22 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

22 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

>. 22 Şuhat 1932 Sahife 12 r sile eş u B : K G İsi PE karşı ssYer Komprimeleri kullanınız Taklitlerden sakınınız : İstanbul dördüncü icra memurluğundan: Tamamına 210 lira kiymet taktir edilen Kartal kazasınm Dolay öbe “karyesinin Zeytin ağıl mevkiinde etrafında iki ceviz . 14 zeytin ağacı bulunan üç dönüm iki Hanımefendi : evlek terbiinde 4069/28 rakkamı ebvaplı v İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının tarlanın tamamı, a e . o . . V 3 i di ii . ei m a ının 1 aresını © gene tamamına 7ölira kıymet en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek i taklir edilen Dolay öbe karyesinin Kar- fabrikalarımızda. mükenmellerinddi biride tal caddesi Çatra mevkiinde otrafında 16 adet zeytin ağacı bulunan bir buçuk #Umum Emlâk Acente #| iin ra vaplı tarlanın tamamı bu kerre açik yi d v .. .. . di . l arttırmaya vazedilmiş olup 10 mart 932 İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek tarihinde şartnamesi divanhaneye talik iri i ” sıne tev 1 etmiş olan edilerek 81 mart 932 tarihine müsadif zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar ipekli mamulâtından müstağni kıla- İstanbul dördüncü icra dairesinde açık caktır. arttırma suretiyle satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi e . zat için yapacak tek Ni . > teminat akçesi alınır, müterakim ver bir ış kalır: Ece Hat gö da İŞ. BANKASI, * memleket. iktisadiyatimii maddesine tevfikan hakları tapu sicille- her sahasında olduğu gibi, ipekçilik sahasında riyle, sabit olmıyan * ipotekli alacaklar da hizmet edebilmek maksadı ile hu fabrikayi ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı tesis etmiştir. sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren: 20 gün içinde oya evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri Bunun tafsilâtını Bahçekapı, Taş ği iii... — m a Aksi halde hakları tapu sicilleriyle han No. 20-21-22 de mezkür Acen- | sabit oimiyanlar satiş bedelinin paylaş masından .hariç kalırlar, E . Alâkadarların. işbu maddei Kanuniye 7 teden sorunuz. (Telefon: 20307) ahkâmına göre teyfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyen- a lerin 931/779 dosya numarasiyle memu- t riyetimize müracaatları ilân olunur. ğ amu a ını İstanbul — asliye mahkemesi 8 ücü Y k d hukuk dairesinden: Madam sofinin zevci Fenerde Tahta- a ın a minare Ki sokak 104 No. da mukim İstavri aleyhine ikame eylediği boşanma davasının tahkikatı 31/3/932 u aca sınız. perşembe günü saat 14de tayin edilmiş olduğundan yevm ve vakti muayyende mahkemede hazır bulunması lüzumu hâlen ikametgâhi mâlüm olmayan İstayri efendiye ilânen tebliğ olunur. PHILIP : En son sistem 930 A tip | numaralı radyo makinası i o piyasaya çıkarılmıştır. "Alın! Tecrübe Edin! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı: 225 Türk lirasıdır. Tüccar için müracaat mahalleri : Bursa : İPEKİŞ - İdarei Umumiyesi İstanbul : İPEKİŞ- Birinci Vakıf han, birinci kat - Tel 23535 İzmir: İPEKİŞ - Eskicizade Ahmet Remzi B. ( İzmir, Manisa Aydın, Denizli, Muğla vilâyetleri için acenta. ) Karadeniz Havzası : İPEKİŞ - J. J. Hohştrasser ve şüre- kâsı şubeleri : ( Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Gireson, Şibinkarahisar, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Rize, Erzurum, Kars, Artvin, vilâyetleri için acenta. ) Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sihhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 BİR ALKOK YAKISI OH HER SEY ALA Sıhhatinizi muhafaza ediniz EN << Asipin-Kenan i Grip, soğuk algınlığının baş, diş ağrılarının en birinci ilâcıdır. Türkiye Umumi Acentaları : G.& A. BAKER Ltd İSTANBUL ME an e SANCIYI İZALE EDER Tuz inhisar Umum Müdürlüğünden: Dr A KUTEL 27 şubat 932 cumartesi günü saat on beşte Ankarada umum Cilt ve zührevi hastalıklar mütehassısı TIRAŞ BIÇAKLARININ müdürlük dairesinde ( 300,000 ) üç yüz'bin adet kalküte” çuvalı Yüksek kıymetini düşürmek için yapı- b; ai . : 3 | Karaköy, büyük lan hareketlere rağmen daima mükemmel mübayaası için pazarlık yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi Ankarada > ve hepsine faiktirler. Her yerde arayınız. umum müdürlük levazımından İstanbul ve İzmirde Tuz inhisarı İ babi tdiyak intidheni Ral Talim Epa zi ik İUimumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin başmüdürlüklerinden alarak müracaatları ilân olunur. | Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: