25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Sayfa Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara SÖON POSTA Merkezi : İstanbul, Bahçekapı Birinci Vakıf Han altında Yerli e- PARAMIZIN Kıymetini biliniz, is- * etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim dı şüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe casraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. b Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. TÜRKİYE SANAYİ VE MAADİN BANKASINDAN: Uşak Şeker Fabrikasından İstanbul | piyasasına kilosu 34'/, kuruştan istenil- diği kadar şeker verilecektir. Siparişle- rin Sanayi ve Maadin Bankasına yapılması. Hanımefendi: İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabri- kalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek Fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupanın ipekli mamulâtın- dan müstağni kılmaktadır. İŞ BANKASI, memleket iktısadiya- ftının her sahasında olduğu gibi ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. İPEKİŞ Mamulâtını Yakında Göreceksiniz. € Ü Doğum ve Bitlis Belediye Riyasetinden: Bitliste şelâle halinde akan sulardan istilade edilmek suretile bir un fabrikası ve elektrik tesisatı yapılıması takarrür etmiştir; pilân ve krokis'- in tanzimi için bir mütehassısa ihtişaç vardır. Bu işleri yapmak için taliplerin şeraiti neden ibaret ise belediyemize müracaatları lüzumu ilân oluaur, Doktor ALİ VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Mema- deki çocuklar için yegâne bir yıdadır. İçindeki tarifeyi dikk Deposu: *.san ecza deposudur. | Cilt ve zührevi bhastalıklar | mura olunur, | tamı unüttüm | yaramıyan hususi, #vrakım, Mallar Pazarı Her nevi yün ve ipek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarının envai, tuhafiyelerin her çeşidi ve saire ... RELIİABLE INCUBATOR & BROODERCO Yeni — mevrudat En son Amerikan: Kuluçka makineleri Ana makineleri levazımatı Agopyan ve Kapamacıyan (Depot Engleberi) | Galata, Hezaren Cad., 13 Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu Hastalıklırı Mütehassısı Sirkeci, Muradiye caddesi No 35. Saat. 2-6 Fevrozin Grip Nakris Romatlizmayı Sinirden gelen Baş ve diş Ağrılarını Bir tek Kaşe Fevrozin Necdet Tedavi eder Mideyi Kat'iyyen bozmaz Heı yeıde FevrozinNecdet arayınız. Ankarada Anadolu oteli Elektrik, Banyo ve sair her türlü asari konforu havidir. Teş- rif edecek en müşkülpesent misa- firlerimizi bile memnun edecek derecei mükemmeliyettedir. Yatak fiatleri: 75, 100, 150 ve 200 kuruştur. MÜDÜRIYET Dr. A. KUTIEL müte- hassısı Karaköy büyük mahallebic yanında 34 kadın - hastalıkları halis yün battaniyeler, seyahat levazimatı, hazır elbiseler, mütehassısı DOKTOR Hüseyin Naşit Hastalarını Türbe — karşısında eski Hilâlahmer — binasındaki muayenehanesinde hergün öğ- leden sonra kabul etmektedir. 2262? Telefon İst, Üsküdarda — İstanbul icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevril- mesine — karar — verilen — demir karyola, yatak, komidin ve saire 29-2-032 tarihine — müsadif pazartesi günü saat 13 ten 14 de kadar İstanbulda Sirkecide 10 numaralı Elâziz öteli önünde açık arttırma — süretile — satılacağından talip olanların yevmi mezkürda hazır bulunacak me- eylemeleri ilân mahallinde müracaat ZAYİ — Şuktatın 23 üncü sah günü Haydarpaşadan köprüye 18,45 postasını yapan İçinde kimsenin işine mektep şebadetnamelerim ve sürrtlerile nü- fus hüviyet cüzdanım vardır. Bulup adresime petirenler edileceklerdir Küçükpazar mektep sokak Na. 19 ÖMER. LÜTFI fazlaca memnun 6 imci vapurda evrak çan: Şubesi: B. O, İstiklâl Cad. Haco- pulo pasajı yanında tuvalet — eşyası, karyolalar, Bu ün en çok aranılan Şey şunlardır. Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Çikolat Cemil : Kestane Şekeri: İri ve lezzetli Bursa Kesmne Şeken kestanesinden yapılmıştır. Kestane Şekeri: Sişe heaai aedir * Kaymaklı Lokum: Hi> kym, içkemun Kaymaklı Lokum: v rama aa snntr Kaymaklı Lokum: Taklidi yapılamıyacak kadar mükemmel bir çikolatadır. İyi bir çikolatanın bütün hassalarını havidir. Sütlü ve sütsüz olarak şimdilik iki cinstir. Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan bekleueıı lezzet ve rayihayı havidir. Şelhf denilecek derecede rengi açık ve parlaktır. Lezzelle, zevkle ve kemali işülın ile yenilebilir. ıknlıt Hediyelerinizi İntıhap Ederken C Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. X ,« Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. Sahldlgı Yer' ğnhçeka_m Hamidiye caddesi No. 90 ÇIKOLATASI €n iyi meviden ©'up leziz ve nef stir. Bu itibarla 1932 Avrupa güzellik kraliçelerinin mükemmel ve kıymet'i birer adet fotoğraflarını her bir paket içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim eder. Bi RADYOLİN DİŞ MACUNU.

Bu sayıdan diğer sayfalar: