20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Sahife 2 Akşam İli > Ta Kd) 20 Şubat 1932 Gazi Hz. Reisicumhur (o Hz. dün Dolma- bahçe sarayındaki mesai bürola- rında meşgul olmuşlar, dışarıya çıkmamışlardır. Başvekil gitti Başvekil Ismet paşa Hz. dün akşamki trenle Ankaraya avdet eylemişlerdir. o Başvekilimiz, dün Halkevinin küşat resminde bulun- duktan sonra, saraya avdet etmiş- ler ve Gazi Hz.ne veda ederek Sakarya motörü ile Dolınbahçe- den Haydarpaşaya geçmişlerdir. Ismet paşa Hz. Haydarpaşa istasyonunda Reisicumhur Hz. na- mına yaver Celâl beyle sıhhiye vekili Refik bey vilâyet ve diğer erkâni mülkiye ve askeriye tara- fından teşyi edilmişlerdir. Deniz ticareti (Baş tarafı birinci sahifede ) Vapur seferlerinde, halkın iti- madını temin edecek intizama riayet edilmiyor. Buna dair yüz- lerce misal getirmek kabildir. Bazı tüccar vapurlarının, Trabzon- dan, Istanbula yedi günde geldik- leri vakidir, halbuki, bu vapur Trabzondan kalkacağı zaman, uğrayacağı iskeleleri halka ilân etmiş, yolcu da buna mukabil Istanbula kaç günde gideceğini, ve orada ne günü bulunacağını hesap eylemiştir. Fakat vapur, Trabzondan kalk- tığığı zaman, ramda olmıya; iskeelere de, Traş tüccar gan olduğunu öğrenirse, derhal o iskelerede (uğrar. (Bu suretle Trabzonla, Istanbul arasındaki seyahat bir haftadan fazla sürer. Vaparcular (günlük kârlarını düşünerek, bir kaç parça eşya, ve bir iki yolcu için, am barici (| iskelelere Eliş fakat bu gibi hadiseler, yolcula- nn üzerinde fena intibalar bırakacağım Oo hesap etmiyorlar. Netice itibarile, tüccar vapuruna binen, bir yolcu, seyabat müdde- tinin. kaç gün devam edeceğine pek haklı olarak tereddüt ediyor. Vapurculuğun inkişafı için, bu tarzdaki işletme zihniyetini bırak- mak lâzımdır. Halbuki, senelerden beri, va- purcularımız, bu zibniyeti terk etmemişlerdir . Türk ticararet filosunun inkişa- fını temin için, vapurculuk işini kendi haline bırakmak doğru değildir. Hükümet, vapurculuğu inkişaf ettirmek, vapur seferle- rini intizama sokmak üzere bu işlere kanuni şekillerde müdahale etmelidir. Hükümet, memleketin, umumi iktisadi o menfaatlerini korumak koramak maksadile ticaret işlerine müdahale etmiş, ithalâtı tahdit etmiştir. Türk ticaret filosunun inkişafını temin içinde deniz tica- reti işlerini tanzim, vapur haraket- lerini kontrol etmelidir. Trakya'da kar ( Baş tarafı birinci sahifede ) Diğer taraftan Avrupadan gelen ekspres ve konvansiyonel de hu- duda kadar gelerek orada kal- mıştır. Bu vaziyet karşısında şimendifer idaresi hattın kapalı olduğu yer- lere imdat treni yollamış, yolu temizletmiştir. Bu sabah şark demiryollarından verilen malümata göre hat üze- rindeki temizlik bitmiş yollar açılmıştır. Ekspres bu sabah saat 6 da Sirkeci istasyonuna ( gelmiştir. Konvansiyonel saat 10 da gele- cektir. Ekspres ve konvasiyonel şehri- mizden vaktinde hareket edecektir. Alınan haberlere göre Trakyada kar şosaları kapamıştır. Bu yüzden kasabalar (o arasında münakalât kesilmiştir. Edirne - Istanbul tele- fonu da kardan bozulmuştur. uz Sabah 1 Teloraflar Çinliler, memleketlerini karış karış müdafaa edecekler İngiltere ve Amerika Şanghayda müdafaa tedbirleri alıyor Londra 19 ( Hususi ) — Ingiliz ve Amerikan devletleri bitaraf mıntaka- nın müdafaası için tedbirler alıyorlar. Şimdiye kadar burada gönüllüler asa- yişi temin ediyorken şimdi bunların yerine muntazam piyade askeri ikame edilmiştir. Ecnebi kuvvetler nından talep etmişlerdir. Çin kumandanı bu hususta vaitte kumandanları, muharebe esnasında güllelerin bitaraf mıntakaya düşmemesine kabil olduğu kadar dikkat etmesini Çin kumanda- miştir. bulunmuş, ancak Japonlar tarafından işgal edilen bitaraf mıntaka kısmı hakkında söz veremiyeceğini söyle- Çin milli fırkası bir beyanname neşrederek Çin milletinin sabrı tüken- diğini, bundan sonra Çinin arazisini miştir. karış karış müdafaa edeceğini söyle- Japon kumandanı, Çin ordusu gece yarısına kadar tayin edilen mıntaka- ya çekilmezse taarruza başlıyacağını söylemiştir. Japon ültimatomuna cevap Londra, 19 (Hususi) — Japon ültimatomunun müddeti cumartesi akşamı saat on dokuzda bitiyor. Çin hükümeti ültimatoma bugün cevap vermiştir. Çin, Şanghaydaki askerini, 20 kilometro geriye çekmeği kabul etmektedir. Fakat bunun için de Japonların da askerlerini 20 kilometro geri çekmelerini bu husustaki talep reddedilmiştir. istiyor. Voosung istihkâmının tahribine gelince, Adli ıslahat Yeni kanun lâyihaları hazırlanıyor Ankara 19 — Adliye ıslahatı için tetkikata devam edliyor. Vekâlet birçok kanun lâyıhaları hazırlamıştır. (Bunlardan bir kısmı bu seneki meclisin içti- maa yetiştirilecek, bir kısmı da gelecek devrede meclise arzedi- lecektir. Bu sene kanuniyet kes- bedecek bir maddeye göre hukuk mektebinden çikan efendiler, doğ- rudan doğruya hâkim tayin edil- miyecek, muayyen bir müdde staj yaptıktan sonra hâkimlik ede- bilecektir. Genç hâkimlerimizin hayata ve meslekte daha tecrübli olmasın- daki lüzum ve faide buna sebep gösterilmektedir. Manisada bir katil yakalandı Manisa, 18 (Hususi) — Mehmet oğlu Hüsnü isminde birini öldü- rerek şehrimize gelip amelelik etmekte olan Mehmet oğlu Mustafa isminde birinin vaziyeti polisçe şüpheli görülmüştür. Hüviyeti tetkik edilince mer- kum yaptığı cinayeti itiraf etmiş ve derhal tevkif olunmuştur. Bu katili yakalıyan polis me- murlarından Hamit ve Halil afen- diler polis merkez memurluğunca birer takdirname ile taltif edil- diler. Kars ihtisas mahkemesi müddeiumumiliği Manisa 18 (Hususi) — 250 lira ücretle Karsta ihtisas mahkemesi müddei umumiliğine tayin olunan vilâyetimiz müddei umumisi Kâmil beyin emri geldi. Mumaileyh bu hafta içinde yeni memuriyetine gidecektir. Ankarada yangın Ankara, 19 — Dün gece saat 22 de Anafartalar caddesinde Mo- da tuhafiye mağazasının üst kıs- mındaki atelyeden yangın çıkmış ve dükkânın bir kısmı yanmıştır. Cemi Akvam Heyeti umumiye içtimaa davet edildi Cenevre, 19 (Hususi) — Çin - Japon münasebatının aldığı şekil üzerine Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin içtimaa daveti kararlaştırıl- mıştır. Hey'eti umumiye 3 Martta toplanacaktır. Reis M. Paul Boncour cem'iyetin ozamana kadar sulh lehinde çalışmak- tan hali kalmıyacağını söy- lemiştir. Fransız kabinesi Tardieu yeni kabineye girmiyor Paris 19 (Hususi) — Kabineyi teşkile memur edilen M. Painleve müzakerelerine devam ediyor. M. Painleve sol cenah ile sağ cenaha yakın cümhuriyetçilerden (Omü- rekkep bir kabine teşkil etmek istiyor. Bunun için müzakere uzun sürmektedir. M. Tardieu ile cereyan eden müzakere (o meticesiz ( kalmıştır. Tareicu kabineye girmiyecektir. Sağ cenah gazeteleri, ekseriyet kendilerinde olduğu halde sol cenahın daha fazla nezaret ele geçirmek istediğinden (şikâyet ediyor. Yeni kabinede hariciye nezareti M. Paul Boncoura teklif edilmiş- tir. M. Boncour bu teklifi kabul etmiştir. Paris, 20 — M. Painleve, eski Başvekil M. Lavala nafia nazırlı- ğını teklif etmiştir. M. Laval hariciye nezaretinden başka bir nezaret kabul edemiyeceğini söy- lemiştir. M. Painleve ile M. Tardieunün M. Doumer ile mülâkatlarından sonra M. Terdicu, M. Laval ve M. Reynaud Painlevenin yeni tertibine iştirak etmiyeceklerdir. Müzakerat müşkilâta tesadüf etmiştir. Vaziyet karışıktır. (Fransız buhranı hakkında dün akşam gelen telgraflar beşinci sahifemizdedir. ) NR A Ma DİMİ ŞA si İş bankası Yeniden bir çok şubeler açılacak Ankara 19 — Iş bankası heyeti umumiyesinin omartın sonlarına doğru toplanması muhtemeldir. Buhranın devamına rağmen banka nın 931 bilânçosu geçen seneden iyidir. Hissedarlara verilecek temettü miktarının geçen senekinden az olmıyacağı zannediliyor. Hatırlar- dadır ki geçen sene yüzde on temettü verilmişti. Banka memleket dahilinde bir kaç şube daha açmak tasavvu- rundadır. Hariçte de Hamburg, Iskenderiye ve Tebrizde şubeler açılması mutasavvedir. Bağdatta ve Suryede de şubeler açılması düşünülüyor. Mali komisyon Ankara 19 — Mali kemisyon tetkikatına devam etmektedir. Komisyon henüz esaslı faaliyet safhasına geçmemiştir. Komisyon Maliye vekilinden sonra İktisat vekili Mustafa Şeref ve Gümrük- ler ve inhisarlar vekili Rana Bey- leri de dinlemiştir. Adanada bir kaçakçılık Adana 19 (A. A.) — Dün Halepten gelen ekspres treninde polis tarafından yapılan taharriyat neticesinde 512 defter sigara kâğıdı, 25 paket çakmak taşı, 12 paket tönbeki, kolonya ve saire kaçak eşya bulunarak müsadere edilmiş ve sahipleri mahkemeye verilmiştir. Yeni Adana gazetesi mahküm oldu Adana 19 (A.A.) — Halkı hükümet kanunlarına karşı gel- meğe teşvik ve tahkir cürümi- rinden dolayı Yeni Adana gaze- tesi sahibi Ahmet Remzi beyin ağır cezada nakzen devam edilen muhakemesi dün neticelenmiştir. Mumaileyh 8 ay ağır hapse ve 133 lira para cezasına mehküm olmuştur. Darülfünun Mütehassıs tetkikatını ikmal etti Darülfünun | ıslahat projesini hazırlamak üzere Isviçreden ge- tirtilen profesör Malche buradaki tetkikatını bitirmiştir. Mütehassıs aldığı notlar üzerine raporunu yazmak ve bazı ilmi müşaverelerde bulunmak üzere önümüzdeki (Ocumaertesi ogünü Isviçreye gidecektir. Profesör, şehrimizde bulunduğu zaman bütün fakülteler hakkında malâmat almış, fakültelerin ders programlarını, nizamname ve tali- matnamelerini terceme ettirmiştir. Profesör Malche İsviçrede bey- nelmilel şöhreti haiz mütehassis- lerle görüşecek on dört milyon- luk bir memlekette nasıl bir Darülfünun tesis etmek lâzım geleceğini tayin ettikten sonra ona göre raporunu hazırlıyacaktır. Profesör, ayın yirmi yedisinde tekrar memleketimize ( gelecek burada raporunu vekâlete verecek ve bir kaç hafta şehrimizde kala- caktır. Profesör bir müsahabe esnasın- da Istanbul darülfünununda bir müderrisin haftada on sekiz saat ders okutmasını doğru bulmadı- ğını ve İsviçrede müderrislere en aşağı altı yüz lira maaş verildiği halde burada maaşların yüz lira- dan başladığını hayretle telâkki ettiğini söylemiştir. Nureddin Paşanın cenaze merasimi Evvelki Ogün Kadıköyündeki evinde irtihal eden eski ordu kumandanlarından Nureddir paşa- nın cenazesi dün askeri merasimle kaldırılmıştır. Cenazede fırka mu- zikası matem havası çalmış, bir müfreze asker, merhumun silâh arkadaşları bulunmuştur. Başka sabikaları da varmiş Geçenlerde Divanyolunda saatçi Keğork efendinin dükkânından bir çok saat aşıran Nafi isminde birisi yakalanmıştı. Zabıta Nafi hakkında tahkikatı tamik etmiş ve bunun çarşıda diğer mühim bir hırsızlığın da faili Oolduğu tesbit edilmiştir. Birinci istintak dairesi Nafi tevkifbaneye sevketmiştir. Kalp sektesinden vefat Beykozda Haydar, Âdil ve Hakkı beyler dün av maksadile Beykoz çayırına çıkmışlardır. Avcılar çayır başında bir kah- vede dinlenirlerken Hakkı beyin üzerine fenalık gelmiş ve birden- bire düşüp ölmüştür. 75 yaşında olan Hakkı beyin kalp sektesin- den öldüğü anlaşılmıştır. Denizlide grip Denizli, 19 ( Hususi) — Grip salgını devam ediyor. Vilâyet hastalıktan korunmak için bir beyanname neşeetti. Sıhhiye ida- resi ciddi tedbirleralıyor. Yanlış teşhis iddiasına cevap veriliyor 16 şubat 932 tarihli nüshanızın dördüncü sahifesinin dördüncü sütununda “Yanlış teşhis iddiası, serlevhalı yazı berveçhi ati tekzip edilir: Mezkür hastaya konsültasyon için Dr. Şevket bey tarafından davet edildim. Hasta bir yaşında bir çocuk olup seriri olarak tamamile difteri arazı veriyor ve haleti nezide idi. Tababetin ve bütün tıp kitaplarının emrettiği veçhile derhal difteri serumu yaparak vazifemizi ifa ettik Bu tekzibin matbuat kanununa tevfikan aynı sahife ve sütuna dercini rica ederim. Eskişehirde köprü başında serbest etibbadan Dr. Yakup Sait

Bu sayıdan diğer sayfalar: