25 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUK Oyun Halka Oyunu Bu oyunu “ev içinde de, bah- çede de oynıyabilirsiniz. Bir bastan veya bir sopa alı- f nız, ucuna uzunca bir ip bağla- yınız. İpin ucuna da, perdelerin — Körebe VO—yı:ınuA — Çocuklar körebe oyunu oynamıya karar verdiler. Güner ebe oldu. Gözlerini bağladılar. n aai — Çocuklar, bir süpürge aldılar, Üzerine Emelin kürklü paltosunu attılar. Güneri aldatmıya başladılar, Eminim ki hayatınızda böyle birhayvan görmüş değilsinizdir. Çünki bu bayvanı bizim ressamımız, yedi muhtelif hayvandan yapmıştır. Bu yedi şeyin hangi hayvana ait olduğunu bulunuz. Bir kâğıda yazınız. Resimde de işaret ediniz. Sonra resmi kesip kâğıtla birlikte bize gönderiniz. Bu defa kazananların miktarımı çoğaltıyoruz. Şimdiden sonra bil- mecemizi doğru halledenlerden 150 kişiye hediye vereceğiz. Hedi- yelerimiz arasında şeker, çikolata, levanta, kalem, boya kutuları ve saire vardır. Fırsatı kaçırmayınız. Hem eğleniniz, hem hediye kazanınız. iplerine takılan halkalardan birini bağlayınız. Sonra ortaya bir şişe koyunuz. Çocuklar sıra ile | muayyen bir mesafeden halkayı şişeye geçirmiye çalışırlar. Oyunun zevkli olması için her | çocuğa bir saman tayin ediniz. Meselâ herkes ikişer dakika onu y gel aşacak. Yarım saat sonunda kim en çok halkayı şişeye geçirmiye muvaffak olursa oyunu ©o kaza- nacaktır, Bir Musiki Aleti Annemin Masalları «“Yalancının Evi Yanmış Buna Kimse İnanmamış ,, Güner paltoyu yakalayınca sevinçle bağırdı: Tuttum, tuttum, Emel. Çocuklar gülmiye başladılar. Güner gözlerini açıpta kendisine yapılan oyunu anlayınca donakaldı. ——— Geçen Bilmecemizi — - (Baş tarafı geçen çocuk sayfamızda) l Gülecek birşey olsa da Bu sözlerle saf köylüyü, Velveleye verip köyü Hemen dönerler tepeye, Güleceğiz aman diye, Silâhlanmış korucular Sopalarla genç ihtiyar Bu sözlere inanarak Eşkıyalar var sanarak Sırta tamam tam varıncâ Çaylakların kararınca.. Hayret içinde kalmışlar Hiddetlenip bunalmışlar; Çünki yine önlerine Çika ge onlar yine Sinsi sinsi iki kişi.. Bunlar iki tilki kişi Haylaz hanci Ve yalancı, Kahkahayla Ve alayle Bu işlere Gidişlere Yarda yarda, Yuvarlanıp Toparlanıp Gülüşmüşler Gülüşmüşle.. x Anlamışlar ki bu oyun Yalancı, hancı çocuğun Bir şakası imiş bu. A Alay böyle olur muya?.. Diye herkes dönmüş gerye loanmay.z artık diye... x Bu oyunlar nutulmuş Günler sonbaharı bulmuş. Handa büyük bir odada buraya bahçeye Diye düşünürler bhile; Kudurürken bu iş ile Soğuk bir günün gecesi.., Dikkatsizlik neticesi; ylülerle alay ede! Kardeşlerin bir elinden Lâmba devrilmiş yerlera, Han sarılmiş alevlere, Çılgın gibi iki kardeş Yalancılıkta iki eş Saçlarını yola yola Bağırarak sağa sola Köye koşarak girmişler lirmişler; ayor, yanıyor han Söndürelim koşun aman. Kurtaralım hanı gidip Aman ağlarım. Diyip Dolaşırken köy içini Kimse bozmamış keyfini Demişler ki; - Kurnaz hancı Ve tembel haylâz yalancı Yine oyun oynayacak Bu işe yoktur kanacak. Kurnaz hancı, yalancının Ba iki kardeş hancının Hakikaten hanı yanmış. Buna kimse inanmamış.. Cezasını br yalanın! Yanmasile koca hanın Ödemişler iki ki İki Fena tilki kişi AHMET KEMALETTİN SON SON POSTA KULÜBÜ KUPON Şimden sonra Son Posta Klübüne n her hafta bu sayfada neşredeceğimiz kuponlardan dört tane oplayıp — getirmet veya — göndermek Uğumdır. Bu kuponları kesıp toplayınız. İki tarafının kenarlarını hafifçe çakı ile kesiniz. Sonra iki kibrit alıp kutunun Üzerine koyunuz. İnce lâstiği alıp küçük küçük kesiniz. Uçlarına ufak bir düğüm yapınız. mlü taraflarından kutunun taraflarına geçirerek geri- taraftaki kesiklere bağlayınız. Bu suretle telleri ge- rilmiş bir musiki aleti elde etmiş olursunuz. kesi niz ve karşı l Boş bir kibrit katusu alınız. Şimdi bir kürdan almız ve bunu teller Özerinde gezdirerek çalğı çalınız. | tan 368 Hacer, 4 — top k ordu. Annesi- oynıya: çat Turhan top l ini beğenmedi. ndü, miye karar verdi. Doğru Halledenler 11 şubat 932 tarihli nüsha- mızdaki | Karagözü — seyreden ııcyin:ilcr] bilmecesindeki - saklı lbıılıınan yedi seyirciyi tamam bulanlardan hediye alacakların ı isimlerini aşağıya yazıyoruz. İstanbul karilerimizin pazar- tesi, perşembe günleri öğleden sonra idarehanemize — gelerek hediyelerini lâzımdır. Yalnız taşra karilerimizin he- diyeleri gönderilir. | — Son Posta Klübüne Aza Kaydolunacaklar almaları a İreslerine den 303 Salâhattin, Beyoğlu 11 inci mektep talebesinden 84 Muazzez, Kumkapı Asampsiyon mektebinde 9 numaralı Aram, Kabataş Erkek lisesi birinci sı- nıftan Zühtü, İstanbul — birinci ilkmektep beşinci sınftan 422 Nevzat Ziya B. ve Hanımlar. Birer Adet Santimetreli Cetvel Kazananlar I Beykoz İlkmektep talebesin- den Hayreddin, Beyazıt 47 inci İlkmektep Üçüncü sınıftan Bedia, İstanbul 49 uncu İlkmektep biri ci sınıftan 158 Yaşar, Beyoğlu 13 üncü İlkmektep üçüncü sınıf- tan 328 İhsane, İstanbul Erkek lisesi talebesinden 340 Nevzat | İstanbul 49 uncu Üküektep tale- besinden Hatice, Salmatomruk 17 inci Ülkmektep beşincdi smıfe tanbul Erkek taşımdı, halıyı döv- miye çıkınca. İ | Eyüp Ortamektebi talebesin- İ | $ — Annesi biraz sonra Turhanın ne yaptığını gör- lisesi talebesinden 550 Cihat, İs- tanbul Erkek Muallim Mektebi talebesinden 31 Nazmi, Galatasa- ray lise beşinci sınıftan 261 Ya- vuz Bey ve Hanımlar. ( Arkası var ) Klübümüze Aza Yazıldınız Mı? Klübümüzün rozetini yakanızataktınız em? “Son Posta Klübü,, gün- den güne mektepliler arasın- da şölir:t buluyor. Siz klübe aza yazıldınız mı? Rozetimizi alıp yaka- nıza taktınız mi? Almadı- nızsa, acele ediniz, aza ya- zılınız. ve rozetinizi alınız. Bu sene klüp azası için çok güzel şeyler hazırlıyoruz. Azalık şartları şunlardır : 1 — Dört kupon getirip kaydınızı icra ettirecek ve buna mukabil bir kart ala- caksınız.2—Rozet almak için de kartınızla beraber dört adet kupon getirmek kâ- fidir. 3 —İstanbuldaki karile- rimiz bizzat müracaat et- melidirler. Taşradaki azamıza gelince: Onlar da ayni e Lâ- bidirler. Yalnız kart için pullu ve adresi yazılmış bir rozet için de azalık kartı ile beraber 10 kuruşluk bir ilmesi lâzımdır. Bilâ istisna ektend ve talebesi 6 — Şaşa kaldı. han akıllı çocuktur selâm. Tur- vese

Bu sayıdan diğer sayfalar: