25 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 25 ŞUBAT 1932 7 nci sene, No. 2170 NUSHASI 5 KURUŞTUR Yeni bütçe yapılırken | Varidat niçin azalıyor?— İstihsali arttır- maktan birşey çıkmaz, istihlâki de arttır- | mak lâzımdır — İstihlâki arttırmak için de halkın iştira kabiliyetini yükseltmeli — O halde hububatın fiatı, bugün tetkik edilecek mevzuların başında olmalıdır! ANKARA, (Telefonla - Baş muharririmizden) — Geçen 4€- neki bütçemizi 186 milyon lira üzerinden bağlamıştık. Bu mik- dar tahakkuk etmedi. En nikbi hesaplar üzerinde yürüdüğü müz halde bile örümüzdeki sene için 150milyondan fazla varidat bulmayı müşkül görüyoruz De mek mesele, zannedildiğinden de mühimdir. Üzerinde esaslı iyet ister. An- fırka ve hükü- net mahafilinin meşgul olduğu #*n mühim mevzu işte budur. Acaba varidat niçin azalı- i yor? Niçin her sene bütçemizin Yaridat faslında milyonlarca a- Şık kalıyor? Alâkadarlar bunun bir çok sebeplerini saymakta- dırlar, Fakat bu sebeplerin en mübimmi halkın iştira kabiliye tinin, tediye kudretinin azalma sıdır, Her yeni sene, geçen sene leri aratıyor. Bu kudret azala san olupıl paşa| in $ ine msj Seçilemiyecek müşkülât olmaz. Vaziyetin izahı basittir: Tür kiyede nüfusun yüzde yetmişin den fazlası çiftçidir, maişetini toprağın lütfundan bekler. Bü- tün ihtiyaçlarımı, topraktan çı- ğı para ile alır. Onun iş- tira ve tediye kabiliyeti; bu ka- #ancile alâkadardır. Maattees- ed tüf bugünkü vaziyet, hayatını di topraktan bekleyen zürram aley ni hindedir. Hububatm kıymeti, ire umumiyetle düşmüştür. Bugün i 4 kü fiatler; çiftçinin ve ailesinin Su) Sİ emekleri hesap edilmediği "ap, Dalde bile istihsal masrafını ko cev Tüyamayacak kadar düşkündür. sür) Bu sukut; yalnız köylüyü ihti- va) Yaş vo itirap içinde bırakınız . ee Yor, onun tiye olan ümidini kı pet miyor, çalışma zevkini ve enerji | sini kesiyor. En büyük tehlike — buradadır. Bir defa istihsal du- ,: | Yur, yiyecek ekmeğimizi de ha- se ( Tişten tedarik mecburiyetinde niki kalırsak vaziyet ne olur? Mu- 2 hakkak ki, öyle bir vaziyet, için vi den çıkılmaz âkıbetler doğurabi Sy lir. İdarede hikmet; hâdiselere ,; 4 tekaddüm etmesini bilmektir. sofi Şunu da unutmayalım: Hu- — bubat fiatinin düşmesi yalnız vb | im memlekete mahsus bir ne 4” Üce değildir. Dünyanm her ta- | 8 n © Tafında böyle olmuştur. Fakat |£ ü Zİ dünyanın birçok memleketlerin Si) de bu fiat sukutuna karşı ted <a) birler alınmış, rızkını topraktan Bey) en rençberin eline biraz ) 5 daha para geçmek imkânları a- 2 oi Yanmış ve bulunmuştur. Vak k İ bu mevzu dahilinde muhtelif v8 memleketlerde alınan tedbirle- 24 Fin hepsi de muvaffak olmuş de- 4 Bildir. Bazı memleketlerde alı-| i ve) Dan tedbirler, köylüyü değil; wi Taciri .. Bazı mem- © İeketlerde de suüistimallere Ye “Ni yeni imkân ve sahalar aç- “i Mış.. Fakat iyi tatbik eden memleketlerde de istenen gaye ei İstihsal edilmiştir. :““ oo Acaba bizde buğdayı daha et. o kiymetlendirerek köylü lehinde bir hareket yapılamaz mı? Ka. -i Uaatimizce bu kararda daha far ai m garistanın, Macaristanın & belerinden istifade edebil Onların muvaffak olmuş ve ze uyan usullerini ahır, ist ederiz. Eğer Türk dığı buğday mahsulünü, â bugünkü fiatinin iki misline satmak imkânını bulursa mu- hakkak ki hem çe Sym ğu maişet ıstırabı zail olur, hem de me kabiliyetini edineceği için devlete veri ü tem ve m verir, Unutmamalı ki memleketin başka mahsulâtı, başka masnuatr da vardır. Köy- İünün eline biraz para geçince ca da iş hacmi, de artar. hem devlet müstefit olur. Memnuniyetle görüyoruz Xi, Ankarada buğdayı kıymetlen- dirmek, onu bugünkü fiatten daha yüksek bir fiatle köylü nün elinden satın almak, b aponlar taarruza üçüncü ir kalktılar pür dina peri zan- | Çin ve Japon siperleri su ve ça- dırmak fikri yürüyor. Meb'us- taraftardır, fikre mütema; ” işin tatbik ve tahakkuk şekli ka me bunca tecrübeleri varker > te en doğru yolu ve en #aPt sistemi bulacağız. Bu işte ti” mur dolu - Çin siperlerinde ui Sinan | kadın cesetlerine tesadüf ediliyor Sivil Japonlar Changhai'yi terkediyorlar LONDRA; 24.A.A, — Cbanğhai met noktası; köylünün, yi hr Payel m e v2 sileri üzerinde ii nin lehine devlet hazinesi pılacak 3 Haçkalı istifade yn meydan , Sirt Mebusu uçmiş ve bu mevazii nakdi fedakârlıktan | sistematik bir etmiştir. Bunu müteakip sant 10 da “Tanklar ve zırhlı otomobillerin ateşleri ile takviye edilen Japon pi- hücuma yadeleri mevzilerine MAHMUT kalkmıştır. M. Grew'in Kızı evleniyor Si Amerika sefiri kızın Tü irk kanunu medeni- sine göre evlendiriyor il sefirliğine ta- yin edilmiş m er Me Grev, mert yi şehrimiz- den müfarekat © Mir, Girevr, mem- ed Tariş iş ve kendi ni de herkese sev dirmeğe muvaffal imattar. Mr, Grew emleketimize kar fından icra edilecektir. Merasim pek sade olacak, sefaret erkâni ile; husu- & dostlarından bazı zevat ile © vali 'Mübhittin B. hazır bulunacaktır. Cu- bartesi günü yeni evliler şerefine selaretanede bir çay ziyafeti verile- cektir. Mr Robert English bundan evvel Amerika'nın. İstanbul. viskonsüllü. | il ünde, Siyam sefareti kütipliğinde In geç kalmak doğru olmaz. Ro | bulunmuş ve bilâhare Peşte sefare- Lisinliğins tavin edilmistir. şiddetle devam ediyordu. İki Çin am ki, Kiene Wen 2 ü sahra umumi İngiliz tebaası da hazır! üzerinde Honikalir attır. lan mermi belen” Çala 30 metre kadar yakinine düşmüştür. Çamur ve su içide (Dovamı 6 ince sahifede) » | Petrol ve benzin fiat- ları da tedkik ediliyor! Komisyonun şeker ve kahve ihti- kârında kanaati tebellür etti leketimizde bulun- | diye ikti bir diple-İr; derecesi, | 8 Bundan ki ğ ülâsa hükümet Önümüzde başkalarının inden tarzda vermemektir. tir. er Çim RL mm yalak Amerika" & zarfında X Bi İ 4 sevmiş Tü t müdürlüğü dün bele müdürlüğünün bir tezkeresi üzerine son günlerde gayri tabii bir halde yükselen petrol ve benzin fiatlarile bazı k | kumpanyaların bu işle alâkala- tetkike başlamış. tır. Belediye iktisat müdürlüğü yazdığı tezkerede kânunusani - de petrol ve benzin fiatlerinin kânunuevvele nazaran çok te- nezzül ettiği halde İstanbulda İdi İbtikâr olup olmad komisyon szasından Gelip Bahtiyar ve Osman Beyler yükselmesi üzerine nazarı dik- kati celbetmekte ve şu kumpan vaların bu işle alâkadar oli ini ileri sürmektedir Standard Oyl, Neft Sendikat, Steara R., ve Türk ;petrol şir- ketleri. Ticaret o müdürlüğü memleketin, hattâ dünyanın en büyük firmaları olan bu müesse selerin bu işle alâkalarmı bilme mekle beraber, tahkikata başla mıştır. Şeker ihtikârı Şeker fiatlerindeki | sebepsiz yükselmenin sebeplerini ve bu yükselişle Ticaret müdürlüğü- nün gösterdiği müesseseler ara sında bir alâka olup olmadığını tetkik eden komisyon dün me. saisinin son safhasına varmış- tır, Komisyon dün sabah Vilâ. yette kısa bir içtima yapmış, bundan sonra gümrüğe gidil- miştir. Gümrükte şeker idhalât tacirlerinin son aylarda çektik. "leri şeker mikdarı üzerinde tet İkikat yapılmıştır. Komisyon öğleden sonra bir müddet piya- sada tetkikat yapmış ve bundan sonra piyasaya yakm olması iti İbarile ri odasında rezin f İmiştır. Komisyon bu içti. e esnasında bilhassa ittiham İ edilen tüccarları ve Alpullu şe- ker fabrikası müdür muavini Haydar Beyi dinlemiştir. Bu sırada bazı müvaceheler de ya- pılmıştır. Aldığımız malümata nazarân, komisyonun kat'i ka- (Devamı $& ıocı sahifede) Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umum! Neşriyat ve Yan Müdürü ETEM İZZET Maarif Vekili dün Gazi Hiz. Gazi Hz. dün Dolmabah- İce sarayındaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve bir ta- rafa çıkmamışiardır. Evkaf, inhisarlar Ve barem Bütçe encümeni ka- rarlarını heyeti umumiyeye bildirdi ANKARA, 24 (Telefon) — Bütçe encümeni mülhak bütçe. | lerden Evkaf, Ankara imar mü dürlüğü, Konya ovası sulama idaresile, Müskirat ve tütün in hisarlarının baremlerine ait ka mun lâyibalarını tetkik ve mü- zakere etmiş ve her biri hakkın da ayrı ayrı kararlar ittihaz et- miştir. Bu kararlara göre kaf umum müdürlüğü maaşatı- Fazlı Bey P, Eftim Et, Papa Eftim Kiliseleri Vermiyor! Fenerle birleşmek için de ortaya birçok şartlar koyuyor FAZLI BEY NE DİYOR? Şehrimizde çıkan rumca Me- taritmisis gazetesinin dünkü nüshasında Papa Eftim Efendi nin elindeki kiliseleri Patrikha meye devredeceği ve iki kilise. Din birleşeceği hakkında bir ya 2 vardı. Ayni yazıda Vali mu. avini Fazlı Beye atfen bazr be- yanat çıkmıştır, Dün bir muhâr ririmiz Fazlı Beyi görerek, bu beyanatın mahiyetini sor. muştur. Fazlı Bey demiştir ki: — Mezkür gazete imtiyaz sahibi Papaduplo Efendi benim İle görüştü. Kendisine beyanat şeklinde hiç bir şey söylenme- miştir, Esasen kilise ve din işle ri hükümetin ve dola! (Devamı & wer sahife) sie vile | Pİ sile vilâ | maliye ve parasının vaziyetini gösteren ve şayanı dil : iyetini ' yetin alâkadar olmadığı mese- | eden ikinci mektubunu 7 inci sahilemizde neşrediyoruz. göntermektedir. Ankara'dan geldi Vekil Bey muhtelif maarif mese. leleri üzerinde dikkate şayan beyanatta bulundu | İstanbul'daki mektepler teftis edilecek. miş ve şehirde bazı hususi | işlerile meşgul olmuştur. Esat B. dün To- | katliyan otelinde bir muharririmizi kabul ederek atideki beyanatta bu- lunmuştur: “— Hususi bazı işlerimi tesviye etmeğe ve bu arada birkaç mektebi daha görmeğe geldim. İstanbul'daki 'mekteplerin hepsini bir anda görme- ğe imkân yoktur. Böyle fırsat bul. dukça, dert senesi nihayetinden ev- vel mümkün olduğu kadar çok mek- tep görmek arzusundayım. İki üç Dün İstanbula gelen Maarif Vekili (Devamı 6 mor suhifede ) ESAT B. Sabık kral evvelki ge- ce barlarda eğlendi! Dün sabah ta Boğazda bir gezinti , yaptı ve Istanbuldan ayrıldı | ui manda v ris'te mütenekkiren gezip 13 üncü Alfons, evvelki akşam Sabık Kral vapura dönüyor... madığı sahibi Puriç'in israrı bir kaç kaşık yemiş ve â la russe ye- mekleri pek beğendi ve Türku- iter, Bu münasebetle gazinoda birçok balk ve bilhassa şehrimizdeki İspan- yollardan birçok kimseler bulunmuş tur, Sabık kral için hazırlanan ye- Me in lüğü büyük gazinoları Et suyu ikemmeliyette olduğunu söyle. Cotelette â In mode de Kicft Dondurma Sabık kral Rus tarzında hazırlan al. mış olan bu dondurmayı, iştihasi mâştir, Yemekte ve yemek esnasında vet. ka, şarap ve şampanya | içilmiştir. (Devami 6 ımo1 sahifede) çen dün u meşretmiştik. Bugi Resim İran Mür Dost ve komşu İranda MİLLİYET * eden arkadaşımızın ilk me let meclisi binasını ir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: