanbul meb'usu Salâh Cimcoz, Iş bankası umum müdürü Celâl vali muavini Fazlı, belediye reis muavini Hâmit ve Nuri beyle Şükrü Naili Paşa şehir meclisi azaları, Darülfünun hocaları, ress samlar. edipler, şairler, kadınlar birliği azaları, hususi cemiyetler azaları, Darülfünun, yüksek mek- teplerden birçok gençler ve ha- nımlar yer tutuyordu. Üçte ön salon ve odalarında bulunanlar üst kattaki merasimin yapılacağı salona davet edildiler. Üst sa- lon ve etraftaki odalar hınca hınç doldu. istiklâl marşı Evvelâ şehir bandosu ve kon- servatuvar talebelerinden mürek- ie kidenberi b: z mrk Vakıt — Türk - (rak ikamet, iadei Dün hararet azami bir ve as- | den itibarile şehrin bir çok | kep bir koro heyeti istiklâl mar- ha a ağ samimi MÜDASGORE | mücrimin ve ticaret mvahedenâmelerinin | gari sıfır derecedeydi. Gelen | semtlerinden herkes gelmeye | şın çaldı. Marş alkışlanırken şvekilimiz Nuri Pş. nın son | metinleri beşinci sayfamızdadır. haberlerden anlaşıldığına göre | başlamiştir. Şehir bandosu'da | “Başvekil Pş. geliyor, dediler. Biraz sonra Başvekilimiz sevimli ve mütebessim çehreleriyle gö- ründüler. Alkışlar, yaşa sadaları arasında salona girdiler. Refa- katlerinde sıhhiye vekili Refik, | Ak h #üncü sayfada Alfons! Sabık ispanya kıralı bir kaç gün sonra şehrimize geliyor Alfons, haber aldığımıza göre, bu hafta içinde şehrimize gele- cektir. Sabık Ispanya kralı son za- manlarda Fransada bulunuyordu. Oradan ltalyaya gitmiş ve Na- : Evvelki gün Eskişehirde demiryollar spor kulübü kendisine istasyona ya. N yeni bir bina temin etmiştir. Binanın açılma merasimi yapılmıştır. a erasimde, Halk evi açılma merasiminde bulunmak üzere oraya gitmiş meb'usu Hakkı Tarik beyle vali bey ve bir çok davetlilerle şi» Yam ler kulüp mensupları bulunmuşlardır. Kulüp reisi Sait beyle Ömer! ba İ bey birer nutuk söylemişler, Hakkı Tarık bey tarafından cevap verilerek münasebetle şimendiferlerimizin tem bir Avrupai işlelme tesis etme"teki b, efakiyetleri ifade edilmiştir. Hususi muhabirimizin gönderdiği resin “çlma merasimini gösteriyor. Önünde “bayraklar asılı olan bina, poliden Fransız bandıralı Teofil Götin vapuriyle Pireye hareket etmiştir. Alfons önümüzdeki salı günü Pireden şehrimize gelecek Tarih el kitabına yarın başlıyoruz Lise ve Orta mektep bakalorya sınıfındaki gençler birkaç gün kalacak, sonra İzmir, Rados, Kıbrıs yolile Beyruta gi- decektir. Sabık Ispanya kralı Beyruttan otomobille Şama gide- Demiryollar spor kulübünü yeni binasıdır. Bu kitapian çok görülen Hakkı Tarık Beyin solunda #rasile vali Ismail Hakkı, fırka reisi yan, belediye reisi Kâmil suğında fıbrika müdür vini Mehmet Ali, fabrika bareket mülettişi Hulki, muallim Cemal Beyler görünüyor. istifade edeceksiniz Geçen sene krallıktan ıskat ve memleketini terke mecbur edi- len sabık İspanya kıralı 13 ncü cek, Filistin ve Mısırı gezdikten sonra oİskenderiyeden vapurla Marsilyaya dönecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: