24 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t i m. ME VR eve. ÇARŞAMBA 24 ŞUBAT 1932 7 nci sene, NUSHASI 5 No, 2169 KURUŞTUR İran Yolu Açılıyor Gerek Türkiye, gerek Iran iktısa- diyatına yardım edecek olan : transit yolunun inşası ihale edildi Biz İran ile hudut ihtilâfmı halletmekle yalnız hudut em- #iyetimizi biraz daha kuvvet- lendirmiş olmadık; bu hareke- tin en büyük neticesi; bundan böyle şarktaki komşumuzla da- ba samimi, daha dostane mü- nasebetler tesisi imkânını bul- maktır. İran ile sıkı bir dost- luk ve samimi bir politika yo- lundan münasebata girisi bize yalnız siyasi cepheden de- ğil, iktısadi cepheden de fay- dalı olabilir. Hemen ilâve ede- lim ki, böylebir politikadan set cephesinden olsun, ik. t cephesinden olsun, bizden de fayda görecek olanlar, İranlılardır. Milletlerin biribirlerini iyi tanmmalarının, bilhassa bu mil. letleri idare edenlerin tanışma- larınm lüzumunu, iye tini, faydasını her zaman tek- rar ediyoruz. İranda bir tetkik seyahatin- den avdet eden Mahmut Celâl Bey arkadaşımız, bize temin e- diyor ki, Tevfik Rüştü Beyin İran seyahati, orada haklı veya haksız, bizim aleyhimizde birik miş infiallerin, şüphelerin, yan- lış kanaatlerin dağılmasına s€- bep oldu. Onların yerine bir ne vi emniyet ve dostluk havası geldi. Milletlerin münasebatında, bilhassa komşu devletlerin poli tikasında zaman zaman hisse- dilen gerginlik, ekseriya çok küçük imfiallerin ne- ticesidir. İran bhudutlarımız tabii bir hale girince iyi müna- sebet ve iyi komşuluk kapıları da derhal açıldı. İstiklâl harbinden sonra Yu Banistanla aramızda senelerce süren ibtilâfın küçük sebeple. rini hep biliyoruz. Ortadan bu maniler kaldırılınca milletler biribirlerine samimi ve kalbi el lerini uzattılar. Teceddüt ve ıslahat yoluna girmiş olan İran bülkümeti, iç- timai ve iktısadi sahalarda bü- yük işler yapmak kararında dır. Bu devletin başıda kudret li bir reis mevcuttur. Onun bu İnesi e muvaffak olması; | yalnız İrah milletinin kurtulma sı demek değildir. Medeni ve imsani fikirlerin karanlık” bir muhitte galebesidir. Unutma- malı ki İran, koyu bir taassup ve cehalet havasının tazyiki al tındadır. İnkılâp fikirlerini rütmek istiyen şah ve ıslahat- Şılar, en ziyade bu cepheden müşkülâta uğramaktadır. İn- | kılâp yolunda ayni merhaleleri | aşmış, ayni uztırap ve müşkü- | lâtı görmüş olan Türkler, bu; İranın muvaffakıyeti- | ne yalnız manen değil, filen ve maddeten yardım etmeyi ; me- deni ve inseni bir vazife art) ir, Vaktile Türkiye ile İran a- rasındaki ticari ve iktisadi mü. Dasebat, çok ileri idi. Bugün > asgari bir dereceye immiş- ir, Bugün her mülâhazadan üs tün olarak iktısadi zaruretler; sukutun sebeplerini araştır- mak mecburiyetini bize yükle- tiyor. Kaybettiklerimizi: nasıl telâfi edeceğiz? Şurası muhak kak ki İran ile Türkiye sında iktisadi ve ticari müna- sebetlerin artması, her iki ta- rafı da ayni derecede müstefit der. Bizim oraya gönderecek | Mieçok * saallarmnız ehir Bina | mukabil İrandan alabileceği- | Wiz şeyler de mevcüttur. Far| at en mühim olarak Trabzona | müntehi transit yolunun açıl İ Masıdır. İranlılar, bu yolu ken ke hudutlarına kadar yapmış- lardır. Şimdi biz , huduttan | apacaj Bunun için de dev- let Ka tahsisat ayrıl mış ve hattâ inşsat ihale edil- miştir. Binaenaleyh inşaatın sür'atle intacı meselesine o ehemmiyet verilmelidir. Bu öyle bir mas- raftır ki, maddi semeresini der hal verir. Kirk beş günde sev- kedilebilen bir malı, dört gün- eden bir yolun, verim derecesi kolaylıkla hesap edilebilir. Ye- ni yol üzerinde uyanacak olan tabii hareket ve faaliyet; ber halde civar halkının refahma çok hizmet edecektir. Bu yol, öyle bir mıntakadan | geçecek ki, z, ve muztarip, mukadderata intizar vaziyetinde bulunuyor- ir. İran transit yolunun açıl ması, yalnız geçtiği mmtaka balkınm refahını temin edecek değildir. Sahile dökülen Ira. nın ihracat emteasını, satış mer kezlerine sevk ve nakil et! te lâzmdir. Bundan Seyrisefe inin, işsiz kalan milli Türk va purlarının edece) istifade de ayrıdır. 2i Bu zamanda en iyi ve politika; memleketin Lİ ; let lerdir. İran © transit yl se abiyetle bir teşebbüs ei Siirt Meb'usu MAHMUT ama amm Fırka grupu Dün toplandı İçtimada Dehiliye ve- kili izahat verdi ANKARA, 23 (A.A) —C H. Fırkası grupu bugün > 15 de Tekirdağı meb'usu Oeii Beyin riyasetinde mutat içtim ını akdetmiştir. Manisa meb'u- su Refik Şevket Beyin takriben 10 ay evvelinden bugüne kadar Ankarada tahaddüs eden hırsız İk vak'aları ve bu vakalar faik- lerinin derdest edilip edilmedi- #i hakkındaki sual takririne Da hiliye Vekili Şükrü Kays Bey mütecasirlerin kâmilen derdest Tdilerek mahkemeye tevdi edil Sikleri cevabını vermiş ve bu ce Yap kâfi görülerek celseye niha yet verilmiştir. Uşak'tan da Şeker geliyor Son vaziyet hakkında İktisat vekilinin gaz€- temize o beyanatını son haberlerimizde - okuyu- muz. emare k | İ i Tepeköyündeki çöküntü ve heyelândan onun halkı bugün işsiz, güç | mek | de sevketmek imkânm temin |.| Çin sularında askeri nakliyat Çinliler Japon sağ cenahını bozdular Japonların ikinci taarruzları da azim zayiatla tardedildi CHANGHAİ, 23 A.A. — Japon | ang Wan'a karşı şiddetli bi ler piyade kuvvetlerini himaye eden | arruz ei iğ kunan perdasisin yardımiyle Kab (Devamı $ inci sahifede) Sahık Kıral vapurdan, rıhtımdan ve Ayasolyadan çıkıyor... Ispanyasabıkkralidün geldi ve şehri gezdi Sabık kral saraya da giderek Duc de Toledo namına kart bıraktı Kral nereleri gezdi, ne düşündü, neler söyledi? naşmış, sabık kral güneş doğmadan vel soğul şiddetine rağmen güverteden İstanbul'un tu- İhunu seyretmiştir. Kral, mütenekki (Devamı $ inci sahifede) Sabık İspanya kralı 13 üncü Al fona, dün sabah refakatinde Duç d Miranda bulunduğu halde, Theophi le Geutier vapuru ile şehrimize gel miştir. Vapur pek erken rıhtıma ya- anammaşamekiananeneaenaaaaakeeiieeieeeekeeeeeeeereeaaeeaasenemeeae eee Gazi Hz. ö— Reisicümhur Hz. dün Doj- mabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlar ve bir tarafa çıkmamışlardır. ... Reisicümhur Hz. dün ge- ce Elhamra sinemasını teş- rif buyurmuşlar ve Kongre eğleniyor filmini seyretmiş- erdir. Hitler de Namzetliğini Ilân etti Ve dün sabahtan itibaren Alman vatandaşı oldu BERLİN, 23 A.A. — Hitler, Al- manya riyaseti cumhur makamına pamzetliğini koymuştur. Alman tabiiyetine girdi BERLİN, 23 A.A. — Hitler, bu itibaren sabahtan : Alman vatandaşı ge olmuştur. Berin. P g telinde bulunmak ! milliyetperverler İf merkezinde -rel- | 4g lerinin bu babah | Brunswick devle. ci! syomalist - | ; sodyaliat olan Da- biliye © nazırı ta- ratından Bruns wick teknik mekte bi halk terbiyesi mödemieliğine b» yin edilmiş olduğu tinin MİTLER | Alman tabiyetini iktisap eylemesi| neticesini tevlit etmekte bulunduğu beyan edilmekte idi. verler reisimin, reisi men marzetliğini koymasına hiçbir mâni yoktur. Esasen müfrit milliyet- Perver meb'uslardan M. Goebbels, (Devamı 5 inci sabifede) M. Fokas İstifa etti İstifasinın geri alınması için nezdinde teşebbüste bulunulacak Muhtelit Mübadele komisyo nu Yunan murahhas heyeti ikin ci murahhası M.Fokas vazifesin den istifa etmiş. k tir, M, Fokas w zun müddet Yu nan mu heyeti riyasetir vekâleten idar etmiştir, Ahire: bu vazifeye M un tayini, kas için bir izz ti nefis mesele: teşkil ettiği ha- ber verilmektedir. Bununla be- raber istifasını geri alması için M. Fokas nezdinde teşebbüste bulunulmaktadır. M. FOKAS ve bu tayinin mumaileyhin hukuken * 7 Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Bresilyada kahve okae, boldur &! kömür yerine okomotiflerde yakılıyor. Halbuki bize okkasını 160 kuruşa satıyorlar! Kahve ihtikârı yapan- lar da tesbit edildi! Şeker ihtikârı tetkik ediliyor, kah- veciler Müddeiumumiliğe verildi Petrol ve benzin işlerinde de ihtikâr yapıldığı iddiası vardır! Ticaret müdürlüğü yapılan moş- | riyat üzerine o kahve. fiatlerindeki| yükselmenin gayri tabi olduğunu| Ci ve bu yükseltilmenin altı kahve tüc- car tarafından yapıldığını tesbit et- miştir. Ticaret müdürlüğü bu hareketi yapan altı kahve tüccarının hareket- lerini İktısadiyatı koruma kanumu- na müzeyyel 1931 numaralı kant- Verilen malümata nazaran, bu :! tı kahve taciri şunlardır; Meroya nos, Basscan, Salem, Amar, Andrya dis ve Avea efendiler. Bu | suretle kahve fiatlerindeki ihtikâr da Tica- (Devams 2 inci sahifede) lama Tahrandan bir intiba: Hazreti Abdülüzim kapısı Iran'dan haber! hi Fermanfermalar.. kime denir ve ilk bakışta bu dost memlekette ne görürüz? Milliyet, İranı Türklere tanıtacak tetki- katını-bugünden itibaren neşre başlıyor (İranda tetkik seyahatine çıkan bir arkada; şımız, komşu ve dost mem: sre dee dair aldığı çok şayant dikkat dilim Milliyet "e mektup halinde yazıp göndereceğini ; vaadetmişti. Arkadaşımızın mek tuplarını bugünden itibaren saresile neşrediyorur:) "TAHRAN, şubat 932 (Miliiyet) — Tahranda bir seyyah için merak edilecek pek çok şeyler bulunabilir. Ben bunlar arasında en şayanı dik. kat olarak İranın mülki idare vazi- eemenan yeti ile nüfez kesafetini, balm ya şayışını ziraat ve sanayi itibarile bu- lunduğu mevkii, başlıca tetkik mev. zwu olarak seçtim. (Devamı 2 inci sahifede) .eaneaaeaanamsamasana intibalar: Yıkılma tehlikesinde kalan evler, o çök leri Üd örünüçü ahipleri , lar, fakii bir aile çökmekte olan evinin kiremitlerini toplıyor.... ini İMLA Me Eliş ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: