22 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

22 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şeker meselesi Ne safhada? (Başı 1 inci sahifede) Alpullu yeni bir karar verdi Ikinci safhaya gelince: Alpullu şeker şirketi idare meclisi dün toplanmış ve şeker meselesini asasından hallede- cek mahiyette olan çok mühim bir karar ittihaz etmiştir. Şir- ket mahafilinden aldığımız ma lümata nezaran toz şeker satış larında o doğrudan ( doğruya, yalnız bazı tahdidat ile »s- ki fiat üzerinden satış yapmak için derhal harekete geçilmesi- ne karar verilmiştir. Eldeki toz şekerin az bulunması ve vaziye tin nezaketi şirketi o bu kararı vermeğe sevketmiştir. Dubl ra. fine ve küp şekerlerinin de satış miktarını bir miktar azaltmak- la beraber eski fiat üzerinden mal yermek için tüccar ile mu- tabık kalmıştır. Tüccar eski fi- at üzerinden alacağı şekerin an cak çuval başına 60 kuruş, yani yüzde 2 kadar bir kâr ilâve ede. rek satmağı taahhüt etmiştir. Şirket masrafları da dahil oldu ğu halde tüccarm satacağı şe- | " kerlerin fiatını ayrıca gazeteler le ilân edecektir.İlân edilen mik dardan fazlaya Alpullu şekeri için fiat istenildiği takdirde şir | Wiz ket kendisine haber verilmesini | #5 halktan rica edecektir. Şirketin fiatlerin yükselmesinde âmil ol- duğu halkında dün alâkadar bir | sonra, Arap zat bir muharririmize demiştir ki; — Şirketin kontenjandan ev. velki fiatlerine zam yapmak su retile hiç bir satış vaki olmamış tır, Netekim bundan sonra da ayni fiatler üzerinden satışa de. vam olunacaktır, Gazetelerde fazla fiatle son yüksek fiatli mu ameleler satışmahiyetinde veril Türk harfinin Iki inkılâpçılığı (Başı (inci sahifede) sna karar vermiştir. Türk dili için hayati ehemmiyeti olan bu kararın şerefi onundur. Şimdi bütün alfabe münakaşale- rında dikkat edilecek en mühim nok in şudur: Prensip bozulamaz. İltibaslı kelimeler için dil encü- menleri hal tarzları bulabilirler. Fa- kat bu hal tarzları Osmanlı alfabesi taraftarlarının Türk alfabesi ve öz türkçe prensibine dokun. şart tar. ğ Eğer yeni yazı Türk yazısı değil de, Osmanlı yazı: olsaydı, bugün soliar mücadele adeceklerdi. Şimdi sağlar mücadele ediyor: Fakat bu mücadele çok eskidir ve ber zaman Kolların lehine netiycelenmiştir. Re- cni Zade Ekrem, Arap ve Acem ter- kipleri, Arap ve Acem cemileri Imlk tiktan sonra bir türkçe kalmayaca- an sonra işe lam festen daha kolay atılmaş “ölü Nurettin Bey “ma'nâ” keli: Val gibi yazıldıkça gitgi yeninin ei ikanacağından kor. niz. Bu haktan rom eşime — Fı gibi, İng diy seri akla srif ederken (p) : için sonumu da i, ya miçin imişiz. Peki, , ya kl (kelebehi miş olmayıp Üşak şekeri gelin. | Teri ce tekrar yerine kanulmak üze. re muvakkaten tüccara veril. mek suretile halka hizmet mak sadile ihtiyar edilmiş bir mua- meledir. Toz er Şöreler ku. ruştan satacağız ki Avrupa şe. keri piyasası çok yüksek oldu- ğundan hariçten ler bile dahili piyasada bu fia. te satılamaz.” Bir müessesenin yaptığı tet- kikata nazaran; Piyasada der. hal teslim edilecek olan güm. rükdü şekerler çok azdır. Bu ne vi mallarm fiati küp 42-43, toz 40 - 41,5 lira arasındadır. Kon. tenjandaki mikdarın ihtiyacı uzak olması yi bugünkü vaziyeti doğ Kahve fiatı da Aldı yürüdü! Kahve fiatlerindeki yüksek- lik gittikçe mühim bir şekil al- maktadır. Üç ay gibi nisbeten kısa bir müddet zarfında bir ok ka kahvenin fiatinde 75 kuruş sibi bir tereffü hâsıl olması halk arasmda olduğu kadar mu tavassıt tüccar ve esnaf tarafın endişe ile karşılanmakta . sncbuldeki kahve izim çok azalmış olduğundan kahve tacirleri | telgrafla | taşradaki stoklardan celbettirmeğe başla- mışlardır, Umumi kahve ihtiya cı ayda 4000 çuval olduğu hal- de kontenjanda ancak Me ay da 500 çuval kahve bulunması bugünkü vaziyetin başlıca sebe bi olarak gösterilmektedir. U- mumi kanaat yeni bir çare bulu ğı takdirde bu vaziyetin devam edeceği dir. Nisandan itibaren tatbik edile-! cek olan yeni kontenjanda birin ci ay içim 191,397 kilo, diğer ay lar 7470 kilo kahve ile birinci ay 2384 kilo, ikinci ay 870 kilo toz ve 4 kilo kavrulmuş kahve konulmuştur. Maamafih bu mikdarların dahi ihtiyacı karşı layamayacağı söylenmektedir. Izmirde son vaziyet İZMİR, 21 (Hususi) — Şe ker fiati çuvalı 34 ten 41 liraya fırlamıştır. Bu veziyet daki tereffüün eseridir. Uşak fabrikası burası için İstanbul fi | Beyi atile satmaktadır. İstanbulda fi üzerine fab- rika da buradaki satış fiatlerini | artırdı. Tüccar şekerin konten- | jan Üstesinden çıkarılmasını is- tiyor. Ticaret müdürlüğü vazi- yeti gelecek şeker. | bir çeşme var EiMip b ini gril bi iki & s3 Fi içli Türk alfabe ve imlist için müne- Kaşalar olurken, Türk alfabe ve im- Jâsının inkılâpçi karekterini bora cak prensip meseleleri asla öne sü- edemeyiz. Falih RIFKI Maarifte Ma Kız lisesinde müsamere İstanbul Kız Lisesinde son sımf talebesi (o tarafından dün muallimleri şerefine bir çay zi yafeti verilmiştir. k Darülfünun bütçesi Darülfünun divanı dün saat 15 de emin Muammer | Raşit in riyaseti altında içtima et miştir, Bu içtimada Darülfünun bütçesi tetkik edilmitşir. Tali ziraat mektepleri Tâli Ziraat mektepleri pro- | gn gramları değişecektir, Bu mek | Vekületine tepler Husrev Bey Geldi (Başı 1 inci sahifede) Hi baklandaki sualine de şu | cevabi huriyeti ve gerekse Pehlevi İranına kötü bir miras olarak bıraktığı bu büyül , hamdolsun her iki dev- ket reisinin yüksek görüş ve samimi müveddetleri say e artık orta- dan kalkmış, İran - Türkiye hudut. ları üzerinde dostluk, emniyet ve &- sayiş rüzgârı esmeğe Bir buçuk seneden beri faal bir su- rette devam eden hudut müzakeratı Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beyfendinin riyasetindeki heyeti mu rahhasamızın İrana muvasalatı ile dört gün içinde pürüzsüz bir suret- te hal ve faslolunmuştur. Bu ziyaret dost İran milleti kalbinde pek i mi akisler bırakmış ve Gazi Türl sinin cihan ve şark sulhü için takip etmekte olduğu temiz, açık politika- mektedirler... Bu kelime bugünkü i| dostluğun, yarmki istikbelin en ba- riz bir ifadesidir. Hudut tashihinde her iki tara- fın emniyet ve arazi menafii nazarı dikkate alınarak ve her iki ciheti ta- mamen memnun ve mutmain edecek i- | surette ve bir daha hudut boylarında eşkayalığa meydan vermeyecek bir şekilde yapılmıştır. Bu mes'ut neti- cenin elde edilmesinin heyeti murah hasamız şefi Hariciye Vekilimiz Tev fik Rüştü Beyfendinin yüksek dira yet ve mahirane idarelerine medyun olduğumuzu söyl vicdani vazi- femdir, Hakem muahedesi Tahrandaki ba tatlı günlerin ba yırlı semcrelerinden biri de iki dev- let arasında bir hakem i muahedesi olmasındadır. İlkbahar. pe başlamıştır. | imzalanmış, da her iki hudut komisyonları arazi | üzerinde hududu tesbit etmeğe baş- layacaktır. Esasen hazırlanmakta o- lan ticaret, konsolosluk, posta tel- graf muahede ve mukaveleleri de kı sa bir zamanda ikmal olunacaktır. Hükümetimiz Trabzon - Tibriz tarihi transit yolunu mükemmel ve fenni bir şekilde inşaya başlamıştır. Kamyonları kış ve yaz müruru ubu runa müsait bir bale gelmesi azami bir buçuk senelik bir müddete inhi- sar edeceğini zannederim. Trabzon limanında ve Kızıl Dize gümrüğün- de eşyayı ticariyenin yağmur ve kar ;| dan muhafazası için mükemmel de- polar inşa olunacak ve beynelmilel transite azami teshilât gösterilecek. tir. Tabü Trabzon li inşası meselesi, bu küllün en mühim bir cüz'üdür. İranın vaziyeti arasında sahalarda fark pek büyüktür. Bir ke re büyük bir asker olan ve ordunun başkumandanı bulunan Müceddit Şahı Pehlevi Hazretleri muntazam, kuvvetli bir disipline sahip, modern bir ordu yaratmıştır. Bu ordu kabi- liyeti harbiyesini Kürt asilerine kar. sı yaptığı muhtelif muharebelerde parlak bir surette göstermiş, geçen sene şahidi olduğum büyük bir res- mi geçitte bütün ecanibin mazharı takdiri bulunmuştur. Memleket da- bilindeki dini taassuba, ve bu meyan An hocalar güruhunun tezvirat ve fa aliyetine hâtime çekilmiştir. Tekmil Iran “Pehlevi kasketi” denilen viz yerli bir şapka giymekte, Maarif, Ad İiye, tekmil müessesat, bankalar en i| son asri bir şekilde wlah edilmekte. dir, Biri Kerçte diğeri Tabranm daha conubunda iki şeker fabrikası inşa edilmiş ve müteaddit mensucat fabrikaları hali faaliyettedir. Asri spor da inkişaf etmektedir, iyi iki futbol takımı vardır, İalerim, etle tizmde de terakki ir.” Husrev Bey iki kardeş milletin istikbalini pek parlak görmekte, İran Türk dostluğunun orta — Asya için pek hayırlı ve metin bir âmili sulh olacağına iman etmektedir. Husrev Bey, Başvekil Paşaya va iyet hakkında malümat vermek ü- birkaç güne kadar Ankaraya decektir. ————01.— Sahte Ingiliz parası Borsa ve Osmanlı Bankası Komiser. liğinden: İngilterede bir. kulpazan kumpanyası tarafından birer ve ya- rumşer isterlinlik sahte banknotlar imal edilerek külliyetli miktarda bil. hassa (Reading) şehrile civarda piyasaya çıkarıldığı ve bunların ha- kiki banknotlardan tefriki pek müş- kil olup sahteliklerinden şüphe ot- trecek yegâne nokta filigranlarının hakikilerine nazaren hafifçe daha koyu olmasından ibaret bulunduğu ve yapılan kalı ancak bu banknotların İngiltere Bankasına vürudünde meydana çıkmış bulun- duğu İngiliz gezetelerinden birinin iye | vel kanununa müracaat MİLLİYET PAZARTESİ 22 İrinci Sahifeden Geçen Yazılar Türk Vapurculuğu rların gerek Türkiye cüm-| şürmek cilere hasrederek, nakıs tarafını neye yükseltmesini k er şüphesiz, imkânsız bir teklifte bulun muşlardır. Bir hal tarzı bulmak, sermayeyi ye nakliyat intizamını korumalı ve kurtarmak son zamanlarda bir zaru- ret halini almıştır. İktrset Vekiletin den haber verildiğine göre hükümet Seyrisefnin ve diğer şirket ve sahıs- ların sermayelerini birleştirerek de- niz makliyatmı bir anonim şirkete | brakncaktır. Hususi gezilerin taz- #nin edilmesine Türk haznesinin kud i dığı, mantıksız deniz reka- nin lüzumsuz açığını da mütema diyen Türk mükelleflerinin sırtın. dan kapatmak haksızlık olduğu dü- şünülürse, İktisat Vekâletinin şim- -| dilik en adaletli ve menfaatli yolu aş olduğuna şüphe yoktur. Bu suretle nakliyat ve tarife yine devletin kontrolü altnda — kalacak, muntazam, mütemadi ve emin ser- vis prensipine halel gelmemiş olacak ter. Şurası doğrudur ki eğer devlet yalnız kendi naldiyat müessesesini, tutup hususi sermayedarları kendi hallerine bırakmış olsaydı, bir iki ye i hepsinin sermayesi” tuzlu suda ölüp gi ine şüp- > tüp gideceğin. , Yalnız bir tarafı kara olan, sahil limanları sk ve mütekâsif olmıyan, malını denizden çıkaran bir devletin deniz nakliyatı meselesi hayati ve müşkül bir meseledir. Böyle bir me- selenin altından da ancak denizciliği ya doğrudan Hususi vapurlarla merakip ve tesisatma kıymet rile hâsıl olacak yekünuna göre büyük bir anonim şirket teşki- İi ve bu şirkete vapurcuların da ken- di sermayeleri ge kin hissedar & iiçin Vekâletince hazırlanmakta olduğu bildirilen lâ- yiha, alikadar mehafilde günün baş hen meselesi halinde mevzuu maktadır. Böyle bir şirket & inhisarı yerine doğrudan doğruya o munta- zam postacılığın “Devlet inhisarına alınmasını daha muvafık görenler çoktur.Ancak bu takdirde, memleket tenzilâtlı tarifeler tanzim ve tatbik isefain takdi. edilebileceği ve şirket İnhisarmda i- mami ve hususi his yeka biç gayesile hareket edecekleri Blayakmmn Tee Kr le zararına da olen ecnebi 'de, | tahliye eylemişlerdi Çin- Japon harbi devam ediyor (Başı 1 inci sahifede) Japonların Kiang - Ouan'a karşı taorruzları CHANGHAİ, 21 A.A. — Ba sa bah saat 6 da jeneral Uyeda, ibtiyat kuvvetlerinden ifraz edilmiş olan 3 - | alayla Kiang-Ouan kasabasına bir. çok noktulardan taarruz etmiştir. Çinliler bu kasabayı tedrici surette Kahramanca döğüşüyorler CHANGHAİ, 21 A.A. — Japon. lar şayanı dikkat tehlikeleri istihklir eden bir şecaatle döğüşmekte olduk- ları gibi Çin kuvvetleri ve bilhassa Çelik muğferler taşıyan o Tehang - Kai - Chek'in milli muhafız kıtantı da ral nm delillerini gösterecek surette. çarpışmaktadır- ler. İnsan zayiatınm miktarı henüz malüm değilse de ağır olduğu mu. hakaktır. Japon ileri harekâtme takip eden Reuter muhabiri Japon yaralılarile dolu birçok kamyon ve otomobiller görmüştür. Voo-Soung kasabasının bulundu. ğu yeri işareteden enkaz yığınları ve harabeler üzerinden duman bulutla. rı yükselmektedir. Japonlar, cumartesi akşamı ve ge- cesi Çin mevzilerini mütemadiyen top ateşi altında tutmakta devam et- ir Yeniden taorruz için CHANGHAİ, 21 A.A, — Cumar tesi akşamı saat 22 ye doğru Japon topçusu yeniden ateşi kesmiştir. Ja- ponların Çin kuvvetlerini tardetmek ye taarruzlarının ikinci | sefhasıma başlamak için sabahı bekledikleri an laşılmaktadır. Japonlar, yalnız 4 maktul verdiklerini fakat birçok ya- ralıları olduğunu resmen beyan et- mektedirl, ler. Çinlilerin zayiatı meçhüldür. Ja- pon kıtaatı, Çinliler tarafından çev- rilmediği gibi hicbir noktada da i- hate tehlikesine haruz kalmamıştır. Japon gemilerini bombardıman CHANGHAİ, 21 A.A. — Cumar- tesi akşamı sant 22,20 geçe Voosung istihkâminın topları Japon harp ge- mileri üzerine kesif bir ateş açmıştır. Cinlilerin şiddetli muka- vemeti ve Alman mualtimler LONDRA, 21 A.A, — Daily Ex press, Japonya'nm Çin mukaveletini sür'atle kırmasına ihtimal vermemek tedir. Bu gazete, Çinlilerin mükemmel surette tahassun etmiş olduklarına ve Japon ileri hareketini tevkif ede- ceklerine delâlet eden bir takım #6- olduğunu yazmaktır. limanları» na yapılacak nakliyat işlerinin mun. | lunmakta olduklarını sürülmektedir. b ağ 7 Hususi yapurcular ise, bu görkemi mealli pek alarmı görünmektedirler. Vapurcular Birli. İğ müdürü Meral B- Kendi gö rüşen mı hususta va 2ih gel örmet olmadığı için hiç birşey söyliyemiyeceğini beyan etmiştir. Kalkavan zadelerden İsmail B. ise, kendilerinin posta olmayıp yaptı bu iti ğ rudan doğruya bu şirket meselesile Sikme bulunmadıklarını söylemiş- Sadık zade Fehmi B. in bu husus lünkü nüahamızda çıkan sözlerin hvi olmuştur. Mumai edecek şirkette husu- si vapurculara 9 5 değil, & 51 his- &e ayrılması, vapurcular © bu kadar sermayeye malik olmadıklarından i veları ödenimciye kadar teminat mukabilinde Hazine- nin muhafazasma tevdi edebilecekle- rini söylemiştir. — Vi bu hususta kat'i moktai nazarları çar- şamba günü yapacakları içtimada tesbit edilecektir. Di Krm sin İntizam. ni, mükenimeliyetini te- min için bu öşin bir inhisar altına a- Immasında, menfaattar olanlar müs- tesna, umumiyetle tetabuku © efkâr hâsıl olduğu görülmektedir. Ticaret Odası Deniz ticareti şube si, vapurculuğumuz hakkındaki son neşriyatla alâkadar olmuş, vapur sa- hiplerini bir içtimaa davet etmiştir. Odanın kanaatine göre, Türk vapar culuğunun inkişafı için işletme işle- rinin intizammın ve yolcuların istira hat şeratinin temini lâzımdır. Odanın, bu hususta Vekâlete gön derdiği proje henüz kanun halinde çıkmamıştır. Bu projede, mucbir es- bap olmadan ilân ettikleri günlerde tarifelerindeki limanlara uğrumıyan ve ilânı haricindeki limanlara yan vapur sahiplerinin tecziyel Sin ağır hükümler vardır. 340 dan evvel Türkler tarafından satin alınan vapurların gümrük rüsu ii Sinci H. Mah- kemesinde açtıkları davaya bugün bakılacaktır. Tebiri icra kararı bek» liyen vapurcular, resmin sahibi evve inden almacağını, anliyarak biraz müteselli olmuş görünmektedir. Muhakeme bugün de rüyet edil mezie, vapurculara mezleür resmi te | lar diye etmeleri için verilen müklet bi- tecek, rüsumat idaresi de tahsili em edecektir. Diğer taraftan, vapurcuların. dağa bir dava ile aynı mahiyette belu van başka bir davayı Şirketihayriye miş olduğunu yazmaktadır. Almanlar, çıkıyorlar LONDRA, 21 A.A, — Daily Ex- press'in Berlin'den istihbarına göre Ak-an hariciye nezareti Changhai” da mukim 1430 er içel & karmağa karar vermiştir. Bu maksa! ile Changbai'a vapurlar gönderilecek tir. İngiltere bu işe karışma- malı diser LONDRA, 21 A.A. — Çin - Ja- pon ihtilâfının son zamanlarda irki- safı Daily Mail gazetesine şu müta- İsa ve hükmü ilham etmektedir. Harpten beri ilk defa olarak amri Bin bir müddet evvel kaybettiği ha- ber alınmıştır. Hususi vapurlar, — ihracatımızm kendi vapurlarile yapılması için İk- cekimi Bilmirem bileceklerini iirmişlerdi. t Vekâleti, tetkikat neticesinde, muh. telif tüccarlara ait yerli mallarından, 500 tondan bir araya te. vaküm ettirilerek bir vapurla sevki- ne imkân görememiştir. Bu suretle yapurcuların müracaatları neticesiz kalmaktadır. Kendilerile görüşen mubarririmi- ze Kalkavan zadeler demişlerdir ki; | Di “ — Biz Trabzon'dan başlıyarak iğ emret srimnerinn | Graz ve iğ İzat, bir hükümet tarafından di- vallik dairesi ile çi arrığı nezareti de- vairinin gece, açık kalması ve mazırların hattâ hafta tatilinden bile her an mü. ve müşavere. ye davet edilmeğe âmade bulunmala rı Changhai'daki vaziyetin vahasne- tini göstermektedir. Hali hazırda İngiltere'nin paru- lası, “Bu işe karışmamak” olmalıdır, Hükümet, Asya'daki ihtilâtların ö- nünc geçmelidir. Aksayı şarkta ya- pılacak bir Ehli salip o muharebesi memleketi barabiye sürüklüyecektir. Büyük Britanya, müeyyedelerin tatbikini bağıra bağıra isteyen “Ce- Bevre'deki ateşli sulhperverler” in telkkinatma dar. Böyle büdalacasına tehlikeli bir battı hareketi, efkârı © umumiyenin bütüm salim kısım red ve takbih ey- lemektedir. İngiltere için coğuk kan dık ve teemmül zamanı gelmiştir. Amerika teşebbüsüne nihayet veriyor LONDRA, 21 A.A. — Vaşington dan Renter ajansına bildiriliyor: Ha riciye mezaretinin Japonya'ya yeni bir nota göndermeği katiyyen der- Pİş etmemekte olduğu beyan edil. mektedir, zira Amerika (tarafından mukaddema yapılmış olan teşebbüs- erin hiç birine cevap verilmiş değil dir. Binnenaleyh hariciye & nezareti İnal teşebbüslerine nihayet verecek ve müsait bir fırsat zuhuruna intizar eyliyecektir. Japonya'ya karşı Amerike- da boykotaj VASHİNGTON, 21 A.A.— Hükümet mahafili ile efkârı u. mumiyede Amerika tarafıdan Japonyaya karşı bir boykotaj ic rası imkânı hakkında şayani dik kat bir tahavvül görülmektedir. Hariciye neazreti ile riyaseti cümhur dairesine yığmlarla tel graflar ve mektuplar gelmekte ve bunlarda Japonya harpcuya. ! ne ve itilâfgirizsne harekâtına devam ettikçe onunla her türlü münasebatın kesilmesi talep o- lunmaktadır. Bilhassa sabık har biye nazırı ile bir çok darülfü. nun eminlerinin Cemiyeti Ak- vam ile bilitilâf Japonya ile ti- cari münasebatm katedilmesini talep eden istidaları dikkate şa yan görülmektedir. Şimdiye ka dar Hariciye nezareti | riyaseti cümhur dairesinden ziyade mü dahale taraftarı görünmektedir. Fakat nihayet riyaseti cümhu- run da umumi hissin tesiri altın Ultimatom kelimesinin tefsiri TOKİO, 21 (A.A.) — Res. mi mahefil, Changhai'daki Ja- pon memurların kullanmış ol dukları “Ultimatom” kelimesi. nin Cenevrede heyecan tevlit etmiş olduğunu öğrendikleri za mean hayrete düşmüşlerdir. Ha. riciye nezareti namma ii i kelâm salâhiyetini haiz olan ğer hükümete verilen bir ulti. metom mevzuu bahsolmadığını böyle bir hareketin diplomasi münâsebatı inkıtaa sebebiyet ve receğini, yalnız Changhai'da muhasematın tevkifi bususu. nun istihdaf edilmekte bulundu ğunu söylemiştir. Bu sebepten dolayı hükümet, Cenevredeki mümessilini, ultimatom'un Çin hükümetine değil, 19 uncu or- duya verilmiş olduğunu alâka. darlara bildirmeğe memur et. miştir. Japonya ve Mançuri istiklali MOSKOVA, 21(A.A,) — Japon memurini, henüz rinin istiklâline ait beyanname ahkâmı kat'i surette tasvip et memişlerdir. Bu enin Japonyanın tasvibine iktiran et mesi için âtideki esaslı noktala rı ihtiva etmesi İâzım geldiği zannolunuyor: 1 — Hükümetin hukuk ve âİ mer'i olan ve onların tebaaları. nın mal ve canlarının himayesi Mİ erik ekime ombeğelere cevap verilmemiştir.” riayet; İ 4 — Mançuri'nin varidat ve servet membalarının inki, temin için ecnebilerle serbestçe | teşriki mesai olunması; — İzmir maarif müdürlü ğü) MANİSA, — Maarif müdü rü Ekrem Vecdet Bey arzusile İzmir Maarif müdürlüğüne ta- mii ————— ığları birinci sınıf 25, Kaçak ,tütün ve | sigaralâr | Son on gün sarfmda gene birçok tlkün ve mw kaçakçı yakla amuştar, j Haydarpaşada İzmit treninde -) dallabtn İstanbula satan Üzaeği getirdiği ği 350 köylü sigarası yakalan maş , Gene Haydarpaşada Ahmet efen- dide 114 paket göylü sigarası bulun. | birine acı hanında Ayşe Hanımdan mz halinde bir miktar kıyılmış tütün, Kumkapıda kahveci Aroptan yarım kilo İeyılmş | NN rpaşada Hamdi ağadan 600 paket köylü sigarası Kali şada attar Nuri efondide 45 Topkapıda Hasan efendide 17 pa" ket köylü siyarası bulunmuştur | Yüksek Kaldırımda Yani efendinin | dükkünmda 20 paket Bulmar sirara- #1 bulunmuştur. Kızıltoprakta Geb- zeli Mehmet efendiden bir çantada 23 kilo kıyılmış kaçak tütün musa. | dere edilmiştir, —e — İzmirde tevkif edilen- | lerden bir kaçı bırakıldı | İZMİR, 21 (Hususi) — Tevkif edilen komünistlerden | birkaçı serbest bırakılmıştır. | Tahkikat devam etmektedir. © | 3 uncu hojordu ilânları Selimiye kışlasındaki güb- relerin kaldırılmasını teahhüt beni Galatada Nimoku han N, Yı İkametgâh gösteren Ka- los Efendi iki ayı o mütecaviz işbu teahıhüdünü ifaya yanaş- madığından ve yapılan tebli- | Zatta ikametgâhmda bulunma | dığından mumaileyhe mezkür | gübrelerin esmanını yatırmak üzere Komisyona müracaatı İ- çin kendisine on gün müddet | mehöliye bırakılmış olduğun. dan ilânm ferdasmdan itiba- | Ten on gün zarında gübrelerin esmanını yatırmak üzere ko- misyona müracaat o etmediği | takdirde hakkında ahkâmı ka nuniyenin tatbik o olunacağı | ilân olunur. (89) (637) Cenubi Anadolu MADEN T.A. ŞİRKETİNDEN Cenubi Anadolu Maden Türk Anonim Şirketi hissedaran heyeti umumiyesi 3İ mart 932 © perşembe günü saat 15 te İstanbul, Bahçe! pı'da dördüncü Vakıf ban şirket merkezinde sureti akdi içtima edeceğinden hazır Bacak hissedaranm hisse senetleri- ni veya banka makpuzlarnı içti. madan bir hafta evveline kadar şir. il ket merkezine tevdi etmeleri ve d buliye varakası almaları ilân olu” Bur. Ruznamei müzakerat: 1 — 931 senesi musmelât ve batma ait idare meclisi ve muz Faporlarının kıraati, 2 — Bilânço ve kâr ve zarar be- saplarınız tetkik ve idare meclisi. | nin ibrası, l 3 — Murakıp intihap ve ücreti nin tayimile idare meclisi zi hakkı huzurlarınn tesbiti. başı B. 2362. Şube A. Si Mühürdarzade han 2. 3740. ————— İZMİR - PİRE - İSKENDE RİYE POSTASI Teminat 96 10 İhale 15/3/932 saat 17 ?0 lirada talibi üzeri Bugün Akşam Sant 2130 da ENİNDE SONUNDA Komedi 4 perde Yazan: L Vemenil Tercüme eden: Bedia M. Vasfi Rıza Ki loasinlı kalede ME

Bu sayıdan diğer sayfalar: