22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hktasn Cöğe HALKINE RULAĞI HAlKae>Dili Sene âîN; ;1_ Vazı içleri teletonu h—u- Çin Başkumandanı N Neşrettiği Beyan- namede Ordusuna Bu Emri Verdi Pmnrâsı_nşwnım Londra, 22 (Hususi) — Şang- haydan iş'ar ediliyor: İki gündenberi bütün şidde- tile devam eden muharebe Şang- hay havalisine bir dehşet man- zarası ilka etmiştir. Harekâtı harbiye sahasına ci- var şebirlerde tabii hayat kalma- mıştır. Bazı kasabalarda panik zuhur etmiştir. Bununla beraber Çin müdafaası şayanı hayret bir şekilde devam etmektedir. Bu çetin müdafaa karşısında Japon taarruzu, ümit edilen ve- mereyi vermemiştir. İki tarafın da binlerce telefatı vardır. Japon kuvvetlerinin ilk hedefi olan Hankiyuda ansızın çıkan bir yangin — ortalığı müt- ponların iki günlük y'ırtıcı taar- :dın sonra işgal ettikleri saha Şanghaya çıkarılan japoıı lıııklırı hiç mesabesindedir. Japon kuv- vetleri ancak — Voşung körfezi civarında ilerliyebilmişlerdir. Voşung istihkâmlarından atı- lan Çin mermileri Japon donan- | masında kısmen hasarata - sebep bütün orduya hitaben neştettiği yeni — bir beyınnımed. düş- man — taarruzu — nekadar — ağır olursa olsun bir karış geri gi- dilmemesini, her neferin bulun- duğu yerda — ğlmeyi bir gaye bilmesini emretmiştir. Diğer ta- raftan Şanghay şehrine külliyetli miktarda Japon takviye kıtaları ihraç edilmiştir. Fakat Çin mü- dafaası çok vatanperverane bir şekilde devam etmekte ve mü- eııır olnıkııd,.- İhtikâr Mucadelesı Muhtekirlerin Meydana Çıkarılması İçin Tetkıkata Devam Edılıyor Yııdığımıı ve mütemadiyen | tekrar ettiğimiz veçhile muayyen mevat üzerinde ihtikâr yapıldığı sabit olmaktadır. Bu hususta ha- rekete geçmek için Ticaret Mın- taka Müdürü İktısat Vekâletinin talimatını beklediği gibi Belediye İktısat Müdürlüğü de petrol ve benzin ihtikârı kakkındaki tahki- katı neticesini Belediye Riyaseti- he tevdi etmiştir. Bu muameleler neticelenir neticelenmez - ihtikâr davaları açılacaktır. -Maamafih diğer mevat hakkında da ihtikâr yapılıp yapılmadığına dair gerek diye, gerek Ticaret Mıntaka “Mlh'lügu tetkikatlarna devam ıpekış Beklenen Faaliyete Limanda şeker sandıklarile dolu bir mavna etmektedirler. Şimdi Başlamıştır Gazi Hı, müessesenin ilk temel taşını koyarlarken ( Tafsilâtı 8 inci sayfada | Petrol İhtikârı Tespit Edilmiştir Yaptığımız haklı — neşriyatın | tabil bir neticesi olarak dün şe- — Yaptığımız — baklı neşriyatın tabil bir neticesi olarak dün şeker fiatı, vagon başına 200 lira düşmüştür. Bu tenezzül okkada yüz paradır. Ve dün akşamdan itibaren şeker) bu fiat üzerinden satılmıya başlanmıştır. ker fiatı vagon başına 200 lira düşmüştür. Bu tenezzül, okka başına yüz para demektir. Şeker dün “akşamdan . itibaren bu fiat üzerinden satilmıya başlamıştır. Ayrıca Alpullu fabrikası (13) ba- yüni dün akşam toplamış ve her olmuştur. ! Londra, 22 ( Hususi ) — Çin kuvvetleri kumandanı Çankayşek Idın ııııı telalone: — İstanbul — stfa —on Po: mo.ı Fııh 5 kuruş me Heyecanlı Hâdiseler Oldu Vatani Fırkasından indan Bir Genç Vuruldu, Polisle Halk Arasında Arbede Çıktı Halep ( Husust ) — Şubatin on beşinci günü Halep sokak- larında tabanca ile feci bir cina- yet olmuştur. Katledilen adam Ahmet Mehmet Vaiz isminde Vatani fırkasına mensup - bir gençtir. Halkım kanaatine, Vatani fırkasının da iddiasına göre bu genci öldürenler Beyazıt oğullarile Suphi Berekât ve Şakir Nimetin adamlarıdır. ı Son zamanlarda yine heyecanlı hâdiselere sahne olan Halep Hâdise halk arasında şayi olur olmaz büyük bir beyecan giymiş (20) bin kişi cenaze mera- siminde hazır bulunmuştur. Hâ- diseyi müteakıp Fransız memur- ları cesedi alarak hususi surette gömdürmek istemişlerse de halkın lehıcümu önünde Vatani fırkaya iade etmiye mecbur olmuşlardır. (Devamı 8 inei sayfada ) Alâiye(Hususi) — Mevki ve nüfuz hırsını temin etmek gayretinden doğan bir hâdisenin meydana çıkardığı bir facia hakkında tahkikat yapılıyor. Hâdiso, şu suretle meydana çıkmıştır: Gazi Paşa nahiyesinin Şevik Güney köyünden Abit oğlu Hasan, Nabiye Müdürlüğüne müracaat ederek elinde taşıdığı bir mavzer tüfeği ile 40 fişeği teslim etmiş ve den tahkikat başlamıştır. gün kendilerine (6,5) vagon şe- ker vereceğini temin etmiştir. l (Devamı 8 inel sayfada ) şu ifşaatta bulunmuştur: Bizim köyden Hasan Çavuş, İncearı köyünden -Ali Ağayı çekemi- yordu. Onun yerine köyağası olmak istiyordu. Onu öldürmek için bu tüfekle fişekleri Hasan Çavuş verdi. Ayrıca altmış lira da vere- cekti. Vermedi. Ben de vaz geçtim, size haber veriyorum. Dört sene evvel vukua gelen ve faili hâlâ meçhul kalan bir cina- yetin de bu ihbar ile alâkadar olabileceği düşünülerek her üd cepho- — Yahu... Kömür nekadar pahalı! — Pahalı mı Beyim? Tam ateş pahasına|

Bu sayıdan diğer sayfalar: