20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 Halkevleri her tarafta ( büyük merasimle açıldı Başvekil, Istanbul Halkevinin açılma resminde bulundu Istanbul halk evi dün binlerce kişinin (© huzurunda © açılmıştır. Merasime gelenlerin (o ekserisini gençler teşkil o ediyordu. Halk evinin açılacağını haber alanlar daha birkaç saat evvel gelmişler ve salonları doldurmuşlardır. Saat “iki buçnğa geldiği zaman Halkevi *binasının bütün salonları dolmuştur. Salonlarda gençlerden ve mü- nevverlerden başka şehir meclisi azası, bazı mebus beyler, doktor- “lar vardı. Vali Muhiddin bey, Şükrü Naili Paşa, Iş bankası umumi müdürü Celâl bey, vali muavini Fazlı bey ve birçok zevat hazır bulunmuşlardır. Merasim saat tam üçte başlamış- tır. Şehir bandosu ve konservatuarın koro heyeti istiklâl marşını çal- mışlar ve söylemişlerdir. İstiklâl marşı bittiği esnada başvekilimiz Ismet paşa, yanında sıhhiye vekili Refik bey olduğu halde salona girdiler. İsmet paşa: — Yaşa.. Bravo... Hoş geldi- nizl. Seslerile karşılandı, Ismet paşa yerine oturduktan sonra konservatuar Koro heyeti cum- huriyet andını okudular. Ve Cev- det Kerim bey nutkuna başladı. Cevdet Kerim bey zaman zaman alkışlarla kesilen bu nutkunda: “Bugün içinde toplandığınız bu bina bir tarihte meşrutiyet inkılâ- bını sarsmak için tasarlanmış teşeb büsleri kahreden askeri hareketlerin merkezi idi. Bugün ayni binada kalplerinde memleket sevgisini yüksek bir heyecan halinde du- yanların karargâhını kuruyoruz. Burada meşrutiyet devrinde ançak bir ocak çalışa bilmişti. Cumhu- riyet devri ise bu ocağın yerine milleti - medeniyet safhalarında lâyik olduğu yere çıkaracak, fikri, harsi hareketleri sinesinde toplı- yacak bir ev kurmuş oluyor. Okuma yazma bilenlerin mik- tarı yüzde doksanı geçen mem- leketlerde bile kültür teşkilâtına ne kadar ehemmiyet verildiği hepimizin malümu olan bir ha- kikattır. Bu sahada biz her milet- ten fazla çalışmaya mecburuz. Halbuki memleketimizde maddi ve manevi vasıtaların bir çoğu eksiktir. Fırkamızın program te- melleri Cumhuriyetçilik, milliyet- cilik, halkçılık, devletçilik, lâyiklik ve inkilâpçılıktır. Programımız bu ana ve temel prensiplerin hâkimiyeti ve ebedileşmesi için bu saflarda kuvvetli vatandaşlar yetiştirilmesi güzel sanatların yükselmesi, milli kültürün, ilmi hareket ve faaliyet- lerin kuvvetlendirilmesi lâzımdır.,, Demiş ve bundan sonra evin teşkilâtı hakkında izahat vermiş- tir. Bu izahata nazaran Halkevi: 1 -Dil, 2 - Güzel sanatlar, 3 - Temsil, 4 - Spor, 5- İçtimai yardım, 6 - Halk dershaneleri ve kurslar, 7 - Kütüphane ve neşriyat, 8 - güreşciler 9 - müze ve sergi şubelerinden mürekeb- tir. Bu İzahattan sonra Cevdet Kerim bey sözlerine devam etmiş ve: Türkün tarihini aydın, dilini temiz ve pürüzsüz, (edebiyatını özlü ve uyanık, musikisini derin ve canlı, vücudunu kuvvetli ve dayanıklı yapmak için Türk halkının hasret çekttği irfan nu- runu herkese en büyük kolaylıkla yaymak, mühtaç olduğu içtimai yardımı her ferde ayrı ayrı ver- mek için Türk köylüsünün ufkuna medeniyetin ışığını ve münevver gençliğin kardeş sevgisini getir- mek için çalışmak, uğraşmak isteyenlerin (o büyük (karargâhı Halkevleri olacaktır. Bu büyük ve yeni seferberlikte her vatandaş vazifesini elbet yapacaktır.,, diye nutkunu bitirmiştir. Bundan sonra Zonguldak meb- usu Celâl Sahir beyin kızı Nüveyre Sahir hanım kürsiye çıkarak şair Yusuf Ziya bey tarafından bazır- lanan “Halkevleri açılırken,, man- zumesini okumuştur. Bu manzume pek çok alkışlanmıştır. Bundan sonra Hukuk fakültesi talebe- sinden Raik bey akın piyesinden bir kaç parça okumuş, ede biyat fakültesi talebesinden Ni- yazi bey de gençlik namına bir hikâye okumuştur. Niyazi beyden sonra Cevdet Kerim bey kürsiye gelerek halk evinin açılması mü- nasebetile Gaziye gençliğin tazi- matını Obildirmek için İsmet Paşa Hazretlerinin tevassutunu rica etmiştir. İsmet paşa: — Memnuniyetle. diyerek ayağa kalkmış ve: “— Halk evlerinin açılma me- rasimi dolayısile tesadüfen ara- nızda bulunduğumdan çok bahti- yarım. Gördüğüm heyecan ve alâka beni çok mütehassis bıraktı. Şahit olduğum büyük rubu An- karada arkadaşlarıma anlataca- ğım. Muvaffak © olacağınızdan, büyük neticeler alacağınızdan emi- nim, tebrik ve muvaffakıyetler temenni ederim, demiştir. Bilâhare oCevdet Kerim bey Ismet paşaya istiklâl muharebesine dair bir lâvha hediye etmiştir. Merasim bitince İsmet paşa Hz. içtimadan çıkarken gençler müte- madiyen alkışlıyor ve: — Yine buyurun paşaml. diye bağırıyordu. İçtima esnasında bir aralık Ismet Paşa şehir bandosunu sormuş, Mubiddin bey: — Darülacezedeki çocuklardan mürekkeptir.. demiştir. Başvekil paşa: — Tebrik ederim. Muvaffak olmuşsunuz!. diye Muhiddin beye beyanı memnuniyet etmiştir. Ankara halkevinin açılma resmi Ankara, 19 — Buradaki halk- evinin açılma merasimi bugün büyük bir heyecan içinde ve binlerce genç ve güzidenin iştira- kile yapıldı. Merasimde meclis reisi Kâzım paşa, vekiller, mebuslar, memur- lar, gençler ve her sınıf halk hazır bulunmakta idi. Tam saat üçte İstiklâl marşı ile merasime baş- lanmıştırr. Bundan sonra Fırka umumi kâtibi Recep bey hemen her cümlesi alkışlanan nutkunu irat etmiştir. Recep bey, memleketin kültür sahasında milli mahiyetindeki teş- kilâtını temin etmek için mevcut boşluğu dolduracak olan halk evlerinin oaçılmasındaki maksadı izah etmiş ve: “ Arkadaşlar, biz halkevlerinin samimi ve bütün Türk vatandaş- larını Omüsavi şeref mevkiinde gören zihniyetle kurulmuş çatıları altında bütün Türk vatandaşlarını toplamağa ve! itinalı bir kültür çalışması içinde milli birliğe yük- selmeğe azmetmiş bulunuyoruz. ,, Demiş ve bu nutku şiddetle alkışlanmıştır. Recep beyden sonra söz sırası halk evleri reisi Aydın mebusu Reşit Galip beye gelmişti. Reşit Galip bey halk evini Bugün ve yarın son olarak ŞIK Sinema YANIK KALPLER GARRY COOPER we | MARLENE DİETRICH İÖ Fransızca sözlü aşk ve ibtiras filmi. ASRİ sinemada Fevkalâde bir eser AŞK söruna GASUS Bugün ve yarın saat 16,1/2 matinelerinde programa ilâveten ZENGİN VARYETE NUMARALARI. Bugün akşam İstanbul Belediyesi saat 21.30'da ŞehirTiyafrosu ir Sn a | em ju Yazan: L. Vernenil Jİ Tercüme eden: Bedia M. Vasfi Rıza Tenzilâtlı halk gecesi Radyo 20 Şubat Cumartesi akşamı Istanbul (1200 m.) — Radyo mü- dürü B. dün cuma olmak münasebetile mevkiine gelemediğinden bugünkü prog- ram alamadık. (o Karilerimizden özür dileriz. Belgrat ( 429,8 m.) —19 Almanca ders, 19,30 konferans, 20 komedi, 20'45 konsör, 21,45 radyo orkestrası, 23 musahabe, Bükreş (3942 m.) — 18,30 muhtilif o musiki, 19 konferans, 20 cazbant, 21,15 konser. Peşte (5506 m.) — 18 opera orkestrasınm konseri, 19,15 musahabe, 19,45 salon orkestrası, 20,45 musahabe, 22,30 çingene orkestrası. Roma (441,2 m. ) — 20 gramofon, 21 opera. Varşova (1411 m.) — 18,05 musahabe, 18,50 muhtelif, 19,35 gramo- fon, 19,45 radyo jurnal, 20 musahabe, 20,15 hafif musiki konseri, 22,10 piyano kongeri, 22,40 radyo jurnal. Viyana (17,2 m.) — 18,45 musa- habe, 19,15 haberler, 19,30 şarkı, 20 musahabe, 22 radyo jurnal, 22,20 orkestra refakstile koru heyeti tarafin- dan şarkı, dans havaları. teşkil eden 9 şubenin ayrı ayı mesai tarzını anlatmış, Türk genç- liğinin halk evlerine karşı göster- diği derin alâkayı izah etmiş ve: “Türk gençliğinin ruhu, şu kısa ve ne kadar süreceği belirsiz hayata her türlü maddi hesaplar- dan uzak, yüksek mefkürelere hağlanmaktaki güzelliği bütün şumulile duyacak kadar afif ve bassastır.,, demiştir. Bundan sonra Behcet Kemal bey halkevi hakkında yazdıği bir şiiri okumuş, Cumhuriyet andı okunmuş, “çoban,, piyesi temsil edildikten sonra merasime nihayet verilmiştir. Diğer şehirlerde Izmir 19 (Hususi) — Izınir halk evinin açılma resmi parlak mera- simle yapıldı. Binlerce münevver vadandaş buraya kayıdedilmiştir. Bu günğü merasimde müteaddit nutuklar irat edilmiştir. Samson 19 (Hususi) — Halkevi merasimle açıldı, cumhuriyet ye- mini yapıld. Bu münasebetle nutuklar irat edildi. Davetlilere üzüm, incir, fındık takdim olundu. Bütün münevverler (o Halkevine kaydedilmiştir. Konya, 19 (Hususi) — Halk evinin açılma merasimi çok parlak oldu. Merasimde on binlerce halk vardı. Nahit Kemal bey ve diğer birçok hatipler tarafından nutuklar irat edildi. Buraya kaydedilenlerin yekünu bini mütecavizdir. Denizli 19 (Hususi) — Halkevi, mebus Necip Ali beyin ve muallim Hasibe hanımın nutuklarile açıldı. Bütün gençlik buraya kaydedil- Fransa,da 16 inci Louis: :” o devrinde geçen bakiki bir vak'a Musiki - İhtişam - Dekorlar - saraylar - filminin şarkılarını taganni yakında Galatasaray kongresi Galatasaray klübü dün senelik kongresini aktetmiştir. Yapılan intihabat neticesinde hey'eti idareye atideki zevat inti- hap edilmiştir. Reis: Kara Mustafa zade Ah- met B. Reis vekili: Fethi bey umumi kâtip: Ismail Müştak bey Muhasip: Şadan Hakkı bey: Vez- nedar: Haydar beyler. Izmir lik maçları Izmir 19 (A.A) — Bugün Alsan- cak spor sahasında lik maçlarına devam e Karşıyaka spor klübü ikinci takımı Şarkspor ikincisini bire karşı iki sayı ile mağlup etti, Türk spor - İzmir spor ikincileri 2-2 berabere kadılar. Karşıyaka birinci takımı ile Şarkspor birinci takımı arasında icra edilen maçta Karşıyaka hâkim bir oyundan sonra 7-1 galip gelmiştir * Bu oyundan sonra Izmirspor - Türkspor birincileri karşılaştılar. Neticede İzmirspor 41 galip geldi. Bu hafta lik maçlarının birinci devresi hitam bulmuştur. Birinci 19 puanla Altunordu ile Izmirspor- dur. Ikinci, 17 puanla Karşıyaka- dır. Bu devrede en fazla gol Karşıyaka atmış en az gol de İzmir spor yemiştir. Voleybol maçları Veleybol maçlarına dünde de- miştir. vam edilmiştir. NORMA TALMADGE (m. Dubarry) Jcannotte Vaubenier rolünde WILLLAM FARNUM 15 inci Lovwis rolünde CONRAD NAGEL Cosso de Brissac rolünde, Lüks - Nadide güzellikler vesaire. MAJİK te Mevsimin en güzel filmi olan ALEV ŞARKISI'nı hepiniz gidip görünüz. Tamamen renkli olan bu film New - York Metropolitam operasından Bernice Claire ve Alexandre Gray'ın temsilidir. Bütün dünya MAUR!ICE YVAIN'in güzel opereti AĞZIMDAN OPTÜRMEM ve o şarkılarla Paris'te ibda edilen artistler tarafından temsil edilen bu film > oo 20 Şubat 1932 RTISTiK'te PEI — Zarafet - Fevkalâde figürasyon - ( Hayat Yolu ) Birinci Rusça sözlü filmini takdim ediyor. Tamamen Moskova'da çevrilmiş olan bu filmde şimdiki Rusyanın en hakiki tasviri - mahalli Rus âdetleri - Rusyanın şarkıları vardır. Büyük Amerikalı vazii sahne Cocil B. de Mille bu filmi kopyada görmüş ve “Mustafa, filminin sinemanın en güzel eserlerinden biri olduğunu beyan eylemiştir. dans etmiştir. gösterilecektir . Fenerbahçe, Topkapıyı; Beşik- taş, İstanbulspor; Galatasaray'da Vefayı yenmiştir. Fenerbahçe, 15- 2, 15-3; Beşiktaş 15-1, 15-9; Galatasaray, 15-6, 15-6 şeklinde netice elde etmişlerdir. Güreş müsabakaları Dün beyoğlu Halk Fırkası mer- kezi idman salonunda güreş mü- sabakaları yapılmıştır. Güreşlere Beşiktaş, Vefa - Kumkapı ve Har- biye klüpleri iştirak etmişlerdir. Vefadan 6, Beşiktaştan 3, Har- biyeden bir güreşçi güreşmiştir. Neticeler şunlardır: Filiz siklette: Esat ( Beşiktaş), Ali (Vefa- Kumkapı) ya az bir farkla ve hükmen galip gelmiştir. Bu güreş çok heyecanlı olmuştur. En hafif siklette: Abbas (Beşik- taş), Yaşar (,Vefa - Kumkapı) ya galip gelmiştir. Hafif siklette: Bedri (Vefa - Kumkapı), Münür (Harbiye) yi yenmiştir. Karşılaşma çok heye- canlı olmuş, Bedri, eski bir gü- reşçi olan münür beye galebesini bariz bir farkla temin etmiştir. Orta siklette: Saim (Vefa- Kumkapı), Faruk (Beşiktaş) ı mağ- lüp etmiştir. Amerikalı Leo Sexton siklet atma dünya rekorunu kırdı New-York 18 (A.A.) — Ameri- kalı'ı Leo Sexton, kapalı saha dahilinde 16 libre sikletlik bir ağırlığı 52 kadem 8/3/8 pus mesafeye atarak kapalı sahada tesis edilen rekoru kırmış ve 1928 senesinde Alman Rechfeld tarafından açık sahada 52 kadem 7/12 pus mesafeye atılmak sure- tile tesis edilen siklet rekorunu geçmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: