20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Türkiye - Isveç Cenevre 19 (A.A.) — Türkiye ile Isveç arasında tanzim edilen adli uzlaşma ve hakem muahedesi hariciye Vekili
 Çinde muharebe Çin hükümeti japon ültimatomunu reddetti Şanghayda yeni ve çok şiddetli bir harp Londra, 19 (Hususi) —...
 Kral Alfons Sabık kral salı günü şehîı'îmize gelecek, çarşamba -günü hareket edecek Sıbıkiıpııyh' — Kralı Alfons, Akdenizde
 Trakyada 1,5 metro kar Kar yolları kapadığından dün Avrupa treni gelmedi Fena havalar ve fasılalı bir surette kar devam...
 Deniz ticareti Vapurcuların itirazları yersiz ve manasızdır. Vapurculuğun inkişafı için hükümetin kontrolü lâzımdır...
 Halkevinin küşat resminde hazır bulunan başvekli ismet paşa Hz. ile sıhhiye veklli Refik bey ve diğer zevattan bir kısmı...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Trakyada kar bir buçuk metroyu buldu, bu se- beple dün Avrupa trenleri işliyemedi. Çinliler, japon ültima- tomunu reddettiler,Şang- hayda yeniden harp baş- lıyor. AKŞAM Sene 14 — No: 4800 — Flatı her yerde: 5 kuruş CUMARTESİ — 20 Şubat 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 —— Çinde muharebe Çin hükümeti japon ültimatomunu reddetti Şanghayda yeni ve çok şiddetli bir harp Mançuri hükümeti reisi ilân edilen sabık Çin imparatoru aşlıyor Pouyi ve zevcesi Londra, 19 (Hususi) — Şanğ- hayda muharebenin önünü almak için Çin ve Japon murahhasları arasında cereyan eden müzakere netice vermemiştir. Çin hükümeti Japonların (o ültimatom O şeklin- deki notalarını (o reddetmeği kzrarlaştırmıştır. Japonlar bu no- tada Şanghay istihkâmlarının tah- ribini, Çin ordusunun 20 kilo metre uzağa çekilmesini istiyor- İardı. Bu vaziyet üzerine Şanghayda yeniden muharebeye başlanacak- tır. Çinliler şiddetli bir müdafaaya bazırlanıyorlar. Kantondan yeni kuvvetler gelmiştir. Çin ceneralı memleketin müdafaa edileceğini söylemiştir. Diğer taraftan Cemiyetiakvam- daki Çin murahhası Cemiyetiak- vam heyeti umumiyesinin içtimaa davet edilmesini istemiştir. Vazi- yetin ehemmiyeti hasebile heyeti umumiyenin toplanması muhte- meldir. Cemıyetiakvam meclisi, harp harekâtına başlanmamasını Japonyaya tebliğ etmiştir. Diğer taraftan o Şanghaydaki sefirler de bu hususta japon sefi- rine müracaat etmişlerdir. Fakat Japonyanın bu müracaatları kabul etmesi şüphelidir. Vaşingtondan gelen haberlere göre Amerika, şimdiye kadar Japonya nezdinde vuku bu- lan teşebbüslerinden hiç birinin nazarı dikkate alınmaması hase- bile bundan sonra büyük teşeb- büste bulunmamağı kararlaştır- mıştır. Amerika menafii ihlâl edilirse ozaman Amerika icap eden tedbirleri alacaktır. Şanghayda büyük bir korku hüküm sürmektedir. Birçok ahali şehri terketmiştir. Evelce Nankin- den Şangbaya kaçanlar şimdi Şanghaydan Nankine dönmüşlerdir. Londra 19 Istiklâlini ilân eden Mançuri hükümeti, reisliğine sabık Çin imparatoru Pouyiyi i fakla intihap etmiştir. Sabık im- parator Japonların bir aletidir ve onlar tarafından geçende Mukdene getirilmişti. Trakyada 1,5 metro kar Kar yolları kapadığından dün Avrupa treni gelmedi Fena havalar ve fasılalı bir surette kar devam ediyor. Dün gece de şehrimize epice kar yağ- mıştır. Şiddetli bir şimal rüzgârı hüküm sürmektedir. Bu sabah vakit vakit kar serpiştirmekte idi. Yeşilköy rasat (o merkezinden verilen o malümata göre bugün hava kapalı olacak, kar fasılalı bir surette yağacaktır. Rüzgâr şimal istikametinden esecektir. Bu sabah hararet 1 dereceydi. Trakyada kar Trakyada şiddetli kar fırtınası 14i) hüküm sürmektedir. dün de yaz- dığımız gibi Edirneye,Kırklareline ve Trakyanın Çatalcaya kadar olan her tarafına mebzul surette kar yağmıştır. Karın irtifa bazı yerlerdej birbuçuk metroya yak- laşmıştır. Karın çokluğu yüzünden dün trenler | işliyememiştir, o Evvelki akşam Sirkeciden kalkan ekspres Kabakça istasyonundan ileri gi- dememiştir . Konvansiyonel hiç kalkmamıştır. (Devamı ikinci sahifede) Halkevinin küşat resminde hazır bulunan başvekli Ismet paşa Hz. ile sıhhiye vekili Refik bey ve diğer zevattan bir kısmı (Halkevinin açılma resminö ait tafsilât dördüncü sahifemizdedir.) Kral Alfons Sabık kral salı günü şeh- rimize gelecek, çarşamba iy e edecek Sabık İspanya sin ri Kralı Alfons, Eg Akdenizde bir 3 i ii gezinti yapmak e üzere Mesajer. Maritim kum- panyasının Te- ophil (o Gautier vapurile geçen Salı günü Mar- silyadan hare- ket etmişti. Sa- # bık kral Napoli ve Pireye uğra- dıktan o sonra önümüzdeki salı günü şehrimize gelecektir Kral Alfons Vapur şehrimizde 24 saat ka- lacaktır. Sabık kral bu müddet zarfında karaya çıkarak Istanbulun temaşa edilecek yerlerini bir seyyah gibi gezecek ve çarşanba günü saat onda Suriyeye mütevccihen hareket edecektir. Vapur Suriyeye giderken İzmire uğradığı için sabık kral İzmiri de ziyaret edecektir. Alfons vapuru Berutta kaldığı müddet zarfında Şamı gezecek, sonra aynı vapurla Mısıra gide- cektir. (Vapur ( Iskenderiyede, kaldığı esnada sabık kral Kahire- yi ziyaret edecek sonra gene ay- nı vapurla Marsilyaya dönecektir. Türkiye - Isveç Cenevre 19 (A.A.) — Türkiye ile Isveç arasinda tanzim edilen adli uzlaşma ve hakem muahedesi hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü beyle Isveç hariciye nazırı baron Ramel tarafından imzalanmıştır. Bu münasebetle iki devlet ada- mı arasında Türkiye-Isveç dosta- ne münasebetlerini teyit edecek sözler taati edilmiştir. Imza mera- siminde * İsveçin o Ankara | sefiri cenapları da hazır bulunmuştur. Deniz ticareti Vapurcuların itirazları yersiz ve manasızdır.. . Vapurculuğun inkişafı için hükümetin kontrolü lâzımdır Vapurcularla, rüsumat idaresi arasındaki ihtilâf henüz halledil- memiştir. o Vapurcular, gümrük resmi olan 50 bin lirayı vermemek için, mahkemeye müracaat etmiş- lerdir. Halbuki rüsumat idaresin- den verilen malümata göre, mes- ele, adliyeye intikal edecek bir mesaele değildir. Rüsumat idare- sinde salâhiyettar bir zat diyor ki: — Gümrük rüsumunun verilmesi için, vapurculara tebliğat yapık mıştır ve müddet dolduğu zaman, gümrük idaresi, tahsili (oemval kanunu mycibince, hareket etmeğe mecbur olacaktır.,, Evvelce de yazdığımız gibi. bu- günkü deniz ticaretinin gümrük resmi ehemmiyetli bir mesele değildir. Vapurculuğu inkişafını temin etmek için, başka sebepler ve çareler aramak lâzımdır. (Devamı ikinci sahifede) | EY. nur rar KKK Kadın - Erkek meselesi |,.

Bu sayıdan diğer sayfalar: