22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sakınınız. - G Rİ P E Kati Ağ_!: I R [ N © Kömpricislesi *” Kullhimz EMLÂK ve EYTAM BANKASI İLÂNATI EMLÂK VE EYTAM BANKASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN: Sinema Ve Tiyatro, Gazino, Tarla Ve Mera Esas Mevkiü ve Nev'i 82 144-4 169 Kadıköy Kuşdili sinema ve tiyatrosu. 40 Çırpıcıda 17 dönüm tarla. 5 Şişli - Büyükdere — caddesi Hacı Osman Bayırı Gazino. Beykoz Tokat çiftliği dahilinde mera. Beykoz Tokat çifliği dahilinde Ortaçeşme kir kahveciliği. Beykoz Tokat çifliği dahilinde kır kahveciliği. 252-14 Beykoz Tokat çifliği dahilinde mera. 252-15 — Beykoz Tokat çifliği dahilinde 8 dönüm bahçe. Balâda muharrer emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 5- 3- 1932 cu- martesi saat on altıda şubemize müracaatleri. 252 , 252-11 252-13 Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece Teminat | | Fevrozin Bir tek Kaşe Fevrozin Necdet Tedavi eder Nakris Romatizmayı Sinirden gelen Baş ve diş Ağrılarını DD GA Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu Hastalıklırı Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi No 35. Saat. 2-6 DrAl(I.I'I'll'ZLı lcııı ve zührevi hastalıklar — müte- hassısı, Karaköy büyük mahallebisi yanında 4 HASAN KOLONYAS oS PARAMIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yomeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük falde ve tesiri görüleni FOSFATLİ ŞARK MALT Hulâsası Kullanınız.. Her eczanede satılır bir halikl san'attir. Bir damlasında limon, portakal ve torunç bahçeleri mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet © âleminde menendi ve nariri yoktur. -— -- Kumbara Sahipleri 1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekünu. Asgari e 5 lira Olmalıdır Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 4 1 Nisan kur'asına iştirak edecektir Türkiye İş Bankası . . . . * Bitlis Belediye Riyasetinden: Bitliste şelâle halinde akan sulardan istifade edilmek suretile bir un fabrikası ve elektrik tesisatı yapılması takarrür etmiştir; pilân ve krokisi- nin tanzimi için bir mütehasmsa ibtiyaç vardır. Bu işleri yapmak için taliplerin geraiti neden Ibaret isze belediyemize müracaatları lüzumu ilân olunur. E | lahpaşa B| rilen 54432 numaralı Hasan isminde İstanbul Tapu Müdüriyetin- den : 1 — Ok meydanı 1-3- 1932 salı. 2 — Anadoluhisarına Aptuk- vakfından — Çavuşbaşı çiftliği (3-3- 1032 perşembe ) Tapuya tescili talep olunan yukarıda mevki ve cinsleri yazılı ve gayri menküller — hakkında senetsiz tasarrufta kıyasen mua- mele ifa olunacağı cihetle mez- kür mahallere — tasarruf - iddia edenlerin vesaiki tasarrufiyelerile birlikte 3- 3- 1931 tarihine ka- dar Tapu Müdüriyetine ve hiza- larında yazılı günlerde saat 11 de mahallinde tabkikat yapacak me- mura müracaat eylemeleri ilân olanur. arazisi Tz Devren satılık dükkân Divanyolunda 174 numaralı tütüncü ve kırtasiyeci dükkânı satılıktır. — Fazla — tafsilât ıçını sahibine müracaat. Emniyet Sandığı Müdürlüğün- den: Fatih Büyükotlukçu Fahri dan 29 mayıs 928 tarihinde san- dığımıza bırakılan para için ve- cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden —eski — cüzdanın hükmü olmıyacağı ilân olunur. Beyoğlunda Kalyoncu karakola yamıada 102 numaralı Hiristo / Efen- dinin berber dükkânı bu kere Dimitri Selemenakis Efendiye satılmaktadır. Hıristo Efendiden alacağı - olanlar üç gün zarfında mezkür dükkâna müracaatları. Aksi takdirde kabul Taklitleri vardır. sakınınız. Hasan Ecza D: B. sokağı Nafia Hanım tarafın- | Ledilmiyeceği ilân — olunur. 'eposu nın NEVİ AKİNALAR l'llrî'li Kulak, Boğaz, Burun Mütehassıs! Dr. Ekrem Behçet! Beyoğlu, Mekıoıp sokak 1 elefon : 2496 Her üç şekildeki Krem Pertevi cilde olan menafii itibarile kış ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. BÜYÜUK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2.ci Keşide: 11 Mart 1932 dedir. |Büyük ikramıye 35,000 LİRADIR. Ayrıca birde 20.000 Liralık mükâfat Dışlenn İncı Gibi Muhafa- zası Yalnız RADYOLİN DIŞ MACUNU Kullanmnklı Kabildir. En Mükemmel Diş Macunudur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: