25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sene 2 — Nö: 870 a— —— inliler kesini Şanghay, 25, (A. A.) — Tay- yare, tank ve zırhlı. otomobil ve topçu ateşlerile himaye edilen Japon ordusu, müthiş bücumlara rağmen Çinlileri Kiyangvan mev- zularında bir parmak — bile kıpır- danmıya muvaffak olamamışlardır. Japonlar, Kiyangvan mevzile- rini zaptettiklerine dair çıkan şaylayı bizzat tekzip etmişlerdir. Sivil Çisli ehali, ordunun kalr- ramani ğından heyecana gelimiş kendilerine kışlık - elbiseler gön- Müteaddit birçok genç kızlar, orduya — cesaret — ver- mek — maksadile gündüz. düş- man ateşi altında ileri siperlere kadar gitmişlerdir. Londra, 25 ( Hususi )— Şang- haydan iş'ar ediliyor: Çin siperleri gerisinde bir çasus şebekesi ele geçtiği haber alınmaktadır. Çin kumandanı kısa bir tah- kikten sonra — şebekeyi — teşkil edenlerin askeri esrara vukuf peyda ettiğine kanaat getirmiş, hepsi de derhal kurşuna dizi- miştir. Kurşuna dizilenler arasın- da bir de kadın vardır. Hâdise- nin hakiki mahiyetine dair hiçbir haber sızmamıştır. gruplara Çinli dermiştir. ayrılan Yam işleri telefonut — İstanbul — 20203 PERŞEMBE — 25 Şubat 1932) — Bir Casus Şebe- urşuna Dizdiler Halk He_yece;n_içiı_ı;l;â—. Genç Çinli' Kızlar İleri Siperlere Koşuyorlar Aksayı Şark harekâtı harb'ye sahası Amerika Na Fikirde? Vaşington, 24 (A A.) — Hariciye Nazırı M. Stimson, M. Boraha hitaben — yazdığı açık bir mektupta “Mevcut muahede- lere riaye gösterilmiş olmasaydı Aksayı Şarkta bugün — hâdis olan vaziyetin önünü almıya imkân bâsıl olurdu. , Dedikten sonra şu sözleri ilâve etmiştir: * Mevcut muahedelere muva- fık bir surette hareket edildiği takdirde Çinde mukim Japonların düşman tayyarelerini keşfeden asri aletleri ecnebi — Belediye De Şeker İhtikârını Tesbit Etti Şeker ihtikârı bakkında ken- disine tevdi edilen vesikaları tet- kikle meşgul komisyon, bugün kararını verecektir. Komisyonun faaliyeti dün öğleden evvel güm- rükte, öğleden sonra akşama kadar da Ticaret Odasında de- vam etmiştir. Bu arada muhtelif şekerciler. le Alpullu Şeker Fabrikası Müdür Muavini Haydar Bey davet edile- rek kendilerinden izahat alınmış, bir kısım tacirler muvacehe edi- ' miştir. Ayrıca şeker fiatinin te- mevvücü hakkında Ticaret Oda- sının cetvelleri gözden geçirik mişlir. Bir kısım şeker - tacirlerinin tahkik — komisyonuna verdikleri raporlara göre, (7) kânunusanide küp şekeri 36,60 kuruştan 38,60 kuruşa fırlatılmıştır. 34,40 kuruşa satılan toz şeker de 14 şubatta 40,50 kuruşa çıkartılarak, birinde (Devamı 15 inci sayfada) tebaasının meşru menfaatlerinin zarara uğrıyacağını göstererek hiç- bir delil mevcut değildir.,, (En son haberlerimizi üçün- cü sayfamızda okuyunuz.) SA Te Bugün 16 ——amamnın ea Arasında Bir Facia İzmirde İki kayıiçı Korkunçg Dalgalar Arasında Kurban Gitti İzmir, 25 (Hususi) — Osman ve İsmail isminde iki kayıkçı pa- zartesi günü İnciraltı mevkiinden | bir kayığa atlamışlar, balık avı için Foça taraflarına açılmışlardır. Fakat akşama doğru sular karar- mıya başladığı sırada, hava bo- zulmuş, korkünç bir. fırtına çık- mıştır. ğ Küçük kayık saatlarca yüksek dalgalar arasında kalmış, iki ka- yıkçı ölümle mücadeleye — baş- lamıştır. Kayıkçıların denizciliğe ve kuvvetlerine rağmen koca dal- galar kayığı devirmiş, zavallılar da- galar arasında kaybolmuştur. Batan kayık dün Kilizmanda denizden çıkarılmış ve zabıtaya haber ve- rilmiştir. Fakat ikinci bir ihbar facianın kat'iliğini tahakkuk - et- tirmiştir. Bu ihbara göre, facia kurbanlarından — birinin cesedi Çalıbaşı sahilinde bülunmüştur. Adnan İdare işleri talafonu: — İstanbal — 20203 İstânbulda 8 Komünistlik Maznunu Tutuldu * .» . Bunlar, Son İzmirde Gizli Faaliyetle a .. .. .. . Alâkadar Görülmüşlerdir Geçenlerde İzmirde gizli ke- İ aa aa münist faaliyeti yapmakla maz- İ z nun bazı kimselerin tevkifini mü- teakıp bunların İstanbulla da alâ- kadar olabilecekleri düşünülmüş, o noktadan tahkikata başlanmıştı. İstanbul zabıtasının bu tahkikat ve takibatı neticesinde İstanbul- da komünistlik faaliyeti yapmakla maznun olarak sekiz kişi tutu- muşlardır. Bunların içinde Bursalı Emin namındaki genç te vardır. Emin, bundan evvel yakalanarak mevkufen muhakemeleri — yapılan ve haklarındaki karar Temyiz Mahkemesince — nakza — uğrıyan maznun komünist grupunda da dahildi. — (Devamı 15 inci sayfada ) — Yüb ai Yakalananlardan Bursalkı Emin _Eskfi;ehrinj En Adamının Evi Soyuldu Eskişehir ( Husust ) — Eskişehrin en zengin adamı olarak tanınan Kerim Ağa, (17 ) bin lira gibi mübim bir servetin elinden gitmesi tehlikesile karşılaşmış, fakat güzel bir tesadüf ve zabıtanın küra Aşınalığı bu ziyanın önüne geçmiştir. Hâdise şöyle olmuştur: Kerim Ağanım Ankarada Fevziye Hanım isminde bir kızı vardır. Kocasile beraber oturur. Yanında da, emniyet ettikleri bir hizmetçileri — vardır. — Arasıra, ihtiyaç hâsıl oldukça — Ankaradan Eskişehre gönderir, en kıymetli ve mahrem dolaplarından eşya ve para aldırarak Ankaraya getirtirlermiş. Geçen gün, yine böyle bir ihtiyaç zuhür etmiş ve hizmetçi Eskişehre gönderilmiş. Fakat bir yerden nasihat mi almış, yoksa kendiliğinden mi hareket etmiş? Burası meçhul. Fakat hizmetçi, alınması kendisine tenbih edilen eşyadan başka sandık, sepette para, altın, kâğıt, eşya, ne bulmuşsa almış, bir sandığa — doldurmuş ve istasiyona — getirterek — bagaja vermek - istemiş, — Sandık (97 ) kilo gelmiş. Sandığın — ağırlığı memurların nazarı dikkatini celbetmiş, aramışlar ve kıymeti ( 17 ) bin lira tutan birçok para ve eşya — bulmuşlar. Hizmetçi yakalanmıştır. Bahattin Dünya — ( Potialerine bakarak ) hey gidi heyl.: Bu hayatta kaldın ! ü K kahkaha atmak için ağzını açan bir sen Zreıig"i—ı; w

Bu sayıdan diğer sayfalar: