22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iştirak edecek klüp murahhaslarını davet ediyoruz Her sene ayni mevsimde “AKŞAM, m tekrar ettiği sokak köğümuz * bu * sene İ klüpler ve atletler < tarfından * bir kat daha rağbete mazhar oldu.' © Ba rağbeti nazarı “ dikkikate alarak, kontrolların hakkile ifa edilebilmesi için esaslı tedbirler alacağız. Enli ini Bu tedbirlerin tespiti ve yollar- da tesadüf edilebilecek şekillerin lâyikiyle tetkiki için koşu günü olan cumadan evel' klüp mural- haslarını bir araya toplamağa karar verdik. “- Bu seneki koşunun ehemmiy&- tile mütenasip tertibatı, klüp murahhasları ile münakaşa ettik- ten sonra vereceğimizden, sah akşamı idarehanemizde yapılacak olan içtima çok mühimdir. Bu itibarla, murahhas beylerden bilhassa içtimada kazır bulunma- larını rica ederiz. Salı günü idare- hanemize gelmeleri, temsil ettikleri klüplerin . menfaati > dolayisile elzemdir. © be Murahhas beylerden salı günü akşamı saat altıda behemehal idarehanemizi (teşrifleri (o ehem- miyetle rica olunur. Viyanada spor Şampiyonluk maçlarının ikinci serisi başladı Ikinci şampiyonluk maçları serisi pazar günü başladı. Müthiş so- ğuğa rağmen sahada 30000 kişi- den fazla seyirci vardı. En mühim maç Admira ile Viyananın en fenni oynıyan Austria kulüpleri arasında cereyan eden maçtı. Fakat Ausiria'nın en mühim oyuncuları (o kulüplerini inkisarı hayale uğrattılar. Admira da iyi bir oyun göster- medi. Austria'ya karşı çekilen bir corner ile, karışıklıkta bir gol yapabildiler. B.A.C gençleri de Wiener A. C'yi 3-2 mağlup ettiler. Bire üç logiliz Reading takımı milli Holanda takımını 3-1 mağlâp Davet İngiltere fedrasyonu Avusturya- lıları resmen Londraya davet etmiştir. Servette klubü Cenevrede dedikoduların önü alınmadı Lausanne klubü ile Servette klu- bü karşılaştıktan sonra ortaya bir Kramer meselesi çıkmış ve Ser- vette hükmen mağlup addedil- mişti, Şimdi Lausanne ve Cenevre | gazeteleri beyninde bu mesele hakkında şiddetli münakaşalar oluyor. Servette İsviçrenin bir zaman- lar en canlı, en kuvvetli kluple- rinden biri idi. Fakat son seneler Lausanlıların faikiyeti ele aldılar. Isviçre muhiti Servette'nin mağlu- biyetine müteessirdir, i Dempsey ortaya çıktı Bir ihtilâftan istifade edip namzetler arasına girdi Nevyork boks federasyonu ile sında çıkan bir ibtilâftan sonra bahtı açıldı. > Beynelmilel boks federasyonu, sından silmişti. lunu bulan Dempsey, ağır siklet Londra maçları Bu seneki kupa maçları sürprizli oldu Beş aydan beri hiç mağlup olmıyan Everton, Arsenal klübüne 3-1 mağlup oldu. Arsenal başa geçmeğe başladı. Sonra Portsmouth (o klübünün West Bromwich klübüne mağlup olması, beklenmeyen bir şeydi. Aston Villa hiç bir varlık gös- teremiyor. Kupa maçlarına iştirak ettiğinden beri beş maç yaptı, beşinde de mağlüp oldu. Bu hafta şu klüpler arasında maç var: / Bury - Stoke City; Newcastle - Leicester; Sheffield - Chelsea; Portsmouth - Arsenal; Preston North End - Hunddersfield; Manc- hester City - Grimlesbey. Portsmouth'un Arsenal'ı yenme- mesine imkân yok gibidir. Pres- ton North Eend'de Huddersfield'e galip gelecektir. Bir teklif İngilterenin en meşhur amatör kulüplerinden Le Dulwich Ham- let futbol kulübü Fransada bey- nelmilel oyunculardan mürekkep bir takımla iki maç yapmayı fe- derasyona teklif etmişti. Romanya şampiyonu Romanyada Sete, Malte, Paler- me, Bari kulüplerini mağluk eden Romanyanın Timisoaro kulübü paskalyada Parise bir kaç maç yapmak üzere gidiyor. Dempsay boks Idmanlarında beynelmilel boks federasyonu ara- sabık cıhan şampiyonu Dempsey'in ibtiyarlıgını nazarı dikkate elarak Dempsey'in ismini agır sıklet dünya şampiyonluğu namzetleri ara- Bu sefer, iki federasyon arasındaki ihtilâftan istifade etmek yo- dünya şampiyonluğuna lâyık görü- len namzetler arasına ismini tektar yazdırmıya muvaffak olmuştur. İspanya ligi Isparnyada lig maçlarının ilk devresi bitti Barcelonda oynanan lig maçla- rının birinci devresi bitti. Başta Madrid, Atletik, Bilbao puan almışlardır. Madrid 9 maçtan 5 tanesini kazanmış, dördünde berabere kal- mıştır. (19) gol atmış, 7 gel yemiştir. Bilbao ile Atletik 6 maçta iki defa berabere kalmışlardır. Ikinci kısımda 13 puarla Ovia- da başta geliyor. 9 maçtan 6 sını kazanınış, 2 sinde mağlup olmuş, 2 sinde berabere kalmıştır. En faz- la gol atan klüp Oviado'dur. 27 atmış, İ5 yemiştir. Üçüncü kısımda 10 puanla Osasıma var. Barakaldo 8, Eren- dino 5, Vora 3, Logreno 2 puvan almıştır. Sporcu muharrir Fransız romancılarından Chabrol gayri resmi futbol oynardı. Bu hafta resmen Montpellier klübüne kaydedilmiştir. Brezilyalılar Cenubi Amerikalılardan müte- şekkil bir futbol takımı maç yapmak üzere İspanyaya hareket etınişlerdir. Alsas - Vürtemberg Alsâslılarla Vürtembergliler 6 martta Petresburg'ta karşılaşa- caklardır. kulüpleri var. Her üçü de (14) der Müptediler, orta vo yüksek üç sınıf ve Fransızca sınıfları © dersanelrine müracaat. VEL Deposu : Hasan LİSAN DERSLERİ devam etmektedir. İngilizce yüksek sınıfta bilhassa muhaberatı ticariye derslerine ehemmiyet verilmektedir. için 26 Şubatta yeni sınıflar açılacaktır. Kayıt olmak için İstanbul Alemdar caddesi 28 ve Beyoğlu Meşrutiyet caddesi 42 Amerikan Lisan ve Doktor ALi VAHİT ÇOCUK UNU Çok besler. Çimkf madeni maddeleri, fosforu, vitamini çoktur. Memedeki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. üzerine ve haftada üçer defa ingilizce Hiç bilmeyenler DIZ ecza deposudur. Dünyada en sağlam ve 100 senedir tanınmış MAKKORMİIK Biçer Bağlar orakları ve ziraat makinaları ve bilcümle YEDEKLERİ Makkormik umumi acentalığındadır. İstanbul, Sirkeci, Yalı Köşkü No 26 Nafıa vekâleti Ankara şehri içme suyu komisyonundan Hisarda inşa edimekte olan su hazinesinin kosunlar ve şehir borularına raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyonu için font boru, dirsek, vana, su saati (kontör) ve teferruatı ve yangın mus- lukları gibi malzeme ile bazı alât ve edevat satın almacaktır. Iş bu alât ve edevat yekdiğerinden ayrı altı grup hâlinde olarak 16/1/932 tarihinden itibaren iki ay müddetle ve kapalı ile münkasaya vazzedilmiştir. zarf usulü Münakasa 16 Mart çarşamba günü saat on dörtte Işıklar cadde- sinde içme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra edilecektir. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesika ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve mıktar- larda verilecektir. Talipler şartname ve teferruatını şimdiden komisyon fen büro- suna müracacaatla mütalea ve tetkik edebilirler ve arzu ederler matbu takımın 1 şubat 932 tarribinden itibaren beş ilra mukabi- linde komisyondan alabilirler. Nafıa vekâletinden 150 ton yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 2/3/932 tarihinde çarşamba günü saat 15 te Ankara'da Nafia Vekâleti müsteşarlık makamında yapilacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş lilarlık teminatı muvakkate ve ticaret odası vesikasile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna ve Ankara'da Nafıa Vekâleti malzeme dairesine müracaatla görebilirler. YAZIHAHE NAKLİ Galatada Azapkapıda 53-61 numa: rada bulunan yazıbanemizi ayni mahal lin yakınında ve deniz kenarında kalafat yerindeki kendi fabrika binamıza nak* lettiğimizi ve burada yene eskisi gibi ticari muamelâtımıza devam etmekte olduğumuzu muhterem müşterilerimize ilân ederiz. Malzemei inşaiye tüccavı Mehmet Rüştü —— Beşiktaş icra dairesinden: Mihran efendiye yüz elli beş lira borçlu Pangaltıda Bilezikçi sökağında 26 numaradaki * hanedesakin madam Mannik Gedikyanın tarafina irsal kılınan ödeme emri Lorçlunun ikametgâhı hazı- rının meçhuliyeti hasobile bilâ tebliğ iade, kılınmış ve mahallesi muhtarı ve mübaşırı meşruhatından anlaşılmış ok duğundan olbapta vaki talep üzerine ilânon teblizat ifasına karar verilmiş olduğundan tebliğ makamına kaim ok mak üzere tarihi ilândan itibaren bir mah zarnda Beşiktaş icra dairesine müracaat etmesi ilân olunur. İstanbul Tapu müdiriyetinden: 1 — Okmeydanı arazisi 1/3/1932 Sah. 2 — Anadolu hisarında Abdullah paşa vakfından çavuşbaşı çifliği 3/3/1982 Perşembe: Tapuya tesçili talep. olunan yukarda mevki ve cinsleri yazılı ve gayrı men- hakkkında senetsiz tasarrufata n muaiele ifa olunacağı cihetle mezkür mahallere tasarruf iddia eden lerin vesaiki tasarrufiyeleri ile birlikte 3/3/1932 tarihine kadar Tapu müdiriye- tine. ve hizalarında yazılı günlerde saat 11 de mahallinde tahkikat yapılacak memura müraccab eylemelori ilân. olunur. İstanbul dördüncü icra memurluğun- dan. Hiristo oğlu Nikola veledi Pana- yotun madam Eleni Petridi binti Ligor dan istikraz eylediği mebaliğe mukabil vefaen mefruğ Galatada Fermeneciler caddesinde atik. ve cedit 23 elyevm 28 numaralı bir bap dükkân 30 güt müddetle ihalei ovveliye müzayedesins vaz olunmuştur. Hududu Sağ tarafi Hacı Muhittin, bir tarafı Hayri beyin dükkânları ve arka tarafı Kal'a duvarı, cephesi Fermeneciler caddesiyle mahdut tur. Mezkür dükkünn zemini tahta döşeli ve üstü galvenizli saçla mestur olup derununda borçlu sakin kiymeti muhammenesi temamı 675 lira ve mesahası dokuz buçuk metre murabbar- dır. Talip olanlar kıymeti muhammene- sinin yüzde onu nisbetinde pey akçele- rini alarak 928/8463 dosya numarasiyle 24/2/932 tarihinde saat 14den 16 bu- çuğa kadar Istanbul dördüncü icra me murluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. Tayyare cemiyeti Mübayaat komisyonundan: Nümune ve şartnameleri veç- kile bir milyon rozet, 3000 tane kıymetli evrak muvazene cetveli, 50,000 tane vekâletname ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cetveli evrakının 24/2/932 çarşamba, keza ir milyon toplu iğne ile şubatta ii etsiz de 1/1932 cumartesi saat 14 te münakasaları icra kılınacağından taba ve itaya talip olacakların mezkür günlerde pey akçelerile birlikte piyango müdürlüğünde müteşekkil komis- yona müracaatları.

Bu sayıdan diğer sayfalar: