21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 nhisarların nakli ” Müsteşar Âdil beyin ğ muhabirimize beyanatı " Adll bey Ankara 21 (Telefonlaj) — Gümrükler ve inhisarlar
 Şanghay önünde müthiş bir muharebe başladı Japonlar Çapey i: Çapey istihkâmına yandan hücum etmeğe çalışıyorlar Kapılarında
 Halkevleri Her tarafta b büyük merasimle açıldı Izmir, 21 (Hususi) — Halkevi fevkalâde bir merasimle açılmıştır. Dünkü...
 Şeker meselesi Müddei umumiliğe müracaat ediliyor Alpullu fabrikasının buhrana sebep olduğu iddia ediliyor Şeker ve çıkolata
 Cenevrede Akşam Mirza Hüseyin Han Iranın noktai nazarını anlatıyor Konferansta asıl münakaşa önümüzdeki hafta başlıyor 30...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şanghay civarında dün başlayan harp hâlâ devam ediyor. Çinliler mukavemet gös- termekte, Japon taarruz- larını kırmaktadır. PAZAR — 21 Şubat 1932 e Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Sene 14 — No: 4801 — Fiatı her yerde: 5 kuruş Cenevrede Akşam Mirza Hüseyin Han İranın noktai nazarını anlatıyor Konferansta asıl münakaşa önümüzdeki hafta başlıyor 30 milyon amele namına terki teslihat talebinde bulunan M. Wanderveld ve zevcesi Cenevre 16 ( Baş muharririmiz- den — Dokuz gündenberi, murah- hasların kendi hükümetleri namına birer birer “söyledikleri nutuklar dinleniyor. Büyük devletlerin söz sırasi bittiği . için, bu nutuklar, samiin noktai nazarından kıyme- tini, politika itibarile de ehemmi- yetini (o kaybetti. o Onün konferans salonu git gide boşa- niyor. Bu hal, böyle hafta sonuna kadar devam edecek, herkes fikrini söyleyecek, ve gelecek haftadan itibaren umumi «omis- yon toplanmaya başlıyacak. Her devletin heyti murahasa reislerin- den teşekkül eden bu komisyon, şimdiye okadar ileri sürülmüş muhtelif terki . teslihat projesini birer birer tetkik ve münakaşa için T edecek, ve pek tabii, hava, kara, deniz kuvvetleri için ayrı ayrı tali komisyonlar teşkil edilerek konferans - fülen Oişe başlamış olacaktır. Ondan sonra ne olaca- ğını henüz - kimse bilmiyor! En galip ihtimal, “paskalya yortuları esnasında konferansın uzunca bir tatil yapmasıdır; Bugün, “Iran* murahhası Mirza Han Âlâ, nutkunu söyledi. Güzel bir fransızca söyleyen Iran murahhası, kısa okudu, Türki- yeyi tasvip etti, - Büyük kumşusu Rusyayı bittabi ihmal etmedi. Fakat, bizzat Paris sefiri oldu- ğunu da hiç unutmadı. Fransız projesini çok beğendi, ve terki teslihattan ziyade teslihat isteyen -iki taraflı- bir tavır takındı. (Devamı dördüncü sahifede ) Necmeddin Sadık Şeker meselesi Müddei umumiliğe müracaat ediliyor Alpullu fabrikasının buhrana sebep olduğu iddia ediliyor Şeker ve çıkolata fabrikatörleri şeker buhranı hakkında Ticaret müdüriyetine müracaat etmişlerdir. Ticaret müdüriyeti ibtikâr hakkın- © daki şikâyetlerin müddei umumi- | liğe yapılmasını söylemiştir. Ibtikâr O kanununa göre ber hangi bir vatandaş ihtikâr için * müddeiumumiliğe müracaat ederse müddei umumilik makamı bu şikâyeti nazarı itibare alıp hare- | kete : geçecektir. Ticaret o müdü- ' riyetinin vazifesi ihtikârın ma- © hiyeti hakkında bir fikir ver- mektir . Ticaret müdüriyeti buhrana karşı başka bir şey yapmıyacağını şe- kercilere bildirmiştir. Yalnız ticaret müdürü Muhsin Naim bey şekercilerle Alpullu fabrikası arasında bir itilâf zemini bulmağı vadetmiştir. Aldığımız malümata göre Muh- | sin bey bu maksatla Alpullu fab- rikası müdürü Hayri beyle temasa başlamıştır. Şekercilerie Alpullu fabrikası arasında tevassut eden ticaret müdürü Muhsin bey Bu temas muvaffakiyetle netice verirse Alpullu fabrıkası, şekerci- leri 12 vagon şeker verecektir. (Devamı ikinci sahifede) Halkevleri Sİ Her tarafta büyük merasimle açıldı Izmir, 21 (Hususi) — Halkevi fevkalâde bir merasimle açılmıştır. Dünkü içtimada evin muhtelif şubelerine 400 vatandaş kaydolun- muştur. Halkevine karşı gösterilen rağ- bet o fevkalâdedir. - Müstahkem mevki kumandanı Hüsnü paşa dil, edebiyat tarih şubesine fırka reisi Hacim Muhiddin bey de spor şubesine ilk defa olarak kaydedil- mişlerdir. Çanakkale, 21 -( Hususi) — Halkevinin açılmasına bütün Ça- nakkale halkı iştirak etmektedir. Açılma merasimi - çok samimi olmuştur. “Talebe (cumhuriyete dair canlı bir tablo yapmıştır. Eskişehir, 21 ( Hususi ) Halkevinin küşat rasmi pek parlak olmuştur. İstiklâl marşını ve Cum- huriyet andını bir kaç yüz genç hep bir agızdan okumuşlardır. Gireson mebusu Hakkı Tarik B. güzel bir nutuk söylemiştir. Bun- dan sonra milli sporlar yapılmış ve şiirler söylenmiştir. Konya 21 (Hususi) — Konya Halkevi şayanı hayret derecede kalabalık olmuştur. Bina temamile dolduktan maada Halkevinin hari- cinde de büyük bir halk tabakası birikmiş ve merasimi beklemiştir. Küşat merasimi pek © parlak olmuştur. İnhisarların nakli 5 Müsteşar Âdil beyin muhabirimize beyanatı “* Adıl bey Ankara 21 (Telefonla) — Güm- rükler ve inhisarlar vekâleti müs- teşarı Âdil bey bana inhisarların buraya nakli hakkında atideki beyanatta bulunmuştur: — İstanbuldaki (o komisyonun raporunu bekliyoruz. Komisyona verilen vazife, inhisarların hangi dairelerinin buraya nakil hangii lerinin İstanbulda tevhit edilebi leceğini tetkik mahiyetindedir. Binaenaleyh komisyondan bu naklin doğru olup olmadığı hak: kında bir mütalâa obeklenil mektedir. Taayyün edecek vaz* iyet ancak bütçeden sonra tatbilg edilebileceği için şimdiki status koyu hazirana kadar muhafaza mecburiyeti vardır. Yeni şekil asgari kadro ve azami randmarj esaslarına istinat edecektir. Yankesiciler nasıl çalışır ? Kaç türlü yankesicilik var- dır? Meşhur yankesicilerin | kullandıkları usuller.. Bugün yedinci sahifemizde okuyunuz. Şanghay önünde müthiş bir muharebe başladı Japonlar Çapey istihkâmına yandan hücum etmeğe çalışıyorlar Kapılarında müthiş bir harbin cereyan ettiği Şanghay Beynelmilel mıntakasında devriye gezen bir zırhlı otomobil Londra 21 (Hususi) — Japon- ların, Şanghay civarındaki Çin mevzilerine karşı hazırladıkları büyük taarruz dün sabah havadan, denizden ve karadan müthiş bir topçu bombardımanile başlamıştır. Bu yeni taarruzün sebebi, Japonların, Şanghaydan 20 mil geri çekilmelerine dair olan son ültimatomlarına çinlilerin menfi bir. cevap vermiş olmalarıdır. Japon taarruzunun şimdilik baş- lıca hedefi, Hong - Kenin iki: mil oşimalinde köin olan Kiang - Wan noktasıdır. O Ja- ponlar, bu mevkii zapt edebildik- leri takdirde, hem Çapey istihkâ- mını yandan vurmak imkânını elde edecekler hem de ceneral Çan - Kai Şekin kumandasında bulunan ve bu istihkâmları müda- faa eden 19uncu Çin ordusile bu ordunun imdadına gelmekte olan Kanton ordusu arasında temas ve muvasele hattını kes- miş olacaklardır. Çinliler Japon taarruzlarına müthiş bir mukave- met gösteriyorlar. Harp bütün şiddetile devam ediyor. Şanghayda başlıyan yeni muharebenin, bugün iki devlet arasında filen mevcut olan hâli harba, resmi bir mahiyet vermesi ihtimali vardır. ü Ingiliz kabinesi, vaziyeti tetkik ve icap eden tedbirleri ittihaz için mütemadiyen içtima etmek- tedir. Harekâtı yakından takip için bazı nazırlardan mürekkep hususi bir encümen teşkil etmiş- tir. Vaziyet burada çok vahim telâkki edilmektedir. Tali ziraat mektepleri Ankara, 21 ( Telefon ) — Tali ziraat mektepleri programları de- gişecektir. Bu mektepler mezun- larının memur olamamaları esası konacaktır. ANE kalemini yakalıyan muharrir; Genç — Fırçasını kapan ressam; kitabını koltuğuna alan âlim; sazını umuzlıyan sanatkâr; kolunu sıvayan sporcu Halkevine koşuyor!... Ihtiyar — Ziyafet mi var? — Evet: Cehaletle taassuba dayak ziyafeti var |...

Bu sayıdan diğer sayfalar: