25 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

25 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—, ilân olunur. (684) yi " Ziraat Vekâletinden: © hammenesi Müzayedesi Süt Veren Annelere Bir kadeh 4 MARTELL konyağı veya buna müraccah VS OP MARTELL'i bir şişe > ilâçtan daha müessirdir ve hastalıkların önünü alır. 15 ton göztaşı, 15 «on arsiniikiyetii sut ve (300) adet pül verizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle mimakasaya vazedilmiştir. - Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekâleti mübayaat komisyonuna ve İstanbulda birinci Ziraat müdürlüğüne mü- racaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 14-3-932 pazartesi gününe kadar tetklifnamelerile birlikte | (ll © muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona göndermeleri ilân olunur.(670) Gedikpaşa'da Jandarma satın : alma komisyonundan: Kaputluk kumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek kürkü ile imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yüz | adet kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarıl. | mıştır, Münakasası senei haliye martının on altıncı çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümu- neyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklif- | name ve teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (679) ve Korigreye davet İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN: Odamızın 1932 kongre 27 Şubat cumartesi saat on dörtte Oda meclisi salonunda aktedilecektir. Kongrenin müddeti aza- mi bir haftadır. Kongre Tuznamesi; | — İhraç mallarımızın is- tihsal fiatı ve ihraç masrafları, 2 — Mensucat sanayiimizin hali hazırı ve inkişafı. Odaya mukayyet erbabı ticaret ve sanayi (o ve şirketler ve müesseselerle iktisadi cemiyetlerin kongreye iştirak edebile- cekleri ilân ve teşrifleri rica olunur. (682) stanbul Erkal müdür yemden Kıymeti mu. Bedeli LK Lira 334 270 Tamamı (24) arşın terbinde bulunan Ahiçelebi mahallesindeLimonculâr cad- desinde kâin atik (36) cedit (67) No.lar #le murakkam fevkinde iki odayı müşte- .mil dükkânın 10/120 hissesi, Tamam: (14) metro terbiinde bulunan Gedikpaşda Eski Divanıâli yeni Mimar Hayrettin mahallesinde Gedikpaşa ha- mamı sokağında yeni (76) No. larla murakkam ve halen dükkân olarak isti- | mal olunan barakayı muhtevi arsanın | tamamı, İ Tamamı (70) metro terbiinde bulunan | Çenberlitaşta Mollafeneri mahallesinde | Vezirhanı derunünde ( (22) No, ile mi- rakkam öda arsasmın tamamı. Balâda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlâk | pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin (29 Şubat) pazartesi günü kıymetin (9o 7,5) misbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mahlülât kalemine müracaatları 450 1400 Türkiye Sanayi ve Maadin Ban- kasından: Uşak şeker fabrikasın- dan İstanbul piyasasına kilosu 341. kuruştan istenildiği kadar şeker verilecektir. Siparişlerin © Sanayi ve Maadin Bankasına ya- —pılması. Nafia vekâletinden: İki yüz bin adet rabıt bulonu kapalı zarfla münakasaya ko- mulmuştur. Münakasa 10-4-932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Ankarada Nafia Vekâleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- vakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarmı ayni gün ve satte münakasa komisyonuna vermeleri lâzundır. Taliplerin münakasa şartnamesini iki lira mukabilinde Ankarada Demir- Germ ve dairesind. teke Kin Tekleme i Ahşap traverslerin çatlaklarında istimai edilmek zere (15) ' ton lâmademiri kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mü-| nâkasa 4-4-1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te An- karada Nafia Vekâleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mur | vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarını ayni gün ve! Saatte münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde An- akrada Demiryollar İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpa- |i şa Liman İşle Müdür! inden iie edebilirler. (443) Büyük Tayyare Bilakis İ2.ci TERTİP2 ei KEŞİDE 11 Mart 1932 dedir İl Büyük ikramiye: 35,000 liradır İl İl ilemi bir de 20,000 liralık m İi Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabii ilâeıdır. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. « stanbul Evka Kirk Müddetl 7 Mahalle ve mevkii Sokağı Mom Cinsi | Mİ pi S Aksaray Şirmençavuş Arap 10 Hane Bir sene 22 Aksaray Kâtipmusli- Cerrahpa- 2 Mekten mahalli ,,—o07 bittin ac. Aksaray Oruçgazi O Köprülü 1 Hane md Yenikapı Kâtipkasım Orta 162 , RE Hırkai Şerif Akseki o Akseki Csi SR Me Karagümrük Karabaş — Kalfa 19 ii Fatih Kirmasti imirlerhen Silis Mektep ve tahtın. , 6 da iki dükkân Unkapanı Papasznde O Papaszade (20-28 Maa odu dükkân , 13 Cs Balat Karabaş Vapur iske 13 Dkkün ayi İ Kesi Balat Karabaş Vapur İska yi als 2 desi Şehremini Denizabdal Topkapı © 338-296 |, eg C.si Kocamustapaşa ve cad - 431393 vEtiş sinde Haseki Keçihata Haseki Csi ye Ho Çarşı Çadırclar o 4842 . © ” . 4-0 » 6 » Dİ “5149 2 dükkün 3 52-46 « wow © 7066 Dükkân ee vim 0 , wi « nm Mola e “ » MAZ İ m1 ! PN “ ” 123.53 6 Dayehatun Valdehanı “Birinci ke- 9 Oda a merde Feser Aliyazıcı Meşçit 2 Arsa ve baraka 7 Kumkapı Kürkçübaşr © — Taşçılar 14, Arsa vs Süleymanağa Kadirga Şehsuvarbey o Bostan 55 Meşrutahane | İkisene12 Kotâmuntafapaşa Ali- © Ağaç 74-26 Behçe c dükkân , 4 free kakan Bahçekapı Şeyh Meh- © Şapçıha 9 Kahve mahalli ve , 75 | metgeylâni nunda odabaşılığr | Kumkapı Kazganisadi - Patrikâne 15 Arsa a Kumkap: Kazgarismli o Patrikane Mükerrer 15 Arsa Timi Çelebioğlu Aldettin : Yenicami 50-1 Arsa vi$, Bahçekapı Şeyhmehmet- Arpacı: 69-57 * Dükkön Üç ecne 120 Loylâni 5 ir Çelebioğlu Alâcttin Sabuncu- 24 , "85 han C. si Çelebioijlu Alöettin © Sabuncu- 19 , .. han C.si Tahtakale Rüstempaşa o Papaszade 12 Mağari ER hanı altında Fatih Hocahayrettin © Devehanı 5 Dükkân yü C. si Fatih Hocahayrettin © Devehanr 57 Baraka dükkân O, 25 Ce » Kumkapı Kürkçübaşı © İskele C.si Man baraka asa O $ Süleymanağa Atikalipaşada Tavukpazarında Arnavutbanı sokağında Bay- © ,, rampaâşa camii yeni Samatya İrarahor İk O Tramvay yasbey caddesi Balâda mevkileri ile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hiza- larındaki müddetler ile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martım on altıncı çarşamba günü saat on dörtte yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar nber yilan e e müracaat- 137 Maa arsa dükkân , 3,5 i fehastsısı; Karaköy, büyük maballe- Gildi bozmuyan yegâne Tunlet padras Dr. A. KUTİEL Güt ve zührevi hastalıklar mü. bici yanmda M4 Susuz Sabunsuz * Fırçasız ii İRAŞ AE, Yüzüm daima muâttar ve.yumu şaktır. Taharrüşat ve kırmızılık kalmamıştır. Vie 79, Ghampa Elsen PAR Kullanınız sütünüzü arttı Çocukların kemiklerini Kuvvetlendirir. 25 Liraya Radyo Makinaları Baitık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Mücedde Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir, Akü; İ| | Jâtörile işler, Akümülâtör, lâmba ve #air teferruatını satm': İİİ | zat tedarik edecektir. İstanbulda Yeni tmda telsiz telefon şirketine müracaat. Postahanenin üst Kumbara Sahipleri. i mart tarihine kadar tediyatınız yekünu: z Ye 5 Lira Oimalıdı Asgari 5 lira tediyatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 nisan kur'asına iştirak edecektir Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. En sert sakal bile derhal ve ağrısiz traş olumur. Tübü her yerde $0 kuruş 3 üncü Rolordu ilânları K. O. Merkez kıt'alarınm ye meklik odun ihtiyacı aleni mü tı nakasa ile satın almacaktır. halesi 29-2-932 pazartesi günü saat 15 te komisyonumuzda yapılacaktır. > Taliplerin şart- | mamesini almak üzere her gün | ve münakasaya iştirak edecek lerin de vakti muayyeninde komisyonumuza müracaatlar 1 (02) (490) ... Selimiye £ kişlasındaki güb- relerin kaldırılmasını teahbüt eden Galatada Nimoku han'N. 6 yı ikametgâh gösteren Kalos efendi iki ayı mütecaviz işbu teahhüdünü ifaya yanaşmadı. ve yapılan tebliğatta ikametgâhında o bulunmadı- ğından omumaileyhe mezkür gübrelerin esmanmı yatırmak üzere Komisyona muracaatı i- çin kendisine on gün müddet meheliye bırakılmış olduğun dan ilinm ferdasından itiba. ren on gün zarfında gübrele- rin esmanmı (yatırmak üzere komisyona müracaat etmediği takdirde halkında ahkâmı ka- muniyenin tatbik olunacağı i- Min olmez “e | | rindelki taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik” 1.Püyyare TB, ile tayyare metkebine ait ve Şişlide tram vay garajı caddesinde - Fort Otmümötür garöseri fabrika- sında iki adet beş yüz yedi mo deli müstamel - 59. parçadan is baret şase motör ve teferruatı aleni münakasa usulü ile ve 16-3-932 çarşamba günü saat 15 te Kom. da satılacaktır. Ta- meleri ve şartnameyi almak üzere KOM. a ve yevmi ihale günü münakasaya iştirak © deceklerin teminatı muvakka- ys '| balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart Alpullu şeker şirket üdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayrita ereffülerin önüne geçmek üzere şirketimiz; mev ” | küp ve dubi rafine şekerlerini öteden beri cari berve: ati fiatlarla satmaktadır: Küp 50 kiloluk o Çuval 19,30 İli » 25 , ” 9.65 Dublrafine 100 ,, . P.PP 37.40 » 100 .. » ONN 37:50 BW 100 ,, MM 37.70 İni 100 ,, m Gi 37.90 ! Toptancı tacirler de şirkete vâki taahhütleri mu bince bu, şekerlerin yüz kilosuna ancak altmış ku: masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamülâti şekerli re bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep denleri lütfen şirketimize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi Emniyet sandığı müdürlüğünderi Sandığımızın malı olan ORamide boşnak mahallesin İmam sökağında eski 1 ve yeni 9, 9-1 numaralı maabahçe ahırı müştemil bir hanenin tamamı 3i gün müddetle satıl! çıkarılmış ye 26 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü on beş buçuktan kat'i ihalesinin çekilmesi mukarrer muş olduğundan talip olanların mezkür tarihte Sandık ne müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (Devtet Demiryoliarı idaresi ilân Konya - Yenice hattımın 305--900 ve 311 inci kilomet cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare merkezinde yapı) caktır. , Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde iki lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (579) Sahhatinizi muhafaza ediniz ire, Ken bağ ağn ne

Bu sayıdan diğer sayfalar: