25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Şubü - Sayfâ 3 Hergün Fransız Kabine Buhranının — e aa * M. Tardiyö kısa bir müddet zarfında üçüncü kabinesini teşkil etmiye muvaffak oldu. Yeni Fransız kabinesi, kez ve sağ cenah fırkalarından bir temerküz — kabi- bu kabi- n nisan inliha- mer- müteşe<kil nesidir. Görünüşte nenin — vazifesi ortasında — yapılaca idare etmek, haricen de illes, abitnamesinin Fram ttiği hukuk ve imtiy: zata ba'el getirmiyecek bir siy set takip Bu içi dir ki ve bilhassa M. " nün — hariciy etini üzerine alması be milel minde endişe doğurdu. Bunun sebebi şudur: Tahhidi teslihat ve tamirat — konferanslarının, akim kalmasalar birer çıkmaza sürüklenmeleri ihtimalidir. Tardiyö kabinesinin ne suret- le ve hangi şartlar dahilinde kısa bir fasılayı müteakıp tekrar ikti- dar mevkiine gelebilmiş olduğunu anlamak için, ondan evvelki La- val kabinesinin düşüş sebebini tahlil etmek lâzımdı Bu sukutun zahiri sebebi, bir &yan istizahına cevap M. Lavala tayin kaşa tarihinin Âyan Meclisince kabul edilmemesidir. Hakiki — sebeplere — gelince; bunlar muhteliftir. Evvelâ meb'u- san meclisinin sağ cenah fırka- ları tarafından bir manevra ne- ticesinde intihabat kanununu de- ğiştirmiye muvaffak olmaları, bu sebeplerin — başında — sayılabilir. Yeni kanun, g şe — nazaran Radikal sosyalist fırkasının aley- yan Mec ekse- ikal sosyalistlerde olma- le azasının nia sınâ rağmen intihabat arifesinde kendi (rkaları aleyhine Laval kabinesi tarafından indirilen bu bir müddettenberi sağ cenah fır- kalarma — ve — bilbassa Maren grupuna fazla temayül göster- Bunuün üzerinedir. ki, Laval kahir ve yerine bitaraf olabilecek bir hükümetin gelmesine çalışmak Âyan Mec- fır- kasının söylemekten çekinmedik- leri bir emelieri olmuştur. Üç reü sebep ve belki amil- lerin en mües se şudur: Re- isicömhur M. Dumerin kabine reisi M. Lavale beslediği adavet! sini düşürmek lisinin ve Radikal sosya Reisicümhurun ikazlarına rağ- men M. Leval, sol cenah fırka- larını temsil eden Briyanı kabi- nesinden çıkarmıştır. Bu :dan dolayıdır ki A;, an mec- lisinde — zannedildiğinden — çok fazla nüfuz sahibi olan ve elli senelik bir Radikal Sosyalist hüviyeti yaşıyan M. Dumer, bu süretle Leval kabinsinin düşme- sine yarı etmiştir. Bu bâdise, milli tın Reisicümhur tarafında gizli bir surette icrayı edilmesini — tenkit bir vesile olmuştur ve demek - istiyorlar ki: Sabık Re- isicümnur M. Milran Elize sara- nüfuz etmelerine yındaki mevküni| bırakaıya mec- | bur olmak istemiyorsa selefi gibi hareket etmelidir. Dumerğ gibi: (Devamı 15 inci sayfada ) siyaset âle- | — Bazı şeyler de vardır ki, k b de Bazı şeyler — vardır ki, mek hakkını haiz de- kokain ve haiz diz: | gelenleri sev yor, sevmekliğimiz lâzım el fikir, umumiyetle güzel şeyler. gelenlerden bir şey anlamıyorsa: zevkinizi terbiye edinz. Bir iasanın en ziyade Ööğrenebileceği şey kendi zevkini değişlirip aslah etmektir. Kd 1 içki, ses, amruz SERTAKART î, geee — İ TELGRAF HABERLERİ MKT A L .HRA hef ELELİR e Ordusu Şanghaya Kanlı - Bir Taarruz Yapacak Ecnebiler Şanghayı Tahliyeve Başladı Şanghay, 25 (A.A) — Şehrimizdeki l Çinli Belediye Reisi Şanghay ecnebi konsoloslar heyetine mühim bir ihtar- name göndermiştir. Bu ihtarnamede, Çinlilerin pek yakında imtiyaz mıntaka- sının bitaraflığına riayetten artık sarfı nazar eylemelerinin pek mümkün oldu- ğu kaydedilmektedir. Belediye Reisi bu ihtarında, imtiyaz mıntakası maka- matının Japonların bu mıntakayı bir üssülhareke gibi istimalini menetmek kudretinde bulunmaması hasebile bun- dan dağması muhtemel olan mahzurlar ve mer kümeti icap edeceğini söylemektadir. Londra, 25 ( D. Hususi ) — Şang- | ı haydan iş'ar edildiğine göre Çin ordu- | sunun son taarruzlardaki muvaffakıyeti rine Çin ehalisi büyük bir sevinç dedir. Alâkadar mehafilden biribirini y şekilde tereşşüh eden malü- ta göre, Çin hattı harbinin gerisinde | fakat bu dakikaya kadar meçhul bir noktada külliyetli miktarda takviye efradı ! toplanmıştır. Bu yeni ordu ilk fırsatta | |umumit bir taarruza geçecektir. Hedef Şang-| y şehridir. Şanghayın ecnebi mıntakasın- nul neticelerden dolayı Çin Hü- | da büyük birkorku hü nin mes'ul telâkki edilmemesi | Bütün ecnebiler tahliye h z ğ n sürmektedir. | Sındadır. japc»ğı Tankları, Yağmuru Altı " ha e Voplarının Mermi da Felce Uğradı kam zikredi | Aksayı harekâtıma — dair kâ rakmamıştır. | nunla ber . Çin m £ D Lor ÜDi Bönül y Bu- tanklarının lememektedir. ber Japon ümit edilen Çin - toplarınn | alman &4 muhteliftir. | Japon | asabiyet hüküm s hakkındaki haberlar rak beyan edildi- çok neticeyi vermediği, | e | ümidin fevkinde işler gördüğü müdafaa har- binde çok müessir olduğu anla- şılmaktadır. Şimdiki halde Japon | mahafilinde bir Çin taarruzuna | mukavemet olmadığı tetkik edil- mektedir. İzmir, 25 ( Hususi )— V Meclisine, Husust Mul ina 600 bin lira islikraz İzmir, 25 ( Hususi ) — Giritli Şevki, Kasım, Muakkıp Mustafa ve Cemal isminde dört kişilik bir kumpanyanın sahte tasarruf senedi yaparak sattıkları anlaşıl- mış, bunlardan ilk üçü yakalan- mıştır. sarfedilecektir. nüz tetkik ediliyor. "R İNANMA! zaman, ziyarete olup ta Paris ve Londraya yittiği ea mühim meselesi olduğu halde, b rmişar sütun yer tahsis etmişlerdi. vt bir kırala bu kadar iltifat gösteren gazete- , hakik? bir kırala her halde ün - sayfalarını tahsis etseler gerektir. | Bu hâdixeyi gördüklen sonra matbuatımızın cüm- ? Alfona, memleketinden aycılmıya | huriyetçilikteki şuurlarına, artık ; İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Birinci sayf de de süt. un İzahal Halbuki Ku in ea güzol yerini ona ayırmışlar, vermişler. | decekmiş. | çılgınlıkları, ŞA U * Sözün Kısası Hastalarının Evlenmesi “Akıl Hıfzıssıhhsı Cemiyeti, yakında bir beyanname neşre- Haber - veriliyor ki, beyanamede, — ruhi bir. — hasta- hıkla malül elanların evlenmeleri | aleyhinde maddeler vardır. Düşündüm: Bu sinirli yirminci asırda, ruhi bir. hastalıkla malül olmıyan kaç kişi bulumabilir? Her insanın kendine göre bir asabi muvazenesizliği, her insanın rubi zâfları, “tik,, leri, buhranları, leri, vehimleri sları yok mudur? Büyük harp tepeden indi; kimin- de can, kiminde sinir bırakmadı. Arkasından — ihtilâller, — sefahet şehirlerin -kesafeti sürat, en #sonunda da buhran dünyayı çılgına dön- döürdü. “Akıl Hıfzıssıhhası Ce- miyeti, , —umumiyetle — izdivaç aleyhtarı değilse bu kararını değiştirmelidir. Sonra daha mühim bir nokta: İzdivaç ruhi hastalıkların teda- visidir. Sinir ve akı! doktorları- miz pek iyi bilirler ki, hemen bütün ruh hastalıklarının amili, cinst ve âşıkanedir. Tatmin edi- miyen arzular, insan Truhunda gizli bir çıban açıyorlar. Bunu iddia eden yalnız meşhur Freud değildir: Bizde halk, canı sıkık dığını söyliyen bir kızın erlen- mek istediğine hükmeder. Genç- lerimizde birçok ruh! muvazene- sizliklerin, —melankolilerin, isteri buhranlarının evlendikten sonra geçtiği görülmüştür. İntiharların evliler arasında azaldığı sabit olmamış mıdır? kıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti,, , ruh hastalarının elinden izdivaç gibi en iyi ilâcı alarak herkesi etmek niyetinde değildir, sanırım. “mani,, leri, “fo ve manasız kori ve medeni * Birkaç Hamiş: nket bittikten çok Aynen derci kabil Buna ben de müteessirim, zaruret. yiL adı. Konya Gençler Kütüphane bir tane bile kalmadı. emin olmanızı Şubesine: taplarımdan ve benim tara« fımdan mektupla tabi ve naşirlerime müracaat etmeni; Pa mün rica ederim. Kâzım Şadi Beyes daj i-dirdiğiniz re güzel ederim. fikirlerine sxhibine ve Fakül en üç imzalı sahiplerine: Alâkanıza ve payanıız — teşek- Bu temiz, duygu şaya doğru ve arınıza teş mektup teveccühlerinize kürler. ©, 5$ — “İzmirden bir kari , isimli mektup — sahibim hsettiğiniz ki- taplar ve tenkit m haklcında âdresinize cevap istliyorum. Hüviyetinizi lâtfen rir misiniz? v k Benzin Yangını Bir Cilâc Eileri Ve Ayakları Tutuştu Beyoğlunda ae dükkâ- benzin b üş ve benzin ateş aldığın- dan el ve ayaklarından tehlikeli bir surette yaralanmış Kalp Sektesinden Ülüm Anadoluhisarında oturan bak- | kal Ali Riza Bey dün Nuruocese- | maniyede kalp sektesindeu ansı- | zan ölmüş, üzerinde ( 6500 ) lira E£, ine ik eden İdris şirken Üz i kadar bir para çıkmıştır!

Bu sayıdan diğer sayfalar: