22 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

22 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Siyaset Âlemi Yeni Fransiz Kabinesinin Siyaseti Paris, 21 — M. k hesini teşkil eti Sardiy& kabk likıten sonra ga- . , Hmumiyetle bu kabineyi Mmösait bir surette karşılamakta- dırl,ı. Âyan Meclisi de böyle bir e — teşekkülünden — dolayı mütehayyir olmamıştır. Bu kabi- nenin Mecliste ekseriyetini bula- cağı ümit edildiği gibi Âyan Meclisinde de müşkülâta uğra- tılmıyacağı kanaati vardır. Diğer taraftan Cenevredeki siyaset te değişmiyecektir. Hükümelin ciddi | tonkihat ve unmumi masraflarda | tenzilât yapacağı zanmolunuyor. Şikago Şehri *rA . Hükümetsiz Vaşington 21 — Şikago şehri- nin derin bir mali müzayekaya Güşmesi Üzerine İllinuva hükü- meti bu şehir Belediyesine her- hangi bir yardımda bulunmamıya rar vermiştir. Belediye reisi de şe_lm hükümetsiz bırakmak az- mindedir. Birçok memurlarına yol verilmiştir. Çün- ki bunların — tedahülde hclıııı para alacağı vardır. Vaşingtonun 300 üncü Devri Senevisi Tokyo 21 — İlk Amerikan Cümhur Reisi Jorj Vaşingtonun idare ve polis 300 üncü doğum yıldönümü bura- | da da tesit edilecek, ecnebi ve Amerikalılarla beraber Japonlar da merasimde bulunacaklardır. Bir. Tavzih ( Anadolu Ajansı göndermiş- tir. ) Tahdidi teslihat konferansı, bir taraftan — Cemiyeti Akvam hüyük Meclisinin Çinliler tara- fından waki olan P Üzerine içtimaa davet edilmesi — ve bir taraftan da Fransa kabinesinin sukutu hasebile Fransa heyeti murahhasasının Cenevreden müfarakat etmiş bulunması gibi iki sebepten dolayı muvakkat — bir intizar devresi geçirmek üzeredir, Bu esbap zail olunca konferans, yeniden mesaisine ayni hararetle ı başlıyacaktır. Halbuki dün bu vaziyeti tesbit etmek üzere gelen mufassal bir telgrafın birinci kısmında münde- riç "Mis Enveilleus,, tabirinin bir hata eseri olarak Türkçe bültene "Tahdidi Teslihat Kon- eransının şaşaasını kaybederek sönmek üzere bulunan bir kan- dil haline geldiği, tarzında der- cedildiği görülmüştür. Vaziyeti olduğu gibi anlatabilmek - için bu tabirin “Muvakkaten ışığı ki- sılmış bir lâmba, surelinde ifa- desi icap eder. Keyfiyet maalitizar tashih ve avzih olunur. î %İngılız | . 'Demirgyollarında LAçık | Lonüra 21 — Demiryollara ait bilânçoların neşredilmesi ve bunlarda mühim açık — görül- mesi endişe uyandımıştır. Bu açıklar, yapılan tasarruflarla ka- patdamamıştır. Hali hazırda kum- panyaların zarar yekünu (415) amilyon İngiliz izası tutmaktadır. 'Bu da yolların demiryollarına re- kabetinden doğmaktadır. Kum- panyalar, yollar kadar Gemiryol- darile de devletin meşgul olmasını istiyorlar. İ Irlandanın | . . Vaziyeti | Düblen, 21 — Cümihuriyat | partisinin Reisi M. dö Valera | gazetecilere beyanatta bulunarak şimdiki Lümhur Reisinin yerine bir. başkasımın getirilmesi icap ederse arazi istıkrazı mamile İn- giltereye verilmesi mukarrer olan üç milyonluk senelik taksitin te- diyesinin — tebirini — istiyeceğini | söylemiştir. Mumaileyh, — bütün | mesaisinin Şimali Irlanda ile I birleşmek gayesine matuf olaca- | ğ beyan - etmiştir. 'Japon (İntilıabatı İBıitı' Tokyo, 21 — Bütün YJapon- | yanın umum? — intihabatı yapıl- mıştır. Neticelerin tam olarak grenilmesi ancak pazartesi çe- cesi mümkün olacaktır. Birçok namzetlikler geri alınmıştır. Ra- kipsiz surette intihap edilenler 39 dur. 427 azalık için 672 nam- | zet vardır. Pariste Sahte Dilenciler Paris 21 — Pariste, bilhassa geceleyin dilencilik son derece artmıştır. Gece sokağa çıkanlar, birtakım fena elbiseli kimselerin “ İşsizlik, para yok, merhamet ediniz ,, diye dilendiklerini gör- moaktedirler. Bunların, sahte dilenci oldukları kanaati | bâsıl olmaktadır. | | ) $1. Tardiyö, Cenevrede, 8 İngitiz Cemiyeti Akuam murahkhasile konuşurken diyor ki: — Sükâüt altındır! Almahğ;da Bira Vergisi Meselesi Berlin, 21 — Bira vergisi münasebetile çıkan ihtilâf Üüze- rine Berlin olelcilerinin pazarte- sinden itibaren umumi bir bira boykolajı yapmak kararını intaç eden vaziyet daha müsait bir safbaya —girer — görünmektedir. Hükümet bir beyanname neşre- derek nibayet bir nisan tarihinde bugünkü iktısadi ahval düşünük- rek bira vergisinde tenzilât yapıla- cağını bildirmişlir. 929-930 sene- sinde Berlinde bira sarfiyalı ay- da(250) bin hektolitreyi bulmuştu. 930-931 senesi ise âyda (346) bin (500) hdıîoünye düşmüştür: — - —:T -— TAKVİM —- ( PAZARTESİ J Gün 22 - Şubat -932 — Kasımin Aratit ha 15 - Şovval > TİS9 ÜD Şüber < sanl » 1549 Yatın L sıhı9s. a1 hasak İ Y75 — o7 ——— — — EDEBI TEFRİKAMIZ: 40 AÇLIK —— Müdcllifi: Knut Hamsun Hans Pavli Detersen bana Yardım eder. Ve adresini hatırla- Muya çalışıyorum. Nasıl oldu da ben Hans Pavliyi onuttum. Şüp- hesiz hemen kendisine müracaat €etmediğim için pek canı sıkılacak. Hemen şapkamı — başrma geçi- riyor, yazımı alıyor ve alelücele merdivenleri iniyorum. Ahırda bağırdım: — Dinle, Jens Olai, zanne- diyorum ki bugün öğleden son- TA senin için birşeyler yapabi- leceğim. Mütercimi: P. .S. Depoya gelince saat on biri geçtiğini görlüyorum ve “derhal gözetemin tühtir heyetine gitmi- ye karar veriyorum. İğdarehane- min önünde kâğitlarımın sahife tertibine güre sırada olup olma- dığını tetkik ediyorum; — onları aıraya koydum, cebime attım ve kapıyı wurdum. İçeri girerken kalbimin attı- gı düyüyordüm. “Makas memuru,, her vakitki gibi işinin başında idi. Utanarak başmuharririn orada olup olma- dığını sordum. Cevap yok. Adam 1 l ı İ ı l büyük makaslarla silâhlanmış ve vilâyet gazetelerindeki ufak ha- berleri kesiyor. Odada ilerledim ve sualimi tekrar etlim. “Makas memuru , güzlerini kaldırmadan — nihayet — dedi ki: — Başmuhlarrir dahaj gel- medi. « Ne vakit gelir? —Söyliyemem/hiç söyliyemem. — İdarehane — kaça — kadar açıktır. Bu suvalim cevap alamadı. Çekilip — gitmem Jlâzımdı. Bu müddet — zarfnda “ makas me- murü , — bana hiç Hir bakış fırlatmamıştı. Sesimi duymuş — ve beai bundan tamımıştı. Burada me kadar Ffena görünüyorsun, LAlmanyada Dahili Vaziyet Berlin 21 — Rayiştag 28 şubatta yeni içlima devresine başlıyacaktır. Fakat bu devre bir haftadan Fazla devam etmiyecek- tir. Müfritler, başvekil aleyhinde verilmek üzere takrir — toplamak- tadırlar. Bu hâdise, siyasi havayı gerginleşlirmektedir. Irlanda Piyangosu Londra 21 — Düblen şehri- nin meşhur İrlanda yarış piyan- gösunun bilet satışma dün akşam nihayet verilmiştir. Satılan bilet- lerin kiymeti (3) milyon İngiliz lirası tutmuştur. Eğer Çin - Japon ihtilâfi olmasaydı o havalide de mübim miktarda satılacatı. Nu- maralar (8) martta çekilecek ve on gün sonra da bu piyan- gönun — istinat at yarışı yapılacaktır. Hindistanda Bir Tayyare Kazası Yeni Delhi, 21 — Valü Umu- mi kupası maçına iştirak tayyare mecburi surette karaya inmiş ve parçalanmıştır. Pilot ile yol- cular yaralanmıştır. ettiği iye düşündüm, sana cevap ver- miye bile tenezzül — etmiyorlar. Bu acaba Başmuharririn emri midirz? Şunu söylemeliyim ki an kurenluk ilk tefrikamdan coı;'l. her gün kapısının eşiğini aşındır- mış, bir sürü faydasız şeyler gö- türmüştüm ve onları bana iade €imeden baştanbaşa — okumiya mecbur kalmıştı. Belki bu — işe artık bir nihayel ve tedbir almak istiyordu. Hemans- biyen — tarafına — değru — yola çıktım. Hans Pavli Petersen bir köylü talebe idi, Dört katlı bir evin tavan — arasında — oturuyordu, yani Hans Pavli Petersen fakirdi, Fakat bir kuronu varsa benden esirgemezdi. Bana verirdi, parayı Gönül İşleri Mes'ut Yuva Yeni Fransız Kabinesinin Siyaseti. (Kurabilmek | Şikago Şehri Hükümetsiz Kaldı İçin Ne Yapmalı? Geçen gün evlendikten sonra ve evli olmasına rağmen mes'ut olabilmek için karı kocamın ri- ayet etmeleri lâzım gelen şart- lardan bazıların yazmıştım. Bu- gün de o şartiların mabâdımna devam ediyorum. Evvelki yazımda iki tarafın da biribirine mubabbet ve hür- met göstermesi, biribirini affet- mesi, aşkı muhafara etmesini bilmesi, hissini izhar etmesi, ka- dimn tüvaletini, erkeğin karısını ihmal etmemasi lâzım geldiğini kaytdetmiştim. Şimdi diğer şartları kayde- diyorum: LA Kocanıza —emir — vermeyiniz. Erkekler kadınların, kendi husu- si işlerine karışmasına tahammül edemezler. Hele üstlerine baş- larına, giyinişlerine, yiyiş we ya- şayışalarına kat'iyen müdabhale ka- bul etmezler. Erkek ihmalci, abullabut, hatta intizamsız ola- bilir. Siz, onu düzelteceğim diye akıl hocalığı etmeğe kalkmayınız. İnsanlar kırkından sonra tabiat ve itiyatlarını değiştirmezler. Bey- bude yere kayaya çarpmış, ve aranızı açınış olusunuz. Eğlenceleriniz mümkün oldu- gu kadar müşterek — olmalıdır. Erkek pokere, kadın kaşuya gi- derse bu ayrı eğlence, ev haya- tında da ayrılık doğurur. Dansa, baloya, oyuna, — hülâsa — her yere beraber gitmeli, beraber eğlenmelidir. Müşterek eğlence bem iki tarafın da hariçte arka- daş ve eğlence aramasına mani olur, hem iki tarafı da eve daha kuvvetle bağlar. Hâkimiyet kavgası yapmayı- nız. Evin en büyük huzursurzluk membalarından biri de karı ko- canın biribiri üzerine hâkimiyet iddiasıdır. Kadın bu hakimiyetle kocasını eve bağlıyacağına ka- nidir. — Fakat kılıbık bir koca çok defa, — riyakâr ve ahlâksız olur. Kocanızı — kılıbik yapma- yınız. Ben size doğrusunu — söyli- yeyim mi, bütün —bu şartlar, söze hacet bırakmaksızın kendi- liğinden tahakkuk eden şeyler- dir. İki taraf — biribirini — sever. Biribirine hürmet ve muhabbet beslerse, — bütün diğer şartları düşünmeden tatbik ederler. Onun için mes'ut izdivacın birinci d: Sevi:::k ve anlaşmaktır. HANIMTEVZE —e AAA elime almış gibi bundan emindim. Bütün yolda ben bu bir kuronun keyfini soruyordum ve alacağım- dan emindim. Kapıya gelince kapalı olduğunu gördüm — va çaldım. Girmek — ister gibi yaparak dedim ki: — Talebe M. Petersenle gö- rüşmek istiyorum? Odasın bil- yorum. Hizmetçi tekrar etti: — Talebe M. Petersen? Tavan arasımda oluran mı? Oradan çıkmış. Nereye gittiğini hizmetçi bilmiyor, fakat çıkarkea rica etmiş ki mektuplarım “güm- rük sokağında Hermansen,, lera , ve hizmetçi numarayı da verdi. Ç Arkası varğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: