20 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

20 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aksaray facıası | Y i anan çocuğun cesedi enüz çıkarılamadı ki gece evvel, Aksarayda bir Yangın çıktığı, bir apartmanla üç dükeimın ve bir çocuğun yandığı" Yazmıştık. Dün de vak'a ye - e Yaptığımız tahkikattan elde iğimiz netice şudur: Yangın, çarşamba günü akşa- Bi saat sekizi çeyrek geçe Aksa - yda Hüseyin ağa mahallesinde alincı sokağında Selim bey #- dd nın alt katmdaki dükkân, Şıkmıştır. Bu dükkân ve bü- tün apartman Osman Nuri efendi minde bir manifaturacı tarafın- dan kiralanmıştır, on sekiz odası rig Ayrı ayrı kiraya verilmek- bay anamı başladığından iti debi, sonuna Okadar takipe- siyilen Cümhuriyet — cadde - 1, de oturan Aptullah efendi şöy- anlatmaktadır: dar — Ben yemek yemiş, Beyazıta ka- Şıkmıya niyetlenmiştim. Tam bn geçeceğim sırada Osman efen-| ey dükkânından alevler yükseldi - gördük. Zaten daha evvel du - başladığı zaman görüp habsr ver. Mesken çok çabuk yayılmıya başladı bu sırada Osman efendiy; gördük.! açarak içeri girmeye çalışı» va Etraftan mani slmak istediler, ai £ içeride parası olduğunu, mu- kak alması lâzrmgeldiğin; söyledi. * kepengi açtı. Fakat dumanlarm oldu, atılmasile dışarı kaçması bir eye başma ağır bir şey düşmüş! n bir halde onu otomobille has-| haneye götürdüler, yy APartmanda yirmi aile oturur. arada bunların hepsi aaprimanım! dan kaçabildiler. Fakat yangın! mani haylı sardıktan sonra yu #rdan ar feryatlar duyuldu. Bir! ağlı geek sesinin derradını işittik! Ye Gok süreden - sesler kesildi. , arada yandaki evin dammdan it- Meler bir kadın endirdiler. Apart ; üst katında uturanlardan Ay- e hanim da alilmak suretiyle kurtul tabilgi, l | Zavatı, çocuk nasıl yandı ? Diğer taraftan apartmanda o - anlardan vatman İzzet efendisi iki vardır, Bunlardan Evvelâ küçüğünü valideleri kuca- a aşağıya indiriyor. Fa maji dönüp yedi yaşındaki Ke ya vakit kalmıyor. Çünkü; e etrafı fena — K, Düstur, vazıyette valdesi aşağıya inmesi için haykı- Por. “Lâkin bu da mümkün ol - ve zavallı çocuk acı acı fer- İyan ve nihayet ses kesi- ii vay dazın saat 11,30 a kadar de- *» €tmiş, bir apartman ve iki str, sonra eN Yangının sobadan çıktığı Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur, Mahmel m aç mevsimi İstanbuldan ve Mil Mekkeye Mahmel gider. Bir Y Nöenden başlıyarak bütün Yemen ve Mahmeli vardır. Bu, ta yy si halkını peşine takan bir kafi de Mi kafileyi adet veçhile Yemen Min, gi Yali olmak üzere bütün er -) Sergi. 0 ve asker mızıkalarla teşyi dek sene de Seyit Kibsi'nin riya- uş Mahmeli yola saldık. KİN ii Asirdeki Tellame boğazm ila Kişilik kafile ani bir bas- rak düştü, İki bin Isişis mamzedi kılıçtan geçti. haber bütüm Yemeni alt üst eb “ön. E nat yapan kimdi? YAN GA Mahmut Nedim Bey 30 Senelik Siyasi Esrarı ilşa Ediyor |! | ! l ! Bayramda sevindirilen Paşabahçeli yavrular Paşabahçede, bir nümüne olarak alınabilecek derecede çok çalışan ve çok hayırlı işler gören bir şefkat mü- estesesi vardır. Boğaziçinin güzide hanım ve beylerinden terekküp eden bu heyet her gün kırk beş fakire ek - mek, erzak, kömür dağıtır ve her fırsattan istifade ederek muhtaçlara mümkün olan yardımı yapar. Bü ce miyet kışm şiddetli geçmesi dolayı « Ithalât tacirleri Şikâyet ediyorlar Geçen gün son içtimamı ya- | pan tarife komisyonunun liman şirketinin o dizbarko ücretlerini bir miktar ziyadeleştirdiğini yaz- | mıştık, Kaydedildiğine göre it- halât tacirleri bu yeni tarifeden şikâyette bulunmaktadırlar. Tüc- carlar yeni tarifenin ithalât eş- yası Üzerinde tesirini gösterece- ğini ve bu yüzden fiatların yük- seleceğini iddia etmektedirler. anlaşılmaktadır. * Aynı zamanda Osman Nuri e- fendinin dükkânmı iki ay evvel sigorta ettirmiş ve apartmanın da sig bulunması noktasın - dan zabıta tahkikatın tamikine lü- zum görmüştür. Zavallı çocuğun cesedi henüz çıkarılamamıştır. — Belediye fen heyeti binanm tehlikeli YA bulunması dolayısiyle aramrya mü! saade etmemiştir. Çocuğun cese- di bu gün aranacak ve binanın yı- kılmasına başlanacaktır. Zabıta tahkikata devam etmektedir. Çadırcılarda bir dükkân yandı | Evvelki gece de sabaha karşı Beyazıtta Çadırcılarda Ağa hanm da yangın çıkmış ve bir dükkân yanmıştır. Yangın Onniğin mobilye ima - Iâthanesinden çıkmış ve imalâtha- ne tamamiyle yandığı halde etra- fa siaryetine meydan verilmeden yangm söndürülmüştür. ( Son Yemen valisi ) Tetrika:3 Bır” O mintaka İbnissuudun hükmü al- tında olduğu için herkes (İbnissuut yaptı) dedi. Çünkü biraz evvel, Mek. kede çıkan Şerif Hüseyinin resmi ga zetesi İmam Yahya ile Şerif Hüseyi» nin bir ittifak aktetmiş (olduklarını yazmıştı. Bu İttifak olsa olsa İbnis- suut aleyhine olabilirdi. Fakat böyle bir şeyin asıl ve esası yoktu. Evvelce keydetmiş olduğum (Hilâfet) mesele si temasından sonra İmam Yahya ile Şerif Hüseyin arasmda hiç bir müzas kere cereyan etmemişti. Bu hadise karşısında İmam Yahya şaşırdı.. Halksa İmamı tazyik ediyor» du: — Katledilen yürlerle bizünah kar deşimizin intikamını derhal almalı - dir Ma siyle faaliyetini bir kat daah arttırmış ve bayram dolayısiyle 24 yavruyu baş tan başa giydirerek sevindirmiştir. Bu hanm ve beylerin faaliyetleri- ni takdirle işaret ederken duyduğu -| muz, teessüre değer bir noktayı da yazmadan geçemiyeceğiz. o Söylendi» ğine göre geçen seneki kongrede bazı tenkitlerden müteessir olan ida»! aI ARAMA SATANA AAAENAUANAEeUer AAA AN BE NAAEEEREAEN YEDE ERE AAABAEENNN ENNE SENENAN BEBEEN SAYEN Bir kaza Bir han çöktü, iki ağır yaralı var Çöken bina Evvelki gece Tavuk pazarınd. | bir çökme olmuş ve enkaz al unda kalan iki kişi ağır surette yaralanmıştır. Çöken yer Tavuk pazarında Yağcı hanına bitişik üç dükkânla üzerindeki odalardır. Bu odalar- da terzi Dimitri, terzi Hıristo oğlu Yorgi ailelerile ve Kayserili Hüseyin de yalnız olarak yaşa- maktadırlar. Yağan kar ve yağ- sm diyordu. İmam, İbnisenutla haşa çıkamıya. cağını bildiği için çekiniyordu. Fakat acaba mes'ul ve müsebbip hakikaten İbnisuut muydu? Başkalarının İmam Yahya ile İb- nissuudun arasını açmak, Yemen halkı nı İbnissuut aleyhine (tahrik etmek, nihayet çölü birbirine katmak için böy le bir sui kast tertip etmiş olmaları akla gelemez miydi? Ben bir karar vermeden evvel İb- nissuuda bir mektup yazdım. Bu kan lı hadisenin, bir çok masuma sebep- siz yöre kıyan (Obu facianm tevlit e debileceği aksülamelleri (izah ederek kendisinden sordum. İbnissuut der - hal Medineli Diyan Nasırla bana ce» vap gönderdi. Mektubunda asla bu işte bir dahlütesiri olmadığını mesele. yi vükuundan sonrü haber alarak çok müteessif olduğunu yazdıktan sonra: (Benim böyle şeyler yapacak bir adam olmadığımı bilirsiniz. Bu sebeple siz hakem olunuz, meseleyi istediğiniz gi- bi tahkik ediniz, mes'ul ve müerimleri meydana çıkarınız, vereceğiniz hük- mü de şimdiden kabul ediyorum) dis, yerdu. z ş Ayrıca İmam Yahyaya yazdığı hir; re heyetinden bazıları, yaklaşan yeni| kongrede vazifelerini bırakmıya ve bir! daha vazife kabul etmemiye, karar| vermişlerdir. Bilhassa Paşabahçenin! fakirleri arasında çok teessür uyandı- ran bu haberin doğru olmamasını ve çalışkan hanımlarımızla (beylerin iş bazmdan çekilerek hayırlı bir teşek - külü dağılma tehlikesine maruz bırak | Mmamalarmı temenni ederiz. Iş bankası Tibriz'de bir şube açacak İranla olan transit ticareti mü- nasebatımızın . inkişafı için İş bankasının Tibrizde bir şube açması muvafık görülmektedir. Bankanın umumi müdürü Celâl B. Iranda bulunduğu sırada bu işle de meşgul olmuş ve tetkika- ! tını yapmıştır. Celâl B. tatkikatını idare mec- lisine bildirecek ve meclis kabul ederse ilkbaharda bankanın bir şubesi Tibrizde açılacaktır. 5 Mevlüt Süreyya opereti Primadonnası Suzan Lütfullah hanımın ruhuna ithaf edilmek üzere, bugün saat on üç buçukta (Kadıköyünde Osmanağa camiinde mevlüt oku- nacaktır. murların tesirile yıkılacak bir hale gelen dıvarlar ansızın çök- müştür. Bu sırada uykuda bulu- nan terzi Dimitrinin zevcesi Eleni, terzi 'Hıristo oğlu Yorgi, İlya ve kızı Fotini uyanarak kendilerini pencereden atmışlardır. Terzi Dimitriyle Kayserili Hüseyinise ankaz altında kalarak yaralan- mışlardır. Hadise yerine gelen zabıta memurları Dimitriyile Hü- seyni ankaz altından çıkarmışlar ve tedavi edilmek üzere hasta- neye yatırmışlar, mektup da aynı menldeydi. Ona da benim hakemliğimi yazıyor ve (Six de her halde Mahmut Nedim beyin ha -' kemliğini memnuniyetle kabul edersi-! mz, netice önün vereceği hükme bağ- Mıdır) diyordu. | Bunun üzerina ben meseleyi ariz a-| mik tetkik ve gahkik ettim. Nihayet) anladım ki hakikaten bu işte İbnis suudun Zir parmağı yoktur. Mesele kabileler arasmdaki bir sui tefehhüm-| den ve o sırada bu kafilenin tesadü- fen oradan geçerek kurban giöişinden ibarettir. Böylece çölde büyük bir harbin önüne geçmiş oldum. Fakat bütün bu mmtakada esaslı bir suretle inzibat ve asayrşı mühafa- za etmek elremdi. Aksi takdirde ben çekilip gittikten sonra bu gibi halle» rin tekerrürü çok vahim neticeler tev- lit edebilirdi. İbnissuutla İmam Yahyanm arasi- m bulmuştum, bu cihetten müsterih- tim. Şerif Hüseyinse hissediyordu ki saltanatınm son günlerini yaşamak. tadır. Bence asıl mesele İmam Yah- yanın bütün Yemende hâkim olmas! dır. Bunun için de Tehamelilerle (*) İmamın arâsımı bulmak, mutlaka lâ. sundır, -3 — VAKIT 20 ŞUBAT 1532 —— Günün Haberleri Adliyede: Hakimlikle avukatlık ayrılacak mı? Ankaradan gelen bir habere göre adliye vekâleti bir lâyiha bazırlamıştır. Bu layihayla mek- tepli olmıyan hakim ve avukat- lara çalışmasına müsaade edik miyeceği yolunda bir karar ver- mek tasavvuru vardır. Diğer taraftan gene bu lâşi- hayla hâkimlik ve avukatlı ta- mamen ayrılacaktır, Bunun için hukuk mektebinden ( çıkan ve bu mesleklerden birisine giren- lere on seneden evvel diğeriyle meşgul olmasına müsaade edil- miyecektir. Bundan başka hakim olacak- İ larda evvelâ hâkim namzedi o- larak çalışacaklar, omaâşları 45 i liradan baş'ıyacaktır. İnsanı kaçıran Bir ayı! Son günlerde Edremitte |çok şayanidikkat bir hadise olmuş- ! tur. Avcılar Kazdağında avlanır- ken saç ve tırnakları çok uza- mış ve adeta vahşi bir insan şeklini almış çıplak bir insana tesadüf etmişler ve yakalayarak Edremite getirmişlerdir. Tahki- kat neticesinde bu adamm zey- tinli köyünden bir Rum olduğu ve Edremitin istirdadı sıralarında Kazdağına kaçarak o zamandan- beri dağda bir ayı ininde yaşa» dığı anlaşılmıştır. Adamın iddi- asına göre, kendisini dağa çıktığı zaman dişi bir ayı kaçırmış ve senelerce ininden dışarı bırak- mamıştır. Poliste ; Çerkesköy muallimi Dundar Bey nerede ? Kânunusani iptidasında bir ! bafta mezuniyetle İstanbula ge- len Çerkes köy muallimi Dun- dar bey benüz vazifesi başıma dönmemiştir. Bize verilen maif- mala göre Dundar bey burada misafir kaldığı otelden Çerkes köyüne gitmek Üzere ayrılmıştır. Muallimi Beyoğlunda Gülbahçe- de görenler olmuş ve o gece- ! den sonra bir daha meydana çıkmamıştır. Dundar beyin bir kazıya kur- ban gitmiş olmasına ihtimal ve- rilmektedir Kaçak tahviller yakalandı Limanımıza gelen ecnebi bir vapul dan çıkan Rıza isminde yolcunun vazıyeti şüpheli görülerek üzeri aranmış ve kaçak olarak getir diği anlaşılan 332 tane Yunan tabvilâtı bulunmuştur. Bu tahvi- lâtın binlerce lira (o kıymetinde olduğu tahmin edilmektedir. Ri- za müddeiumumiliğe teslim edil- miştir. Bir taraftan da Seyit İdrisle esas hı bir surette anlaşmak lâzımdı. Ta» vassntaum olmadan İmam onunla an- laşa bileceği hatıra gelemezdi. İmam da bunu biliyordu, Seyit İde ris de. İdrise haber (gönderdim — Ben, biliyorsunuz ki oraya gelemem. Çok rica ederim, arru buyurduğunuz baş ka bir yerde buluşalım, görüşelim ve anlaşalım, diye cevap verdi. Benim o sırada San'adan ayrılmak lığım müşküldü. Cebekirime kaymas kamr Cemil bey; İdrisi ye gönderdim. Kendisini hüsnü istikbal ederek iki ay kadar yanında misafir ett. Fa- kat nihayet gene görüşmemiz; isteği: (Gazi Rüyük Mustafa Kemal paşa hazretlerinin murahhas ve valisi olan sizin emirlerinizi daima kabüle amas deyim. Şarkm (o büyük halâskârı ve müncisinin iradelerinden harice çıks- mam, bu sebeple görüşelim ve emirle- rinizi bizzat telâkki; edeyim) diyordu. (Bitmedi) (*) Tehameliler Yemen o halkının eknerietini teşkil ederler, j mlyo- na yalandırlar, min sl ii ve “Şi MİZE

Bu sayıdan diğer sayfalar: