22 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ a i Sahip ve Başmuharriri 22 ŞUBAT 1932 Siirt Meb'usu MAHMUT 7 wci sene, No, 2167 Umumi Neşriyat ve Yan Müdürü NUSHASI $ KURUŞTUR i ETEM İZZET Türk Harfinin İki İnkılâpçılığı İKİ gm ER e A MM RR SMM EZ MESA emk ER A Gezim. V Husrev Bey geldi.. rihli nüshasında Vâlâ Nurettin Be- Reisicümhur Hz. dün Dol yin “Hatalı bir Kaide” ünvan bir JB mabahçe sarayındaki daire || Tahran Büyük elçimiz İran müza- ee oldum. o Yazının benden lerinde meşgul olmuşlar ve eden İısnı doğrudur. “Milli- bir tarafa çıkmamışlardır. keratının muvaffa- Yet” gazetesinden bana Basına gelen kelime ile - Basına gelen kelime biribirine karışı- yor. Eğer “C" ile yazacak. olsan, > — e : s2 Ri eee Yeni bütçe kıyetli neticelerini izah ediyor e yapalım? diye sordular, Ben “ ! u ii Pl Kü orduları üzerine ölüm ve ateş yağlıran Japon tanklırı harp sahasına giderlerken) Hazırlığı Türkiye-İran dostluğu metin esaslar üzerinde den dönülse kârdır. Bu kaide yan- ve kardeşlik muhabbet e Büyük muharebe Japonlar Fırka komisyonunun ve bağları arasında inkişaf buluyor. hangi da o harf ile bitmelidir” diyor. mesaisi 15 gün sürecek Sir George Clark'ın refikaları da bu Burada Türk İrikesinin tarihin” | lehine inkişaf ediyor ! ANKARA, 21 (Milliyet) — da idi, Türkiye hududu dahi. mizin, Alpulludaki memuriri mahah liyenin yolcular hakkındaki ihtira mal ve nezaketleri ecanip üzeri fevkalâde hüsnü tesir ettiği & maktadır, ç N linde zabıta ve rüsumat memurları er mi toplandığı Fırka grupu tetkik komisyonu zaman iki cereyan vardı: Sağlar ve sollar, Sağlar osmanlıcayı olduğu gibi, ği i : buşünkü içtimamde Gümrük Muharebe her tarafta bütün dehşetile devam li e Ya vii icinde ! İ komisyonun faaliyeti 15 5 Dün hir muharirimiz Hüsrev Bey çamı kağlmesinla tecrit ve giyrecini tı angınlar içinde faırruzlarını arttırıyor koni» iy . 1 Dün bir muh ç apon kıtaa! Y kadar devam edecektir. Hi e görüşmüştür» Husrev Bey, 17 Eml maria mr Çin topçuları Japon gemilerine muvattakıyetii endahtlar yapıyorlar, meclise evvelce 932 bütçesi için | va ii çokluğu yüzünden Bağdada uçmağı z ” i, : ee: dah yeri bir kanun projesi tevdi ettiğini iinkân kalmadığmdan günlerce inti- samdan mürekkrptir”, ve bu e bir çok bombardıman tayyaresi de düşürdüler İ bildirecek ve bu derece üzerin lira ömrü; Cerem z gi meçbur olduklarını, bir kaç saatlik di. Sağların yaptığı alfabe de üç İ-| © CHANGHAJ, 21 AA. — Kont | de yapılması zaruri r5 N ei Yereli mar gr Gem sanı yazan içinden çıkılmaz, böyle| rol ve tahkiki müşkül resmi TEP çenin, bütçe encümeninde mi SE İ ile Pehleviye uçtuklarını, oradar azapli birşey olacaktı ve bu alfabe- kuvvetleri Chan zakeresi sırasında, bir tezkere | (5 2 Bahri bazeri geçerek Bakü, Mosko ile Millet Meclisine tevdi ede. Me * va, Varşova Bern üzerinden döndük cektir, ia £ “(lerini söylemiştir. Bir ay süren bu i ç müşkül seyahat esnasında İran kom gu devletin candan gösterdiği misa fi nin içindeki harflerin ve işaretlerin çoğu Türklerden fazla, Arap ve A- cem tecvit ve şiyvesi meraklıların işine yarayacaktı, Yani türkçe gene «0 sonra gelecekli. | ik i dostluk Sağlarm yazı iukılâbndan anlı m - Komisyon e e yale sayelakiz Vek içi dıkları şey, ancak telgrafçılarla mü. ra "Japon kuvvetleri- ağ army İrmet same rettipleri memnun edecek basit tek- | Ova mn olduğu zanmolunü- Raporunu Kanını Gükdir : ve'stayişle “söylemiş Verdi ! Tahran Büyük Elçimiz (o büyük komşumuz Sovyet Rusyanın, Husrev Biğ Kafkasya ve Rusya dahilinde heye. LE ti murahhasamızın seyahati esnasır > Iranla aramızda bir mukavele ak- | da kalpten gelen bir muhabbet ve Bazı şubeler tevhit dine müncer olan müzakeratı muvaf | samimi bir nezaketle her türlü misa si : fakiyetle idare eden Tahi sefiri | firperverliği ibraz eylediğini- anlat. edilemiyor Hesrev B., -vvelki gün Berlin üze- | mıştır. 5 Çİ rindön Istanbula gelmiştir. Semplon İnhisarların tevhidi o meselesini| ekspres, Alpulluda kardan ve yolun ei içi müza etmekte olan tütün, müs-| bir kısmının bozulmuş (olmasından | , Tahran Büyük elçimiz muharri kirat, barut tuz inhisar idareleri ©-| 49 saat teahhurla gelmiştir. rimizin hudut meselesinin sureti hal. mum müdürlerin. ge Bu trende İngiliz büyük elçisi! O (Devam: $ inci sehifede) nik kolaylıldığı idir Mürettipler da- rar düşeş ha zahmetsiz dizebilecekler, telgraf- | V9 birçok çılar ancak soldan yazı için İyent o- | © Kiang Owen kasbeendi iyi İanmuş inakineleri kullanabilecekler, | yangın zuhur etmiş O. © sabahı matbaacılar ancak Iâtin harfine uyan | yor. Japon taarruzUin 5 inki harf makinelerini alarak o masraftan | Wang-Foo isükametine. Chen - kurtulacaklar, bir de Türk çocuğu | şaf edeceği ve mütei Me beri iki okumak yazmağı daha çabuk öğre- | Ju'dan ilk muharebeleri, aka necekti, tarafın ele geçirmeğ? iyonunun Sollar diyorlardı ki: “Türk alfa- | olduğu Chapei Şimal İM YAN ald besini Türk kelimesi için alacnksr. | garbinde kân ( Cbani eybiyeceği mız, Biz dilimizden Arap ve Acem; hattı üzerine teveccüh kaidelerini, terkip ve cemilerini na. | söylenmektedir. Arazi ihtilâ'ı > 'daları “ki mindanı muti hük isi den mürekkep ko- i Tekerli ” e seleri Voosung açıkların. $çtnren dar i reisine mürekkep ko sl are Spin e : Çin — yalar Moru İş K 2 Km yeti dei ediyor misyon vazifesini & Tü l - ik işin $ek başına kalan yabancı | da demirli bulunan “iye isabet | bardımakı tayyareleri Kiang.Ouan'. | iltica etmüle'ülere Changhafdan mü u k vapurcu ugunu my ME Ave hilli etmiştir, DD farakat etmiştir. r P r Sere eli tep Grade orana göre Japon bom-İ © 10,000 Çinli buzün Sang-Tehow'a (Devams $ ici sahifede) N nin başka başka şekillerini kullan- a ate meme makam anneni) üz gine NE kurtarmanın ii a m eselesi şeker | Sanayi e) “İk sie geker ii $ Bankası ör ZA| tek çaresi: İnhisar. kp liğe hatlı için k bi Ss afhaya ırdı! —— U BEY mma Bp a İİ ren IK gı * Bankaya verilecek şekli e yükle, eş heyeti eksiye le gü em m se pl en tayin için umumi | | presi eya nie | Ya hükümet bu işi bizzat yapmalı, . Tütün inhisarında üdür Ankaraya gitti | eçirll izlee. ni sean yahut ta bir şirkete vermelidir üremi Biz henüz Müddeiumumiliğin talebile dün | m bu tekâmülü geçirmiyen Ma ağn da le Vilâyette bir ibtikârı elan Ml a bilen teki a ane ig ik komisyonu teşkil edildi ' ” mir Bnetiyien tee bi e | Hakimiyeti Milliye'nin dikkate şayan bir eş Süeter be arada verecek ke. | tetkik Kkomisy e | din ba am ve makalesi ve hususi tahkikatımız.. İecektir. Komi: ANKARA, 21 (Milliyet) — Fı Alpullu yeni bir karar verdi iü hal e önerin, İn | ih Ru Bey Hükimiyeti Müliyede yi m... vapurculuğu sini de atıyorsa, yeni alfabe bu tekâ- vi i iki mülün önüne air değil, te- meselesi dün yeni — kümülü hızlaştıracak bir kalıp olma- | safhaya girmiştir. Şeker piyası hidi. sında vâki olduğu yazılan ihti- Sağlar diyorlardı ki: “Eğer ve- | kâr işi üzerine birinci safha şü fat etmek derken, bu kelimeyi «ve | dur: fât» diye yazınazsanız, çocuklarımız |“ “e ddelumumilik gezetele- “mat” gibi okuyacaklardır. Bu da| , i ir ihbar mahiye z 5 b Ermeni şiyvesi olur. rin neşriyatımı bir ihbar 'Sanayi Kredi Bankası © merkezi 4 Solar diyorlardı ki: “Büyük ba: | tinde telâkki ederek 1931 m5- üçük| | tüne almış demekti. Devletin, yaz banız âdem ol” derdi; siz sadam ol | maralı kanuna tevfikan dün Tİ i i i kaş, kârle kârsez, fakat her vakit mun diyorsunuz, Eğer büyük ( babanız) 1; üracaat etmiştir. Bu- tazam ve emin bir servis temin et- nlip be bizimki ine | ayetine Vilâyetçe kanun mesi lâzmdi. mucibince ihtikârı tesbitedecek olan heyet teşkil edilmiştir. Bu heyete Vilâyet namına mektup Em kral il tt yet ME Bane ve Ticaret oda- Mektupçu Osman Bey 3 İsından İD ele Mi erer en kısa l ; | caktır. Heye r zamanda tetkikatmı ikmal . sizmettir. yafah verdiği bütün branşlarda ger işim e im verecektir Bu : e >. in | alabilir. Hususi teşebbüsler için be İrem mi — İli üç gün (Devamı 5 inci sahifede) mucibince “ihtikâr vardır” diye karar verirse müddeiumumi hu İktisadi buhranın enühe nası! geçi; kuku umumiye davası açacak. * oJiirr.. Mr, Gibson Bumu anlatıyor. tır, Maamafih beyetii i - ; : Yazısı iç sahifemizdedir., Yaran alak e yereefi İntihabat neticeleri > yette müddeumumilik evrakı| OTOKİO,21 A-A. — Rengo| ç. mahkemeye verip vermemekte | ajansından: Bütün Japon; Şikagoda memurlara sahibi salâhiyettir. Dün heyet |umumi intihabat icra edilmiş-| O para verilemiyor namma tetkikat icrası vilâyet- | tir, ten mıntaka ticaret müdiriyeti. | © Neticelerin tam olarak öğre me A Sm anonim şirket teş” . kili mevzuu bahis. BALE TN 8. kara ve Va, > 2 bırakmağ ıpurcular Birliği U. Kâtib ikti- Muzaffer B-y Azası, hem de ildsi de edebiyatçı, Yakup Kadri ve ben, hiç bir kelime mini i üzerinde oi- müştak. Artık siz tecvit okumamış, ne, ticaret odasına, belediyeye | nilmesi için pezartesi gecesine As ve Al elemek, : di i il imo, ü iniz ü ai Kay rn ay bildirilmiştir. Bu suretle tetki- | kadar intizar etmek icap eder. ilen im e Ke ve De Rakipsiz olarak intihap edilen | venette bulunmaktan istinkâf eyle- i ve adetleri 36 dan ibaret bulu- | mesi üzerine mumaileyhin şehri bü- İnkelâpçıların en büyüğü olan Ga| “481 * Barak kararını verecektir. Dün | nan namzetler, birçok namzet. | kümetsiz bırakmağa karar vermiştir. Ti omiryonun on Na ve z d müddeiumumi Kenan Bey deliklerin geri almması yüzünden | işte e ara ei bates ğe min ime a Vilâyete gelerek Vali muavini | şimdi 39 a çıkmıştır. Hali ha- | Ze" çedahül el Vi a ili: e ii Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. — | zrda 427 azalık için 672 mam. İsra tedahülde kalınış olan ücretle: | Ankarada toplanan tohum komisyonunda Ziraat Vekili Mubi: a işaretlerin Ğİ EE il e a Bey iradı nutkediyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: