23 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 nci sene, Gazete karileri, bilhassa ec- nebi haberlerini bildiren telgraf ların başındaki A.A, rumuzu» İ mun mânasmı biliyorlar: Ana- dolu Ajansı... Bunu bilen muh. terem kariler ALA. rumuzu ile başlayan her haberin, Anadolu Ajansına ait olduğunu zannet- mekte yerden göğe kadar hak- hdırlar, Evvelâ bu hatâyı tas- hih edelim: A.A. rumuzu ile ve- rilen her haber, bizim bu milli ajansın değildir. Bu haberler, menşe'lerine göre, ya İngiltere- hin resmi ajansı olan Reuter'iri; ın resmi ajansı olani ya İtalyanın resmi 8- lan Stefani'nin, Wolf'un, , Ayala'nm, hülâsa her biri bir devletin istihbar ve pro- Paganda vasıtası olan bir ajan- tın telgrafıdır. Anadolu Ajansı telgraf ajansların servisle» rine abonedir. Bunları alıyor Ve kendi rumuzu altında kendi malı imiş gibi gazetelere ve 8- melerine tevzi ediyor. Anado- lu Ajansının, bizim bildiğimize göre, hariçte yalnız bir hususi Muhabiri vardır: Sofyadaki Bal kan muhabiri. Balkanlardan ma ada diğer haberler tamamile ya 1 servislerin telgraflarm. lan ibarettir. Milli bir ajansın, bir takım Propaganda vasıtalarımn haber İerini kendine mal etmesindeki sakatlığı izah etmezden evvel #anu da söyleme" isteriz ki, biz bugün Anado! . ajansının başın da bulunan z m ehliyet, vedi- Yayetine it. adımız vardır. Va- zile o başına o geçtiği gün. beri (oOmesaisini (oya. kından takip ettik. © Ser- Vis. zenginleşmiş ve intizam al. tna alımmıştır. Mevcut sistem muhafaza edilmek şartile ne ya Pılabilmek mümkünse yapıldı. ğına kaniiz. Tercümelerin da» ha iyi yapılması, lisanın daha #iyade halk diline uygun olma. “ istenilebilir. Bu da zamanla varılacak bir gayedir. Propaganda mahiyet berlerini kendine mal etmesi bilmeyerek bu propagandaya &- let olması demektir ki, milli bir Ajanstan beklenilen hizmet bu Yolda ifa edilemez. Meselâ Hin İngiliz idaresi hak- n den ge- len haber, - Anadolu Ajansmın hüsusi muhabiri tarafından ve gün ecnebi den naklen Anadolu Ajansının, evrede Tevfik Rüştü Beyin NUSHASI 5 KURUŞTUR rilmiş gibi gösterilemez, Geçen | i ğ utku hakkında biri Fransız te- Zine iltihak etti, diğeri de İtal- kipi noktai nazarını müdafaa et dibi, id Ta idi, Hariciye vekilinin kunu okuduktan sonra, her sinden de ayrı hususiyeti hai Sa ll i Hariciye izin söz leri, Türk abonelerine verilen bir haberde bu kadar tahrif e- dilirse, bizi daha uzaktan alâka dar'eden haberlerin mahiyeti hakkında bir fikir edinilebilir. Bize kalırsa, Ansdotu Ajansı, acun mahiyetindeki bu servislere vereceği para ile Av- zinde husus! muhabirler bulun- N Meselâ Lonirada, ariste, Berlinde, Cencvrede ve Moskovr da bulundurulacak hu- si muhabirlerle vaziyet şim- dilik idare edilebilir. Böyle hu- vasi bir servis kurmakla ki şekil arasında masraf ' rile nekadar fark olduğunu "i olarak teyin edemeyiz: büyük bir fark olduğunu tahmin etmeyiz. Aradaki fark ta haberleri, daha kısa vermek ve telgrafları da türkçe çekerek tercüme masrafından kurtul. mak suretile telâfi edilebilir. Herhalde milli ajansın husu- ihbarat şebekesi teşkil et- zaruridir. Anadolu Ajansı dünya ile rabıtamızı te. "i Cevdet Kerim ve Ali Riza" Beyler 'ne toplandı. Saat 14 de tima 3 A İşlendi, münakaşa oldu ve metice de iki mühim mesele karara bağlan- amma gi x vi dan, hiç birinin lerinde hu durmasına imkân yoktur. Bu i- No. 2168 Japon kesmeye mahsus kasaturalarla mücehhez askerlerin bir bekleyişi Çin siperlerinde Japonların ilk taarruzu ağır zayiat ile tardedildi Japonlar dün ikinci bir taarruza geğtiler inliler bir senelik harbe hazırlanıyorlar. Ağır çap- taki toplarını cephe gerisine ta'biye etmektedirler A.A, — Cbanghai” | kanın hududunu teşkil O eden Sou - milli Çin büleümeti 3 byü kesgi LONDRA, 22 A.A. — Chan T sira ği z eli İponya'ya bildiriliyor: Cha | Tebeou körfezindesi geriye atmış 0- | bir sene harp için Bararlıkla dan Ajanı Revter'e alten İ: barakiz makta, xühirn mlktzida Göphzsz ve Bir sehalik harp m Gl m dekler getirminksterir. Ba harp hazır. : (Devamı & nci sabifede) e bee AKK Ai Londraya Telefon Yakında Berlin ve Londra ile görüşebileceğiz Solya ile Belgrat arasındaki tele- fon inim tesi” panın diğer mer kezlerile de tele fon muhaberesin i üfe! için posta müfet- Öle meşgul ol. işlerin devam! mesaisi neticesin- de Berlin ve Len dra telefon (omer. P kezlerile İstanbu lan konuşması ks olmuştur. v Posta fen mü ae Le dra ve gerek Ber Tinle we Umumi meclis ete azami narh koydu Stadyomunda Yenibahçede inşa adilmesini kabul etti dı, Bunlardan biri uzun dedikodusu devam eden ve bütün yila erile esaslı surette muhabereyi te- zamandır | min için sarfı gayret etmektedirler. zmir'de menenjit IZMIR, 22 (Hususi) — Şe- hirde 9 kişi müllimmkatta da 4 ki- si men: hastalığından yat. rey verdi. Hulâsa dün, meclis Yeni- bahçeyi bir kaç dakika içinde sükü- netle kabul ediverdi. Vali ve belediye reisi Muhiddin Nisan, Mayıs. Haziran avla- EB. hemen ayağa kalktı. Vaziyetin | za mahsus umumi kontenjan tarihçesini ve kendi — düşüncelerini | Jistesini iç sahilemizde neşre- söyle bulüsa etti: diyoruz. b | va va ni ARA kadar devam etti. Dünkü | bütçeye 40 bin lira — tahsisat kon-| zamankinden fazla söz | muşta, Bu para o vakit sarfedileme-| İstanbul umumi medisi dün ge- (Devamı 6 ıncı sahifede) İİ Bir senedenberi cuma gün- İleri imtişar etmekte olan sa- İm'at yazılarımızı badema Sa- ir günleri O sütunlarda ta- kip edebileceksiniz. azeteleri ile kıyas kabul etme. | jans servislerine mühtaçtır. Bu disatı kendi ek- derecede zayıf olduğun. | servisler de Avrupa merkez | yet zaviyel, ze de o şel dünyayı * başkalarının gözlerile görmüş oluru: Ahmet ŞÜKRÜ si muhabir bulun- ber mem de a Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol- İmabahçe sarayındaki dairele rinde meşgul olmuşlar ve öğ eden sonra Fatih, Topkapı ve Şişli taraflarında bir ge- zinti yapmışlardır. Gazi Hz, Bahçekapıdan geçerken oto- İmobillerini durdurarak ci- vardaki mağazalardan . bazı eşya mübayaa etmişlerdir. Sabık kral Bugün geliyor Bugün şehri gezecek, yarın gidecek Geçen gün de yazdığımız veçhile sabık İspanya kralı on üçüncü fons bu sabah Theophile Gantier ve purile. Pirö'den şehrimize ir, Akdenizde bir tenezzüh yapmakta olan kral müteneklören ve Duc de Toledo üuvanile seyahat etmekte dir, Maiyeti 7 - 8 kişiye baliğ olmak | tadır. Refakatinde Duc de Miranda bulunmaktadır. Sabik kral yarın öğ- leye kadar şöhrimizde kalacak ve ayni vapurla seyahatine deyim ede- cektir. Kralın şehrimizde ziyaret €- deceği yerler hakkında Messagerie Maritime acentesi | tarafından bir program tanzim edilmiştir. Bu pro ETEM İstanbul mıntakası Ticaret müdürlüğü yaptığı tetkikat ne- ücesinde Alpullu şeker şirketi ile 19 büyük şeker tüccarı hi kında şeker fiatlerinin yüks İ mesinde âmil olduklarmı kayde İ derek 1913 numaralı kanunun İverdiği salâhiyetle ve ihtikâr Sabık İspanya kralı A!fons Cenapları gram inucibince kral bu sabah saat 3 da vapurdan çıkarak Eyibe, ora dan da Ka'riye camiine gidecek ve Evkaf müzesini ziyaret edecektir. Öğle yemeğini Tokatliyan otelinde yedikten sonra, Asar m DE Topkapı sarayının ve Hazi- ne dairelerini, Ayasofyayı, Sultan- ahmet ve Sultanahmet Mey- Sabık kral vapurda geçirecektir. Yarın rükübuna tahsis edilecek bir motörle Boğaziçinde bir gezinti Yap rimizden müferekat edecektir. Sabık kralın şehrimizde yapacağı tenezzüh ve ziynretler (o esnasında Belediye seyahin şubesi müdürü Ekrem B. kendisine refakat edecek- tir. Sabık kral buradan İzmir, Ra- dos, Kıbrıs tarikile Berut'a rut'tan otomobil ile Felestin'e gide- cek ve ayni vapurla İskenderiye'ye de uğradıktan sonra Marsilya'ya av- det edecektir. Teophile Gautier va- purile 15 kadar seyyah da şehrimize gelecektir. ATİNA, 22 A.A. — Sabık İspan- ya kralı, dün sabah Pire'ye muvasa- İğt etmiştir, Resmi hiçbir merasim yapılmamıştır. Sabık kral, mülâkat ve beyanatta bulunmaktan istinkâf eylemektedir. Yalnız uzun müddet- ten beri Yunanislan'ı görmek arzu- sunu beslemekte olduğunu | söyle mekle il . Kralın rakip olduğu vapur, saat 18 de İstanbul'a hareket etmiştir. (Bir Avrupa karikatürü) Tahdidi teslihat sahnesinde seyir. cilerin zevkini bozan bir kavga yapmak iddiasile müddeiumu. miliğe müracaat etmiştir, Tica- Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü Dün vilâyette tahlif edilen ve ilk içtima:n: yapan İbtikâr: tetkik komisyonu Alpullu ve 19 büyük şeker tüccarı komisyona verildi. İZZET Ticaret müdürlüğü bunları fiatları yükseltmekle tavsif etmektedir Komisyon azası dün tahlif edildi ve ilk içtima | yapıldı. Tetkikat perşembeye kadar bitirilecek mezkür müessesenin biribirini mütezat beyanat ve tebligatı- Dı €sas ittihaz etmiştir, Fabı rlü li ğe tevdi ettiği raporda Alpullu. yu: (Muamelesile eşya fiatı- lu şeker | nn yükselmesine sebep olmak) ret müdi Aipuli üirketi hakkındaki takibatına Memleketimizin en büyük ih- tiyaçlarından biri de şehirleri. #eh-İ miz arasında hava münakalesi- nin bir an evvel teminidir. Ga- zetemizde bundan evvel her ve- sile ile bu ihtiyaçtan uzun uza- dıya bahsedi! Türkiyenin bava hatları tesis edildiği tak. dirde bugün günlerce, haftalar. ca devam eden uzun bir seyahat neticesinde varılan, hattâ kış ay larmda münaka- lesi kesilen mem leket aksamma bir kaç saat zar- fında varılması temin edileceği gibi, bu hava şe " bekesi Avrupa i le Cenubi Asya, Okyanusya ve Garbi Afrika a- râsmdaki hava (MW. COON muvasalesinin en emin veen kestirme bir iltisak hattını teş- kil edecektir. Memnuniyetle al- dığımız habere göre, hükümet bu ihtiyacı temin için esaslı bir hatve atmış ve şehirlerimiz ara. smda tayyare ile posta ve yolcu nakli için tetkikatta bulunmak üzere Amerikanın belli başlı tay yare imal eden ve bava hatları işleten Curtiss Wright havacı. rk grupu İle bir mukavele imza etmiştir. Hükümet memleketi. mizde tesis edilecek hava hatla rının milli bir teşekkül altında toplanması gayesile senelerden beri tetkikat yapıyor ve bu me. yanda Curtiss Wright grupu lie de müzakerelerde bulunuyor- du. İki buçuk sene evvel Türk tayyarecilerinden mürekkep bir heyet Amerika'ya giderek tet. Diyarıbekir ve Van'a bir günde gidilecek (Devamı & ıncı sahifede) Şehirlerimiz arasında tayyare pos- taları ihdası için hükümet Amerikalılarla mukavele imza etti kikatta bulunmuş ve bir buçuk sene evvel de Curtiss Wright grupu tarafından Türkiyeye meşhur Amerikan O tayyârecisi M. Dolittle'nin riyaseti altında, dört Amrikan tayyaresinden mürekep bir takım gönderilmiş ti. O zamandan beri cereyan et- mekte olan müzakerelerin hüs- nü suretle neticelenmesi ve hü. kümetimizde Curtiss Wright grupu arasında mukavelenin cek hava hatları ve hava limanı ve tayyare meydanları hakkın. tetkikatta bulunmak ü zere üç Amerikalı mütehassıs memleketimize gelerek işe baş” Wi . Bu mütehastıslar. dan biri M. Röbertson'dur ki, uzun müddet Amerikada kendi hesabına tayyare hatları işlet. miştir. Hattâ meşhur tayyareci M. Robertson Miralay oLindberg, senelerce Robertson'un tayyare hattında pilotluk etmiştir. M. Robertson Amerikanın Ssint-Louis şehrin de bir tayyare fabrikası tesis €- (Devamır 6 ıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: