20 Şubat 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

20 Şubat 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 6 —VAKIT 20 ŞUBAT 1932 nsan tedbir reffedilebilecektir. i Madde $ — İade kendisinden ta -| Jep olunan yüksek âkit taraf suçun! bu muahede mucibince iadeyi icap &s| deceğine kani olursa suçlunun der - desti ve mesele hakkında lâzım geler tetkik ve tahkikin yapılması için emir verilecektir. Neticede evrakın tam ves; ya kâfi olduğuna talep olunan sahsın mazmun, meitehem veya mahküm! gösterilen şahıs olduğuna ve mahkü- miyet halinde buna sebep olan suçun hükmün suduru zamanında iadeyi icap eden suçlardan bulunduğuna kas naat hasl ederse iadeyi emredecek -! tir, Madde 9 — Mücrimin iadesi talep! namesiyle buna terfik edilmesi lâzım gelen ve bu muahedede zikir ve beyan olunan evrakın iade kendisinden ta- Yep olunan tarafa tevdilne kadar mic rimin firarı melhuz olduğu takdirde bu evrakın vusulüne intizar olunmak. sızın inde kendisinden talep olunan devlet hariciye nezaretine indey; ta-! lep eden devlet tarafından telgraf vel ya postayla vaki olacak işar (yahnt bu devletin siyas! mümessili #arafın .! dan yapılacak teşebbüs üzerin. de Kendisinden talep olunan devlet müc- rimi muvakkaten terkif etmek yahut her hangi bir diğer tedbir almak yeliyle firarm önünü alacaktır. Şa kadar ki bu halde cürmün nevi ve ma- hiyeti ve cezanın derecesi ve mücrim, hakkında salAhiyattar merciden gay- ri muvakkat tevkif o müzekkeresinin! istar edilmiş olduğu bildirilmek TA «| zımdır. Bu curefle muvakkaten tev- if olunan veya hakkımda diğer bir tedbir ittihaz edilmiş olan sahsa ait talepnamesi ve evrakı o müteferrikası tevkif veya diğer tedbir tarihinden iti» baren bir ay zarfında iade kendisin - den talep olunan derlete irsal edilme- diği twkdirde talep olunan şahıs ser- bes bıraktlır, yahut hakkımdaki ted. bir reffedilir. Madde X — Talep olunan şahsra| suçun /kar neticesinde yedi tasarrufu na geçirdiği yahut üzerinde bulunup! alman eşya suçun ikaımda kullanılan alât ve edevntla husulü kanante me - dar olacak her şey üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak şartiyle ve #alâhiyattar makamın takdirine göre © şahısla aynı zamanda iadeyi istiyen| hilkümete verilecek ve iadeye mürâ» fakat edilmişse suçlunun ölümü veya! firarı sebebiyle inde vuku bulmamış! olsa bile bu eşya mezkür hükümete| gene tevd; olunacaktır. Bu tevdi İa- deve muvafakat eden (memleketten talep olunan şahıs tarafından ihfa| veya depo edilip de bilâhara keşfolu-| man aynı mahiyetteki bileiimle eşya| da şamil olacaktır. | Madde 11 — Talep olunan şahıs kendisinden iade istenilen devlet ara- sisi dahilinde iadesi istenilen devlet ara rı bir suç sebebiyle takibata uğramış veya mahküm olmussa iadesi tak'ba- tm İntacıma, yahut cerasmı çekmesi! ne veya cezasının af veya ref'ine kâ- dar tehir o olunabilecektir. Kezalik talep edilen şahıs kendisinden iade is-| tenilen tarafım makamatı huzurunda eza kanımlarma muhalefetten gayri bir sebepten dolayı takip edildiği ve! bu da onun cebren ihzarını veya ter. kifinj müddei bulunduğu takdirde! fade takibatı veya mevkufiyetin hita- mına kadar tehir olunabilecektir. Ru- munla beraber iadeyi talep eden mem- Jeketin kanunlarına nazaran bu tehir- den maznünun takibi hususunda mik ruru zamana veya #air mühim müş - külât hasıl olabilirse bazı mülâhaza- ta mahsusa mani bulunmadığı takdir-| de ve talep eden memlekette takibat biter bitmez talep olunan #rh's tekrar fade olümmek taahhüdü altında maz. nunun muvakkaten teslimine muva. fakat edilecektir. Talep olunan kim-| #e efraad karşı edindiği taahhüdadı iade sebebiple ifade edebilecek oldu -| ğu takdirde işbu efradın salâhiyettar| makam huzurunda haklarınm ihkak| ettirilmeleri ciheti mahfuz kalmak ü- zere inde gene vaki olacaktır. Madde 12 — İndeye muvafakat « dildiği takdirde talep olunan (şahıs iade kendisinden istenilen (devletin ya hudut mevkiinde yahut irkâp His manmda talip devletin emrine verile cektir, İade kararının tebliğinden iti- baren bir ay zarfında talip derlet tes sellim etmemiş bulunursa mezkür şa» hr serbest bırakılabilecektir , Madde 19 Teslim olunan şahım an- sak teslimini İcap etiiren cürüm veya cürümlerden muhakeme (edilebilir. i Bununla beraber iade eden devletin ! usulü dairesinde musaddak muvafakati lâyık olmak yahut iade| edilen şahıs kendisini (o teslim eden memlekete avdet etmek imkânına ma- Tik bulunduğu halde bu imkândan is- tifade eylememiş bulunmak şartiyle teslim edilen şahsın teslimini mucip olan cürüm veya cürümlerden başka bir sebeple tevkif ve muhakeme edils mesi caizdir. Teslim olunan o şahsin üçüncü bir devlete iadesi dahi ancak! yukarda beyan olunan şerait dairesin| de olabilecektir. Maamafih iade edi-| len şahıs muhakeme olmıya razi olur. sa teslim eden devletin muvafakatini| İstihsale lüzum yoktur. Yalnız ken- disine malümat verilir. Bu maddenin hükmü iadeyi istemiş olan (devletin arazisinde teslimden sonra irtikâp e- dilen cürümlere şamil değildir. Madde 14 — Akitlerden birinin ia- desini talep ettiği şahıs diğer suçlar «ebebiyle bir veya müteaddit devlet tarafından talep edilmekteyse en ağır suç kendi toprağı ürerinde irtikâp 6- lanan devlete ve suçlar aymı derecede! ağır olursa tebaasından olduğu dev») Jete teslim olunar. Talep olunan şa- hıs talip devletlerden hiç birinin te- baasından olmadığı ve suçlar ağırlık- ca müsavi elduğu takdirde hangi dev- letin talepmamesi daha evevl vasıl ol. muşsa o devlete teslim ounur. Suç ağırlığı iade kendisinden talep edilen devletin kanunlarına göre tayin eder. Madde 15 — Bir suçlunun (İndesi keyfiyeti Akiilerden biriyle üçüncü bir devlet arasında vaki olursa iadeyi mucip suç dördüncü maddede derpiş! edilen ef'alden olmamak şartiyle ği lu olan bu şahsın ve onuncu madde de münderiç eşyanın kendi toprağın -| dan fransit olarak müruruna diğer &kit devlet muvafakat edecektir. Me- ğer ki mevzuu bahis sahış kendi teba- asından ola. Transit talebi (Oyedinci maddede zikrolunan evrakm aslı veya! sureti! tevdi edilerek siyasi tarikle icra olun- mak lâzımdır. Madde 16 — Akitler kendi arazileri dahilinde suçlunun tevkifi, iaşesi, ve nakil ve en birinci maddede zikrolür, man muvakakt teslim dolaymiyle vu- kun gelen masrafların tediyesine mü teallik her meri mütalebeden karşı » lıklı olarak feragat ederler. Âkit der- letlerden birine Üçüncü bir devlet ta» rafmdan iade veya muvakkaten tes ») Jim olunan ve diğer Akit devletin ara- risinden transit suretiyle geçen şah- «m transit masrafı iade veya muvak- kat teslimi talep etmiş olan devlete a- ittir. Madde 17 — Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Ankarada (5 haziran 1928 tarihinde aktollan O münasebatr hasenei hemcivart muahedesinin işbu muahede mevzuuyina az çok alâkadar bulunan ahkâmı ve hassaten dokuzun cu maddesinin hükmü kemakân mer'i kalacaktır. Madde 18 — İşbu maddede iki yük- sek Alit tarafça tasdik olunacak ve tasdik rameler mümkün olduğu ka - dar az bir zamanda Bağdatta teati es dilecektir. Bu muzhede tasdikname- lerin teatisi tarihinden on beş gün sonra mer'iyete girecek ve hükmü bir sene için nafiz olacak ve yüksek Akit lerden biri muahedeyj fesih arzusunu diğer tarafa bildirdiği tarihten itiha- İ ren altı ay sonra hükümden sakıt o- Inenktır. Türkçe, Arapca ve Franerx! ca olarak tanzim olunan bu muahede- namenin metinleri arasmda (ihtilâf vukuunda Fransıreası muteber ola - taktır. Yukardaki ahkâmı tasdik et- mek frere murahhaslar isbu muahe- devi imza etmiş ve mühürlemişlerdir. Ankarada bin dokuz yüz otuz iki senesj kAnunusanisinin dokuzuncu gi nü tanzim edilmiştir. M. Şeref Nur; Eesait Ticaret munhedenamesi Ankara, 19 (A.A.) — 10 kânunusa- ni 1952 tarihinde Ankarada Irak hü- kümetiyle akit ve imza olunan ve bes rayı tasdik Büyük M, Meclisine sevke- dilmiş bulunan tienret mukavelename si berveçhi atidir: Bir taraftan Türkiye Cümhuriyeti Reisi Hr. ave diğer taraftan Haşmetlü” Irak Kıralı Hazretleri ticaret müna -| sebetlerini muhafaaz ve inkişaf ettir mek, ülkelerinde iki tarafm ticarete; bahşeyleğikleri mutmeleyi tayin et - mek arrusiyle mütehassis olarak bir! tlenret muahedesi Aktine kara vermiş- ler ve bu bapta mütekabil murahhas ları olmak #rere Türkiye Cümhuri- yeti Meij Masratleri, Hetesai veli, | Günün Muhtırası | Takvim — Cümartesi 20 Şubat 2 inci ay 1989 13 Şevval 1350 Senenin geçen günleri 52 kalan günler 312 Güneş — Doğusu 6.51 hany 17.47 Namaz vakitleri — Sabah 531 Öğle 1228. ikindi 15.28. Akşam 1747 Mühendis dikkatle dinliyordu: — Doktor Suvaruf mu? dedi, Yatm 1917 imsak 512 tanırım, Hava — ün hararet derecesi azami — Evvelâ kendisini sert bir 1, asgari sihir Bugün hava surette kabul ettim, telefonla palı olacak rüzgir eutavâsst sü poyrazdan esecektir. Ve ara sra hafif kar yağacakur. Rad Istanbul — (8 den 19 a kadar gramolön 19.30 dan 20.50a kadar birinci kısım alatarka sar 2030 den Yie ka- dar konferans 21 den 22 ye kadar inci kısım alaturka s2, 22d en 9230 a kadar Stodyo o'kestrası, Hellsbarg — (2744 m. 75 kilo- vet O3U jimnastik — 1940 Perlinden nakil 1405 orkesira — I7TJ$ kom ser — 20 şarkı ve piyanoyla habrat — * 30 keman resital: — 21,15 halk şer kilan — 23.20 Berlinden nakli, Viyana — (5182 m. 90 kiloven 14 konser — 16,25 çocuklar için tiyat ro — 1745 orkestra — 9030 sale şar- kı — 9 tiysro — 23 Berlinden nakil Budapaşte — 1550 m. 23 kilo- vat) 10,15 konser — 1805 konser — 19 opera orkestrası tarafından opera par- çaları — 204: Urbach, Lehar, Po'gar, Nagypsl, Jarai ve Rombergin eserlerin- den parçalar — 5045 tyatro — 2430 Tsigan orkestrası, Roma — (441 metre, 75 kilovat) 1345 konser — 1830 şarkı konseri — 1845 orkesra — 22 opera Varşova — (1411 m. 158 kilarat 1835 konser: Meoniuszko, St Saens, Elinski, Moskoveki v. s v.s den par çalar — 19.30 gençlik konseri — 21,15 hafif eusiki — 23,19 Chopen'in eser leri — 23,50 dans. Bükreş — (3905 m 16 kilowf) 18445 haber — 18 musiki 19 ha ber — 19,10 orkesra — 21 carbant — 22,15 Viyans havaları — 22,45 haber. Stokholm — (476 m 75 kilover) 17 hafif musiki — 2030 skeç — 21.50 dans Boromunster — (4656 m. 60 kilovat; 1630 armonik konseri — 20 çanlar — 23 sovare, musiki, konleans, haber ve dans. Praga — (486 m. 60 kilovat 91 orkesra konseri: Fibich, Oswoil Smetana, ve Dvorşak'ın eserleri — 23,28 radyo film. Moskova — (1481 m 40 kilo. vat) 18 işçi gezetesi — 18,30 Kızıl or. du gazetesi — 19 köylü gazetesi — 2030 radyo gazetesi ve Burdur meb'usu Mustafa Şeref beyefendiyi Haşmetlü Irak Kıralı Haz retleri Irak meclisi vüzera reisi ove Rafibin nişanmın ikinci sınıfını hamil Ferik Nuri Essait paşa hazretlerini tayin eylemişlerdir. Müşarünileyhler usulüne muvafık ve muteber görünen ( salâhiyetlerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra ati deki hükümleri kararlaştırmışlardır; Madde | — Munzam o Tesimler ve tezyit emsali dahil olmak üzere ithal ve ihraç resimlerine (ve ticarete ve gümrüğe ait diğer resim ve mükelle- fiytire müteallik hususlarla transit, antrepoya konma ve gümrük muame leleri mnümünelerine yapacak mua - melelerdeon Türkiye (Iraka ve Irak Türkiyeye en ziyade mazharı müsaa»| de millet muamelesi yapacaktır. Bi pabirin Irakın herhangi tabil veya smat' müstahsalâtınm Türkiyeye ithal veya! orada o sürümünden her (hangı di ğer ecnehi memleketin tabil veya si - mal müstahresatından her hangi bir madde cibayet edilen veya edilecek o- lanlardan daha yüksek veya başka rü- sum istifa o edilmiyecektir. Ayniyle Türkiyenin tabi ve smaf müstahselâ.. tının Iraak ithal veya orada sürümün- den her hangi diğer ecnebi memleke- tin tabii veya smaf müstahsalâtmdan ei bayet edilen veya edilecek olanlardan daha yüksek ve başka rüsum istifa e dilmiyecektir. Keralik diğer tarafa gönderilecek her hangi bir maddenin ihracı üzerinden Türkiye (ve Irakta mümasil mevaddm her hangi diğer memlekete ihracı üzerinden istifa olu vanlardan daha yksek (veya başlı oram cibayel, erdikmiyeseceletir. Bi, di. Paristen tahkik ettim. Hakikaten oymuş. Bizim hırsız kadın, benim namıma, ona, buraya gelmesini telefon etmiş. Kont: — Ve doktor, dedi,amcamı mnayene etmiş. Şimdi amcam Parise gidip, ona gözlerini teda- vi ettirecek. Marki haykırdı : — Binde bir ihtimale rağmen gidiyorsam, bu, sadece yeğenimi tatmin etmek içindir. Ben göz- lerimin iyileşmiyeceğini sanki bilm'yor mıyım? Neyse, bu ba- şımıza gelenlere ne dersiniz ? Mühendis, düşünceli düşünceli cevap verdi: — Bir roman gibi.. Tıpkı.. Susmuştu. Düşünüyordu. Onu bu düşüncesinden Kont ayırdı. — Na var, yoksi şayanı dik- kat bir nokta mı buldunuz? Mühendis titredi; — Heyhat, dedi, birşey bula- madım. Kontla beraber kalktılar ve nehri geçerek şatoyu terkettiler, Şimdi, otomobil garajına doğru ilerliyorlardı. Kont ısrarla anlat- makta devam etti: — Şu muhakkak ki köpekler havlamamışlar.. Amcamın ihtiyar av köpeklerini el'an muhafaza ettiğini ve bunların artık kadro baricine çıkarılmak vaktinin çok- tan geldiğini biliyorum, Bununla beraber bu mesele zihnimi kur- calıyor. — Köpekleri susturmak için birçok çareler vardır! — Evet, zehirlenebilirler ama hiç birisine birşey olmamış. — Ben Cezairdeyken yerlile- rin köpekleri susturmak için bir çok çareler tatbik ettiklerini gördüm. Kont, sahile doğru giderek nehrin kenarını muayene edi veya smal müstahselâtı her bangi bir maddeye yüksek Akit taraflardan bi- rinin bahşedebileceği bileümle menafi| ne olursa olsun diğer yüksek âkit tas rafm tabil veya mamul müstahselâtı aynı maddeye aynı zamanda bu bâp- ta talep vaki olmaksızın tatbik oluna- enktır. Bu maddenin alıkâmı Türki- yenin ve Irakın 1932 (senesinde eski Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan memleketlerden gelen müstah « siller gümrük tarifesi hususunda bah- şettikleri veya edecekleri husus! men» faat ve müsaadeler, Madde 2 — Türkiye yahut Trakm gümrük hudutlarını her bir tarafın dan eni on beş kilometreyi | tecavüz etmiyen bir sahada hudut ticaretine şamil değildir. Madde 3 — Her yüksek Akit taraf ithalât ve Ihracat üzerimdeki memnub yet ve tahditler hususunda müteka - bilen en riyade mazharı müsaade mil- let muamelesi tatbik eylemey; taah» büt ederler. Ancak insan, hayvan ve ya nebat hayatim: himayere matuf sıhhi mahiyette memnuiyet veya tak- yitler vaz'ımdan her İki taraf en £i- yade müsaadeye marhar millet mua »' melesi bahşetmek kaydiyle mukayyet olmaksızm serbestilerini muhafaza © derler, Madde 4 — Yüksek Akit taraflar. dan her biri diğer tarafm tabit veyr #maf müstahselâtınm ithalinde husu- # gümrük tarife tatbikimi temin ede *ek bir ilAf akti zımnmda mümkün 'dağu kadar yakm bir zamanda mü- “ereye heşlamayı taahhüt ederler. Madde 5. Türkçe, Srapça —— —— e cümle sair ecnebi memleketlerin el yordu: — Patris bir otomobilin gitti- ğini görmüş. Demek burada sak- ydı. Fakat herhalde burada d& gil. Zira evler var, görürler, numarasını alırlardı. Herhalde şurada gördüğümüz ve ucu kır- larda kaybolan küçük yola sak” lanmıştır, — Gidip bakalım. O tarafa dogru ilerlediler ve | yola sapınca mühendis: N — Evet, dedi, buradan iyi yer olamaz. Fakat burası ne pis ne çamur u.batak bir yer.. y” Mühendis bunları söylerken çamurlanmış kunduralarına baktı” — Kireç, dedi, bu civarda kireçli arazi pek nadirdir zanne* dersem. — Filbakika öyle. Jan Lertig eğilmiş yeri mus yene ediyordu. Bir takım karış" mış izler vardı. Bunlar, kırlara giden araba izleriydi. Birdenbire seslendiz — Bakınız. Otomobil lâstiği izi.. Yoldan gelip şurada bitiyor. Kont alâkayla bakıyordu. — Evet, dedi, izler birbirine karışmış, hatta silinmiş bile eğer dikkat edilmese gözükmiyecek. İkisi birden dönüp otomobille” rine bindiler. Şimdi, mühendisin neşesi kaçmıştı (o Düşünceliydi. Kontun otomobili önden gidiyor, ona yolu gösteriyor, mühendis de kendi otomobiliyle onu takip edi yordu. Gidip bir av arazisi gez” diler, Bu arazi nehir kenarında idi ve kontun evvelce almış ol- duğu bir araziye bitişikti. Kon- tun olan arazide içinde bir mo tör olan bir kayıkhaneyle bir av köşkü vardı. Fakat bu ahşsp köşk metrüktü ve kont, kullanıl mak üzre anahtarını, kolcusuna bile vermemişti. Kont mühendise teklif eitiz — Gidip madam Gregorovnâ ya bir baskın yapalım mı? Mühendis tereddüt etti: — Hay hay, fena fikir değik (Bitmedi) Fransızca lisanlarında tanzim edile# işbu muahedename tasdik edilerek 19 tasdiknameler mümkün olduğu az bir zaman zarfında Bağdatia teati edilecektir, Muahede tasdiknamel€” rinin teatisinden 15 gün sonra mer” yete girecek ve feshedilinciye mer'iyette kalacaktır. Bu fesih yüksek Akit taraflardi” biri tarafmdan diğer tarafa tebliğ © dildiği tarihten itibaren üç aylık bi” müddet inkrzasından sonra ve tefsiri hakkında her hangi ihtilâf zuhurund$ Fransızca metin muhteber ola Yukardaki ahkimı tasdik etmek ü2€”* murahhaslar işbu muahedenameyi 5” za etmiş ve mühürlemişlerdir. “ Ankarada bin dokuz yüz otuz “5 senesi kânunusanisinin onuncu gü" tanzim edilmiştir. ME ör Nurigesaii Askerliğe davet Eminönü askerlik şubesinden: 1 — Mülga Süleymaniye, Sult9” shmet, Aksaray şubesinde m yetname bulunanlardan, Piyade, levazım, sanayii pah ve bu doğumlularla (o musmeley* teri bulunanlar, me, muhabere, hava, nakliye yolu, sinıflarma tefrik edilmiş gö ameleye tâbi olanlar 1 mart kedleceklerinden ellerindeki © kısa hizmetlilerden elinde tam ehli” sınıflarma ayrılmış 321 ilâ 324 2 — Süvari, topçu, istihkim © 323 dahil tevellütlüler ve bunlara m namelerle 25 şubat $02 akşamın?

Bu sayıdan diğer sayfalar: