20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ilivut mektupları Amerikada en çok sevilen filim yıldızı Norma Shearerdir Bunun sebebi, artistin bütün hayatını sanat ve ailesine hasretmiş Hollivut 3, (Hususi) — Ameri- kada en ço. sevilen artistlerden biri de Norma Shearerdir. Bu muhabbetin sebebi Noranın ga- et sakin bir aile hayatı geçirmesi, bl kocası meşhur sahne vazii İrving Thalbergle küçük oğlunu delicesine sevmesidir. Norma, oynadığı genç kiz rollerini o kadar sade ve güzel temsil ederki Amerika genç kız- ları artiste gıpta etmekten ken- dilerini alamazlar. Sonra Norma- nın vücudu, biçimi, saçlarının renği, teni, bilhassa gözleri ve bakışları erkekler üzerinde de büyük bir tesir yapmaktadır. Her gün bir çok gençi.r, boş yere olduğunu bildikleri halde kendisine şiirler, âşıkane mek- tuplar yollarlar. Norma Shearer hususi hayatın- dada çok sade, çox vazifeşinastır. Norma sabahları studyoya git- mezden evel evin bütün işile meş- «gul olur. Evde pişecek yemek için ahçısına emirler verir, çocuğunun kaçta banyosu yapılacağı kaçta gezmeğe gidecegi, yemek yiyeceği, kaçta uyuyacağı hakkında dadı ile görüşür. (O Kacasının istirahatini temin edebilmek için diğer hizmet- çi “ kontrol eder. Studyoya geldiği zaman, reji- sörün arzu ettiği kadar bir sah- meyi tekrar eder, rollerini ezberler. Öğle olduğu zaman bütün artistler gibi bir saat tatili vardır. Bunu da terzisi, berberi, manikürü ile geçirir. Normanın yediği meyve, içtiği süttür, nadiren bir sandviç . yediği görülür, bunun için diğer artistlerin Oyemeğe hasrettikleri zamanı, Norma iş görmekle geçirir. Her gün öğle vakti bir defa eve oğlunu sormak için, bir defa I 2 p olmasıdır Norma Shearerin gazetemize hediye ettiği resim da kocası ile telefon eder. Norma filim çevirmek için studyoya gitmeğe mecbur oduğun- dan, ister istemez evinden ayrıl- maktadır. Diğer artisler gibi studyoda işi bittikten sonra terzi- lere, eğlence yerlerine kat'iyyen gitmez. Öğle tatilnde de vakit kaaznmak için terzisini studyoda görüşmek için oi Artistin son resimlerinden biri habul eder. Çevirdiği | filimlerde giyeceği elbiseler için terzisile uzun uzun görüştükten sonra ka- rarını verir. Elbiselerinin o rengi, | biçimi, ile alâkadar olur, Sinema, perde- sinde çiçekli bir kumaşın mı, çiz- gilinin mi, yoksa düz açık veya koyu bir kumaşın mı kendisine yakışacağını düşünür. Elbisesesine bu kadar ehemmi- yet verdiği halde, terzide uzun uzadıya prova etmeye tahammülü yoktur. Terzinin işini kolaylaştırmak ve kendisini bu üzüntüden kurtar- mak üzre, bir mankenini yaptır- mıştır. Terzi bu manken üzerinde bütün tuvaletleri prova eder, en nihayet son defa elbiseyi giyerek kendisine yaraşıp yaraşmadığına bakar. Mankeni yaptırmak Norma için bir mesele olmuştur. Bunun vü- cudunun tamamile kalıbı olmasını iştediği için kendisinin alçıdan bir kalıbım aldırtmıştır. Kalıp alınırken Norma iki saat yaş alçı içinde durmağa mecbur olmuştur. Alçı kuruyup vücudunun biçimini alıncaya kadar hareketsiz kalmıştır. Bunun ne kadar iztı- raplı bir şey olduğu tarif edile- mez. Faka- Norma bunlara hep vakit kazanarak evine bir dakika evel avdet edebilmek için kat- lanmıştır. Norma hayatını ailesine ve sa- sanatına hasretmiştir. Evlenmez- den evvel de yalnız sanatını dü- şündüğü, için 1919 senesinde Amerika sinematuğraf akademisi kendisine (o sanatı temsil eden bronzdan bir heykel (hediye etmişti. Normanın son çevirdiği (Boşan- mış kadın) filmi büyük bir rağbet görmektedir. | MM ii | Arsene Lupin romanı filme çekiliyor Arsene Lupin rolünü Cohn Barrymore, polis hafiyesini kardeşi yapacak Ge 24 Fransız muharriri o“ Maurice Leblanc,, nin en meşhur romanı olan “Arsene Lupin,, filme çekil- mesine başlanmak üzeredir. Ar- sene Lupin rolünü Cohn Barry- more, polis hafiyesininkini de kardeşi Lionel Barrymore oynıya- caktır. Romandaki vaka eski bir fransız şatosunda cereyan ediyor. Bu şatodaki bütün eşya kıymetli asarı atika olduğu için Arsene Lupinin nazarı dikkatini celbediyor ve bir gece eşya aşırılıyor. ER gr Filimden bir sahne Bu hafta Elhamra ve Melek sinemalarında “kongre eğleniyor,, filmi gösterilmektedir. Bu filmi Lil Dagover ve Lilyan Harvey, Henry Garat temsil etmişlerdir. Filmin mevzau şudur: 1814 senesi. Napoleon Elbe, adasına sörülmüş.. Avusturya baş | Cohn Barrymore Filim çevrilirken, şatodaki eşyala- rın hakiki asarı arika olmasına dik- kat edilmektedir. Amerikanın bir çok şehirlerinde antika eşya me- raklılarına müracaat edilerek bu filim için lâzım olan tablolar, bib- lolar istenmiştir. Filimdeki oşatoda (o gerülecek bütün eşya gayet kıymettardır. Bir çok ince oymalarla tezyin edilmiş kanape, koltuk, yazı ve orta masaları, Italyanın eski ince billur takımları, çin porselenleri hep hakiki olarak görülecektir. Kongre eğleniyor vekili perens Metermib Napoleo- nun, aleyhinde bir teşekkül yap- mak için : bütün Avrupa hüküm- darlarını Viyanaya davet ediyor, Viyanada bir kongre toplanıyor. Gelen hükümdarlar şerefine eğ- lenceler, ziyafetler, şenlikler ya- pılıyor. Bu meyanda genç Rus çarı da Viyanaya geliyor. Sokakta Kristel isminde güzel bir Viyanalı kız genç çarın arabasına bir çiçek buketi atıyor. Bu buketi bomba zennediyorlar. (o Kristeli de sui kastçi diye tevkif ediyorler, Kızı nışanlısı Pepi kurtarıyor. Fakat bu esnada çara da Kristele âşık oluyor. Ona bir araba ve birde mükellef göşk hediye ediyor. Artık kongrenin devam ettiği müddet esnasmda genç Çarla, güzel Viyanalı arasında çılgın bir aşk macerası başlıyor. Bundan fena balde müteessir olan Pepi çara büyük bir fenalık yapmak istiyor. Pepi bu fenalığı yapacağı esnada Napeleon Elbe, adasından dönüyor, kongre dağılıyor. Genç Çar kalbi Viyanalı dilberde oldöu halde Rusyaya gidiyor, Kristel de gene Pepiye kalıyor...

Bu sayıdan diğer sayfalar: