22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Alfons geliyor Atina, 22 ( Hnsusi ) — Sabık Ispanya kralı Alfons dün buraya gelmiş, kraliyet taraftarları tarafından...
 İzmir rıhtım sui istimali Izmir 20 — Seksen bin lira rüşvet almakla maznun bulunan Izmir sabık nafıa komiseri Emin bey...
 Yeni bütçe Ankara 21— Fırka grupu tetkik komisyonu bugünkü  içtimaında Gümrük ve inhisarlar vekili Râna beyi dinlemiştir....
 Şeker meselesi Ticaret müdüriyetinin şekercilerle, Alpullu fabrikası arasında bir itilâf zemini- bulacağını yazmıştik....
 Canlı canlı yakalanıyor ..ı(*l. : vaf ö n eeei . D S Pehlivan Rifat efendi tuzaklar kurarak vahşi hayvanları pehlivan geçen
 Gene kar ! Dün gece sabaha kadar yağdı, hava soğudu Günlerce devam eden şiddetli soğukları ve karı müteakip cuma günü hava
 Londra, 21 (Hususi) — Şanghay önünde muharebe bütün gün büyük bir şiddetle devam etmiş Japonlar sahile yaklaşan...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çinliler Şanghayda ja- ponlara müthiş bir muka- vemet gösteriyorlar. Sene 14 — No: 4802 — fiatı her yerde: 5 kuruş AKŞAM PAZARTESİ — 22 Şubat 1932 Şeker ihtikârı meselesi hakkında bir komisyon tahkikata başladı. Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Şeker meselesi Tüccar ihtikâr iddiasında şiddetle ısrar ediyor Vilâyette teşekkül eden bir komisyon bu hususta tetkikat yapacak Bir çikolata fabrikasında işsiz kalan amele Ticaret müdüriyetinin şekerci- lerle, Alpullu fabrikası arasında bir itilâf zemini. bulacağını yaz- miştik. Aldığımız malümata göre mü- düriyet fabrika nezdinde teşeb- büsatta bulunmuş, neticede çiko- lata, helva ve şekerleme fabrika- larına 18 vagon şeker verilmiştir. Verilen şekerlerin fiati 36 lira- dandır. Bu suretle * ticaret o müdüriyeti fabrikatörlerin : şeker ibtiyacını temin etmiştir. Ticaret müdüriyetinde yettar bir zat, şeker buhranı hakkında bir muharririmize şu malümatı vermiştir. — Piyasada hiç bir tacirin elinde 40 liradan alınmış, bir fatura yoktur. Elinde böyle bir fatura olan kimsenin alâkadar makamata müracaat etmesi lâzım- dır. Ortada ihtikâr olduğunu salâhi- tevsik edecek bir madde yoktur. Bu söz doğrudur. Filhakika hiç bir fabrikatör 40 liradan şeker almamıştır. Çünkü bu fiatten şeker : alabilecek vaziyette “değildi.” 40 “Fakat fabrika şeker liradan şeker alsalardı fiatleri yükseltmeleri lâzımdı. Buna da imkân yoktu. Maamafi ortada bu kadar -mühim- bir yükseliş olma” saydı şekercilerin, ticaret müdü- riyeti - delâletile şeker almasına ihtiyaç kalmazdı. Şeker fiatlerinin yükselmesi hakkında fabrikatörler şu malü- matı veriyorlar: “Bundan bir kaç gün evvel, fabrikatörler Alpullu fabrikasından şeker istemişlerdir. vermemiş, ıslanmış şekerleri 38 liradan sat- mağı teklif etmişti. (O zaman da 38 lira üzerinden fatura vermemek için bir usul bulmuş, şekeri ödünç olarak vermeği teklif etmiş, fakat bu teklifi kabul edilmemiştir. Diğer taraftan Alpullu, 40 lira- dan satmak maksadile Üşşaktan şeker istemiştir. Uşşak şekeri buraya kadar masrafı ve sairesi ile 40 liraya mal olacaktır. Bu takdirde piyasada 40liraya şeker satan Uşşak fabrikası olacaktı. O zaman Alpullu fabrikası da 40 lira üzerinden fatura verecekti. (Devamı ikinci sahifede) Canlı canlı yakalanıyor Mi mv. ie Pehlivan Rifat efendi isminde bir zat tuzaklar kurarak vahşi hayvanları pehlivan geçen haftaki yavrusu yakalamış, yakaladığı kurt görülmektedir. Belgrat ormanı civarına diri diri yakalamaktadır. Rifat büyük karda gene aynı kapanla iki kurt şehre getirmiştir. Resimde Rifat pehlivanla Japonlar 1200 telef, 8,000 mecruh vermişler Şanghay önünde başlıyan şiddetli muharebe dün de devam etti Londra, 21 (Hususi) — Şang- hay önünde muharebe bütün gün büyük bir şiddetle devam etmiş Japonlar sahile yaklaşan kuruva- zörlerinin toplarının himayesi al tında bir çok taarruzlar yapmış- lardır. Bu taarruzlar neticesinde bir parça ilerlemeğe muvaffak olmuş- lardır. Fakat Voosüng ve Çapey mevkilerine karşı hiçbir muvaffa- kıyet elde edememişlerdir. Çinliler büyük bir fedakârlıkla harbediyorlar. Japonların hücum- larının akim kalmasi Çin asker- lerinin o maneviyatını takviye et- miştir. Japonlar Çinlilere Alman zabitlerinin kumanda ettiğini iddia ediyorlar. Çinliler bu iddiayı şideetle reddetmektedir. Bugünkü muharebeler esnasında bir çok defalar süngü “hücumları — vuku bulmuştur. Bu hücumlar neticesinde iki taraf ta mühim zayiata uğramış- tır. Yaralı yüklü iki Ja- pon nakliye vapuru Ja- onyaya hareket etmiştir. Japonların 1200 telef Şanghaydaki Çin mevzll ve ve 8000 yaralı verdikleri rivayet : ediliyor. Buna rağmen hedeflerine vasıl olamamışlardır. Şanghay şehrinde büyük bir Voosoung ile Çapey istihkâmları heyecan hüküm sürmektedir. Şeh- rin bir çok yerlerine gülleler düşmüştür. Bu vaziyet karşısında Alman konsolosu şehirdeki alman tebaasını vapurlara - yükletmiştir. Bunların mil 1430 dur. Yeni başlıyan harp her tarafta endişe uyandırmıştır. Borsada Japon eshamı fiatleri bir mikdar düş“ müştür. Herkes tereddüt içinde olup muamele yapmaktan çeki- niyor. Mançurldeki konsoloslar heyetinin yeni raporu Cenevre 22 (A.A) — Mançuri- deki konsoloslar komisyonu Cemi- yeti akvama üçüncü raporunu gön- dermiştir. Mezkür rapor muhteviyatı esa- sen şimdiye kadar malüm bulunan mesuliyet hisselerinin ci © hetinden bahsa münhasır bulur maktadır. - -daponyanın garip-bir tevil — Londra, 21 — Japon hükümeti © verdiği ültimatom münâsebetile vuku bulan tarizlere cevaben kendisinin ültimatomu Çin hükümetine değil, in ordusu kumandanına 19 uncu Çi verdiğini, binaenaleyh bunun iki iğ hükümet arasında haliharp mev- cut olduğu manasına gelemiyece- ğini söylemiştir. Gene kar ! Dün gece sabaha kadar yağdı, hava soğudu Günlerce devam eden şiddetli soğukları ve karı müteakip cuma günü hava değişti, ısınmağa baş- ladı. Dün bazı kimseler artık ba- harın başladığına dair hayırlı tefe- üllerde ( bulunmuşlar, cemreler düştüğü için artık eski şiddetli soğukların (o olmayacağını iddia etmeğe başlamışlardı. Fakat dün öğleden sonra hava birdenbire soğudu. Gece sert bir ayaz ortalığı kasıp kavurdu. Ve gene kar başlad. Kar sabaha kadar fasılalarla devam etti. Bu sabah her taraf bembeyazdı. Yeşilköy rasat merkezinden al- dığımız malümata göre bugün hava kapalı ve bulutlu olacak, rüzgâr şimalden mutedil kuvvette ese- cektir. Bugün kar yağması ihtimali azdır. Dün en fazla sıcaklık zait iki, dün gece en az sıcaklık nakıs dört derece idi. Bu sabah hararet nakıs iki derece olarak kayde- dilmiştir. Anadoluda kar Ankara 21 ( Hususi ) — Bugün burada mebzul miktarda kar yağmıştır. Diyarbekir 22 ( Hususi) — Dünden itibaren başlıyan kesif kar bugün de devam etmektedir. Izmit , 22 ( Hususi) — Burada kar tekrar yağmağa başladı. Kar, devam ediyor. Edirnede hava açtı Edirne, 22 ( Hususi ) — Edirne ve Kırklarelinde hava açılmış soğuklar azalmıştır. Yeni bütçe Ankara 21 — Fırka grupu tet- kik komisyonu bugünkü içtima- ında Gümrük ve inhisarlar vekili Râna beyi dinlemiştir. Öğrendi- ğime göre komisyonun faaliyeti 15 gün kadar devam edecektir. Hükümet 1 martta bir tezkere ile meclise evvelce 932 bütçesi için bir kanun projesi tevdi etti- ğini “bildirecek ve bu derece üzerinde yapılması zaruri tadilâtı, bütçenin, bütçe encümeninde mü- zakeresi sırasında, bir tezkere ile Millet meclisine tevdi edilecektir. ununun AAA Alfons geliyor Atina, 22 ( Hnsusi ) — Sabık Ispanya kralı Alfons dün buraya gelmiş, kraliyet taraftarları tara- fından karşılanmıştır. Kral, bugün Istanbula hareket ediyor. Izmir rıhtım sui istimali Izmir 20 — Seksen bin lira rüşvet almakla maznun bulunan İzmir sabık nafıa komiseri Emin bey hakkında takibat yapılması Nafıa Vekâleti tarafından bildi- rilmiştir, — Ben çok tahammüllü adamım azizim|.. — Gayri mübadil misin ? — Hayır, iki saat karımla gürültü ettikten sinemaya gittik |... sonra gene sesli a NN

Bu sayıdan diğer sayfalar: